EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :26.01.2010                                                  Toplantı Sayısı:4

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 26.01.2010 Salı günü saat 14:00'de Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

Yükseköğretim Kurulumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te belirlenen şartları yerine getiren (Dersleri Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği programlarda zorunlu ve seçmeli derslere ilişkin kredi saatlerinin asgari %30'luk kısmının belirlenen yabancı dilde veren) ve Üniversitemizde 2010/2011 eğitim-öğretim yılından itibaren "zorunlu hazırlık sınıfı" ve "isteğe bağlı hazırlık sınıfı" uygulamasının başlatılmasıyla ilgili görüşme açıldı.  Konu ile ilgili Fakülte ve Yüksekokullardan alınan yazılar ve istatistiki bilgi senato üyelerinin görüşlerine sunuldu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fakülte ve Yüksekokullarımızın konu ile ilgili tekliflerinin aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 3-

12.04.2004 günlü Yükseköğretim Genel Kurul kararıyla kurulması uygun bulunan İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'ne 2010/2011 eğitim-öğretim yılında yetenek sınavıyla 15 öğrenci alınmasına dair, İletişim Fakültesi Dekanlığı'nın 01.07.2010 günlü yazısı, Fakülte Yönetim Kurulu'nun 06.01.2010 gün ve 1/6 sayılı olumlu kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'ne 2010/2011 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alınması teklifinin reddine, oyçokluğuyla karar verildi. (8 oy alınması lehinde kullanıldı.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :26.01.2010                                                  Toplantı Sayısı:4

Karar 4-

İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu eğitim-öğretim Yönergesi'nin görüşülmesine geçildi. Yönerge madde madde okunarak incelendi. Sözalan Okul Müdürü Prof.Dr.Aynur ESEN Yönergenin 6/e maddesinin yönergeden çıkarılmasını istedi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yönergenin; 6/e maddesinin çıkarılarak oyçokluğuyla kabulüne, karar verildi.

 Karar 5-

Ödemiş Sağlık Yüksekokulu eğitim-öğretim Yönergesi'nin görüşülmesine geçildi.Okul Müdürü Prof.Dr.Ayfer KARADAKOVAN'ın izahatı dinlendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Madde 1'deki düzeltmelerle yönergenin kabulüne, oyçokluğuyla karar verildi.

Karar 6-

Tekstil ve Konfeksiyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi'nin 8.maddesinin değiştirilmesine dair, anılan Merkez Müdürlüğünün teklifi okundu. Konu ile ilgili merkezlerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Süer ANAÇ'ın olumlu görüşü dinlendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yönergesi'nin 8.maddesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Madde 8-

Yeni şekli

Yönetim Kurulu, tabii üye olan Müdür dahil 7 kişiden oluşur. Diğer 6 üye Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından olmak üzere, Merkez Müdürünün teklifi ile Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Süresi biten üyeler yeniden atanabilirler. Süresi bitmeden ayrılanların veya 6 aydan fazla üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine bu süreyi doldurmak üzere yenileri atanır.