EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 01.02.2005                                                                  Toplantı Sayısı: 2

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 01.02.2005 Salı günü saat 14:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

KARAR 1-

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

KARAR 2     

            30.03.2004 gün ve 25418 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin bazı maddelerinde düzeltmeler yapılması ile ilgili alınan 28.09.2004 gün ve 16/6 ile; 21.12.2004 gün ve 18/3 sayılı Senato prensip kararı uyarınca, Eğitim ve Mevzuat Komisyonunun birlikte düzenledikleri şekliyle okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Senato kararları uyarınca yapılan düzeltmelerin aynen kabulü ile Resmi Gazeteye gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.

                                               EGE  ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNİN

BAZI  MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

                        MADDE 1- 30.03.2004 tarihli ve 25418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 13 ncü maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

            “MADDE 13- a) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı ilk beş iş gününün mesai bitimine kadar katkı payını yatırmak (Bakanlar Kurulunca kabul edilen Öğrenci Katkı Payı Esaslarına göre) ve kayıt yenilemek zorundadırlar.

 

Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda veya yılda derslere ve sınavlara giremezler ve bu süre 26.maddenin (b) bendinde belirtilen öğretim süresinden sayılır. Kaydını yenilemeyen öğrencilere o dönem içinde herhangi bir öğrenci belgesi verilemez.

Kaydını üst üste iki kez yenilemeyen öğrencinin kaydı silinir.

b) Bir öğrenci kayıt yenileme sırasında bağlı olduğu öğretim programının derslerine de kaydolmak zorundadır. Kayıt için varsa o dersin önkoşulu durumundaki derslerden başarılı olmak şarttır. Öğrenci, eğitim-öğretimin başlamasından sonraki üçüncü hafta (ekle-sil haftası) içinde danışmanın onayını alarak kaydolduğu derslerin bazılarından kaydını sildirmek ya da yeniden bazı derslere kaydolmak üzere dekanlığa, yüksekokul veya meslek yüksekokul müdürlüğüne başvurabilir.

           

c) Fiili imkansızlıklar nedeni ile takip eden yarıyıl başına kadar, yarıyıl sonu itibariyle başarı durumu belirlenemeyen öğrencilerin kayıtları bir sonraki yarıyıla geçici olarak yapılır. Bu öğrenciler kesin belirlemeler sonucuna göre ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlarının silinmesi halinde kazanılmış hak iddiasında bulunamazlar.”

MADDE 2- 30.03.2004 tarihli ve 25418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesi ve (a/ı-ıı) ile (b) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           

“MADDE 17- Ege Üniversitesinde sınavların değerlendirilmesinde  Fakülte, Yüksekokul, Konservatuar ve Meslek Yüksekokulu ilgili kurullarının kararına göre 100 üzerinden alınan not esasına dayanan “mutlak değerlendirme yöntemi” veya “bağıl değerlendirme yöntemi”nden birisi kullanılır.Ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinin nota katılım yüzdeleri ilgili birimin Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

a) Mutlak Değerlendirme Yöntemi :

 

 Mutlak değerlendirme yönteminde bir dersin başarı notu, ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/ yıl sonu sınavı veya varsa bütünleme sınavında alınan notun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Bu belirlemede ara sınav ve yarıyıl / yıl sonu notunun katkıları aşağıdaki şekilde olur .

                i) Bir dersin başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden almış olduğu notların ortalamasının  % 40’ının  yarıyıl/yıl sonu  veya  varsa  bütünleme sınav notunun % 60’ına ilavesi ile elde edilen nottur.

 

Bir yarıyıl süren derslerde tek ara sınav uygulayan fakülte ve yüksekokullarda bir dersin başarı notu, ilgili  fakülte  ve  yüksekokul   kurulu  kararı   ile,  o  dersin  ara  sınav  ve  varsa  diğer  eğitim-öğretim

etkinliklerinden almış olduğu notların ortalamasının % 30’unun,  yarıyıl sonu sınav notunun        % 70’ine ilavesi ile elde edilen  nottur.

