EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:27.11.2012                                                                    Toplantı Sayısı: 19

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 27.11.2012 Salı günü saat 13:30´da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.) (Menemen)

Karar  1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar  2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Yeni atanan dekanlar ile senato üyeleri hakkında,

-Yeni izni alınan kadrolar hakkında,

-Son günlerde üniversitemizdeki olaylar hakkında,

-AREGE´nin açılışı hakkında,

-Menemen´de açılan seramik programı hakkında,

bilgi verdi.

(Menemen Belediye Başkanı Tahir ŞAHİN´de senatonun ilçelerinde toplanmaları nedeniyle teşekkür etti.)

Karar  3-

17.04.2012 gün ve 6/7 sayılı senato kararı ile yürürlüğe giren Ege Üniversitesi yaz okulu yönergesinin bazı maddelerinin değiştirilmesine dair teklif, komisyonunun görüşü okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; yönergenin 6.maddesindeki "sürenin beş hafta olması" ile 8.maddesindeki c ve d fıkralarında, madde 11, ve madde 19´da yapılan değişiklikler ile "çeşitli ve son hükümlerdeki" madde numaralarının yeniden düzenlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:27.11.2012                                                                    Toplantı Sayısı: 19

Karar  4-

Senatomun 28.08.2012 günlü oturumunda kabul edilen Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi´nin bazı maddelerinin değişmesi ile ilgili teklifi, Eğitim Komisyonu´nun görüşü okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; yönergenin madde-3, madde 19,  madde 21, madde-22.´nin 3. fıkrası, madde 23. (8) ve (9) değişiklikleriyle; kabulüne, madde numaralarının yeniden düzenlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  5-

Senatomuzun 01.11.2011 gün ve 25/3 sayılı kararıyla yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlararası kredi transferi yapılmasına ilişkin uygulama esasları yönergesi"nin bazı maddelerinin değişmesi ile ilgili teklifi, Eğitim Komisyonu´nun görüşü okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; madde-10.1´in (g) fıkrası madde11.1, (k) fıkrası değişikliklerinin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  6-

Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü ikinci öğretim programının kapatılmış olması nedeniyle, bu programda kalan öğrencilerin 2012/2013 eğitim yılından itibaren Biyokimya Bölümü (örgün) öğrencileriyle birlikte ders almalarına ilişkin Fen Fakültesi Dekanlığı´nın 16.10.2012 gün ve 3765 sayılı yazısı, kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile 2012/3584 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 13/2 maddesi uyarınca örgün öğretime aktarılan öğrencilerin birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olmalarına ve teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:27.11.2012                                                                    Toplantı Sayısı: 19

Karar  7-

Ortak lisansüstü programlarda eğitim gören öğrencilerin danışmanlıkları konusunda öğretim üyelerinin danışmanlık kontenjanları ile yardımcı doçentlerin doktora tez danışmanlık sayısına ilişkin Fen Bilimleri Enstitü´nün teklifi ve eğitim komisyonunun görüşü okundu. Senato üyeleri görüşlerini belirtti.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin gelecek toplantılarında görüşülmesine, oyçokluğuyla karar verildi.

Karar  8-

Emel Akın Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan ve 2011/2012 öğretim yılından itibaren öğrenci alımı durdurulan "Tekstil Teknolojisi (IKMEB) örgün öğretim programına, 2013/2014 öğretim yılından itibaren 40 öğrenci alınmasına dair, anılan Okul Müdürlüğünün 18.10.2012 gün ve 783 sayılı yazısı, konu ile ilgili karar ve hazırlanan dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)     Teklifin aynen kabulüne,

b)     Anılan programa 2013/2014 yılından itibaren 40 öğrenci alınmasına,

c)     Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar  9-

Fen Fakültesi bölümleri´nde (örgün ve ikinci öğretim) yeralan derslerin %30´unun; 2013-2014 öğretim yılından itibaren İngilizce okutulmasına dair, anılan Fakülte Dekanlığı´nın 15.11.2012 gün ve 4171 sayılı teklif yazısı, kurul kararı ve hazırlanan dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fen Fakültesi bölümlerinde (örgün ve ikinci öğretim) yaralan derslerin %30´unun; 2013-2014 öğretim yılından itibaren İngilizce okutulmasına ve Yükseköğretim Kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik uyarınca hazırlanan dosyanın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:27.11.2012                                                                    Toplantı Sayısı: 19

Karar  10-

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü´nde yer alan derslerin en az %30´unun 2013/2014 öğretim yılından itibaren İngilizce okutulmasına dair, anılan Fakülte Dekanlığı´nın 26.11.2012 gün ve 5855 sayılı teklif yazısı, kurul kararı ve hazırlanan dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü´nde yer alan derslerin en az %30´unun 2013/2014 öğretim yılından itibaren İngilizce okutulmasına ve Yükseköğretim Kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik uyarınca hazırlanan dosyanın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar  11-

