EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:20.08.2013                                                                        Toplantı Sayısı:15

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 20.08.2013 Salı günü saat 13.30’da, Senato Salonunda, Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

            Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

            Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-          Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Prof.Dr.Mehmet Metin ARTUKOĞLU’nun atanması hakkında,

-          2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı açılışının 8 veya 9 Ekim 2013 tarihlerinde olacağı hakkında,

-          İlana çıkılacak ilave kadrolar konusunda,

-          Yeni bütçe taslağı konusunda,

-          Öğrenci Disiplin Yönetmeliği maddelerinin dikkatle incelenmesi gerektiği, sürelere dikkat edilmesi hakkında, (Av.Reyhan Demir bilgi verdi)

-          Ziraat Fakültesinin, Bademler Köyü ile ilgili yaptığı protokol hakkında,

-          Sağlık Bakanlığı ile 21.08.2013 günü bir protokol yapılacağı konusunda,

-          İzmir Üniversiteleri Platformunun çıkardığı “İzmir Öğrenci Rehberi” hakkında,

-          TÜBİTAK’ın çıkardığı araştırma destek programları kitapçığı hakkında,

-          Emekli Öğretim Üyesi Prof.Dr.Esat Renan PEKÜNLÜ davası hakkında, (Av.Reyhan Demir tüm dava dosyalarını anlattı)

-          Emekli Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kayhan KANTARLI’nın e-posta bombardımanı hakkında,

-          Sunucumuza yapılan DDOS atakları (saldırıları) hakkında,

-          Doç.Dr.Ahmet YILDIRIM’a yapılan intihal suçlamasıyla ile ilgili gelişmeler hakkında, (Av.Reyhan DEMİR konu ile ilgili bilgi verdi.)

-          Üniversitemiz Senato-Yönetim Kurulu kararlarının her yılsonu itibariyle cilt haline getirilmesi ve 1958 yılından bugüne kadar bu ciltlerin saklanması konusunda,

-          Üniversitemiz Kuruluşunun 60.yılı etkinlikleri hakkında,

-          Bu yıl 90. Yılı kutlanacak olan Cumhuriyetimizin kuruluşu nedeniyle, Üniversitemizde Cumhuriyet ve Atatürk etkinliği gerçekleştirileceği hakkında,

-          Murat Köşkü’nün devredileceği konusunda, (Gen.Sek.V.Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN konu hakkında bilgi verdi)

-          Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi çatısının cumartesi günkü (17.08.2013) fırtınadan dolayı uçması hakkında,

-            Aliye Üster Vakfının, öğrencilere yönelik burs ve proje destekleri konusunda,

-          San-Tez projeleriyle ilgili bilgi verilerek, kabul edilmeyen projelerin tekrar sunulması gerektiği hakkında,

-          “Üniversite Yaşamına Geçiş” derslerine, Üniversitemizdeki Müzelerin de dahil edilmesi konusunda,

bilgi verdi.

Karar 3-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne ait 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında uygulanacak olan eğitim planlarıyla ilgili 03.06.2013 tarihli ve 1145 sayılı teklif yazısı, kurul kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne ait 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında uygulanacak olan eğitim planlarının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne ait 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında uygulanacak olan eğitim planlarıyla ilgili 13.08.2013 tarihli ve 4857 sayılı teklif yazısı, yönetim kurulu kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne ait 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında uygulanacak olan eğitim planlarının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 5-

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne ait 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında uygulanacak olan eğitim planlarıyla ilgili 29.07.2013 tarihli ve 3468 sayılı teklif yazısı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne ait 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında uygulanacak olan eğitim planlarının kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 6-

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne bağlı “Uluslararası Yönetim Anabilim Dalı”nın kurulmasına dair, anılan Fakülte Dekanlığının 26.07.2013 tarihli ve 1966 sayılı teklifi, kurul kararı, gerekçe okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)      2547 Sayılı Kanun ve Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16.maddesi uyarınca, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne bağlı “Uluslararası Yönetim Anabilim Dalı”nın kurulmasına,

b)      Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 7-

“Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi”nin görüşülmesine geçildi.

Söz alan bazı Senato Üyeleri isim, yönetim kurulu teşkili, atanma süresi konularında görüşlerini belirttiler.

