EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi :26.05.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 14

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı,26.05.2009 Salı günü saat 14:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

Karar 1-

 

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Senatör Prof.Dr.M.Ali CANYURT'un  Letonya'da  bir hastanede yattığı ve 15 gün sonra döneceği,

-Doçentlik Sınav Komisyonları ile ilgili tekliflerin zamanında gelmediği,

-EUA toplantısının Üniversitemizin ev sahipliğinde 2 Haziran 2009  günü Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacağı ve bu toplantıya Sayın Senato Üyelerinin de davetli olduğu ,

-1 Haziran 2009 günü saat 09:30'da Tıp Fakültesi amfilerine isim verme töreni yapılacağı,

konularında, bilgi verdi.

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi :26.05.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 14

Karar 3-

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde "Kurumsal İletişim Anabilim Dalı" açılması ile ilgili olarak, İletişim Fakültesi Dekanlığı'nın 13.05.2009 gün ve 78 sayılı yazısı, kurul kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a) 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde "Kurumsal İletişim Anabilim Dalı" açılmasına,

b) Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın onayına sunulmasına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2009/2010 öğretim yılında açılacak olan yükseklisans, doktora (tezli-tezsiz), özel öğrenci, yatay geçiş programlarının özel koşulları, kontenjanları ve eğitim planları ile ilgili anılan Enstitü Müdürlüğünün 11.05.2009 gün ve 3359 sayılı teklifi, kararları ve ekli dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2009/2010 öğretim yılında açılacak olan yükseklisans, doktora (tezli-tezsiz), özel öğrenci, yatay geçiş programlarının özel koşulları, kontenjanları ve eğitim planlarının kabulüne,

b) Bir teklif üzerine Güzel Sanatlar eğitimi Müzik Öğretmenliği tezsiz yükseklisans programdaki kontenjanın 30+30 öğrenci olarak belirlenmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :26.05.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 14

Karar 5-

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalında, 2009/2010 öğretim-eğitim yılında "Kişilerarası İletişim" tezli yükseklisans, programı açılmasına ilişkin, anılan Enstitü Müdürlüğünün 11.05.2009 gün ve 3360 sayılı teklif yazısı, karar ve hazırlanan dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a) Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalında, 2009/2010 öğretim-eğitim yılında "Kişilerarası İletişim" tezli yükseklisans, programı açılmasına,

b)Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 6-

Üniversitemiz öğretim-eğitim yönetmeliğinin 4.maddesi uyarınca, 2008/2009 yılı yaz döneminde Mühendislik, Fen, Ziraat, İktisadi ve İdari Bilimler, Su Ürünleri, İletişim Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Fen Bilimleri Enstitüsü'nde açılacak lisans ve lisansüstü yaz okulu dersleri hakkında teklifler okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                      Ege Üniversitesi öğretim-eğitim yönetmeliğinin 4.maddesi uyarınca, 2008/2009 yılı yaz döneminde Mühendislik, Fen, Ziraat, İktisadi ve İdari Bilimler, Su Ürünleri, İletişim Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Fen Bilimleri Enstitüsü'nde lisans ve lisansüstü yaz okulu açılmasına,

b)                      Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi :26.05.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 14

Karar 7-

Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve Kısırlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7.maddesinin değiştirilmesine dair, Komisyon kararı okundu. Yeni Madde-7 incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Anılan yönetmeliğin 7.maddesinin, aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

MADDE 7- Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür Yardımcısı ile birlikte 9 kişiden oluşur. Diğer 7 üye:  Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı (üç), Üroloji Anabilim Dalı Androloji alanından (bir), Endokrinoloji Bilim Dalı'ndan  (bir), Histoloji Bilim Dalı'ndan  (bir) Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan  ergen psikiyatristi (bir) olmak üzere Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten üyeler yeniden atanabilir. Ayrılan veya 6 aydan fazla yurtdışına görevlendirilenlerin yerine yenileri atanır.

Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır. Oylamalar alınan karara göre gizli yapılabilir. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oy eşitliğinde Müdürün oyu esas alınır.

