EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :12.05.2009                                                Toplantı Sayısı: 12

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı,12.05.2009 Salı günü saat 14:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

KARAR 1-

 

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Üniversitemizin şenlik programı hakkında,

-Şenlik yürüyüşünde vefat eden öğrencimizin durumuyla ilgili otopsi raporunda öğrencinin hipertrofik kardiyomiyopoti denilen hastalık nedeniyle daha önce geçirdiği kalp krizlerine yeni eklenen bir kriz nedeniyle öldüğünün  kesinleştiği, şenliklerin müzik etkinliklerinin durdurulduğu, cenaze için 20 kişilik bir öğrenci gurubunun memleketine otobüsle gönderildiği hakkında,

-Üniversitelerarası Kurul'dan doçentlik sınavı alt komisyonlarına üye önerilerinin istendiği ve Fakülte/Yüksekokullarımıza bilgi verildiği hakkında,

bilgi verdi.

Karar 3-

5806 Sayılı Yasa ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunlarla ilgili Eğitim Komisyonunun 08.05.2009 günü yapılan toplantısında alınan kararlar, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Atilla SİLKÜ tarafından okundu, açıklamalar yapıldı. 16.12.2008 gün ve 17/5 sayılı Senato kararı incelendi.

Yapılan açıklamalardan sonra; Eğitim Komisyonunun 08.05.2009 günlü kararının kabulüne karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :12.05.2009                                                Toplantı Sayısı: 12

 

Karar 4-

 

Avrupa Birliği Genel Eğitim Programı LLP-Erasmus kapsamında yurtdışındaki bir Üniversitede eğitiminin bir bölümünü tamamladıktan sonra Üniversitemize dönen öğrencilerin yurtdışında Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) notlandırılmasına göre almış oldukları notların karşılıkları ile ilgili Senatomuzun 22.06.2004 gün ve 13/11 sayılı kararı, konu ile ilgili olarak Tıp Fakültesi'nde 3 öğrencinin bu duruma uymadığına dair, Dekanlık yazısı, ve Yönetim Kurulu'nun 30.03.2009 gün ve 13/36 sayılı teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Tıp Fakültesi'nde yurtdışında stajlarını tamamlayıp dönen 3 öğrenci için not aralıklarının Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu'nun 30.03.2009 gün ve 13/36 sayılı kararına göre yeniden düzenlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 5-

 

Eğitim Fakültesi'nde 2009/2010 Eğitim-Öğretim yılında "İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı" açılması; söz konusu programa üç yüz kişilik kontenjan ayrılmasına, programların 5 Ekim 2009/8 Ocak 2010; 22 Şubat 2010/28 Mayıs 2010 tarihleri arasında iki yarıyıl olarak düzenlenmesine dair, Dekanlık teklifi, kurul kararı ve dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :12.05.2009                                                Toplantı Sayısı: 12

Karar 6-

Tıp Fakültesi A ve B anfilerine önceki Rektörlerimizden Prof.Dr.Hakkı BİLGEHAN ve Prof.Dr.Necati AKGÜN'ün isimlerinin verilmesine dair, Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın 12.05.2009 gün ve 5222 sayılı teklifi, 12.05.2009 gün ve 48/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

-Tıp Fakültesi A Amfisine;

Prof.Dr.Necati AKGÜN Amfisi

-Tıp Fakültesi B Amfisine;

Prof.Dr.Hakkı BİLGEHAN Amfisi

Adlarının verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 7-

Üniversitemizde Eğitim-Öğretim kalitesini yükseltme çerçevesinde hazırlanan rapor ve bu rapora göre 14.04.2009 günlü Senato oturumunda alınan karar; karar uyarınca kurulan komisyonun 22.04.2009 gün ve 1 sayılı kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a) Üniversite yaşamına geçiş dersinin, bir yarıyıllık olarak birinci veya ikinci sınıf programına tercihen ikinci yarıyıla konulmasına,

b) "Sosyal Sorumluluk Projeleri" veya "Topluma Hizmet Uygulamaları" adıyla konulacak dersin, birinci veya ikinci sınıf programlarına, tercihen üçüncü yarıyıla konulmasına,

c) Anılan derslerin ağırlıklı olarak zorunlu ve kredili (en az bir kredi) olmasına, kredilerin ilgili kurullarda belirlenmesine,

d) Bu yıla mahsus olmak üzere, anılan derslerin Fen, Ziraat, Eczacılık ve Tıp Fakülteleri'nin ders programlarına konulmamasına,

e) Diğer Fakülte ve Yüksekokullarda anılan derslerin zorunlu  ve kredili olarak ders  programlarına konulmasına ve 2009/2010 öğretim-eğitim yılından itibaren  uygulanmasına,

karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :12.05.2009                                                Toplantı Sayısı: 12

 

Karar 8-

Üniversitemizde 2009/2010 Eğitim-Öğretim yılında uygulanacak Akademik Takvim ile ilgili görüşme açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a) Üniversitemizde 2009/2010 Eğitim-Öğretim yılında uygulanacak Akademik Takvimin aynen kabulüne,

b) Gelecek yıl yapılacak "Üniversite Şenliği" programlarında gerektiğinde 1 veya 2 tam gün ders kesimi için çalışmalarda bulunmak üzere Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ'ın yetkilendirilmesine,

.oybirliğiyle karar verildi.

