EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :14.09.2010                                                Toplantı Sayısı: 18

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 14.09.2010 Salı günü saat 14:00`de Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

KARAR 1-

 

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-5 Ekim 2010 günü yapılacak Üniversitemiz açılışı ve 3 gün devam edecek bilimsel toplantılar hakkında,

-EMYO havacılık programının açılışının 7 Ekim 2010 günü Gaziemir Sarnıç`ta yapılacağı, daha evvel anılan yerde Senato toplantısının düzenleneceği hakkında,

-1-3 Aralık 2010 tarihlerinde yapılacak Art-Ege günleri hakkında,

bilgi verdi.

Karar 3-

Üniversitemizin "Garantör Üniversite" olduğu İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetinde Ege Üniversitesi Rektörünün de yer almasına dair, anılan Üniversitenin 12.04.2010 gün ve 2 sayılı teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.Candeğer YILMAZ`în İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti`nde Üniversitemizi temsil etmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :14.09.2010                                                Toplantı Sayısı: 18

Karar 4-

Mezun öğrencilere pedagojik formasyon Eğitimi Sertifika Programı verilmesine dair, Yükseköğretim Kurulunca açıklanan kontenjanlar okundu.

Üniversitemize, mezunlar için Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı`nda 500 kişilik kontenjan verildiği konusunda bilgi edinildi.

Bu arada sözalan Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Atilla SİLKÜ, lisans öğrencilerine 360+360 (3.sınıf ve 4.sınıf öğr.) formasyon eğitimi verileceğini ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Karar 5-

İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) kapsamında hazırlanan program ve müfredatlarının 2010/2011 öğretim yılından itibaren Meslek Yüksekokullarında uygulanmasına dair teklif okundu.

Sözalan Ege Meslek Yüksekokulu  Müdür Prof.Dr.Semih GÜNEŞ; yazının Üniversitemize çok geç ulaştığı, 7 Meslek Yüksekokullarında örgün ve ikinci öğretimde yaklaşık 110 programda ders programlarının yeniden oluşturulması, derslerdeki görevlendirilmeler ve otomasyon işlemini tamamladığı göz önüne alınarak, uygulamanın 2011/2012 öğretim yılında başlanmasının  arzu edildiği ve konunun Yükseköğretim Kuruluna Rektörlükçe arzedildiğini,  belirtti.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin Yükseköğretim Kurulunca uygun görülmemesi halinde, ders programlarının oluşturulması, buna uygun olarak akademik takvimin planlanması, öğretim elemanlarının görevlendirilmesi gibi konularda Senato adına Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ`ın yetkilendirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 6-

İletişim Fakültesi bölümlerine 2010/2011 öğretim yılından itibaren mecburi stajın konulmasına ilişkin, anılan  Fakülte Dekanlığının 23.09.2010 gün ve 8707 sayılı yazısı okundu.

Yapılan görüşmeler sonunda, teklifin aynen kabulüne karar verildi.

            EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO  KARARLARI

                                                    

 

Toplantı Tarihi :14.09.2010                                                 Toplantı Sayısı:18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Karar 7-

Üniversite öğrencilerine yardım maksadıyla kurulacak olan "Aliye Üster Vakfı"nın kurucu kurulunu oluşturmak üzere Üniversite Senatolarınca 10 kişi tespit edilmesine dair teklif;  İzmir 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.09.2010 gün ve 2007/1 Esas No.lu müzekkeresi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Kurulacak Aliye Üster Vakfı`na; vasiyetçinin isteği üzerine Üniversitemiz Senatosunca aşağıdaki öğretim üyelerinin isimlerinin bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Rek.Yard.Prof.Dr.Süer ANAÇ                                Zir.Fak.Tar. Yap.ve Sulama Böl.

E.Ü.Hast.Başhekimi Prof.Dr.Necil KÜTÜKÇÜLER   Tıp F.Çoc.Sağ.ve Has.ABD

E.Ü.Hast.Başhek.Yard.Prof.Dr.Sadık AKŞİT             Tıp F.Çoc.Sağ.ve Has.ABD

E.Ü.Hast.Başhek.Yard.Prof.Dr.Alper TÜNGER                      Tıp   Fak.Tıbbi Mikr. ABD

E.Ü.Hast.Başhek.Yard.Prof.Dr.Mehmet ÖZKAHYA   Tıp Fak.İç Hastalıkları ABD

E.Ü.Hast.Başhek.Yard.Doç.Dr.Kubilay DEMİRAĞ     Tıp Fak.Anest. ve Rea.ABD

Prof.Dr.Ali BAŞÇI                                               Tıp Fak.Dahili Tıp Bil.Böl. Başkanı

Prof.Dr.Rasih YILMAZ                                      Tıp Fak.Genel Cer. ABD  Başkanı

Prof.Dr.Nedim KARADADAŞ                         Tıp Fak.Kadın Hast. ve Doğum ABD

Prof.Dr.Tijen ÖZACAR                                     Tıp Fak.Mik.ve Klinik Mik.ABD