EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi :13.01.2009                                                Toplantı Sayısı: 1

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı,13.01.2009 Salı günü saat 13:30'da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

KARAR 1-

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ;

20.01.2009 günü yapılacak toplantının Bergama Meslek Yüksekokulu'nda yapılacağını, Uzaktan Eğitim konusunda komisyon çalışması yapıldığını ve Senato Gündemine getirileceğini, Üniversite Doçentlik Yönetmeliğinin bugünkü Senato gündemine alınacağını belirtti; ayrıca senato üyelerine gönderilen 11.01.2009 tarihli e-mail ile ilgili bilgi verdi.

Karar 3-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde  bünyesinde 2008/2009 eğitim-öğretim bahar yarıyılı yükseklisans ve doktora öğrenci kontenjanlarına ilişkin,  anılan Enstitü Müdürlüğü'nün 25.12.2008 gün ve 3362 sayılı yazısı, Enstitü Kurulu'nun 23.12.2008 gün  ve 4/2 sayılı kararı okundu. Liste incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu'nun 23.12.2008 gün  ve 4/2 sayılı kararı ve ekindeki kontenjan tekliflerinin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

Toplantı Tarihi :13.01.2009                                                Toplantı Sayısı: 1

 

Karar 4-

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü'nde  bünyesinde 2008/2009 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı yükseklisans ve doktora öğrenci kontenjanlar ile ilgili, anılan Enstitü Müdürlüğü'nün 25.12.2008 gün ve 8202 sayılı yazısı, Enstitü Kurulu'nun 24.12.2008 gün ve 2/2 sayılı kararı okundu. Liste incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü'nde  bünyesinde 2008/2009 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı yükseklisans ve doktora öğrenci kontenjanın ekli listedeki şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi. Karar 5-

Yükseköğretim Kurumları arasında önlisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğin, 3. ve 10.maddeleri gereğince; 2008/2009 öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrenci kontenjanları ile ilgili teklif okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2008/2009 bahar yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili tekliflerin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 6-

Ege Üniversitesi Çift Ana Dal program yönergesi gereğince, 2008/2009 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi  Fen Fakültesi Dekanlıklarınca ayrılan Çift Ana Dal Kontenjanları, başvuru form ve koşulları okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yönerge gereğince, 2008/2009 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi  Dekanlıklarınca ayrılan  Çift Ana Dal Kontenjanları ve koşullarının aynen kabulüne,  karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

 

Toplantı Tarihi :13.01.2009                                                Toplantı Sayısı: 1

 

 

Karar 7-

Ege Üniversitesi Yan Dal program yönergesi gereğince, 2008/2009 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Ziraat Fakültesi ve  Mühendislik Fakültesi Dekanlıklarınca ayrılan Yan Dal Kontenjanları, başvuru form ve koşulları okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yönerge gereğince, 2008/2009 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve  Mühendislik Fakültesi Dekanlıklarınca ayrılan Yan Dal Kontenjanları ve koşullarının aynen kabulüne,  karar verildi.

Karar 8-

Senatomuzun 11.02.2008 tarihli oturumunda kabul edilen  Eczacılık Fakültesi Staj Yönergesi'nin değişmesi istenen   8. ve 9. maddeleri ve Mevzuat Komisyonunun konuyla ilgili 12.01.2009 gün ve 3/1 sayılı olumlu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Eczacılık Fakültesi Staj Yönergesi'nin 8. ve 9. maddelerindeki değişiklik tekliflerinin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 9-

Senatomuzun 04.04.2006 tarihli oturumunda kabul edilen  Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi'nin 9. maddesinin (c ) bendi ve Mevzuat Komisyonunun konuyla ilgili 12.01.2009 gün ve 3/2 sayılı olumlu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi'nin 9. maddesinin (c ) bendindeki teklifin “…..dersler için….” Şeklinde düzeltilerek kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

 

Toplantı Tarihi :13.01.2009                                                Toplantı Sayısı: 1

 

Karar 10-

 

Senatomuzun 08.05.2007 tarihli oturumunda kabul edilen  Dişhekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi'nin 5. maddesinin (a ) ve (b) bentleri ile 12.maddesinin (a) bendinde yapılan değişiklikler ve Mevzuat Komisyonunun konuyla ilgili 12.01.2009 gün ve 3/3 sayılı olumlu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Dişhekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi'nin 5. maddesinin (a ) ve (b) bentleri ile 12.maddesinin (a) bendinde yapılan değişiklik tekliflerinin aynen  kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 11-

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliğine göre, Komisyonca hazırlanan Ege Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Yönergesi okundu. Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Azmi TELEFONCU'nun verdiği bilgi dinlenildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Yönergesi'nin aynen  kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 12-

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı'nın Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 17.maddesinin (b) bendinin 3.paragrafındaki muafiyet uygulaması konusundaki 22.10.2008 gün ve 3793 sayılı yazısı okundu. Konu ile ilgili Eğitim Komisyonu'nun 27.11.2008 gün ve 1 /2 sayılı kararı, Eğitim Fakültesi Dekanlığı'nın yazısına ekli görüş okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; muafiyet uygulaması konusundaki Mühendislik Fakültesi Dekanlığı'nın teklifi ve Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen karar ve ekleri doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliğiyle  karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

 

 

Toplantı Tarihi :13.01.2009                                                Toplantı Sayısı: 1

 

Karar 13-

 

Üniversitemizde bağıl sistem ile ilgili sorunların çözümü için oluşturulan Bağıl Sistem Koordinatörlüğü toplantısında değerlendirilen ve özellikle bütünleme sınavı yapan Fakülte ve Okullarımızda bütünleme, mazeret ek sınav notlarının değerlendirilmesiyle ilgili Eğitim Komisyonu'nun 04.12.2008 gün ve 1/3 sayılı kararının kabulüne, karar verildi.

Karar 14-

Üniversitemizde bağıl sistem ile ilgili sorunların çözümü için oluşturulan Bağıl Sistem Koordinatörlüğü toplantısında değerlendirilen ve özellikle bütünleme sınavı yapan Fakülte ve Okullarımızda bütünleme, mazeret ek sınav notlarının değerlendirilmesiyle ilgili Eğitim Komisyonu'nun 04.12.2008 gün ve 1/3 sayılı kararının kabulüne, karar verildi.

 

Karar 14-

Üniversitelerarası Kurulu'nun, 26.01.2008 günü yapacağı toplantı gündemine alındığı bildirilen “Doçentlik Sınav Yönetmeliği”nin Eğitim Komisyonunca, Fakültelerden gelecek tekliflere göre incelenmesine ve Senatomuzun ilk toplantısında ele alınmasına, karar verildi.