 

Bir yarıyıl devam eden derslerde en az iki, iki yarıyıl devam eden derslerde ise en az dört  ara sınav yapılması ve her ara sınavda 100 üzerinden 60’tan aşağı not almamak şartıyla ara sınav not ortalaması 100 üzerinden 80 veya daha yukarı olan öğrencinin, istediği takdirde o dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girmeme hakkı vardır. Bu durumda öğrencinin o dersteki başarı notu, ara sınav notlarının ortalaması ile elde edilen nottur.

 

Yabancı dil hazırlık veya destek sınıflarında her yarıyılda en az iki ara sınav yapılır. Ara sınavların not ortalaması ileri düzeyde en az 70, orta düzeyde 80 ve ilk düzeyde 85 ve yukarı olan öğrenciler, her ara sınavda en az 60 not alınması koşulu ile isterlerse yıl sonu sınavına girmeden hazırlık sınıfından başarı sağlamış olarak kabul edilirler. Bu takdirde yıl sonu notu ara sınavlar not ortalaması olarak alınır.

 

Yarıyıl/yıl sonu ve varsa bütünleme sınavlarının notları ile yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları sonunda hesaplanan başarı notları, 100 üzerinden 60’dan aşağı olamaz.

 

            ii) Hazırlık veya destek sınavlarında başarı notu, öğretim yılı içinde yapılan ara sınav  ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden almış olduğu notların ortalamasının % 40’ının,  yarıyıl/ yıl sonu sınav notunun % 60’ına ilavesi ile elde edilen nottur. Başarı notu  100 üzerinden en az 70’dir. Yıl sonu sınav notu 100 üzerinden 60’ın altında olamaz.

 

b) Bağıl Değerlendirme Yöntemi :

 

Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle, mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/ yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not, bağıl değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham  not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham  notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından hazırlanan “Ege Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulamasına İlişkin Yönerge” ve yönergeye bağlı olarak hazırlanan “Ege Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi ve Harfli Sistem Uygulama kılavuzu”na göre aşağıda görüldüğü gibi harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır.

 

 

Harf Sisteminde Not

 

4 lük Sistemde Not

AA

4

BA

3.5

BB

3.0

CB

2.5

CC

2.0

DC

1.5

DD

1.0

FD

0.5

FF

0.0

 

Sınavlarla ilgili olarak diğer değerlendirmeler için aşağıdaki tanımlamalar kullanılır :

DVZ      : Devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Harf sisteminde FF, 4’lük sistemde  0.0 gibi işlem görür. Öğrenci dersi devam ederek tekrarlar.

 

İZL       : Madde 24 koşulları ile “Öğrenime ara verme” izni alan ve bu nedenle ders ve/veya uygulamalara ait koşulları yerine getiremeyen öğrenciye verilir. Başarı notu ortalaması hesaplamasına katılmaz. Öğrenci bu dersi tekrar eder.

 

YTL      : Başarı notu ortalaması hesaplamasına katılmayan derslerde yeterli olan öğrenciye verilir.

 

YTZ      : Başarı notu ortalaması hesaplamasına katılmayan derslerde yetersiz olan öğrenciye verilir.

 

MUA     : Daha önce alınıp başarılan ve eşdeğerliği ilgili bölümün/anabilim dalının önerisi üzerine Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca onaylanan dersler için muafiyet verilir.  Bu not  harf sistemi değerlendirmesinde CC, 4’lü sistemde 2.00 olarak kabul edilir.

 

EKS :  Proje, bitirme ödevi, tez ve benzeri çalışmalarını, öğretim elemanının kabul edeceği mazeretlerden dolayı zamanında bitiremeyen öğrencilere verilir. Bu işareti alan öğrenci, sınav döneminin bitiminden sonra en geç iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde EKS işareti FF’ye çevrilir. Ancak süre bitmeden  öğretim elemanının ilgili Yönetim Kuruluna başvurması durumunda süre, en çok iki hafta daha uzatılabilir.

 

GRM    : Sınava girmeyen öğrenci için kullanılır.

