EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 06.06.2006                                                                    Toplantı Sayısı: 8

  Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 06.06.2006 Salı günü saat 17:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

KARAR 1-

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

KARAR 2-

Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR;

-Görevli gittiği Almanya İzlenimlerini,

-Cumhurbaşkanı’nın verdiği kokteyl’i,

-Yeniden yapılan Ege Üniversitesi Lokaki’ni anlattı. Bilgi edinildi.

2-Senato Üyemiz, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi merhum Prof.Dr.Mustafa DURMAZ için saygı duruşunda bulunuldu.

KARAR 3-

2005/2006 öğretim yılı yaz döneminde Mühendislik, Fen, Edebiyat, Ziraat, İktisadi ve İdari Bilimler, Su Ürünleri, Eğitim, İletişim,  Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde açılacak lisans ve lisansüstü yaz okulu dersleri ile ilgili tekliflerinin aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na iletilmesine, oybirliğiyle, karar verildi.

KARAR 4-

Ege Üniversitesi Çift Ana Dal program yönergesi gereğince, 2006/2007 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Mühendislik, Fen ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlıklarınca ayrılan Çift Ana Dal Kontenjanları, başvuru form ve koşulları okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yönerge gereğince, 2006/2007 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Mühendislik, Fen ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlıklarınca ayrılan Çift Ana Dal Kontenjanları ve koşullarının aynen kabulüne,  karar verildi.

KARAR 5-

Ege Üniversitesi Yan dal program yönergesi gereğince, 2006/2007 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Mühendislik, Edebiyat, Fen, Ziraat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlıklarınca ayrılan Yan Dal Kontenjanları, başvuru form ve koşulları okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yönerge gereğince, 2006/2007 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Mühendislik, Edebiyat, Fen, Ziraat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlıklarınca ayrılan Yan Dal Kontenjanları ve koşullarının aynen kabulüne,  karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 06.06.2006                                                                    Toplantı Sayısı: 8

 

KARAR 6-

 

Eğitim ve Mevzuat Komisyonlarında incelenip yeniden hazırlanan “Fen Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi” okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; “Fen Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi”nin Eğitim Komisyonundan geçtiği şekliyle kabulüne, karar verildi.

KARAR 7-

 

Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında 2006/2007 eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim planları hakkında Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Mustafa METİN’in verdiği izahat dinlendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fakülte ve Yüksekokullarında 2006/2007 eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim planlarının ve değişikliklerinin aynen  kabulüne, karar verildi.

 

KARAR 8-

 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’in 4.maddesi uyarınca; kurulan komisyon üyelerinin görev sürelerinin sona erdiği bilgiye sunuldu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yönetmelik maddesi uyarınca,

Komisyona; aşağıda isimleri belirtilen üyelerin, Rektöre önerilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Prof.Dr.Haluk BAYLAS (Başkan) Rektör Yardımcısı

Prof.Dr.Ata ERDENER                         Tıp Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.Semih ERKAN                          Ziraat Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.Bekir ÇETİNKAYA          Fen Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.Geylani ÖZOK                          Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Fazilet VARDAR SÜKAN  EBİLTEM Müdürü

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 06.06.2006                                                                    Toplantı Sayısı: 8

 

KARAR 9-

 

2547 Sayılı Kanunun 15/a maddesine göre oluşturulan Üniversite Yönetim Kurulundan yurtdışına giden bir üye yerine yeniden seçim yapılmasına dair Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR’ın teklifi dinlendi.

Yapılan incelemede; Sıranın Mühendislik Fakültesi’nde olduğu anlaşıldı ve Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR,tarafından aday olarak Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi  Prof.Dr.Halil ŞENGONCA önerildi. Başka aday olmadığı anlaşıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2547 Sayılı Kanunun 15/a maddesine göre Üniversite Yönetim Kurulu’na 4 yıl süreyle Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Halil ŞENGONCA’nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 10-

 

Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerine ilaveler yapılmasına dair, yapılan hazırlıklar hakkında Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Mustafa METİN’in verdiği izahat dinlendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Madde 13’e

“ ......kayıt yenileme tarihlerinin uzatılması Üniversite Senatosu’nun yetkisindedir.” Cümlesinin ilave edilmesine,

Madde 27’nin yeniden aşağıdaki şekliyle kabulüne

İki yıllık Meslek Yüksekokulunu başarı ile tamamlayan öğrencilere Meslek Yüksekokulu diploması,

Dört yıllık eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayanlara lisans diploması verilir.

Tıp Fakültesi’nin altı yıllık, Diş Hekimliği ile Eczacılık Fakültesinin beş yıllık programını başarı ile tamamlayanlara Yüksek Lisans diploması verilir.

Gördüğü eğitim öğretim programında yeralan teorik ve uygulamalı derslerin tümü ile bitirme tezini tamamlayan ve stajlarda başarılı olan öğrencilere yönetim kurulu kararı ile ilgili eğitim-öğretim programlarında belirtilen diploma verilir.

Diplomada öğrencinin tamamladığı öğretim programının adı belirtilir. Nüfus bilgileri diplomanın arkasına işlenir.

Eğitim-Öğretim programını tamamlayanlara verilecek diplomada derece belirtilmez. Sadece öğrencinin başarılı olduğu yazılır. Ancak transkriptte derece belirtilebilir.

Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim öğretim programını tamamladığı tarihtir.

Mezun olan öğrenciye verilecek diploma rektör ve dekan veya rektör ve yüksek okul/meslek yüksekokul müdürü tarafından imzalanır.

Diplomanın kaybı halinde, gerekli işlemleri tamamlayarak başvurduğu takdirde öğrenciye  “Ege Üniversitesi’ne Ait Kaybedilen Diplomaların Yerine Verilecek Duplikatalar (İkinci Nüsha) Hakkında Yönerge” esaslarına göre diploma duplikatası verilebilir.

Madde 18/c’ye

“......istenilen genel not ortalamasını sağlayıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

Tekrarlanan dersler  FF, FD notu aldıkları derslerle beraber DD DC notu derslerdir. Öğrencilerin ders tekrarladıkları dönemler azami öğrenci süresi hesabına dahil edilir” cümlesinin ilavesine,

Madde 18/d’nin yürürlükten kaldırılmasına,

oybirliğiyle karar verildi.