EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 17.01.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 1

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 17.01.2012 Salı günü saat 13:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar  2-

-Söz alan Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Bugünkü ve Şubat ayı ortalarında İZKA Yönetim Kurulu ve Valimizin katılacağı Senato toplantılarının canlı yayınlanacağını belirterek, oylama yaptı ve teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Karar  3-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Tıp Fakültesi senato üyesi seçilen ProfDr.Niyazi AŞKAR'ı Senatoya takdim edildiği konusunda,

-Rektör seçimlerine 6 ay kaldığı için; YÖK'çe Dekan atamalarının yapılmayacağı, vekaleten yürütüleceği konusunda,

-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünü Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU'nun vekaleten atandığı konusunda,

-Kadro isteğimizin olumlu olduğu; 2011 yılında 333 öğretim üyesi kadrosuna kullanma izni alındığı konusunda,

-Adnan Menderes Üniversitesi'nden Doç.Dr.Ali BOZDAĞ'ın sahip olduğu 3 patentin birini,  Üniversiteye hibe edeceği konusunda,

-Ülkemizde ilk olarak "Renkli Kağıtlar Müzesi" kurulacağı konusunda,

bilgi verdi.

-EBİLTEM Müdürü Prof.Dr.Fazilet VARDAR SÜKAN; Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları" projesi hakkında sunum yaptı. Daha sonra Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU "Fabel" ile ilgili bir sunum yaptı ve sunumun ardından Akademik yükseltmeleri yapılan öğretim üyelerinin töreni yapılarak, 14:30'da canlı yayına son verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 17.01.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 1

Karar  4-

Ege Meslek Yüksekokulu'nda, 2012/2013 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamak üzere, "Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği" ve "Mekatronik" programlarının açılmasına ve 40'ar öğrenci alınmasına dair, anılan Ege Meslek Yüksekokulu'nun 28.12.2011 gün ve 4098 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu kararı ve Senatomuzca kurulan Meslek Yüksekokulları Üst Kurulu'nun 04.01.2012 günlü olumlu kararları okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına karar verildi.

Karar  5-

Ege Meslek Yüksekokulu'nda geçen yıl öğrenci alınmayan "Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri" programının örgün ve ikinci öğretimine 2012/2013 eğitim-öğretim yılında 40 öğrenci alınmasına dair, anılan Okul Müdürlüğü'nün 28.12.2011 gün ve 4103 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu kararı ve Meslek Yüksekokulları Üst Kurulu'nun olumlu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına oybirliğiyle karar verildi.

Karar  6-

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde 2012/2013 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren "Yaşlı Sağlığı" doktora programı açılması konusunda, anılan Enstitü Müdürlüğünün 27.12.2011 gün ve 3171 sayılı teklifi, Enstitü Kurulu ve Eğitim Komisyonunun kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; anılan doktora programının aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 17.01.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 1

Karar  7-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 2011/2012 öğretim yılı bahar yarıyılı yükseklisans ve doktora programları için önerilen kontenjanlara ilişkin anılan Enstitü Müdürlüğünün 28.12.2011 gün ve 3174 sayılı yazısı, kurul kararı ve ekli kontenjan teklifleri okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 2011/2012 öğretim yılı bahar yarıyılı yükseklisans ve doktora programları için önerilen kontenjan tekliflerinin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  8-

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik uyarınca, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı ile Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalında "Ortak Doktora" programı açılmasına dair, her iki Enstitü Müdürlüğünün teklifleri okundu, hazırlanan protokol incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; anılan Yönetmelik ve hazırlanan protokol uyarınca ortak doktora programının uygulanmasının kabulüne, teklifin ve protokolün Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına oybirliğiyle karar verildi.

Karar  9-

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik uyarınca, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Radyofarmasi Anabilim Dalı ile Hacettepe Üniversitesi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Radyofarmasi Anabilim Dalında ortak "Yükseklisans" programı açılmasına dair, her iki Enstitü Müdürlüğünün teklifleri okundu, hazırlanan protokol incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; anılan Yönetmelik ve hazırlanan protokol uyarınca ortak "Yükseklisans" programı uygulanmasının kabulüne, teklifin ve protokolün Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 17.01.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 1

Karar  10-

02.11.2011 tarihinde yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararnamenin 95.maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen geçici 60.maddede belirtilen "…katkı payı veya öğrenim ücretinin artırımlı olarak uygulanmasını öngören hükümlerin 2014/2015 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanır" hükmü gereğince, "2011/2012 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerden alınmış öğrenci katkı payı ve öğrenci ücretlerinin artırımlı kısmı talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler gelir kaleminden iade edilir" hükmüne göre; ilgili öğrencilerle kayıtlar sırasında mahsuplaşma şeklinde ödeme yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar  11-

 

Üniversitemiz Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi'nin 17/5. maddesine göre; S ve K harf notları; bir başka Yükseköğretim Kurumundan Ege Üniversitesi'ne geçiş yapan öğrencilerin geldikleri Yükseköğretim Kurumlarında aldıkları notları göstermek için kullandıkları, bu nedenle programdan çıkarılmış, ancak eski öğrenciler muaf olmuş" şeklinde kaldırılan dersler için "sorumlu değil (SD) ifadesi kullanılması için, anılan Yönerge'ye 17/7 maddesi eklenmesine dair, teklif okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi'ne eklenen 17/7 maddesinin aynen kabulüne, karar verildi.

 

MADDE 17/7:

Eğitim planlarından "programdan çıkarılmış ancak eski öğrenciler muaf olmuş" şeklinde kaldırılan bazı derslerin, öğrencilerin söz konusu dersi almış ve başarısız olmaları durumunda, söz konusu ders "Sorumlu Değil (SD)" şeklinde sistemde belirtilir.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 17.01.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 1

Karar  12-

 

2011/2012 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılında mezuniyet aşamasında olup, 240 AKTS krediyi tamamlayamayan öğrencilerden eğitime başladıkları tarihte "Üniversite Yaşamına Geçiş" ile "Topluma Hizmet Uygulamaları" derslerinin eğitim planlarında yer almaması ve bu derslerden sorumlu olmamaları göz önüne alınarak, 240 AKTS krediyi tamamlayabilmeleri amacıyla anılan derslerden muaf tutulmaları transkripte kredilere dahil edilmesi, ancak not ortalamalarına katılmamasına ve bu hususta Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Yönetim Kurullarının yetkilendirilmesine dair, 17.01.2012 tarihli teklif okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Karar  13-

 

Ege Üniversitesi eğitim-öğretim yönetmeliğinin  6. maddesine göre, bir eğitim-öğretim yılında önlisans, lisans ve yükseklisans programları için ders ve uygulama kredileri toplam yıllık 60 AKTS kredi olduğu; ancak Bologna süresi uyum çalışmalar kapsamında Fakülte ve Yüksekokullarda aktif programlar üzerinden AKTS uygulamaları yapılmış olup, öğrencisi olduğu halde, kapatılmış programlarda bu çalışmanın yapılamadığı, bu nedenle kapatılmış veya AKTS kredisi düzenlenmemiş programlara sistem üzerinde yasal kredi uygulaması yapılmasına dair, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın olurunun aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.