EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :22.06.2010                                                 Toplantı Sayısı:14

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 22.06.2010 Salı günü saat 16:00`da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

Geçmiş  toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-BESYO`ya Prof.Dr.Muzaffer ÇOKALOĞLU`nun atandığı hakkında,

-Kanal Avrupa ile ilgili Öğretim Elemanlarına e-mail gönderildiği hakkında,

-Ders notlarını girmeyen öğretim üyeleri ve yaz okulu kayıtları hakkında,

-Ortak sembolik mezuniyet töreni çalışmaları hakkında, bilgi verdi.

Karar 3-

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Prpgramlar arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı yönetmelik" gereğince 2010/2011 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına yatay geçiş yoluyla alınacak öğrencilere ilişkin kurumlararası ilave kontenjan, kurum içi ile yurt dışı kontenjan talepleri ile başvuru ve değerlendirme takvimi incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2010/2011 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına yatay geçiş yoluyla alınacak öğrencilere ilişkin kurumlararası ilave kontenjan, kurum içi ile yurt dışı kontenjan talepleri ile başvuru ve değerlendirme takviminin kabulüne karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :22.06.2010                                                 Toplantı Sayısı:14

Karar 4-

Fen Bilimleri Enstitüsü`nün teklifi, Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu`nun 10.06.2010 tarihli kararı ve mevzuat komisyonun tez danışmanlığı ile ilgili  15.06.2010 tarihli kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

A)                      2547 Sayılı Kanunun 30.maddesi uyarınca, öğretim üyelerinin yaş haddinden emekliye ayrılması durumunda, “görevleri ile ilgili ilişkilerinin kesilmesi" gerektiğinden, bu durumdaki öğretim üyesinin tez danışmanlığı konusunda, varsa önerisi de dikkate alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yeni bir tez danışmanı atanır ve kendisi de 2.danışman olarak göreve devam edebilir" teklifinin aynen kabulüne,

B)                       Bilimsel uyum programlarına devam eden lisansüstü öğrencilere normal lisansüstü öğrenci statüsüne geçinceye kadar danışman atanmaması ve durumlarının ilgili anabilim dalı başkanlığınca takip edilmesine,

-17.03.2009 gün ve 7/4 sayılı senato kararına ek olarak;

C)      Çok disiplinli anabilim dallarında, tez danışmanlık sayısının;

          Yardımcı Doçentler için 1`i doktora olmak üzere en fazla 5

           olmasına,

D)        Profesör ve Doçent ünvanlı öğretim üyelerinin lisansüstü tez  

           danışman sayısı üst limitinin ÖYP kapsamında öğrenci olması

          durumunda 1 arttırılmasına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 5-

Senatomuzun 06.04.2010 gün ve 10/2 sayılı toplantısında kabul edilen “Pedagojik Formasyon Yönergesi"nin 1., 7. ve 10.maddeleri ile geçici 1., 3. ve 4. geçici maddelerinin değiştirilmesine dair, teklif okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklif gerekçesi incelenerek değişiklik teklifinin kabulüne ve yeni yönergenin bu şekli ile uygulanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :22.06.2010                                                 Toplantı Sayısı:14

 Karar 6-

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi`nin 7. ve  8/b maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

YENİ ŞEKLİ

MADDE 7- Yerel Etik Kurulu başkanı, başkan yardımcısı ve üyeleri; rektör tarafından atanır.

MADDE 8/b-EÜHADYEK toplantıları başkanın yokluğunda başkan vekili başkanlığında yürütülür. Kararlar, kurul üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile alınır. Oy eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar verilir.