 

MADDE 3- 30.03.2004 tarihli ve 25418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (a) ve  (c) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Madde 20/a) Ege Üniversitesinde gerektiği hallerde harf ve 4’lük sistemdeki bağıl değerlendirmeye ilişkin başarı notları, mutlak değerlendirme sistemine,  Ege Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi ve Harfli Sistem Uygulama Kılavuzuna göre dönüştürülür.

 

Daha önce alınan not “Mutlak Sistem” de ise bu not Ege Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi ve Harfli Sistem Uygulama Kılavuzuna göre harf sistemine dönüştürülür.

 

Daha önce alınan not 5’lik sistemde ise 2.49 ve altı FF olarak,  2.50 ve üstü ise 0.8 ile çarpılarak 4’lük sistem başarı notuna dönüştürülür.

 

Daha önce alınan not harf sistemi notu ise yine Ege Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi ve Harfli Sistem Uygulama Kılavuzuna göre en yakın 4’lük sistem başarı notuna dönüştürülür.

 

Başka bir Üniversiteden veya Ege Üniversitesinin başka bir kurumundan alınan ve eşdeğerliği ilgili kurumlarca kabul edilen derslere ilişkin başarı notlarının dönüşümleri Ege Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi ve Harfli Sistem Uygulama Kılavuzuna göre yapılır .

 

c) Bağıl not yöntemine göre başarının değerlendirilmesinde, öncelikli olarak ilk eğitim-öğretim yılı  sonunda  genel  başarı  notu  ortalamasının  en  az 1.80, izleyen yıllar sonunda ise en  az 2.00 olma

zorunluluğu  aranır. Bu  koşulları  sağlayamayan  öğrenciler  “başarısız öğrenci” sayılırlar.  Herhangi  bir

öğretim yılında öğrenime ara verme izni alan öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi, onların öğrenim gördükleri dönemin veya yaz okulu sonundaki genel başarı notu ortalamasına göre yapılır.

 

Başarısız öğrenciler FF, FD notu aldıkları derslerle birlikte, danışmanın onayı ile DD ve DC notu aldığı dersleri izleyen  öğretim yılında (2 yarıyıl) tekrar ederler. Bu öğrenciler yaz okulu sonunda da gerekli başarı notu ortalamasını sağlayamazlarsa, daha önce almadıkları üst sınıf derslerine kayıtlanamazlar ve

akademik yetersizlik nedeniyle ilişki kesilme durumuna gelirler.Bütünleme sınavı yapan Fakülte veya Yüksekokullarda danışmanının önerisi  ve yönetim kurulunun onayı ile DD, DC alan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.”

 

MADDE 4- 30.03.2004 tarihli ve 25418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 21 nci maddesinin  ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 21-  Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavında veya varsa bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciler, devam eden ilk yarıyıl/yıl içinde öncelikle başarısız oldukları derslere tekrar kayıtlanmak zorundadırlar. Bu derslere devam zorunlu değildir. Ancak bu derslerden uygulaması olanlarda, uygulama ile ilgili devam zorunluluğu, ilgili kurumun kurullarınca belirlenir. Bağıl değerlendirme sistemi uygulayan birimlerde FF alan öğrenciler derse devam etmek zorundadırlar.”

 

MADDE 5- 30.03.2004 tarihli ve 25418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 22-b) Sınav   sonuçlarına   itiraz;  ham/başarı  notlarının   ilanını  izleyen  3    günü

içinde dekanlık, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne yapılır. İtiraz; ilgili Dekan/Müdür tarafından birisi sınavı yapan öğretim elemanı olmak  üzere ilgili bölüm/anabilim dalından oluşturulan üç kişilik komisyon tarafından 3 gün içinde incelenerek, karara bağlanır. Karar kesindir.”

 

MADDE 6- 30.03.2004 tarihli ve 25418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 26 nci maddesinin (e) ve  (g) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

            “MADDE 26/ e) Mezun olabilmek için yukarıda belirtilen sınav haklarına sahip öğrenciler, bu haklarını sınav dönemlerinde kullanırlar. Ancak tek dersten sınırsız sınav hakkına sahip öğrenciler, bu haklarını öğretim kurumlarının yönetim kurullarınca karar verildiği takdirde daha önce de kullanabilirler.

