EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi: 17.03.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 7

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı,17.03.2009 Salı günü saat 13:30'da Rektör Prof.Dr. Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr. M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 1-

Rektör Prof.Dr. Candeğer YILMAZ tarafından,

-         50.Yıl kitabına ek fasikül çıkarılması,

-         Üniversitelerarası Kurul'a Temmuz'da boşalacak üye için, şimdiden aday onanması,

-         MÖTBE' YE "Prof.Dr. Yusuf VARDAR" isminin verilmesinin Senato gündemine alınacağı,

-         Üniversitelerarası Kurul'da Doçentlik sınav jürilerini belirleyecek bir komisyon kurulacağını, bunun için Üniversitemizden de aday isteneceğini, (Fen, ..Sağlık, Sosyal ve Sanat dalları)

-         Farabi (öğrenci - öğretim üyesi değişimi) konusunda ofis kurulması, koordinatör isimlerinin belirlenmesi ve bu konuda çalışmalar yapılması gerektiği,

konularında bilgi verildi.

Karar 2-

Yükseköğretim Kurulu'nun 17.12.2007 gün ve 34380 sayılı yazısı ile Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu bünyesinde açılması kabul edilen "Beslenme ve Diyetetik Bölümü"ne, 2009/2010 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci alınmasına dair, anılan Okul Müdürlüğünün 10.03.2009 gün ve 547 sayılı teklifi okundu. Konu ile ilgili dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                   Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu bünyesindeki "Beslenme ve Diyetetik Bölümü"ne, 2009/2010 öğretim yılında 30 öğrenci alınmasına

b)                   Teklifin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına

oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi: 17.03.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 7

 

Karar 3-

16.03.2009 tarihli Mevzuat Komisyonu'nda kabul edilen Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönergesi'nin görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönergesi'nin son şekliyle Senato Üyelerine gönderilmesine ve ilk Senato gündemine alınmasına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Öğretim Üyeleri için lisansüstü tez danışmanlık kontenjanlarının dağıtılmasıyla ilgili ADEK Kurulunun 12.02.2009 gün ve 3 sayılı kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                            28.01.2003 gün ve 2003/3 sayılı ve 27.05.2003 gün ve 12/17 senato kararlarının iptaline,

b)                            Fen Bilimleri, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'nün önerileri ve ADEK kurulu kararı doğrultusunda; Fakülte ve Yüksekokullarda;

Yardımcı Doçent için: en fazla biri doktora olmak üzere

  4   (dört)

   Doçent ve Profesörler İçin: doktora ve yükseklisans

   serbest olmak üzere 7 (yedi)

c)                            Çok disiplinli Anabilim dallarında;

Yard. Doç. için en fazla biri doktora olmak üzere 4 

 (dört)

     Doçent ve Profesörler İçin: doktora ve yükseklisans

   serbest olmak üzere 10 (on)    

    kontenjan verilmesine,

d)                            Öğrenciliği devam eden tüm öğrencilerin Danışmanlık kontenjan içinde değerlendirilmesine,

oyçokluğuyla karar verildi. (42 iştirak:7 red-35 kabul)

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi: 17.03.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 7

 

Karar 5-

 

Üniversitemizin 50.Yıl anısı için hazırlanan "Kuruluşundan Günümüze Ege Üniversitesi" kitabına, 5 yılda eklenen veya düzeltilmesi gereken kısımlar için, aynı komisyonun çalışmasına dair Rektör Prof.Dr. Candeğer YILMAZ'ın önerisi oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 6-

 

Üniversitemiz Kampus Kültür Merkezi'ne (eski adı MÖTBE) yakın zamanda kaybettiğimiz beşinci Rektörümüz Prof.Dr. Yusuf VARDAR adının verilmesine dair, Rektör Prof.Dr. Candeğer YILMAZ'ın teklifi dinlendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Konuyla ilgili çalışma yapmak ve rapor hazırlamak üzere,

Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Azmi TELEFONCU başkanlığında; Fen Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nadide KAZANCI, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Semih ERKAN, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa TÜRKSEVER'den ibaret komisyonun kurulmasına, karar verildi.