 

Karar 8-

Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı isminin; Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı olarak değiştirilmesine dair, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 24.12.2008 gün ve 4970/36955 sayılı yazısı, Tıp Fakültesi Dekanlığının 17.05.2009 günlü yazısı, 12.05.2009 gün ve 48/3 sayılı Fakülte kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ve Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca, Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı isminin; Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı olarak değiştirilmesine ve  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi :26.05.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 14

 

Karar 9-

 

Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü'nün Yabancı Diller Yüksekokulu'na dönüştürülmesine dair, Bölüm Başkanlığının 25.02.2009 ve 23.04.2009 tarihli gerekçeli teklifleri okundu.

Yapılan incelemede; anılan bölümün Rektörlüğe bağlı olarak çalışmalar yaptığı, 1977-1978 yılından itibaren Ege Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullarda hazırlık sınıfı derslerini başarıyla yürüttüğü, başlangıçta 800 civarındaki öğrenci sayısının, şimdilerde 4.000'ni bulduğu, bölümde 133 kadrolu, 73 saat ücretli okutmanın olduğu,  bölümün değişik kurslar düzenlendiği, bu kurslara 5000'in üzerinde öğrencinin katıldığı, kurslar arasında "İngilizce hazırlık" "Almanca hazırlık" "Genel İngilizce" "ÜDS/KPDS hazırlık" TOEFL hazırlık" "İngilizce konuşma" "Genel İngilizce" "Çeviri" "İş İngilizcesi" "Yeni başlayanlar için İtalyanca" "İleri İtalyanca" olduğu, şu andaki toplam öğrenci sayısının 5498 olduğu, Üniversitemizin 42663 olan toplam öğrenci sayısı yanında daha az sayıda öğrencisi olan Bölge Üniversitelerinde Yabancı Diller, Yüksekokulu'nun olduğu köklü Üniversiteler bazında bakıldığında Yabancı Diller Yüksekokulu olmayan tek Üniversitenin Ege Üniversitesi olduğu; Yüksekokul olması halinde, Üniversite Fakülte ve Yüksekokullarına daha etkili ve verimli yabancı dil hazırlık eğitimi sunulacağı, iş veriminin artacağı, meslekiçi eğitim programlarının daha etkinleşeceği, mesleki yayınların çoğalacağı, ulusal-uluslararası düzeyde kurultaylar seminerler ve konferanslar düzenlenebileceği, İngilizce eğitim programlarının, Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde yabancı dil eğitimi ve öğretimi de standart olan Avrupa Ortak Dil kriterleri temel alınarak hazırlanacağı,

anlaşıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca; Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü'nün, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'na dönüştürülmesine,

b)Konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına ,

oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :26.05.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 14

 

Karar 10-

Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans programlarına 2009/2010 öğretim yılı güz yarıyılına; Fen Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı ile Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı kontenjan önerilerini belirten, anılan Enstitü Müdürlüğünün 26.05.2009 gün ve  3866 sayılı teklifi, 13.05.2009 gün ve ½ a-b) sayılı teklifleri okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans programlarına 2009/2010 öğretim yılı güz yarıyılında; Fen Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı ve Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalına alınacak öğrenci tekliflerinin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 11-

Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı Anabilim Dalları lisansüstü eğitim programlarına 2009/2010 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak öğrenci sayıları ile ilgili, anılan Enstitü Müdürlüğünün 26.05.2009 gün ve  3864 sayılı teklifi, kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı Anabilim Dalları lisansüstü eğitim programlarına 2009/2010 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanların aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 12-

Fen Bilimleri Enstitüsü'nün 2009/2010 öğretim yılı mevcut ders katoloğuna ilave olarak yeni ders önerileri ve değişiklikleri belirten 26.05.2009 gün ve 3865 sayılı teklif yazısı, kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fen Bilimleri Enstitüsü'nün 13.05.2009 gün ve 2009/3 sayılı kararı ve ekindeki ders önerileri ve değişikliklerinin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.