 

g) Bu madde belirtilen sürelerin hesaplanmasında, öğrencilerin haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bu yönetmeliğin 24 ncü maddesine göre ilgili yönetim kurulunca izinli sayılarak geçen süreler ile yabancı dil hazırlık ve destek sınıflarında geçen süreler dikkate alınmaz.”

 

            Yürürlük

 

            MADDE 7- Bu Yönetmelik değişiklikleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

            Yürütme

 

            MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

            KARAR 3     

           

            Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen ve yürürlüğe konan Üniversiteler Yayın Yönetmeliği işlerliğinin daha düzenli hale getirilmesini teminen hazırlanan “ Ege Üniversitesi Yayın Yönergesi”nin Mevzuat ve Eğitim Komisyonlarında görüşülmesiyle kabul edilen metni üzerinde görüşme açıldı.

            Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversiteler Yayın Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan “ Ege Üniversitesi Yayın Yönergesinin aynen kabulüne karar verildi.

           

 

EGE ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ

 

I. AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasına göre düzenlenen “Üniversiteler Yayın Yönetmeliği”nin 20.02.1999 tarih ve 23617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan son değişiklikleri  ve 22.10.1984 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Üniversitelerde ders aracı olarak kullanılan kitaplar, teksirler ve yardımcı ders kitapları dışındaki yayınlarla ilgili Yönetmelik” çerçevesinde, bu yönergenin 4. Maddesinde tanımlanan ve “Ege Üniversitesi Yayınları” na standart getirilmesini ve basımı ile ilgili esasları düzenler.

II. YÖNETİM

Madde 2- Üniversite Yayın Komisyonu: Bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, Üniversite Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından seçilen iki öğretim üyesinden oluşur. Üniversite Yayın Komisyonu, üniversitenin tüm yayın etkinliklerini planlayıp düzenler ve Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’nde kendisine verilen görevleri yerine getirir. Yayın Komisyonu kararları Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

Madde 3- Birim Yayın Komitesi: Üniversite Yayın Komisyonu tarafından, Ege Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitülerde, en az üç öğretim üyesinden oluşturulan, meslek gruplarına göre uzmanlık yardımı yapmak üzere kurulan bir komitedir. Birim yayın komitesi, birimlerde yayınlanacak yayınların amacına ve Ege Üniversitesi Yayın Yönergesine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda Üniversite yayın Komisyonuna görüş bildirir.

 

III. YAYIN TANIMLAMALARI

Madde 4- Yayınlar öncelik sırasına göre aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

a)       Birinci Grup Yayınlar: Ders aracı olarak kullanılan  kitaplar ve yardımcı ders kitaplarıdır. Burada üç kategori kitap söz konusudur.

a.1/ Ders kitapları: Üniversitenin çeşitli birimlerinin eğitim-öğretim programlarında yer alan dersler için hazırlanmış  yayınlardır. Bu kitapların adları, genel olarak ilişkili oldukları derslerin  adlarıyla örtüşmelidir.

a.2/ Yardımcı ders kitapları:  Eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerde kullanılmaya uygun, eğitim amacıyla hazırlanmış ve esas olarak literatürde mevcut bilgilerin aktarımını amaçlayan kitaplardır.

a.3/ Yardımcı kaynak kitaplar:  Bunlar belirli bir dersin ilgili olduğu bilim dalı ya da akademik alanda yapılan araştırma niteliğindeki kitaplardır.

b) İkinci Grup Yayınlar: Bilimsel araştırma ve incelemeleri yansıtan dergi ya da periyodik yayınlardır. 

c) Üçüncü Grup Yayınlar: Kongre, sempozyum, çalıştay, panel türündeki bilimsel toplantıların bildirilerini içeren yayınlardır.

d)      Dördüncü Grup Yayınlar: Toplumu ve üniversite kamuoyunu çeşitli konularda bilgilendirmek amacıyla hazırlanan akademik nitelikteki kitap, kitapçık, broşür ve benzeri yayınlardır.