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ, bu konunun bir TÜBİTAK projesi olduğunu; Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde EBİLTEM olarak başvurulduğunu, bu ismin bir marka değerinin olduğunu,  ismin ve proje yöneticisinin değiştirilemeyeceğini beyan ederek, diğer konularda gerekli incelemeler için yetkilendirilmesini istedi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)      Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ’a verilen yetki çerçevesinde yönergenin kabulüne,

b)      Senatomuzun 06.09.2011 tarihli ve 16/5 sayılı kararıyla kabul edilmiş bulunan “Ege Üniversitesi Proje Destek Ofisi Çalışma İlke ve Esasları”nın yürürlükten kaldırılmasına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 8-

“Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Uygulama Yönergesi”nin görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; “Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Uygulama Yönergesi”nin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 9-

Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES ve yabancı dil koşulunun aranmamasının uygun görülmesi üzerine, “Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Kabulünde” değerlendirme kriterinin belirlenmesine dair, Eğitim Komisyonunun 12.08.2013 tarihli ve 72/3 sayılı kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Eğitim Komisyonunun konu ile ilgili aşağıda belirtilen değerlendirme kriterinin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

12.08.2013 tarihli ve 72/3 sayılı Eğitim Komisyonu kararı:

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuru değerlendirilmesi

“Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuran adayların bilimsel başarı notu lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat notunun %50’sinin toplamıdır.

Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzeyi notunun da en az 60 olması gerekir. Mülakata girmeyen veya mülakat notu 50’nin altında bulunan adaylar için bilimsel başarı düzeyi notu hesaplanmaz ve aday başarısız sayılır.

Adaylar bilimsel başarı not ortalamalarına göre en yüksekten başlayarak sıralanmak suretiyle kontenjan doluncaya kadar başvurdukları programa yerleştirilirler. Aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde sonraki adaylar yedek olarak belirlenir. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olana öncelik verilir.”

 

Karar 10-

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca; Üniversitemize yapılacak yatay geçişlerle ilgili olarak, anılan çerçeve yönetmeliğin 7/4 maddesi, 2547 Sayılı Kanunun 18/5 maddesi uyarınca, Fakülte Yönetim Kurullarına verilen yetki çerçevesinde, Senatomuzca alınan 03.08.2010 tarihli ve 16/3 sayılı kararın değiştirilmemesine, oyçokluğuyla karar verildi. (40 iştirak; 26 kabul oyu kullanıldı)

Karar 11-

“Ege Üniversitesi Bilim – Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”nin 9.maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili görüşmelere geçildi.

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ gerekli açıklamaları yaptı.

Yapılan görüşmelerden sonra; gerekli değişikliklerin aşağıda belirtilen şekilde yapılmasına ve Resmi Gazetede yayınlanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

Ege Üniversitesi Bilim – Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1- 24/10/1994 gün ve 22091 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  “Ege Üniversitesi Bilim – Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”nin 9.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yönetim Kurulu

Madde 9 – (1) Yönetim Kurulu, doğal üye olan Müdür ve Müdür Yardımcıları ile birlikte 9 kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun 6 üyesi, uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleriyle araştırma alanında kendini kanıtlamış öğretim üyeleri arasından ve Merkezden yararlanan akademik kuruluşların yönetim kurullunda dengeli temsiline özen gösterilerek Rektör tarafından 3 yıl için atanır. Süresi biten üyeler tekrar atanabilirler. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya üniversite dışında 6 aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için yeni atama yapılır.

Madde 2- Bu Yönetmeliği Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

Madde 3- Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

24.10.1994

22091

 

Karar 12-

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal  ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Uygulama Esasları”nın 10. Ve 11.maddelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı doğrultusunda, düzeltilmesine ilişkin, Eğitim Komisyonunun 31.07.2013 tarihli ve 71/3 sayılı kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)      Anılan Uygulama Esaslarının 10/1-g fıkrasındaki; “…yönetim kurulu kararı ile mezun oluncaya kadar süre verilir.” cümlesinin, iptali ile, anılan fıkranın; “…yönetim kurulu kararı ile en fazla iki dönem uzatılabilir.” şeklinde düzenlenmesine,

b)      Anılan Uygulama Esaslarının 11/k fıkrasındaki; “…yönetim kurulu kararı ile mezun oluncaya kadar süre verilir.” cümlesinin, iptali ile, anılan fıkranın;  “…yönetim kurulu kararı ile en fazla bir dönem uzatılabilir.” şeklinde düzenlenmesine,

c)      Yönergeye ilave madde olarak,

“c)Yan Dal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir” maddesinin eklenmesine,

d)     “c” ve “d” madde numaralarının sırasıyla “d” ve “e” olarak düzeltilmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektör

Prof.Dr.Candeğer YILMAZ

 

Rektör.Yrd.

