EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi :23.06.2009                                                Toplantı Sayısı: 17

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 23.06.2009 Salı günü saat 14:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

KARAR 1-

 

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

Rektör  Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Tıp Fakültesi'nde transplantasyon yapan ekibin değişmesi ile ilgili gelişen olaylar ve alınan tedbirler hakkında,

-29.06.2009 günü TASSA'nın; Üniversitemiz, D.E.Ü. ve İ.Y.T.E'nin birlikte yapacağı toplantı ve imzalanacak protokol hakkında,

bilgi verdi.

Karar 3-

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince, 2009/2010 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz Fakültelerinin ve Yüksekokullarının  programlarına yatay geçiş yoluyla alınacak öğrencilere ilişkin koşul ve kontenjanlar okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2009/2010 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında, Üniversitemiz Fakültelerinin ve Yüksekokullarına  yatay geçiş yoluyla alınacak öğrencilere ilişkin koşul ve kontenjanların aynen kabulüne karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi :23.06.2009                                                Toplantı Sayısı: 17

Karar 4-

Ege Üniversitesi Çift Anadal programı yönergesi uyarınca, 2009/2010 öğretim yılı güz yarıyılında, Mühendislik, Fen, Ziraat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine ayrılan kontenjanlar başvuru formu ve koşulları  ile ilgili Fakülte teklifleri okundu.Yönerge incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklif edilen kontenjanlar ve başvuru     tarihlerinin aynen kabulüne,  oybirliğiyle karar verildi.

Karar 5-

 

Ege Üniversitesi Yan dal program yönergesi uyarınca, 2009/2010 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında, Mühendislik, Fen, Ziraat, Edebiyat  ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine ayrılan kontenjanlar başvuru formu ve koşulları  ile ilgili Fakülte teklifleri okundu.Yönerge incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklif edilen kontenjanlar ve başvuru formu ve koşullarının aynen kabulüne,  oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 6-

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, 2009/2010 öğretim yılı ders  öğretim yılında açılacak yükseklisans ve doktora programlarına alınacak öğrenci kontenjanlarını belirten, anılan Enstitü'nün 16.06.2009 gün ve 6143 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar  verildi

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :23.06.2009                                                Toplantı Sayısı: 17

Karar 7-

Sağlık Bilimleri Enstitüsü anabilim dallarına ait 2009/2010 öğretim yılı ders  programları ile ilgili anılan Enstitü'nün 12.06.2009 gün ve 6040 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar  verildi.

Karar 8-

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2009/2010 öğretim yılında farmakognozi Anabilim Dalında "Fitoterapi" yükseklisans programı açılması önerisinin; Senato üyelerine dosyanın e-mail ortamında gönderilip, incelendikten sonra görüşülmesine uygun görüldü.

Karar 9-

28 Ekim 2001 gün ve 24567 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) Yönetmeliğinin 5.maddesinin ilk paragrafının değiştirilmesine dair, Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ'ın ve EGESEM Müdürünün teklifi dinlendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1. paragrafının aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 5-

Egesem Danışma Kurulu: Rektör tarafından Üniversitemiz Fakültelerinden görevlendirilen birer temsilci ile Üniversite dışından Rektör tarafından görevlendirilen beş temsilcinin iştirakiyle oluşur. Görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

Danışma Kurulu, Egesem Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanır. Toplantılarda Merkez çalışmaları değerlendirilir ve öneriler geliştirilir. Danışma Kurulu, merkezin eğitim, araştırma ve uygulama, denetleme gibi faaliyet alanları ile ilgili olarak Danışmanlık komisyonları oluşturabilir.