EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi: 31.03.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 8

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı,31.03.2009 Salı günü saat 14.00'te Rektör Prof.Dr. Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr. M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar 1-

Rektör Prof.Dr. Candeğer YILMAZ,

-İç Denetim Yönergesi,

-15 günde bir Çarşamba günleri Dekan-Yüksekokul Müdürleriyle 16-18 arasında randevulu görüşmeler yapılacağı,

-Sağlık taramalarının devam ettiği,

-Uzaktan eğitim konusunda YÖK'e sunum yapılacağı (3-4 Nisan) ve Beykent Üniversitesi ile bu konuda çalışmalarda bulunulduğu,

-Fakülte ve Yüksekokullardaki Araştırma Görevlisi temsilcilerinin Rektörlüğe bildirilmesi,

konularında bilgi verdi.

 

Karar 2-

Ege Üniversitesi Kampus Kültür Merkezi'ne, yakın zamanda kaybettiğimiz beşinci Rektörümüz Prof.Dr. Yusuf VARDAR adının verilmesine dair, Senatomuz 17.03.2009 günü ve 7/6 sayılı kararıyla kurulan komisyonun 26.03.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; anılan binaya 1968 tarihinde MÖTBE adının verildiği, bu binanın yapımında büyük emeği geçen ve aynı zamanda müdürlüğünü yapan, ayrıca Rektör ve Öğretim Üyesi olarak Üniversitemize büyük hizmetlerde bulunan Prof.Dr. Yusuf VARDAR adının; Kampus Kültür Merkezi'ne "Prof.Dr. Yusuf VARDAR MÖTBE-Kültür Merkezi" olarak verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi: 31.03.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 8

 

Karar 3-

Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yönergesi'nin görüşülmesine geçildi.

a)                         Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan yönergenin aynen kabulüne,

b)                         Yönerge'nin 15.maddesinin hukuksal olarak incelenmesine ve gerekirse düzeltilmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullardaki Daimi/Tahsisli Araştırma Görevlisi kadrolarının oranlarının belirlenmesine ilişkin ADEK'in tavsiye kararı okundu. Fakülte ve Yüksekokulları bu konudaki görüşleri inceledi.

Yapılan görüşmelerde söz alan Fakülte Dekanları ve Senato Üyeleri Araştırma Görevlisi kadrolarının Rektör tarafından dağıtılmasının yerinde olacağını vurgulayarak, adil bir şekilde bu dağıtımının yapılacağına inandıklarını belirttiler.

Neticede; Bu yönde işlem yapılacağına bilgi edinildi.

 

Karar 5-

Üniversitemiz Fakülte-Yüksekokullarına, 2009/2010 eğitim-öğretim yılında alınan öğrenci kontenjanları ile ilgili gelen teklifler, Eğitim Komisyonunun 30.03.2009 günlü kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                            Fakülte-Yüksekokullarının, 2009/2010 eğitim-öğretim yılında alacakları öğrenci kontenjan tekliflerin aynen kabulüne,

b)                            Bu tekliflerle birlikte Eğitim Komisyonunda ve Fakülte-Yüksekokul tekliflerinde bulunan "kontenjan azaltılması" gerekçelerinin de ÖSYM ve YÖK Başkanlığına arzına

oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi: 31.03.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 8

 

Karar 6-

Senatomuzun 16.12.2008 günü ve 17/4 sayılı kararı BAP Komisyonunca seçilen Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sibel GÖKSEL'in işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifasına dair, 23.03.2009 gün ve 3179 sayılı teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)     İstifasının kabulüne,

b)     Anılan komisyona Tıp Fakültesi Dekanı Serhat BOR'un seçilmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

Karar 7-

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda, merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun İlaç-Geliştirme ve Farmakokinetik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili 30.01.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Merkezle ilgili raporun aynen kabulüne ve gereği için ilgili merkeze bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 8-

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda, merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili 30.01.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Merkezle ilgili raporun aynen kabulüne ve gereği için ilgili merkeze bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 9-

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda, merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili 30.01.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Merkezle ilgili raporun aynen kabulüne ve gereği için ilgili merkeze bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi: 31.03.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 8

Karar 10-

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda, merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun Beyin Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili 30.01.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Merkezle ilgili raporun aynen kabulüne ve gereği için ilgili merkeze bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 11-

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda, merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun Aile Planlaması ve Kısırlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili 30.01.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Merkezle ilgili raporun, Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı ile ilgili teklifinin dokuza çıkarılması ve yönetim kurulunda bir endokrinolog ile bir histolog bulunması şeklinde yönetmeliğin değiştirilerek kabulüne ve gereği için ilgili merkeze bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 12-

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda, merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun Çocuk ve Ergen Alkol Bağımlılığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili 30.01.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Merkezle ilgili raporun aynen kabulüne ve gereği için ilgili merkeze bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 13-

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda merkezi durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun Ege Üniversitesi Genetik Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkeziyle ilgili 30.01.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Merkez kurulduktan sonra Tıp Fakültesi'nde aynı adla "Genetik Hastalıkları Anabilim Dalı'nın kurulduğu, ayrıca çocuk pediatrisi bilim dalının da açıldığı dikkate alınarak, anılan Anabilim Dallarında aynı işlerin yapıldığı, aynı fiziksel mekânı kullandıkları, ayrıca anabilim ve merkez müdürünün ayrı kişilerden olmasının sorun yaratacağı dile getirildi.

