EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 28.08.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 16

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 28.08.2012 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar  1–

 

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı

 

Karar  2–

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ, gündeme alınacak Öğrenci İşleri ile ilgili ek maddeleri takdim etti. Konular gündeme alındı.

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Yapılacak kayıtlar hakkında bilgi vererek 445 boş kontenjan bulunduğunu, ayrıca 59 önlisans kontenjanın boş olduğunu

belirtti.

Karar  3–

 

Gündemde bulunan Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesi’nin harçların kaldırılmasından dolayı yeniden hazırlanması gerektiğinden gündemden çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  4–

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nda Fen alanında boş bulunan üyelik için, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Bülent MİRAN’ı teklif etti. Başka aday olmadığı anlaşıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2547 Sayılı Kanunun 14.maddesinin 7. fıkrası uyarınca, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Bülent MİRAN’ın seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 28.08.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 16

Karar  5–

 

Yaz okulu ve 2012/2013 öğretim yılı Akademik Takvim konusunda görüşme açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                             Yaz Okulu’nun 5 hafta olması ve 1 haftanın da sınav haftası olarak uygulanmasına, oyçokluğuyla,

b)                             2012/2013 öğretim yılı Akademik Takvimi’nin, Rektörlükçe hazırlanan şekli ile kabulüne oybirliğiyle ,

karar verildi.

Karar  6–

 

Rektörlük ve diğer kurumlardan gelen, Ege Üniversitesi Ödül Yönergesi uyarınca verilecek ödüllerle ilgili, Senatomuzun 07.08.2012 gün ve 15/10 sayılı kararı ile kurulan komisyonun 24.08.2012 günlü kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Ödül Yönergesi’nin ve 20.08.1992 günlü Senato kararı uyarınca, emekli olan Prof.Dr.Hakkı BİLGEHAN, Prof.Dr.İsmet ERTAŞ, Prof.Dr.Fikret TÜRKMEN, Prof.Dr.Işık TUĞLULAR, Uzm.Erkuter LEBLEBİCİ ve Mustafa HOŞSU’ya “Üstün Hizmet Madalyası” verilmesine, oyçokluğuyla karar verildi.

Karar  7–

 

Üniversitemiz Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi’nde bulunan “Ham başarı puanlarının harfli not ve dörtlü not karşılıkları” ile ilgili tabloya göre hazırlanan LLP-Erasmus kapsamında eğitimlerini yurtdışında devam ettiren öğrencilerin notlarının değerlendirilmesi ile ilgili tablonun aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 28.08.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 16

Karar  8–

 

Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi’nin; Madde-2 (1), 3. (1)’in 2.paragraf,, 16. (1) ve (2), 17. (5)  (6) fıkralarındaki değişikliklerinin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  9–

 

Ege Üniversitesi Yükseköğretim Kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yandal ile kurumlararası kredi transferi yapılmasına ilişkin uygulama esasları yönergesinin “Kurumlararası yatay geçiş genel hükümler 4.1.e” maddesinin, YÖK’çe hazırlanan yönetmeliğe uymadığından kaldırılmasına dair, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın teklifinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  10–

 

Senatomuzun 07.08.2012 günlü oturumunda kabul edilen 6353 Sayılı Kanunun 11.maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen geçici 63 maddesine ilişkin uygulama esaslarınca bu kanundan yararlanamayacaklar bölümünde belirtilen, -2547 Sayılı Kanuna eklenen geçici 58.madde kapsamındaki başvuru süresi içerisinde başvurduğu halde kayıt yaptırmayanların da, bu kanundan yararlanabileceklerine- dair teklifin eklenmesine, oybirliğiyle karar verildi.