Karar 9-

Üniversitemizde HIV/AİDS Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasıyla ilgili; teklif, Mevzuat Komisyonunun olumlu görüşü ve Yönetmelik taslağı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a) HIV/AİDS'e ilişkin bölgesel verileri toplayarak analiz etmek ve uygulamak, gerekli araştırmalar yaparak koordine etmek; seminer, kurs, konferans ve kongreler düzenleyerek danışmanlık hizmetleri yapmak, yerleşim alan gereği, uzmanları ve sağlık çalışmaları ile bir bütün halinde hizmet vermek maksadıyla; 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca "Ege Üniversitesi HIV/AİDS Uygulama ve Araştırma Merkezi"nin kurulmasına, taslak yönetmeliğin aynen kabulüne,

b) Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi :12.05.2009                                                Toplantı Sayısı: 12

 

Karar 10-

 

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda, merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun Avrupa Dilleri ve Kültürleri Uygulama  ve Araştırma  Merkezi ile ilgili 13.04.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Merkezle ilgili raporun aynen kabulüne ve gereği için ilgili merkeze bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 11-

 

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda, merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun Stratejik Araştırmalar Merkezi ile ilgili 13.04.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Merkezle ilgili raporun aynen kabulüne ve gereği için ilgili merkeze bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 12-

 

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda, merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun Sürekli Eğitim Merkezi ile ilgili 13.04.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Merkezle ilgili raporun aynen kabulüne ve gereği için ilgili merkeze bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :12.05.2009                                                Toplantı Sayısı: 12

Karar 13-

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda, merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili 13.04.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Merkezle ilgili raporun aynen kabulüne ve gereği için ilgili merkeze bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 14-

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda, merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun Ege Üniversitesi Haber Ajansı (Ege Ajans)  ile ilgili 13.04.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Merkezle ilgili raporun aynen kabulüne ve gereği için ilgili merkeze bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 15-

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda, merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili 13.04.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Merkezle ilgili raporun aynen kabulüne ve gereği için ilgili merkeze bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 16-

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda, merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun İzmir Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili 13.04.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Merkezle ilgili raporun aynen kabulüne ve gereği için ilgili merkeze bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :12.05.2009                                                Toplantı Sayısı: 12

 

 

Rektör

Prof.Dr.Candeğer YILMAZ

Rektör Yrd.Prof.Dr.Süer ANAÇ                       ..................             Rektör Yrd..Prof.Dr.Atilla SİLKÜ                    .................

Rektör Yrd.Pro.Dr.Azmi TELEONCU               ..................             Tıp Fak.Dek..Prof.Dr.Serhat BOR     ...........................

Fen Fak.Dek.Prof.Dr.Nadide KAZANCI         ..................             Ziraat Fak.Dek. Prof.Dr.Semih ERKAN        ......................

Müh.Fak.Dek. Prof.Dr.Mustafa TÜRKSEVER...................        Diş Hek.Fak.Dek. Prof.Dr.Serhat ÇINARCIK................

Ed.Fak.Dek. Prof.Dr. Kasım EĞİT..................... ...................           Ecz.Fak.Dek. Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU..............

Su Ürün.Fak.Dek. Prof.Dr.Ahmet KOCATAŞ............               İkt.veİd.Bil.Fak.Dek.nıProf.Dr.Rezan TATLIDİL..............

İletişim Fak.Dekanı Prof.Dr.Ahmet Bülent GÖKSEL.............       Eğ.Fak.Dek.Prof.Dr.Kadir ASLAN                ....................

Sos.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.İlhan KAYAN   .......................           Gün.E.Ens.Md.Prof.Dr.Sıddık İÇLİ        ................... Sağ.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Sevgi MİR             .......................    Fen Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Mehmet Ali UL        ....................

T.Dün.A.Ens.Md.Prof.Dr.Fikret TÜRKMEN.....................   Nük.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Perihan ÜNAK  ......................

Ulus.Bil.Ens.Md..Prof.Dr.Turhan TUNALI    ......................  Md..ve Tk.İaç.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Hakan COŞKUNOL .................... Senato Ü.Prof.Dr.Bülent OKUR                     .........................      Senato Ü.Prof.Dr.Aydın BIÇAKÇI                  ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Rengin ELTEM......................... ......    Senato Ü.Prof.Dr.Önal SAYIN                          ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ                      .....................          Senato Ü.Prof.Dr.Mehmet Ali CANYURT     ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Aylin GÖZTAŞ                    ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Osman AYDOĞUŞ           .....................

Senato Ü.Prof.Dr.Sanver EKMEKÇİ               ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Münevver YALÇINKAYA...................      Senato Ü.Prof.Dr.İnan SOYDAN                   ......................     B.Eğ.ve S.Y.O.Md.Prof.Dr.Birol DOĞAN..... ....................

Öd..Y.O.Md.Prof.Dr.Ayfer KARADAKOVAN....................      İz.Atatürk .Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Aynur ESEN ....................

Dev.T.M.K.Md.V.Azmi TELEFONCU      ....................                  Ege Ms.Y.O.M.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ         ...................

Bay.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Rıza AVCIOĞLU......................                 Hem.Y.O.Md.Prof.Dr.Gülümser ARGON     ....................

Atatürk .Sağ.H.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ............          Çeş.Tur.Ot.Y..O.Md.Prof.Dr.Bozkurt ERSOY................... 

Em.A.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Ziynet ÖNDOĞAN.................      Tire M.Y.O.Md.Prof.Dr.Kürşat FIRAT       .........................

Öd.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Hikmet SOYA              ......................         Ber.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Erhan KIRTAY           ......................

Raportör Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN.....................