EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 21.02.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 3

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 21.02.2012 Salı günü saat 13:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar  1-

Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Süer ANAÇ;

-Telefon rehberlerinin hazırlandığını, dekan ve müdürlere dağıtılacağı, düzeltmelerin yapılıp iade edilmesi gerektiği,

-Öğrenci sorunlarıyla ilgili maddelerin gündeme alınacağı,

konularında bilgi verdi.

Karar  2-

2012/2013 eğitim-öğretim yılında Üniversitemize bağlı yükseköğretim programlarına, 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sonuçlarına göre Merkezi yerleştirme ve özel yetenek sınav yöntemleriyle alınacak öğrenci sayılarına ilişkin, ÖSYM Başkanlığının klavuzu okundu. Fakülte ve Yüksekokullarımızın kontenjanları ve istenilen önerileri ve dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fakülte ve yüksekokullarımızın; 2012 yılı öğrenci kontenjanları ve istenilen önerilerin aynen kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na sunulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 21.02.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 3

Karar  3-

Üniversitemiz öğrencilerinin, öğretime başladıkları eğitim-öğretim yılında eğitim planlarında yer almadığı için sorumlu tutulmayan derslerin alınamaması nedeniyle, bu derslerin mezuniyet için gerekli toplam krediyi düşürmemesi için transkriptlerde muaf olarak gösterilmesi ve isteğe bağlı Fakülte/Yüksekokul hazırlık sınıfını alıp başarılı olan öğrencilerin müfredatlarında yer aldığı için transkriptlerde görülen, yabancı dil I ve yabancı dil II derslerinden muaf tutulmaları ve bu derslerin transkriptlerinde "M" harfi ile gösterilerek; Üniversitemiz Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi'nin 17/8 fıkrası olarak eklenmesine dair, Rektörlük Makamının 15.02.2012 gün ve 901 sayılı olurunun aynen kabulüne, karar verildi.

Karar  4-

Üniversitemizin "Kayıtlanma, Kayıt Yenileme, Yatay/Dikey Geçiş ve Kayıt Silme İşlemlerine İlişkin Yönergesi'nin 7.maddesinin; 2 Kasım 2011 günlü Resmi Gazete'de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi uyarınca,

Madde 7- "Madde 7-Ekle-Sil işlemleri, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarımızın akademik takvimde belirtilen tarihte eğitim ve öğretime başladıktan sonraki üçüncü haftasında Ege Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci tarafından yapılır, danışmanınca onaylanır" şeklinde  düzenlenmesine dair, 20.02.2012 tarihli Rektörlük olurunun aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  5-

Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi'nin Madde 10-(1) de yazılı;

"Proje bitirme tezi, seçmeli dersler ve seminer dersleri için ara sınav yapılması zorunlu değildir" ibaresindeki; "seçmeli dersler" kısmının kaldırılmasına dair, Rektörlük Makamının 16.02.2012 gün ve 903 sayılı oluru okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile Madde 10(1)'in;

Madde 10(1)- unun "Proje bitirme tezi, ve seminer dersleri için ara sınav yapılması zorunlu değildir" şeklinde düzenlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 21.02.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 3

Karar  6-

Üniversitemiz İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu bünyesinde bulunan "Hemşirelik" bölümüne, 2012/2013 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmamasına dair, anılan Okul Müdürlüğünün 02.02.2012 gün ve 179 sayılı teklifi, Okul Yönetim Kurulu'nun gerekçeli 02.02.2012 günlü kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemizde yeni açılan Hemşirelik Fakültesi'nde "Hemşirelik Bölümleri"nin birleştirilmesi uygun görüldüğünden, Üniversitemiz İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu bünyesinde bulunan "Hemşirelik" bölümüne, 2012/2013 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmamasına ve teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına  oybirliğiyle karar verildi.

Karar  7-

Üniversitemiz Ödemiş Sağlık Yüksekokulu bünyesinde bulunan "Hemşirelik" bölümüne, 2012/2013 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmamasına dair, anılan Okul Müdürlüğünün 16.02.2012 gün ve 110 sayılı teklifi, Okul Yönetim Kurulu'nun gerekçeli 07.02.2012 günlü gerekçeli kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemizde yeni açılan Hemşirelik Fakültesi'nde "Hemşirelik Bölümleri"nin birleştirilmesi uygun görüldüğünden, Üniversitemiz Ödemiş Sağlık Yüksekokulu bünyesinde bulunan "Hemşirelik" bölümüne, 2012/2013 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmamasına, ve teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına  oybirliğiyle karar verildi.

Karar  8-

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne bağlı "Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı"nın kurulmasına dair, anılan Fakülte Dekanlığı'nın 09.02.2012 gün ve 283 sayılı teklifi, Fakülte Kurulu'nun 08.02.2012 günlü kararı ve gerekçe okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği'nin 16.maddesi uyarınca, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne bağlı "Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı"nın kurulmasına ve teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 21.02.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 3

Karar  9-

"Ege Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik"  kapsamında hazırlanan ve Senatomuzun 28.07.2009 gün ve 20/5 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Ege Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmeliğin Uygulama Esaslarının değiştirilmesine dair, Prof.Dr.Fazilet VARDAR SÜKAN' başkanlığındaki komisyonun hazırladığı "Uygulama Esasları" ve "Formları" incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                             28.07.2009 gün ve 20/5 sayılı Senato kararı ile kabul edilen "Ege Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmeliğin Uygulama Esasları"nın iptaline,

b)                             Komisyonca yeniden hazırlanan; "Ege Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmeliğin Uygulama Esasları"  ve "Formları"nın kabulüne,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 10-

Eğitim Fakültesince hazırlanan "Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulmasına dair teklif, gerekçeli karar ve taslak yönetmeliği incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin Mevzuat Komisyonu'nda görüşülmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 11-

Bakanlar Kurulu'nun 26.09.2011 tarihli kararı ile Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu kapatılarak; "Hemşirelik Fakültesi"nin kurulması göz önüne alınarak; yeni açılan Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümüne 2012 yılında MF3 puan türünden 100 öğrenci alınmasına dair, anılan Fakülte Dekanlığı'nın 09.02.2012 gün ve 269 sayılı teklif ve 06.02.2012 gün ve 1/ 2  sayılı kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına  oybirliğiyle karar verildi.