 

IV. YAYIN ÖNERİLERİNİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI

Madde 5- Birinci grup yayınlara ilişkin esaslar:

a)       Kurumlarda yapılan eğitim öğretim programları esas alınmak suretiyle öğrencilerin bu gruba giren yayınlara ilişkin ihtiyacını karşılamak esastır. Bölümlere/Anabilim dallarına bu ihtiyacın ne şekilde karşılandığı ve karşılanacağı sorularak, bölüm/anabilim dalı bazında ders kitabı ihtiyacı varsa, bu ihtiyacın karşılanmasının programlanması istenir ve özendirici hususlar önerilir.

b)      Çeviri eserlerde telif yasası gereğince yazardan ya da yayın hakkına sahip kişi ve kurumdan yazılı yayım izni alınması ve bu izin belgesinin başvuru evraklarına eklenmesi gereklidir.

c)       Editörlü kitaplarda, basım ve dağıtım sırasındaki tüm ilişkiler editörlerle yürütülür. Kitabın sorumluluğu editörlerdedir. Ancak editör veya editörlerin, kitabın bölüm yazarlarından vekalet ve yetkilerini kabul eden imzalı birer belge alması zorunludur.

d)      Yayın önerileri, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’nin 6. maddesi çerçevesinde, ilgili bölüm/anabilim dalı başkanlığı kanalıyla bağlı bulunduğu Dekanlığa / Müdürlüğe önerilir. İlgili birim yayın komitesinin olumlu görüş bildirdiği, dekanlıklar ve müdürlükler tarafından uygun bulunan yayınlar, Üniversite Yayın Komisyonuna iletilir.

e)       Üniversite Yayın Komisyonu, birinci grup yayınlar çerçevesinde yayınlanmak üzere kendisine iletilen yayınların önerildikleri kategoriye (a1, a2 veya a3) uygunlukları ve  eğitim-öğretim amacıyla kullanılıp kullanılamayacakları konusunda, bir başka üniversite veya araştırma kurumundan, bir veya daha fazla sayıda hakemden görüş isteyebilir. Komisyon, hakemlerin değerlendirmelerini de dikkate alarak yayın önerisini ret / kabul eder veya düzeltme ister.

f)        Ders ve yardımcı ders kitapları, bu yönerge hükümlerine göre hazırlanan Ege Üniversitesi Ders Kitapları Ve Yardımcı Ders Kitapları Yazım Kılavuzunda belirtilen esaslara göre düzenlenir.

Madde 6- İkinci grup yayınlara ilişkin esaslar:

a)       Bilimsel faaliyetleri yansıtan dergi türünden eserler için bir “Dergi Editörü Kurulu” ve bu kurulun sorumlusu oluşturulur.

b)      Üniversitemiz birimleri tarafından hazırlanan dergiler hakemli olmak zorundadır. Bu sebeple;

·         Her dergi için hakem kurulu oluşturulması,

·         Denetimden geçen her dergi için Dergi Hakem Kurulu Raporu hazırlanarak onaylanması,

·         Türkçe yayınlanan dergilerde hakem listesinin Üniversitemiz içinden ve diğer Türk Üniversitelerindeki üyelerden oluşturulması, yabancı dilde yayınlanan dergilerin hakem listesinde yurt dışından üyelerin de bulunması,

·         Yayına kabul edilen ve basılması için gönderilen makalelerin ekinde hakem raporlarının bulunması gereklidir.

Madde 7- Üçüncü grup yayınlara ilişkin esaslar:

a)       Bilimsel toplantının gerçekleştiği tarihten en geç altı ay sonra ilgili toplantının düzenleme kurulunca yayımlanması istenen tutanaklar veya bildiriler yayıma hazır olarak birim yayın komitesine sunulur.

b)      İlgili birim yayın komitesinin olumlu görüş bildirdiği yayınlar, dekanlıklar ve müdürlükler tarafından uygun bulunan talepler, Üniversite Yayın Komisyonuna iletilir.

