EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 06.02.2007                                              Toplantı Sayısı: 2

  Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 06.02.2007 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

KARAR 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 KARAR 2-

Ege Üniversitesi Çift Ana Dal program yönergesi gereğince, 2006/2007 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Ziraat Fakültesi ve  Mühendislik Fakültesi  Dekanlıklarınca ayrılan Çift Ana Dal Kontenjanları, başvuru form ve koşulları okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yönerge gereğince, 2006/2007 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Ziraat Fakültesi ve  Mühendislik Fakültesi  Dekanlıklarınca ayrılan  Çift Ana Dal Kontenjanları ve koşullarının aynen kabulüne,  karar verildi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

KARAR 3-

 

Ege Üniversitesi Yan Dal program yönergesi gereğince, 2006/2007 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Ziraat Fakültesi ve  Mühendislik Fakültesi Dekanlıklarınca ayrılan Yan Dal Kontenjanları, başvuru form ve koşulları okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yönerge gereğince, 2006/2007 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Ziraat Fakültesi ve  Mühendislik Fakültesi Dekanlıklarınca ayrılan Yan Dal Kontenjanları ve koşullarının aynen kabulüne,  karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 06.02.2007                                               Toplantı Sayısı: 2

   KARAR 4      

   Üniversitemiz Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü’ne 2007/2008 eğitim-öğretim yılında özel yetenek sınavıyla alınacak öğrencilerde “Görme Özürlü” öğrencilerin de müracaatlarının kabul edileceğine dair, anılan Okul Müdürlüğü’nün teklifi, 08.01.2007 gün ve 1/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Devlet Türk Musiki Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü’ne 2007/2008 eğitim-öğretim yılında özel yetenek sınavı ile alınacak başvurularda “Görme Özürlü” öğrencilerin de müracaatlarının kabulüne; yetenek sınavından sonra Bölüme alınacak öğrenci sayısının %10’nun “Görme Özürlü” öğrencilere ayrılmasına ve  teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliğiyle karar verildi.

   KARAR 5      

    5316 Sayılı Af Kanunundan faydalanarak 3 sınav hakkını kullandıktan sonra, ders sayısının 5 ve daha az sayıda derse düşürerek, kayıt silme aşamasına gelen öğrenciler hakkında, diğer üniversitelerde yapılan işlemler incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi göz önüne alınarak; 5316 sayılı Af Kanunundan faydalanarak 3 sınav hakkını kullandıktan sonra, ders sayısının 5 ve daha az sayıda derse düşürerek kayıt silme aşamasına gelen öğrencilere; 2547 Sayılı Kanunun 4111  Sayılı Kanunla değişik 44 maddesi ve üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin uygulanmasına karar verildi.

   KARAR 6      

                

Üniversitemiz misyon, vizyon, ilke-değer ve stratejik amaçlarını tasarlayan Stratejik Planlama’nın 2005 yılında hazırlandığı 05,04,2005 tarihli Senato oturumunda 2005/2008 olarak kabul edildiği, birimlere gönderilerek, ilgili birimlerde “Stratejik Planlama Kurulları” oluşturulduğu, oluşan görüşlerin “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” uyarınca kurulan E.Ü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunda ele alındığı; DPT 26.05.2006 tarihli “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Eserler Hakkındaki Yönetmelik” gereğince, görüşler çerçevesinde hazırlanan 2008-2012 yıllarını kapsayacak E.Ü. Stratejik Planı incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Daha önce senatoda kabul edilen 2005-2008 yıllarını kapsayan E.Ü. Stratejik Plan’ın 2008-2012 olarak aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 7-       

 

2006-2007 öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme süresi içinde değişik nedenlerle kaydını yeniletmeyen öğrencilerin; dönem kayıplarının önlenebilmesi ve kayıtlarını yenilemeleri için 28 Şubat 1 ve 2 Mart 2007 tarihlerinde sistemin yeniden açılarak öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini yapmalarına olanak tanınmasına, Ege Üniversitesi eğitim-öğretim Yönetmeliğinin 13.maddesi uyarınca karar verildi.