EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 16.05.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 9

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 16.05.2012 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

KARAR 1-

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı

Karar 

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Nükleer Bilimler Enstitü binasının yapımı ve bu binanın yapımı ile ilgili olumsuz konuşmalar hakkında, bilgi verdi.

-Enstitü Müdürü Prof.Dr.Perihan ÜNAK enstitü çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Karar 

Senato kararı ile kurulan Rektör adayı belirleme komisyonunun 08.05.2012 günü yaptığı toplantı ile ilgili aldığı kararlar; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın  16.05.2012 gün ve 21212 sayılı yazısında belirtilen takvim ve “Rektör adaylarının seçimle belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar” okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Komisyonun almış olduğu kararların aşağıdaki şekliyle aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

1)     14. 06. 2012 günü Ege Üniversitesi Rektör Adayları Sıralamasını belirlemek üzere yapılacak seçimde, Divan Kurulu’nun oluşturularak oy kullanma aşamasına geçilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 13/a maddesi gereğince çoğunluğun sağlanması gerektiğinden seçimin yapılacağı Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar Kampus Kültür Merkezi (MÖTBE)’ne tüm fakülte / yüksekokul ve enstitülerin temsil edileceği ve hazirun cetvellerinin oy kullanacak öğretim üyelerince imzalanacağı masalar yerleştirilmesine,

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 16.05.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 9

 

2)     Her masada ilgili fakülte / yüksekokul / enstitü sekreteri veya görevlendireceği kişilerin sorumlu olarak bulunmasına,

3)     Masaların 08.00 itibarı ile hazirun cetvellerinin imzalanmasına hazır halde bulunmalarına,

4)     İlgi organizasyonun sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için Genel Sekreter başkanlığında fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreterlerinin bir ön toplantı yapmasına ve seçim günü işbirliği içinde olmalarına,

5)     Oylamaya katılacak öğretim üyelerinin 08.00-09.30 arasında ilgi hazirun cetvelini imzalayarak Divan Kurulunun oluşabilmesi için salondaki yerlerini almalarına,

6)     09.30-10.00 arasında Divan Kurulu’nun oluşturulmasına ,

7)     Çoğunluğun sağlandığı saptandığında oy kullanma işlemine geçilmesine,

8)     Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 48 saat sonra aynı yerde nisap aranmaksızın seçimin yapılmasına,

9)     Sandık Kurullarının oluşturulması için Fakülte Kurullarındaki seçilmiş  profesör, doçent ve yardımcı doçent öğretim üyeleri arasından 1 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent olmak üzere 3 asil üyenin ve aynı unvanlarda  3 de yedek üyenin istenmesi (fakülte kurulunda tek yardımcı doçent temsilcisinin bulunması dolayısıyla yedek yardımcı doçent üyenin kurul dışından belirlenmesine) konusunda tüm fakültelere yazı yazılmasına,

10)Oylama günü zarf, oy pusulası, sandık, elektronik donanım vb tüm hazırlıkların Ege Üniversitesi Rektörlüğünce  yapılmasına,

11)Oy verme işleminin MÖTBE sahnesine kurulacak 3 ayrı sandıkta gerçekleştirilmesine,

12)MÖTBE sahnesine yerleştirilen;

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 16.05.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 9

 

ü  1.Sandıkta; Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Ege Meslek Yüksek Okulu’nun,

ü  2.Sandıkta Dişhekimliği Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ve Enstitülerin,

ü  3.Sandıkta Mühendislik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi  ve  tüm Yüksekokullar ile Konservatuarın öğretim üyelerinin oy kullanmalarına,

13)Kadrosu Ege Üniversitesi’nde olmak kaydı ile her tür izinli, görevli, raporlu öğretim üyesinin; Ege Üniversitesi mensuplarının oy kullanma sırasında kimliklerini sandık kurulu başkanlarına ibraz etmelerine,

14)Oylamadan sonra; oy açım işlemine başlamak için 3 sandıktaki tüm oyların birleştirilmesine; bu birleştirmenin Divan Kurulu tarafından yapılarak tutanak altına alınmasına ve oy sayımının bu birleştirmeden sonra başlamasına,

