EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi : 26.10.2010                                                     Toplantı Sayısı: 20

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 26.10.2010 Salı günü saat 14:30'da  Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

KARAR 1-

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Açılış etkinliklerine Senatomuz üyelerinin ve Üniversitemiz araştırmacılarının  yeterince ilgi göstermediği,

-Ar-Ge toplantısının hangi aşamada olduğu,ne planlandığı,

-Birikimi Harekete geçirme toplantı ve kitabında da belirtildiği üzere, 2011 yılında eğitim ve araştırmaya öncelik verileceği,

-Üniversitemizi tanıtmak için Aregede, Haziran'da e sunum yapılacağı,  belgelerle Üniversitemizin  tanıtımının yapılacağı,

-2011 bütçesinin 379.000.000 TL. olduğu, hazine kaynaklı payın %53'e çıktığı, elektrik, su, doğalgazda azami tasarruf gerektiği,

-EGESEM'in çalışmalarının uluslar arası sürekli eğitim derneği üyesi olması nedeniyle  olumlu olduğu,

-Üniversitemize bu yıl giren öğrencilerin dilimleri itibariyle kontenjanlarda  iç açıcı bir durum olmadığı, Üniversitemizin  tanıtımın iyi yapılması gerektiği,

konularında bilgi verdi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi : 26.10.2010                                                     Toplantı Sayısı: 20

Karar 3-

 

Tezsiz yükseklisans programları ile ilgili, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün 04.10.2010 gün ve 7044 sayılı teklif yazısı ve Eğitim Komisyonu'nun kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde yürütülmekte olan "Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans" Programlarının kaldırılması sonucunda bu programlarda "devamsız" veya "başarısız" olan öğrencilerin eğitimlerinin tamamlanabilmesi için 2010/2011 eğitim öğretim yılı itibariyle ilgili derslerin açılmasının, gerekli düzenleme ve görevlendirilmelerinin gerçekleştirilmesinin  uygun olduğuna, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Mühendislik Fakültesi Çift Ana Dal Programı yaparken vazgeçen öğrencilerin  Yan Dal sertifika almalarına dair, 06.09.2010 gün ve 4083 sayılı yazıları okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; İlgili yönetmelik uyarınca; Çift Ana Dal Programı yaparken vazgeçen öğrencilerin başardıkları derslerin Yan Dal Programlarında yer alan derslerle aynı ya da benzer olması durumunda ilkesel olarak eşdeğer sayılmasının uygun olduğuna ve uygulamanın ilgili Kurumun Yönetim Kurulu yetkisine bırakılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 5-

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Klink Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi'nin yeni hazırlanan şekli incelendi. Konu ile ilgili Mevzuat Komisyonu'nun olumlu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yönergenin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi : 26.10.2010                                                     Toplantı Sayısı: 20

 

Karar 6-

Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi eğitim-öğretim Yönergesi'nin 11.maddesinin son cümlesi (seçmeli dersler en az 10 öğrenci için açılır), seçmeli dersler en az beş öğrenci için açılır" şeklinde değiştirilmesine dair, Su Ürünleri Fakültesi'nin 10.08.2010 gün ve 1603 sayılı yazısı ve  kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2010/2011 öğretim-eğitim yılına mahsus olmak üzere, yapılan değişiklik teklifinin aynen kabulüne karar verildi.

Karar 7-

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Diş Protez Teknolojisi programı Deontoloji ders değişikliğine ait 2010/2011 eğitim-öğretim yılı Eğitim Planlarına ilişkin, Yüksekokul Müdürlüğü'nün 29.09.2010 gün ve 9560 sayılı yazısı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne karar verildi.

Karar 8-

Dişhekimliği Fakültesi 2010/2011 eğitim-öğretim yılı eğitim planlarına ek olarak yapılan değişikliğe dair, anılan Fakülte Dekanlığı'nın 04.10.2010 gün ve 2213 sayılı yazısı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne karar verildi.