EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi :09.06.2009                                                Toplantı Sayısı: 15

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 09.06.2009 Salı günü saat 14:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

KARAR 1-

 

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Senatör Prof.Dr.M.Ali CANYURT'un  Letonya'da  uğradığı saldırı konusunda ve sağlık durumu hakkında,

-Kasım ayında bazı Fakültelerde yapılacak Dekan seçimleri hakkında,

-Temizlik şirketi elemanlarının hafta sonu üniversitemiz kampusünde çalışmaları hakkında,

-Rektör yardımcılarına alınan araçların ne şekilde alındığı hakkında,

-Şenliklerdeki gelir-gider tablosu hakkında,

-SKS Bütçesinden Fakülte-Yüksekokullara yapılacak aktarımlar hakkında,

-2547 Sayılı Kanunun 50/d ve 33. maddelerinin işletilmesi hakkında,

bilgi verdi.

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi :09.06.2009                                                Toplantı Sayısı: 15

 

 

Karar 3-

 

351 Sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunun 4.maddesine göre Kurum Genel Kuruluna 2 yıllık süre için Üniversitemiz temsilcisinin seçilmesiyle ilgili, anılan Genel Müdürlüğünün 20.05.2009 gün ve 6007 sayılı yazısı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 351 Sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunun 4.maddesine göre Kurum Genel Kurulunda Üniversitemizi temsilen Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Atilla SİLKÜ'nün seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Merkezlerin durumunu inceleyen Senato komisyonu raporlarına göre "Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi" Yönetim Kurulu'nun 3 yerine 5 kişi olarak düzenlenmesine dair, anılan Merkez Müdürlüğünün 05.06.2009 gün ve 238 sayılı teklifi okundu. Yönerge incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönerge'sinin 7.maddesindeki değişiklik teklifinin aşağıdaki şekliyle aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Madde 7- Merkez Yönetim Kurulu müdür dahil 5 kişiden oluşur. Diğer iki üye tercihen öğretim üyeleri arasından müdür tarafından önerilip, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısı ile ayda en az bir defa  toplanır ve çoğunlukla karar verir.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :09.06.2009                                                Toplantı Sayısı: 15

Karar 5-

 

Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Müdürlüklerince günün koşulları ve YÖK kararları da göz önüne alınarak hazırlanan "Ege Üniversitesi Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans Programına İlişkin Yönerge" ile ilgili teklif, anılan yönerge ve Eğitim Komisyonunun 08.06.2009 gün ve 7/1 sayılı kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans Programına İlişkin Yönerge"nin aynen kabulüne,   oybirliğiyle karar verildi.

Karar 6-

Senatomuzun 14.01.1997 gün ve 1/3 sayılı kararı ile kabul edilen Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Staj Yönergesi'nin yürürlükten kaldırılması ve buna ilişkin olarak senatoca 28.02.2009 gün ve 3/6 sayılı kararla kabul edilen İletişim Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi'nin 4.maddesinin yürürlükten kaldırılması; İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin Ege Ajansta staj zorunluluklarının kaldırılarak, bu bölüm ve 3. , 4.sınıf  öğrencilerinin her yarıyılda 1 hafta olmak şartıyla ajansta uygulama yapmaları hususunda yönergeye madde ilave edilmesine dair teklif, Fakülte kurulunun 29.04.2009 gün ve 4/1 sayılı kararı,  Eğitim Komisyonunun 08.06.2009 günlü kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar  verildi.

Karar 7-

Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin mecburi yapmaları gereken 40 iş günü stajın, 30 güne düşürülmesine dair, anılan Fakülte Dekanlığının 26.05.2009 gün ve 1112 sayılı teklifi, kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Su Ürünleri Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi'nin 5.maddesi uyarınca iki aylık staj süresinin 30 güne indirilmesine,  oybirliğiyle karar  verildi.

Karar 8-

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2.maddesi uyarınca; 2009/2010 eğitim öğretim yılında uygulanacak olan ve senatomuzun 12.05.2009 gün ve 12/8 sayılı kararıyla kabul edilen Akademik Takvimde Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin güz yarıyılı bitiş tarihlerinin 08.01.2010 olarak düzeltilmesine dair teklifin aynen kabulüne, karar verildi.