EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 02.11.2004                                                                    Toplantı Sayısı: 17

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 02.11.2004 Salı günü saat 13:00’de Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

 

KARAR 1-

 

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

 

KARAR 2-

 

Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Alt programı ile Tarım Ekonomisi Alt programı 7.yarıyılda verilmekte olan Ölçme Bilgisi II ile Tarımsal Yayım II derslerinin isimlerinin değiştirilmesine ilişkin, anılan Fakülte Dekanlığının teklifi, kurul kararı okundu.

-Tarımsal Yapılar ve Sulama Alt programı 7.Yarıyıl Ölçme Bilgisi II (2+2= 3)-  Zorunlu adının;

Ölçme Tekniği (2+2=3) – Zorunlu

-Tarım Ekonomisi Alt Programı 7.Yarıyıl Tarımsal Yayım II (2+0=2) –Seçmeli adının,

Tarımsal Yayım Yöntemleri (2+0=2) –seçmeli

olarak düzenlenmesine, karar verildi.

KARAR 3-

 

Üniversitemiz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünün, 2004/2005 öğretim yılında uygulayacağı haftalık ders programlarının aynen kabulüne, karar verildi.

 

KARAR 4-

Üniversitemiz Türk Dili Bölümünün, 2004/2005 öğretim yılında uygulayacağı haftalık ders programlarının aynen kabulüne, karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 02.11.2004                                                                    Toplantı Sayısı: 17

KARAR 5-

30.03.2004 gün ve 25418 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ege Üniversitesi eğitim-öğretim Yönetmeliğinin 2.maddesine göre hazırlanan ve 30.03.2004 günlü senato kararı ile kabul edilen Ege Üniversitesi Yandal programı yönergesinin 3. maddesi uyarınca; Mühendislik Fakültesi Bölümlerinde uygulanacak Yandal program teklifleri okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunun 14.07.2004 gün ve 30/7 sayılı kararında belirtilen bölümlerdeki uygulamanın kabulüne ve konu ile ilgili çalışmanın yönerge’ye uygun olarak yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 6-

30.03.2004 gün ve 25418 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ege Üniversitesi eğitim-öğretim Yönetmeliğinin 2.maddesine göre hazırlanan ve 30.03.2004 günlü senato kararı ile kabul edilen Ege Üniversitesi Çift Yandal programı yönergesinin 3. maddesi uyarınca; Mühendislik Fakültesi Bölümlerinde uygulanacak Çift Yandal program teklifleri okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunun 14.07.2004 gün ve 30/6 sayılı kararında belirtilen bölümlerdeki uygulamanın kabulüne ve konu ile ilgili çalışmanın yönerge’ye uygun olarak yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 7-

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 2004/2005 öğretim yılı  güz yarıyılında Socrates-Erasmus program çerçevesinde açılacak dersler ile ilgili anılan Fakülte Dekanlığının 22.10.2004 gün e 2634 sayılı teklif yazısı e kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 13.10.2004 gün e 27/6-a sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtilen “Arupa Birliği ve Türkiye İlişkileri” dersin İngilizce olarak açılmasına ve dersi Yard.Doç.Dr.Siret HÜRSOY’un vermesine, bahar yarıyılında verilen aşağıdaki derslerin güz yarıyılında açılmasına, karar verildi.

Ders Adı                                                                     Dersi verecek Öğretim Elemanı

MAN 303 Maliyet Muhasebesi I (Güz yarıyılı)      Öğr.Gör.Melih AKDOĞAN

MAN 306 Maliyet Muhasebesi II                             Öğr.Gör.MelihAKDOĞANMAN MAN 307 Financial Management II                    Öğr.Gör.Muzaffer HİÇYILMAZ

MAN 308 Pazarlama Yönetimi                                 Öğr.Gör.Nazan GÜNAY

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 02.11.2004                                                                    Toplantı Sayısı: 17

KARAR 8-

Yükseköğretim Yürütme Kurulu 27.08.2004 tarih ve 22 No.lu kararı ile 2004/2005 öğretim yılında öğrencilerin ödeyeceği muayene ücretinin 500.000 TL.den 600.000 TL.sına çıkarılması, öngörüldüğünden, 2004/2005 öğretim yılında Üniversitemiz öğrencilerin muayene ücretlerinin 600.000 TL..sına çıkarılmasına dair sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı teklifinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.