Akademik Teşvik Başvuruları ve Başvuru Takvimi Hakkında Önemli Duyuru!

Değerli Öğretim Elemanları,

     1. 31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı Resmî Gazete - 3.Mükerrer'de yayımlanmış olan yönetmeliğe göre akademik teşvik ödeneğinden yararlanmak isteyen tüm akademisyenlerimiz tarafından, anılan yönetmeliğin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir (Ek-1).

     2. Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan “2017 - 2018 Eğitim - Öğretim Yılı Akademik Teşvik Ödeneği İçin Başvuru Takvimi” ekte sunulmaktadır (Ek-2).

     3. Öğretim elemanları başvurularını, anılan Yönetmeliğin 6. maddesi;

“Akademik teşvik başvuru ve değerlendirme süreci

MADDE 6- (1) Öğretim elemanları, akademik teşvik başvurularını yayımlanan başvuru takvimi kapsamında kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumunun ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna YÖKSİS’ten alınan çıktı ile birlikte akademik faaliyetlere ilişkin örnek, kanıt ve belgeleri ilan edilen usule uygun olarak sunar. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu, değerlendirmelerin tüm aşamalarında gerekli gördüğü hallerde başvuru sahiplerinden akademik faaliyetlerine ilişkin ek açıklama, bilgi ve belgeler talep edebilir. Başvuru sahipleri, söz konusu talepleri yerine getirmekle yükümlüdür. Öğretim elemanlarınca yapılan başvurular Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından incelenir.
(2) Kurum değişikliği durumunda YÖKSİS çıktısında her bir faaliyetin hangi kurumda gerçekleştirildiği gösterilir ve farklı kurumlarda gerçekleşen akademik faaliyetlerin değerlendirilmesi öğretim elemanının kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda yapılır.
(3) Başvuru sahipleri, faaliyetlerine uygun Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna başvuru yapmakla yükümlüdür. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu öncelikle başvuru sahibinin faaliyetlerinin komisyon tarafından incelenmeye uygun olup olmadığına karar verir. Uygun görülmeyen başvurular gerekçeli olarak, değerlendirilmek üzere Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilir. Komisyon ilgili başvuruyu kendisi değerlendirebileceği gibi, mevcut komisyonlardan birine de yönlendirebilir.

(4) Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu başvuruları inceleyerek hazırladıkları karar tutanağını, başvurularla ilgili değerlendirme raporunu ve ekinde puan tablosunu imzalı olarak rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı, fakültelerde dekan, diğer birimlerde ise müdür tarafından onaylanmış olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna ilan edilen takvime uygun olarak gönderir. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda, reddedilen veya puan değerinde değişiklik yapılan akademik faaliyetlerle ilgili olarak açıklama yazılması zorunludur.
(5) Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından gönderilen başvuruları ve değerlendirme kararlarını inceler. Gerekli gördüğü hallerde başvuru sahiplerinden ek belge ve bilgi talep edebilir ve/veya birimlerden gelen kararlar üzerinde değişiklik yapabilir. Komisyon, hazırladığı karar tutanağını, başvurularla ilgili değerlendirme raporunu ve ekinde puan tablosunu imza altına alır ve nihai kararlarını ilgili araştırmacılara yazılı olarak veya elektronik ortamda duyurur. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda reddedilen veya puan değerinde değişiklik yapılan akademik faaliyetlerle ilgili olarak açıklama yazılması zorunludur.
(6) Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarına karşı duyuru tarihinden itibaren beş işgünü içinde yazılı olarak anılan komisyona itiraz edilebilir. Komisyon, yapılan itirazları, itiraz süresinin bittiği tarihten itibaren en geç beş işgünü içerisinde karara bağlar. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun vereceği kararlar kesindir.