Madde 8- Dördüncü grup yayınlara ilişkin esaslar: Bu grupta, yukarıdaki kategorilere girmemekle birlikte yayınlanması, üniversite tarafından uygun bulunan yayınlar yer alır. Bunlar, esas olarak özel yayın olacağından, yazar veya yazarlar yayımlanmasını istedikleri eseri doğrudan Üniversite Yayın Komisyonuna sunarlar. Üniversite Yayın Komisyonu, yayımlaması istenen eseri, konuyla ilgili uzman bir hakeme inceletebilir. Komisyon, hakemin görüşüne veya kendi değerlendirmesine göre eserin yayınlanmasını kabul veya red eder.

V. BASIM VE SATIŞ

Madde 9-

a)       Birim Yayın Komitesi’nin olumlu görüş verdiği eserler, bağlı bulundukları birimin Yönetim Kurulu Kararı alınarak dekanlıklar ve müdürlükler tarafından Üniversite Yayın Komisyonuna iletilir.

b)      Yayının basımı ile ilgili giderler, bütçe olanakları ölçüsünde ve bu yönergenin 4. maddesindeki öncelik sırasına göre Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından karşılanır. Bütçe olanaklarının yetersiz olduğu durumlarda giderlerin bir kısmı veya tamamı yazarlar, ya da  sponsorlar tarafından karşılanır.

c)       Basılması kabul edilen eserler için Üniversite Yayın Komisyonu ile yazar/yazarlar veya editör/editörler arasında karşılıklı yükümlülükleri içeren resmî bir sözleşme imzalanır. (Ek 1)

d)      Yazar; baskı süresince matbaa tarafından istenecek düzeltmeleri verilen süre içerisinde yapmak zorundadır.

e)       Telif ücreti, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’nin 9. maddesi çerçevesinde, sadece bu yönergenin 4. maddesinde belirtilen I. Grup a.1 ve a.2 kategorisindeki yayınlar için, eserin baskı miktarı dikkate alınarak hesaplanır ve ödenir.

f)        Giderleri ne şekilde karşılanırsa karşılansın “Ege Üniversitesi Yayınları” ifadesi taşıyan tüm yayınların telif ücreti, maliyeti, öğrenci satış fiyatı ve dışarıya satış fiyatı ilgili birim yayın komitesi tarafından hesaplanarak, yönetim kurulu kararı olarak Üniversite Yayın  Komisyonu’na gönderilir, Üniversite Yayın Komisyonu’nun kararı Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayından sonra kesinleşir.

g)      Basılan eserlerden yazarına ücretsiz olarak verilecek kitap sayısı, baskı adedi dikkate alınarak sözleşme yapılırken belirlenir.

Madde 10-

a)       Baskısı tükenen ve değiştirme yapılmaksızın aynen basımı planlanan kitapların yazarı/yazarları veya editörü/editörleri tarafından tekrar basımı için Üniversite Yayın Komisyonuna Dekanlık/Müdürlük  tarafından başvurulması gerekir.

b)      Değişiklik ve/veya ilave yapılarak tekrar basımı düşünülen yayınlar, yazar tarafından değişiklik yapıldıktan sonra, birim yayın komitesinin görüşü ile birlikte dekanlık veya müdürlükler tarafından Üniversite Yayın Komisyonuna bildirilir.

Madde 11- Basılan ve Birim Yayın Numarası almış bir eser, yeni bir satış düzenlemesi yapılmadığı takdirde, E. Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde satışa sunulur. Ege Üniversitesi Yayınlarının başka bir yayınevi ya da şahıs tarafından satılması Üniversite Yayın Komisyonunun izni ile mümkündür.

Madde 12- Bu yönerge kurallarına uygun olarak yayınlanmayan ders kitaplarının üzerine “Ege Üniversitesi Yayınları” yazılamaz.