 

Karar 7-

İzmir Alaçatı'da Almanca eğitim verecek Vakıf Üniversitesi kurulması ile ilgili Türk-Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın (TAVAK) Mütevelli Heyet üyelerinin verdiği bilgi Senato üyelerinin konu ile ilgili soruları ve cevapları dinlenildi.

Bilgi edinildi.

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi: 17.03.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 7

Rektör

Prof.Dr. Candeğer YILMAZ

Rektör Yrd.Prof.Dr.Süer ANAÇ                       ..................             Rektör Yrd..Prof.Dr.Atilla SİLKÜ                     ...................

Rektör Yrd.Pro.Dr.Azmi TELEONCU               ..................             Tıp Fak.Dek..Prof.Dr.Serhat BOR     ...........................

Fen Fak.Dek.Prof.Dr.Nadide KAZANCI         ..................             Ziraat Fak.Dek. Prof.Dr.Semih ERKAN        ......................

Müh.Fak.Dek. Prof.Dr.Mustafa TÜRKSEVER...................        Diş Hek.Fak.Dek. Prof.Dr.Serhat ÇINARCIK................

Ed.Fak.Dek. Prof.Dr. Kasım EĞİT..................... ...................           Ecz.Fak.Dek. Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU..............

Su Ürün.Fak.Dek. Prof.Dr.Ahmet KOCATAŞ............               İkt.veİd.Bil.Fak.Dek.nıProf.Dr.Rezan TATLIDİL..............

İletişim Fak.Dekanı Prof.Dr.Ahmet Bülent GÖKSEL.............       Eğ.Fak.Dek.Prof.Dr.Kadir ASLAN                ....................

Sos.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.İlhan KAYAN   .......................           Gün.E.Ens.Md.Prof.Dr.Sıddık İÇLİ        ................... Sağ.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Sevgi MİR             .......................    Fen Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Mehmet Ali UL        ....................

T.Dün.A.Ens.Md.Prof.Dr.Fikret TÜRKMEN.....................   Nük.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Perihan ÜNAK  ......................

Ulus.Bil.Ens.Md..Prof.Dr.Turhan TUNALI    ......................  Md..ve Tk.İaç.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Hakan COŞKUNOL...........Senato Ü.Prof.Dr.Bülent OKUR                     .........................      Senato Ü.Prof.Dr.Aydın BIÇAKÇI                  ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Rengin ELTEM......................... ......    Senato Ü.Prof.Dr.Önal SAYIN                         ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ                      .....................          Senato Ü.Prof.Dr.Mehmet Ali CANYURT     ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Aylin GÖZTAŞ                    ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Osman AYDOĞUŞ           .....................

Senato Ü.Prof.Dr.Sanver EKMEKÇİ               ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Münevver YALÇINKAYA...................      Senato Ü.Prof.Dr.İnan SOYDAN                   ......................     B.Eğ.ve S.Y.O.Md.Prof.Dr.Birol DOĞAN..... ....................

Öd..Y.O.Md.Prof.Dr.Ayfer KARADAKOVAN....................      İz.At.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Aynur ESEN.......................

Dev.T.M.K.Md.V.Azmi TELEFONCU      ....................                  Ege Ms.Y.O.M.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ         ...................

Bay.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Rıza AVCIOĞLU......................                 Hem.Y.O.Md.Prof.Dr.Gülümser ARGON     ....................

At.Sağ.H.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ.................               Çeş.Tur.Ot.Y..O.Md.Prof.Dr.Bozkurt ERSOY................... 

Em.A.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Ziynet ÖNDOĞAN.................      Tire M.Y.O.Md.Prof.Dr.Kürşat FIRAT       .........................

Öd.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Hikmet SOYA              ......................         Ber.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Erhan KIRTAY           ......................

Raportör Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN.....................