EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi : 22.02.2011                                                     Toplantı Sayısı: 3     

        Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 22.02.2011 Salı günü saat 14:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

Söz alan Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-2011 yılından itibaren atama ve yükseltilmesi yapılan öğretim üyelerinin senatoya takdim edileceğini, ilk etapta (bugün) 25 öğretim üyelerinin davet edildiğini, kendileri adına  fidan dikildiğini, her birini ayrı ayrı tebrik ettiğini,

-Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi Tıp Eğitimin programının  akreditasyon aldığını, kendilerini tebrik ettiğini,

-Hafta sonu; Dekanlarla, Kuşadası'nda çalıştay yapılacağını ve bunun devam edeceğini,

-YÖK Başkanının, geçen Salı günü İzmir'de olduğu, önerdiğimiz kardeş Üniversite modeli üzerinde çalışıldığını,

-Tıp Fakültesi'nin, "sağlıkta inovizyon" bağlamında saneti-aventis firması ile protokol yaptığını, konu ile ilgili 21 Mart 2011 tarihinde bir toplantı yapılacağını,

-Ar-Ege konusunda olumlu izlenimler aldığını,

-EBİLTEM'in pilot projesini, (yeniden yapılandırılma)

-Aydın Doğan Vakfı'nın, Devlet Türk Musikisi Konservatuarı'na, hizmet ödülü vereceğini, kendilerini kutladığını,

beyan etti.

-Ege Üniversitesi faaliyet raporları hakkında ÜNİPA'nın geliştirdiği programlar bilgisayar ortamında dinlendi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :22.02.2011                                                     Toplantı Sayısı:3     

Karar 3-

 

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ, gündemin önem sırasına göre düzenleneceğini, kaydını yapamayan öğrencilerle ilgili konunun gündeme alınıp, ivedilikle görüşülmesini oyladı.

Teklif kabul edildi.

Karar 4-

2010/2011 bahar döneminde çeşitli nedenlerle kaydını yenilemeyen öğrencilerin durumu hakkında Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Atilla SİLKÜ'nün verdiği izahat dinlendi. 5123 öğrencinin kaydını yenilemediği, 4370 öğrencinin harcını yatırmadığı, 769 öğrencinin de harcını yatırdığı halde sisteme giremediği anlaşıldı.                                             

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca, 3-4/03/2011 tarihlerinde, bu tarihe kadar öğrenci katkı bedelini (harcını) yatıran ve işlemlerini yaptıramayan öğrencilerin, danışmanları aracılığıyla kayıtlarını yaptırabileceğine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 5-

Enstitülerde Lisansüstü programlar ilanlarında lisansüstü kontenjanlarn ilan edilmesi için asgari 3 kontenjan koşulunun olduğu 03.06.1997 gün ve 13/5 sayılı senato kararının yeniden yürürlüğe girmesine dair, Fen Bilimleri Enstitüsü'nün 25.01.2011 gün ve 493 sayılı teklif yazısı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; iptal edilen 03.06.1997 gün ve 13/5 ile 28.01.2003 gün ve 3/3 sayılı kararda belirtilen;

"Kontenjan önerilen her lisansüstü öğenim programı için en az 3 kontenjan ilan edilmesi" teklifi oyçokluğuyla reddedildi. (43 iştirak: 19 oy teklifi kabul edilmesi yönünde oy kullanıldı)

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :22.02.2011                                                     Toplantı Sayısı:3     

Karar 6-

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyetine, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Altan ÇİLİNGİROĞLU'nun görevlendirilmesine dair, anılan Rektörlüğün 03.02.2011 gün ve 136 sayılı teklifi, Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'nın olumlu görüşü okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 20.maddesi uyarınca, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyetinde, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Altan ÇİLİNGİROĞLU'nun görevlendirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 7-

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca 21.05.2009 günlü kurulması uygun görülen Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalına bağlı, "Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı"nın kaldırılarak;

-Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı" ,

-Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı kurulduğunun anlaşıldığı ve  Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 17.maddesi uyarınca bu kararın onaylanmasına dair Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında "Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı"nın kaldırılarak

-Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı" ,

-Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı kurulmasına dair tekliflerin, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 17.maddesi uyarınca onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 8-

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Senedi'nin 7.maddesi c bendi gereğince; Mütevelli heyetine üç üye seçilmesine dair, 17.02.20011 tarih ve 63 sayılı teklif okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Senedi'nin 7.maddesi c bendi gereğince, Vakıf Mütevelli Heyetine,

-Prof.Dr.Mehmet Ali UL

-Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN,

-Prof.Dr.Oktay NAZLI'nın seçilmelerine, oybirliğiyle karar verildi.


EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :22.02.2011                                                     Toplantı Sayısı:3     

Karar 9-

Üniversitemizde Veteriner Fakültesi kurulmasına dair, görevlendirilen Komisyonun yaptığı çalışmalar ve anılan Fakülte ile ilgili Fakültelerimiz öğretim üyeleriyle yapılan görüşmeler konusunda, komisyonca açıklamalar yapıldı. Sözalan Senato Üyeleri, teklifin lehinde konuşmalar yaparak; desteklediklerini belirttiler.

Açıklamalardan; kurulması istenen Veteriner Fakültesi'nde Temel Bilimler, Klinik Bilimleri, Klinik Öncesi Temel Bilimler, Zootekni ve Hayvan Besleme, Gıda Hijyeni ve Teknoloji Bilimlerinin oluşturulacağı; Ziraat ve diğer Fakültelerimizin konularıyla  ilgili aktif görevler alabilecekleri, önerilen Fakültenin eğitiminin tüm bölgeyi kapsayacağı, eğitim sisteminin uluslar arası düzeyin yansıtacak yapıda olacağı, söz konusu fakültenin hayvancılığın ve ürünlerin (Ödemiş-Tire-Bayındır) bu bölgede yoğunlaştığı, Üniversitemize bir saatlik uzaklıktaki TİRE'de Fakülte binalarının hazır olduğu, kurulacak fakültenin, nitelikli eğitim vereceği, araştırma ve topluma hizmet vermeyi gaye edindiği, hayvan sağlığı ve verimliliği arttırmayı, gıda hijyeninin en üst düzeyde tutmayı, teknolojiyi takip ederek kalite ve kontrolü sağlamayı, halk sağlığı ve çevre güvenliği için bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi, ürettiği bilgiyi uygulayarak yapmayı benimsediği, bölge Fakültesi olacak Veteriner Fakültesi'nin hayvancılığın yoğun olduğu bölgece de desteklendiği, anlaşıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca, Ege Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin İzmir'in Tire İlçesi'nde kurulmasına,

b)Teklifin hazırlanan dosya ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna arzına, oybirliğiyle karar verildi.(43 iştirak)