15)Oy verme işlemi sonunda hazirun önünde açık sayım yapılarak sonuçların Divan Kurulunca tutanak altına alınmasına,

Karar 

Ege Üniversitesi temsilcisi olarak Üniversitelerarası Kurul üyesi olan Prof.Dr.Azmi TELEFONCU’nun 24.04.2012 tarihinden itibaren geçerli olan istifası üzerine, 2547 Sayılı Kanunun 11.maddesi uyarınca üye seçilmesine dair görüşme açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz temsilcisi olarak; Üniversitelerarası Kurul Üyeliğine, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Atilla SİLKܒnün seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 16.05.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 9

Karar 

Senatomuzun 01.11.2012 gün ve 20/3 sayılı kararı ile kabul edilen “kayıtlanma, kayıt yenileme, yatay/dikey geçiş ve kayıt silme işlemlerine ilişkin yönerge”nin yeniden düzenlenen ve “öğrenci kabul ve kayıt işlemlerine ilişkin yönerge”nin görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Eğitim Komisyonunca da kabul edilen “Ege Üniversitesi öğrenci kabul ve kayıt işlemlerine ilişkin yönerge”nin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Karar 

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca; Eğitim Fakültesince hazırlanan “Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi’nin incelenmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Eğitim Komisyonunca da kabul edilen “Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi’nin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 11.maddesinin 2. fıkrası gereğince hazırlanan “Ziraat Fakültesi Staj İlkeleri”nin görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Eğitim Komisyonunca da kabul edilen “Ziraat Fakültesi Staj İlkeleri”nin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Resim-İş Öğretmenliği lisans programına 2012/2013 eğitim-öğretim yılında ön kayıt yaptıracak öğrenciler ile özel yetenek sınav tarihleri ve sınav öncesi uygulanacak eğitim esaslarına ilişkin, anılan Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 07.05.2012 gün ve 1755 sayılı teklif yazısı okundu. Esaslar incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile alınacak ücretlerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na yatırılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 16.05.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 9

Karar 9–

 

Üniversitemiz Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Animasyonu Bölümüne; 2012/2013 eğitim-öğretim yılında ön kayıt yaptıracak öğrenciler ile yabancı uyruklu aday öğrencilerde aranacak şartlar ile özel yetenek sınav tarihleri ve sınav öncesi uygulanacak eğitim esaslarına ilişkin, anılan okul müdürlüğünün 30.04.2012 gün ve 448 sayılı teklifi yönetim kurulunun 24.04.2012 gün ve 18/1 sayılı kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile alınacak ücretlerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na yatırılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 10–

 

Üniversitemizde verilecek ödüllerle ilgili daha önce yapılan çalışmalar, ödülle ilgili çeşitli üniversitelerin yönergeleri okundu. Senatomuzun 08.05.2012 gün ve 8/9 sayılı kararı ile kurulan komisyonun hazırladığı yönerge taslağı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; komisyon üyelerince hazırlanan yönerge taslağının aşağıdaki şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ

Madde 1: Ege Üniversitesi’nde çalışmış veya halen çalışmakta olan bilim ve sanat insanlarının fen ve mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarındaki araştırma, çalışma, eser, etkinlik ve hizmetlerini değerlendirerek, üstün niteliklerini takdir etmek ve bilimsel çalışmalarını desteklemek amacıyla aşağıdaki ödüller ve teşekkür belgeleri verilir.

Bilim - Sanat, Hizmet ve Teşvik Ödülleri

Madde 1’de belirtilen amaçlarla:

·        Fen ve Mühendislik Bilimleri,

·        Tıp ve Sağlık Bilimleri,

·        Sosyal Bilimler,

·        Güzel Sanatlar, alanlarında verilir.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 16.05.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 9

 

a) “Bilim - Sanat Ödülleri”, bilimsel araştırmalarıyla bilime evrensel düzeyde önemli katkılarda bulunmuş bilim insanlarına ve güzel sanatlar alanında uluslararası eser ve/veya etkinlikler ile isim yapmış veya sanata evrensel düzeyde katkıda bulunmuş sanatçılara verilir. Bilim ödülü veya sanat ödülü, adayın bilime veya sanata belli bir alandaki katkıları nedeniyle verilebileceği gibi, eserlerinin tümü için de verilebilir.

