EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :19.01.2010                                                Toplantı Sayısı: 3

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 19.01.2010 Salı günü saat 14:00'te Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

KARAR 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması

Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Gündemde bulunan pedagojik formasyon kursunun kayıtla yapılacağını; ilgili arkadaşların ve öğrenci temsilcilerinin de bu görüşmelere katılacağını, kayıt için izin isteğini belirtti ve istek oybirliğiyle kabul edildi.

Karar 3-

Üniversitemiz Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarında verilen Pedagojik formasyon derslerinin, 2010/2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Üniversitemizin bazı Fakülte ve Yüksekokullarında lisans eğitim-öğretimi sırasında verilmesine dair, teklifler ve Senato Üyeleri, Eğitim Fakültesi Dekanı ile ilgili öğretim üyesinin konu hakkındaki açıklamaları dinlendi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alınan yazılı ve sözlü bilgiler dile getirildi. Eğitim Komisyonunun 15.01.2010 tarihli olumlu raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)Üniversitemiz Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde verilmekte olan orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yükseklisans programlarındaki pedagojik formasyon eğitimi yanında; 2010/2011 eğitim-öğretim yılından itibaren; Eğitim Fakültesi'nin desteği olmak şartıyla; Fen, Edebiyat, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Devlet Türk Musikisi Konservatuarı'nda da lisans eğitimi içinde verilmesine, oyçokluğu ile (46 iştirak; 37 kabul oy kullanıldı.)

b)Pedagojik formasyon derslerinin sadece tezsiz yükseklisans olarak verilmesi teklifinin reddine oyçokluğuyla, (46 iştirak ; 5 lehte kullanıldı.)

c)Derslerle ilgili olarak Pedagojik formasyon yönergesi'nin Eğitim Komisyonu ve ilgili Fakülte Dekanları/Yüksekokul Müdürleri ile birlikte yapılacak toplantılarda hazırlanarak, Senatoya arzına,      karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :19.01.2010                                                Toplantı Sayısı: 3

Karar 4-

Ege Üniversitesi Çift Anadal programı yönergesi uyarınca; 2009/2010 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında; Mühendislik, Fen ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri bölümlerince ayrılan kontenjan teklifleri ve başvuru koşulları okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; tekliflerin aynen kabulüne, karar verildi.

Karar 5-

Ege Üniversitesi Yan dal program yönergesi uyarınca; 2009/2010 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında; Ziraat, Mühendislik, Fen, Edebiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri bölümlerince ayrılan kontenjan teklifleri ve başvuru koşulları okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; tekliflerin aynen kabulüne, karar verildi.

Karar 6-

Fen Fakültesi İstatistik Bölümü'nde mevcut; İstatistik Teorisi, Uygulamalı İstatistik, İstatistik Bilgi Sistemleri, Yöneylem Araştırması, Risk Analizi, Olasılık Teorisi Anabilim dallarının kapatılarak; sadece İstatistik Anabilim Dalı açılmasına dair, anılan Fakültenin 13.11.2009 gün ve 4181 sayılı teklif yazısı, kurul kararı ve gerekçe okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16.maddesi uyarınca, İstatistik Anabilim dallarının kaldırılarak, sadece "İstatistik Anabilim Dalı"nın olmasına ve teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına oybirliğiyle karar verildi.

Karar 7-

İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü'ne öğrenci alınması teklifinin; İletişim Fakültesi Dekanının bulunduğu oturumda görüşülmesine karar verildi

Karar 8-

Gündemde bulunan Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Yönergesi ile İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Yönergesi'nin senato üyelerine e-mail ile gönderildikten sonra görüşülmesine karar verildi.