Prof.Dr.Yeşim KİRAZLI……………

Rektör.Yrd

Prof.Dr.Atilla SİLK܅………….........

Rektör.Yrd.

Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ…………........

Tıp Fak.Dek.

Prof.Dr.Kamil KUMANLIOĞLU……..

Fen.Fak.Dek.

Prof.Dr.Nadide KAZANCI…….........

Zir.Fak.Dek.

Prof.Dr.F.Akın OLGUN………….........

Müh.Fak.Dek.

Prof.Dr.Süheyda ATALAY……........

Diş.Fak.Dek.V.

Prof.Dr.Celal ARTUNDž……….........

Edeb.Fak.Dek.

Prof.Dr.Ersin DOĞER………………

Ecz.Fak.Dek.

Prof.Dr.Ulvi ZEYBEK………………...

Su Ürün.Fak.Dek.V.

Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ..………..........

İ.İ.B.Fak.Dek.

Prof.Dr.Jülide KESKEN………….........

İlet.Fak.Dek.

Prof.Dr.Müge ELDEN………………

Eğit.Fak.Dek.

Prof.Dr.Süleyman DOĞAN…………....

Hem.Fak.Dek.

Prof.Dr.Çiçek FADILOĞLU……......

Sos.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Mustafa ÖNER………………..

Gün.Ener.Enst.Md.

Prof.Dr.Günnur KOÇAR………........

Sağ.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU……...

Fen Bil.Enst.Md.V.

Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ………………

T.D.Arş.Enst.Md.

Prof.Dr.Zeki KAYMAZ………….........

Nükl.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.Perihan ÜNAK……………...

Ul.Bil.Enst.Md.

Prof.Dr.M.Emin DALKILIDž………..

M.B.T.ve İ.B.Enst.Md.

Prof.Dr.Hakan COŞKUNOL………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Hikmet SOYA………………...

Senato Üyesi

Prof.Dr.Birgül ÖZPINAR…………...

Senato Üyesi

Prof.Dr.Fikret PAZIR…………….........

Senato Üyesi

Prof.Dr.Nuri BİLGİN………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Levent ÜSTÜNES……….........

Senato Üyesi

Prof.Dr.İsmet ÖZEL…………………

Senato Üyesi

Prof.Dr.Demet GÜRÜZ………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Haluk SOYUER……….........

Senato Üyesi

Prof.Dr.Varol KESKİN………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Hülya YILMAZ……….........

Senato Üyesi

Prof.Dr.Niyazi AŞKAR………………..

Senato Üyesi

Prof.Dr.Gülümser ARGON…….........

B.E.S.Y.O.Md.

Prof.Dr.Rana VAROL…………..……..

Öd.Sağ.Y.O.Md.

Prof.Dr.Aynur ESEN………………..

İ.A.Sağ.Y.O.Md.

Prof.Dr.Ümran SEVİL………………....

D.T.M.Kons.Md.

Prof.Dr.M.Öcal ÖZBİLGİN……........

Ege M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Semih GÜNEŞ………………...

Bay.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Vecdi KÜÇÜKERBAŞ…......

A.Sağ.H.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ………………..

Çeş.Tur.Ot.Y.O.Md.

Prof.Dr.Adnan TÜRKSOY…….........

Em.A.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Arzu MARMARALI………….

Tire M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Harun UYSAL………….......

Öd.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Yılmaz ŞAYAN……………….

Berg.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Ertan TAŞKAVAK…………

Yab.Dil.Y.O.Md.

Prof.Dr.Atilla SİLK܅……………….

Urla Deniz.M.Y.O.Md.

Prof.Dr.Cengiz METİN……………...

Raportör Gen.Sek.V.

Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN…….............