Yapılan görüşmelerden sonra;  Komisyon raporu doğrultusunda,

a)                      01.05.1997 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile kurulan "E.Ü.Genetik Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi"nin, 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca kapatılmasına,

b)                      Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi: 31.03.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 8

Karar 14-

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun Ege Üniversitesi Elektron Mikroskobi Görüntüleme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili 30.01.2009 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerde Senato üyelerince, Merkezin alt yapısının çok yetersiz olduğu sadece bir alete dayalı dar bir faaliyet alanı olduğu,  herhangi bir işlevi kalmadığı yönünde görüş bildirildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; 

a)     11.03.2005 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul'unda kurulması kabul edilen "E.Ü.Elektron Mikroskobi Görüntüleme Uygulama ve Araştırma Merkezi"nin, 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca kapatılmasına,

b)     Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na arzına,

oyçokluğu ile karar verildi. (Konu ile ilgili rapor hazırlayan Komisyon üyelerinden ve aynı zamanda senato üyesi olan Prof.Dr. Azmi TELEFONCU ve Tıp Fakültesi Senato Üyesi Prof.Dr. İnan SOYDAN karara komisyon raporuna aykırı olması sebebiyle muhalif olduklarını belirttiler)

Karar 15-

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkeziyle ilgili 30.01.2009 tarihli rapor okundu.

Yapılan görüşmelerde; merkez binasının üzerinden yüksek gerilim hattı geçtiği, bunun da bir tehlike arzettiği dile getirildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; merkezle ilgili raporun aynen kabulüne, yüksek gerilim hattı ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yapmak üzere Prof.Dr. Candeğer YILMAZ'a yetki verilmesine, gerektiğinde senatonun bilgilendirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 16-

Senatomuzun 07.10.2008 gün ve 15/7 sayılı oturumunda alınan karar doğrultusunda merkezlerin durumlarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere kurulan komisyonun Ege Üniversitesi Zehirlenmeler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili 30.01.2009 tarihli rapor okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;anılan Merkez ile ilgili Senato komisyonu raporunun kabulüne; ancak Merkezin acil servis içinde 24 saat faal bir laboratuvar hizmeti vermesine, bu laboratuarın  24 saat faal olması ve merkezin geleceği ile ilgili yönlerinin incelenmesi için Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ'a yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi: 31.03.2009                                                                    Toplantı Sayısı: 8

Karar 17-

Kültür-Sanat Danışma Kurulu Yönergesi okundu. Mevzuat Komisyonunda kabul edilen şekliyle aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Rektör

Prof.Dr.Candeğer YILMAZ

Rektör Yrd.Prof.Dr.Süer ANAÇ                       ..................             Rektör Yrd..Prof.Dr.Atilla SİLKÜ                     ..................

Rektör Yrd.Pro.Dr.Azmi TELEONCU               ..................             Tıp Fak.Dek..Prof.Dr.Serhat BOR     ...........................

Fen Fak.Dek.Prof.Dr.Nadide KAZANCI         ..................             Ziraat Fak.Dek. Prof.Dr.Semih ERKAN        ......................

Müh.Fak.Dek. Prof.Dr.Mustafa TÜRKSEVER...................        Diş Hek.Fak.Dek. Prof.Dr.Serhat ÇINARCIK................

Ed.Fak.Dek. Prof.Dr. Kasım EĞİT..................... ...................           Ecz.Fak.Dek. Prof.Dr.Varol PABUÇÇUOĞLU..............

Su Ürün.Fak.Dek. Prof.Dr.Ahmet KOCATAŞ............               İkt.veİd.Bil.Fak.Dek.nıProf.Dr.Rezan TATLIDİL..............

İletişim Fak.Dekanı Prof.Dr.Ahmet Bülent GÖKSEL.............       Eğ.Fak.Dek.Prof.Dr.Kadir ASLAN                ....................

Sos.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.İlhan KAYAN   .......................           Gün.E.Ens.Md.Prof.Dr.Sıddık İÇLİ        ................... Sağ.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Sevgi MİR             .......................    Fen Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Mehmet Ali UL        ....................

T.Dün.A.Ens.Md.Prof.Dr.Fikret TÜRKMEN.....................   Nük.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Perihan ÜNAK  ......................

Ulus.Bil.Ens.Md..Prof.Dr.Turhan TUNALI    ......................  Md..ve Tk.İaç.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Hakan COŞKUNOL.................Senato Ü.Prof.Dr.Bülent OKUR                     .........................      Senato Ü.Prof.Dr.Aydın BIÇAKÇI                  ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Rengin ELTEM......................... ......    Senato Ü.Prof.Dr.Önal SAYIN                         ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ                      .....................          Senato Ü.Prof.Dr.Mehmet Ali CANYURT     ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Aylin GÖZTAŞ                    ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Osman AYDOĞUŞ           .....................

Senato Ü.Prof.Dr.Sanver EKMEKÇİ               ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Münevver YALÇINKAYA...................      Senato Ü.Prof.Dr.İnan SOYDAN                   ......................     B.Eğ.ve S.Y.O.Md.Prof.Dr.Birol DOĞAN..... ....................

Öd..Y.O.Md.Prof.Dr.Ayfer KARADAKOVAN....................      İz.At.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Aynur ESEN......................

Dev.T.M.K.Md.V.Azmi TELEFONCU      ....................                  Ege Ms.Y.O.M.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ         ...................

Bay.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Rıza AVCIOĞLU......................                 Hem.Y.O.Md.Prof.Dr.Gülümser ARGON     ....................

At.Sağ.H.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ.................               Çeş.Tur.Ot.Y..O.Md.Prof.Dr.Bozkurt ERSOY................... 

Em.A.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Ziynet ÖNDOĞAN.................      Tire M.Y.O.Md.Prof.Dr.Kürşat FIRAT       .........................

Öd.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Hikmet SOYA              ......................         Ber.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Erhan KIRTAY           ......................

Raportör Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN.....................