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi´nin tüm bölümlerinde (örgün ve ikinci öğretim)  yer alan derslerin en az %30´unun 2013/2014 öğretim yılından itibaren İngilizce okutulmasına dair, anılan Fakülte Dekanlığı´nın 26.11.2012 gün ve 3251 sayılı teklif yazısı, kurul kararı ve hazırlanan dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi´nin tüm bölümlerinde (örgün ve ikinci öğretim)  yer alan derslerin en az %30´unun 2013/2014 öğretim yılından itibaren İngilizce okutulmasına ve Yükseköğretim Kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik uyarınca hazırlanan dosyanın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar  12-

Fen Bilimleri Enstitüsü´nün anabilim dallarına 2012/2013 öğretim yılı bahar yarıyılında alınacak yükseklisans + doktora öğrenci kontenjanları ve koşulları ile ilgili, anılan Enstitü Müdürlüğünün  23.11.2012 gün ve 8070 sayılı yazısı, kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;  Fen Bilimleri Enstitüsü´nün kontenjan önerileri ve koşullarının aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:27.11.2012                                                                    Toplantı Sayısı: 19

Karar  13-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü´nde Ebelik Anabilim dalında "Ebelik doktora" programının 2012/2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren açılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğü´nün 04.10.2012 gün ve 1977 sayılı teklifi, kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 

a)                               Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü´nde Ebelik Anabilim dalında "Ebelik doktora" programının 2012/2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren açılmasına,

b)                               Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar  14-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesine bağlı "Temel Onkoloji Anabilim Dalı" kurulması ve bu anabilim dalına bağlı "Kanser Biyolojisi ve İmmunolojisi" yükseklisans ve doktora programlarının, 2012/2013 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren açılmasına ilişkin, anılan Enstitü Müdürlüğü´nün 04.10.2012 gün ve 1974 sayılı teklifi, kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 

a)     Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü´nde; Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği´nin 16.maddesi uyarınca, "Temel Onkoloji Anabilim Dalı" kurulmasına,

b)     Anılan anabilim dalına bağlı "Kanser Biyolojisi ve İmmunolojisi" yükseklisans ve doktora programlarının, 2012/2013 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren açılmasına,

c)     Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:27.11.2012                                                                    Toplantı Sayısı: 19

Karar  15-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim dalında "İlaç ve Kozmetik Mühendisliği Tezsiz Yükseklisans" programının, 2012/2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren açılmasına ilişkin, anılan Enstitü Müdürlüğü´nün 04.10.2012 gün ve 1976 sayılı teklifi, kurul kararı ve hazırlanan dosya okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 

a)     Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim dalında "İlaç ve Kozmetik Mühendisliği Tezsiz Yükseklisans" programının, 2012/2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren açılmasına,

b)     Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

oyçokluğuyla karar verildi.

(43 iştirak; 38 kabul-5 red oy kullanıldı.)

Karar  16-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim dalında "Farmasötik Teknoloji Tezsiz Yükseklisans"  programının, 2012/2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren açılmasına ilişkin, anılan Enstitü Müdürlüğü´nün 04.10.2012 gün ve 1975 sayılı teklifi, kurul kararı ve hazırlanan dosya okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 

c)     Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim dalında "Farmasötik Teknoloji Tezsiz Yükseklisans"  programının, 2012/2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren açılmasına,

d)     Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

oyçokluğuyla karar verildi.

 

(43 iştirak;  42 kabul-1 red oy kullanıldı.)

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi:27.11.2012                                                                    Toplantı Sayısı: 19

Karar  17-

Üniversitemiz Sosyal Bilimleri Enstitüsü´ne bağlı Eğitim Bilimleri Anabilim dalında "Eğitim Yönetimi, Tefrişi, Planlaması ve Ekonomisi İkinci Öğretim Teknoloji Tezsiz Yükseklisans"  programının, 2013/2014 eğitim-öğretim yılından itibaren açılmasına ilişkin, anılan Enstitü Müdürlüğü´nün 01.10.2012 gün ve 4202 sayılı teklifi, kurul kararı ve hazırlanan dosya okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 

a)     Üniversitemiz Sosyal Bilimleri Enstitüsü´ne bağlı Eğitim Bilimleri Anabilim dalında "Eğitim Yönetimi, Tefrişi, Planlaması ve Ekonomisi İkinci Öğretim Teknoloji Tezsiz Yükseklisans"  programının, 2013/2014 eğitim-öğretim yılından itibaren açılmasına,

b)     Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

Oybirliğiyle karar verildi.

Karar  18-

Üniversitemiz Sosyal Bilimleri Enstitüsü´ne bağlı Arkeoloji Anabilim dalında "Sualtı Arkeolojisi Tezli Yükseklisans"  programının, 2013/2014 eğitim-öğretim yılından itibaren açılmasına ilişkin, anılan Enstitü Müdürlüğü´nün 01.10.2012 gün ve 4202 sayılı teklifi, kurul kararı ve hazırlanan dosya okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 

a)     Üniversitemiz Sosyal Bilimleri Enstitüsü´ne bağlı Arkeoloji Anabilim dalında "Sualtı Arkeolojisi Tezli Yükseklisans"  programının, 2013/2014 eğitim-öğretim yılından itibaren açılmasına,

b)     Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´na arzına,

Oybirliğiyle karar verildi.