Madde 13- Ege Üniversitesi Yayın Komisyonu, TÜBİTAK ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU’nun bir çalışmanın hazırlanma ve yayımlanma aşamasında etiğe aykırı kabul edilecek davranış tanımlarını benimsemiştir.  Bu davranışlar aşağıda belirtilmiştir;

 

- Uydurma (Fabrication): Araştırmada bulunmayan verileri üretmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak,

 

- Çarpıtma (Falsification): Değişik sonuç verebilecek şekilde araştırma materyalleri, cihazlar, işlemler ve araştırma kayıtlarında değişiklik yapmak veya sonuçlarını değiştirmek,

 

- Aşırma (intihal) (Plagiarism): Başkalarının fikirlerini, metodlarını, verilerini, yazılarını ve şekillerini sahiplerine atıf yapmadan kullanmak,

 

- Duplikasyon (Duplication): Aynı araştırma sonuçlarını, birden fazla dergiye yayım için göndermek veya yayımlamak,

 

- Dilimleme (Least Publishable Units): Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalar ayırarak çok sayıda yayın yapmak,

 

- Desteklenerek yürütülen çalışmaların sonuçlarını içeren sunum ve yayınlarda destek veren kurum veya kuruluş desteğini belirtmemek,

 

- Araştırma ve makalede ortak araştırıcı ve yazarların yazılı görüş birliği olmadan, araştırmada ve makalede aktif katkısı bulunanların isimlerini çıkartmak veya yazarlıkla bağdaşmayacak katkı nedeniyle yeni yazar(lar) eklemek veya yazar sıralamasını değiştirmek.

 

VI. YÜRÜTME

Madde 14- Bu yönerge, Ege Üniversitesi Senatosu’nun 01.02.2005 tarih ve  2  sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Madde 15-  Bu yönerge Ege Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

KARAR 4         

           

            Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4/a maddelerinde düzeltme yapılması ve ayni maddeye (f) fıkrasının eklenmesiyle ilgili teklif okundu. Eğitim Komisyonunun görüşü dinlendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Teklifin aşağıdaki şekilde aynen kabulüne, karar verildi.     

 

EGE ÜNİVERSİTESİ  LİSANSÜSTÜ  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ’NİN  4/a  MADDESİNDE  DÜZELTME  VE

4/f  FIKRASI  EKLENMESİ

 

 

Özel  ve Değişim Öğrencisi Kabulü

 

Madde 4-a ) Bir Yükseköğretim Kurumu öğrencisi veya mezun olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.Bu adaylar, ilgili anabilim dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvurdukları anabilim dalına “özel öğrenci” olarak kayıt yaptırırlar.

b) Özel öğrenciler, devam ettikleri derslerde, kayıtlı normal öğrencilerin

     uyması gereken usul ve esaslara uymak zorundadırlar.

c) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

d) Derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde, Enstitü

    Müdürlüğünce durumlarını belirten bir belge verilebilir.

e) Özel öğrenci statüsündekiler, daha sonra herhangi bir lisansüstü programa kayıt yaptırmaya hak kazandıklarında , özel öğrenci olarak aldıkları dersler, öğrencinin başvurusu, anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni kayıt yaptırdıkları lisansüstü programın ders kredisinden sayılabilir.

 

Madde 4-f) İkili anlaşmalar ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki ilkeler dahilinde belli bir süre için yurt dışındaki üniversitelerde eğitime giden lisansüstü öğrencilerin başarılı oldukları derslerden ve uygulamalardan aldıkları notların, öğrencilerin öğrenim kredisinden sayılması bu ülkeler ile yapılan anlaşmalar ve ilkeler kapsamında ilgili Anabilim Dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değerlendirilir. Bunun dışında lisansüstü öğrencilerin her yarıyıl kayıt yenileme işlemleri, yurt dışında kaldıkları sürelerin öğrenim süresine sayılması lisansüstü öğrenim harçları, derslere kayıt (zorunlu ve seçmeli) , yarıyıl sonu danışman raporları, öğrenci belgesi, transkript verilmesi, giden öğrencilerin sağlık sorunları ve benzeri konularda yine ikili anlaşma ve ilkeler kapsamındaki hükümler uygulanır.

Benzer şekilde yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkilerle Üniversitemize gelen öğrencilerin işlemleri de, bu anlaşma hükümleri ve uluslararası ilişki ilkeleri ve ilgili kurulların kararları ile yürütülür.