EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 31.01.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 2

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 31.01.2012 Salı günü saat 13:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar  2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

-Üniversitelerarası Kurul toplantısı hakkında,

-Ölçme ve Değerlendirme Merkezi kuruluş aşamaları hakkında,

-Gündeme alınan konular hakkında,

bilgi verdi.

Karar  3-

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarımızın 2011/2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı not girişlerinin tamamlanamaması ve buna bağlı olarak Ege Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Esasları Yönergesi'nin 20/7-a maddesine göre öğrencilerin bir üst sınıftan ders alabilmeleri için ağırlık genel not ortalamasının belirlenmesi gerektiğinden, Akademik Takvimdeki kayıt yenileme tarihlerinin ertelenerek; kademeli olarak 3 ayrı grupta kayıt yenileme işlemlerinin yapılmasına dair, Rektörlükçe 30.01.2012 tarihinde hazırlanan listenin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  4-

6111 Sayılı Kanun uyarınca, 12.07.2011 tarihinde kabul edilen "Ege Üniversitesi öğrenci katkı payı/öğrenci ücretlerinin hesaplanmasına dair genel hükümler"in 1.4.7.10 ve 13. maddelerinin yeniden düzenlenmesine dair, 23.01.2012 gün ve 446 sayılı Rektörlük oluru okundu.,

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile 1.4.7.10. ve 13. maddeleriyle ilgili yeni düzenlemelerin uygulanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi: 31.01.2012                                                                   Toplantı Sayısı: 2

Karar  5-

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı "Spor Bilimleri Doktora Programı"nın, Spor Sağlık Bilimleri Anabilim dalına aktarılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün 03.01.2012 gün ve 78 sayılı teklifi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun 14.12.2011 gün ve 1565 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu kararı, ilgili anabilim dalı başkanlığının yazısı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı ile Spor Sağlık Bilimleri Anabilim dalına bağlı olarak yapılan "Spor Bilimleri Doktora Programı"nın, Hareket ve Antrenman Anabilim dalında bulunan 1 profesör, 2 yardımcı doçent olmak üzere 3 öğretim üyesi ile anılan doktora programının yürütülmesine imkan olmadığından; "Spor Bilimleri Doktora Programı"nın,  Spor Sağlık Bilimleri Anabilim dalında yapılmasına dair Enstitü Müdürlüğünün teklifinin kabulüne, ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  6-

Hemşirelik Yüksekokulu'nun kapatılarak; Hemşirelik Fakültesi'nin kurulması nedeniyle, Yüksekokuldaki anabilim dallarının, Fakülte'de açılmasına dair, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 09.12.2011 gün ve 8471 sayılı yazısı okundu. Yazıdan Rektörlükçe  teklif edilen anabilim dallarından "Hemşirelikte Yönetim" ve "Hemşirelikte Öğretim" anabilim dallarının bulunmadığı anlaşıldı.Bu anabilim dallarının gerekli olduğuna dair, anılan Fakültenin teklif yazısı kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2547 Sayılı Kanun ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16.maddesi uyarınca, Hemşirelik Fakültesinde;

-Hemşirelikte Öğretim,

-Hemşirelikte Yönetim,

anabilim dallarının kurulmasına ve teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar  7-

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonundan ayrılan üyeler hakkında görüşme açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra; Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna;

-Fen Fakültesi'nden Prof.Dr.Nurdan PAZARLIOĞLU'nun,

-Mühendislik Fakültesi'nden Prof.Dr.Nuri AZBAR'ın,

 seçilmelerine, oybirliğiyle karar verildi.