(7) Devlet yükseköğretim kurumlarından vakıf yükseköğretim kurumlarında görevlendirilen öğretim elemanlarının görevlendirme süresince vakıf yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Vakıf yükseköğretim kurumlarından veya başka bir kurumdan Devlet yükseköğretim kurumları kadrolarına geçen öğretim elemanlarının akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında sadece Devlet yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler esas alınır.
(8) Görevlendirme nedeniyle kurum dışında bulunan öğretim elemanları, kadrolarının bulunduğu kurumlarda uzmanlıklarına uygun birimlere başvuruda bulunur.
(9) Yabancı uyruklu öğretim elemanları akademik teşvik ödeneğinden yararlanamaz.”

ve 7. maddesi;

“Akademik teşvik faaliyet alanlarının değerlendirilmesi

MADDE 7- (1) Ödülün değerlendirilmesinde ödülün alındığı, projelerin ve araştırmaların değerlendirilmesinde projelerin ve araştırmaların sonuçlandığı, tasarımların değerlendirilmesinde tasarımın sonuçlandığı, patentlerin değerlendirilmesinde patentin tescil edildiği ve sergilerin değerlendirilmesinde ise serginin açıldığı tarih esas alınır.
(2) Hakemli dergilerde editörlük değerlendirmesinde, o yılki sayılar değerlendirmeye alınır. Her sayı için ayrı bir puanlama yapılır. Yayımı veya basımı geciken ya da belgelenmesi yapılamayan sayılar puanlamaya dahil edilmez.
(3) Uluslararası tebliğlerin puanlanabilmesi için yurtiçinde veya yurtdışında yapılmış olmasına bakılmaksızın toplantı/sempozyum/kongre bilim kurulunda en az beş yabancı uyruklu ve yurtdışından akademisyenin bulunması gerekir.
(4) Serginin uluslararası olarak değerlendirilmesi için serginin uluslararası olduğunun bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı kurullarınca onaylanmış olması gerekir.
(5) Akademik sınıflamalarda ve faaliyetlerde yer almasa dahi öğretim elemanlarının diğer çalışmalarına yapılan atıflar puanlamaya dahil edilir.

(6) Aynı yıl içinde yürütülen bir projede projenin konusuyla alakalı uluslararası tebliğ sunulabilir. Sunulan tebliğ, makale ya da kitaba dönüştürülebilir ve bu faaliyetten atıf ve ödüller alınabilir. Bu gibi durumlar ayrı ayrı veya farklı akademik faaliyet alanında tekrar puanlanabilir.
(7) Aynı faaliyetten dolayı birden fazla ödül alınabilir. Bu durumda her bir ödül puanlamaya ayrı ayrı dahil edilir.
(8) Tekrar baskısı yapılmış kitap veya kitap bölümleri, aynı yıl içerisinde tekrar eden sergi, konser ve gösterilerin puanlanmasında, mevcut değerlendirme yılındaki faaliyet puanının %50’si uygulanır.
(9) Araştırma altyapısı oluşturulması, girişimcilik, araştırmacıların ve öğrencilerin araştırma kültürünün desteklenmesine yönelik projeler ile sosyal sorumluluk ve etkinliklere yönelik projeler teşvik kapsamı dışındadır. Yürütülmüş bir proje için farklı kurum veya kuruluşlarca tamamlayıcı veya destekleyici mahiyette bütçe desteği sağlanmasına yönelik olup, temelde aynı projenin parçası/uzantısı olan çalışmalar için mükerrer puanlama yapılmaz.
(10) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Faaliyet ve Puan Tablosunda tanımlanan alan endekslerinde taranan dergiler kapsamındaki faaliyetler, tüm bilim alanlarındaki araştırmacılar için puan değerlendirmesinde kullanılır.”

hükümleri uyarınca yapmalı ve başvuruları esnasında aşağıdaki belgeleri Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına teslim etmelidir:

  1. 2017 yılı akademik faaliyetlere ilişkin YÖKSİS’ten alınan çıktı,
  2. Akademik faaliyetlere ilişkin örnek, kanıt ve belgeleri içeren dosya,
  3. Dosyanın üstüne eklenecek ve öğretim elemanı tarafından imzalanacak başvuru dilekçesi (Ek-3).

 

    4. Anılan Yönetmeliğin 10.maddesinin 5.fıkrası hükmü uyarınca ödemenin yapılmasından sonra başvurularında gerçeğe aykırılık tespit edilen öğretim elemanlarına yapılan ödemeler, kanuni faiziyle birlikte geri alınır.

    5. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları, başvuruları inceleyerek hazırladıkları karar tutanağını (Ek-4), başvurularla ilgili değerlendirme raporunu ve ekinde puan tablosunu imzalı olarak Rektörlüğe bağlı Bölümlerde Bölüm Başkanı, Fakültelerde Dekan, diğer birimlerde ise Müdür tarafından onaylanmış olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna, ilan edilen takvime uygun olarak göndermelidir.

Bilgilerinize sunulur.