 

b) “Hizmet Ödülleri”, bilim insanı veya sanatçı yetiştiren, mensubu olduğu bilim ve sanat dalının kurumsallaşması için çalışmalar yapan, geliştirdiği metot, teknoloji ve yarattığı eser ve etkinlikler ile ülkemizin bilimsel, ekonomik ve sanat alanında gelişimine katkılarda bulunanlara verilir.

 

            c) “Teşvik Ödülleri”, araştırmaları ve çalışmaları ile bilime veya sanata gelecekte evrensel düzeyde katkıda bulunabilecek potansiyele sahip olan, ödülün verileceği yılın ilk günü 40 yaşını doldurmamış genç bilim insanları ve sanatçılara verilir.

Madde 2: Fakültelerde Fakülte kurulları, diğer birimlerde yönetim kurulları, ödül verilmesini önerdikleri adaylarını her yıl en geç 31 Aralık çalışma saati bitimine kadar Üniversite Rektörlüğüne bildirirler.

 Ödüllere aday gösterme dosyasına, adayların özgeçmişleri ile eserleri veya hizmetlerinin dökümü eklenmeli, hangi ödüle hangi nedenlerle aday oldukları veya gösterildiklerini açıklayan gerekçeli bir sunum yapılmalıdır.

Madde 3: Önerilen adayları değerlendirmek amacıyla, Ege Üniversitesi Senatosu tarafından adayın alanına uygun olarak 5 (beş) kişilik “Değerlendirme Komisyonu” kurulur. Komisyon değerlendirmeleri, Haziran ayında ilk Senato toplantısında karara bağlanır.

Madde 4: Aday gösterilerek ödül almaya hak kazanan adaylardan, vefat etmiş olanların ödülleri, kanuni mirasçılarına verilir.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 16.05.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 9

 

Madde 5: Ödüller her yıl Üniversitenin Eğitim-Öğretim Açılış Töreninde verilir. Ödül töreni ve ödül alanlar Ege Üniversitesi web sitesinde yayımlanır.

            Üniversite Dışındaki Kişi ve Kuruluşlara Verilen Ödüller

Madde 6: Ege Üniversitesi’nde araştırma, eğitim ve sanat faaliyetlerine önemli düzeyde katkı sağlayan, ülke kalkınmasına, fikir ve sanat hayatımızın gelişmesine önemli katkıları olan, ülkemizin uluslararası düzeyde itibarını yükseltici ve ulusal menfaatlerimizi koruyucu özellikte üstün hizmet ve katkısı bulunan kişi veya kuruluşlara Rektör’ün önerisi ve Üniversite Senatosunun kararı ile “Üstün Hizmet Madalyası” verilir.

 

Madde 7: 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’nın 14 (b-5) maddesinde belirtilen esaslar ve “Ege Üniversitesi Tarafından Fahri Doktora Unvanı Verilmesine İlişkin Senato Esasları” uyarınca; bilime, insanlığa, barışa, sanata, spora ve doğaya evrensel nitelikte katkıda bulunmuş kimselere “Fahri Doktora” payesi verilebilir. Geçmiş yıllardaki dağılım dikkate alınarak, mümkün olduğunca değişik alanlarda “Fahri Doktora” payesi verilmeye özen gösterilir.

 

Madde 8: Ege Üniversitesi’nin bilimsel, sosyal, kültürel ve çevresel alt yapısına yüksek bağış ve yardımları olan kişi ve kuruluşlara “Şükran Plaketi” verilir. Bağış ve yardımları ile bina, kat, oda, derslik, laboratuar, kitaplık, park, vb. kuran veya tefriş eden kişi ve kuruluşların isimleri ve unvanları, arzu ettikleri takdirde Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile o mekânda uygun bir yere yazılabilir.

Madde 9: Bu yönerge Ege Üniversitesi Rektörü tarafından yürütür.