EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

 

Toplantı Tarihi : 08.07.2008                                                      Toplantı Sayısı: 13

 

          Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 08.07.2008 Salı günü saat 14:00’de Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

         Karar 1-

 

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Karar 2-

26.05.2007 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in, Danıştay Sekizinci Dairesi’nin 12.09.2007 tarihli kararı ile durdurulması üzerine, yapılan çalışmalardan sonra 5772 sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun 18.06.2008 tarihinde yürürlüğe girmesi ve ilgili kanunun madde 3, 4 ve 6.maddelerine göre akademik atanma ve yükseltmelerde kriter ve koşullar belirlenebileceği dikkate alınarak, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, Ege Üniversitesi’nde akademik kriterlerin uygulanabilmesi için yeniden  karar alınması konusu tartışıldı.

Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemizde akademik yükseltme ve atanmalardaki  kriter ve koşulların Senatomuzun 28.01.2003 gün ve 3/1 sayılı kararla alınan şekliyle yeniden kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİNDE AKADEMİK YÜKSELMELERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

I- PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU 

 

a)      a)      Ege Üniversitesinin hazırladığı ölçütlerden (EK-1) toplanması gereken taban puan 300’dür. Bunun  % 75’inin puan listesindeki A,B,C,D ve E bölümlerinden elde edilmesi taban puanın en az % 50’sinin Doçentlik sonrası akademik etkinliklerden alınması gerekir.

b)     b)     Ayrıca bu puanlar kapsamında; Profesörlüğe Yükseltme ve Atama için bilim alanları bazında aşağıdaki koşulların da Doçentlikten sonra yerine getirilmiş olması aranacaktır.

EĞİTİM FAKÜLTESİ ve  BEDEN EĞİTİM ve SPOR YÜKSEKOKULU

1)     1)     SSCI, SCI-Expanded, AHCI veya eğitimle ilgili uluslar arası alan indeksleri kapsamındaki hakemli dergilerde tek yazarlı bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak ;

2)     2)     Aşağıdaki yayınlara verilen birim puanlar esas alınarak en az 4 puan karşılığı yayın yapmış olmak:

a)      a)      Yurtdışı hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) 2 puan

b)     b)     Tanınmış uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yer alan bir bölüm, 2 puan

c)     c)     Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç), 1 puan.

FEN FAKÜLTESİ  (Matematik-İstatistik)

SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde, tek yazarlı veya öğrencisi ile birlikte yazılmış, veya birden fazla araştırmacı tarafından yazılmış ise katkısının ağırlıklı olarak kendisinde olduğu belgelenmiş olmak koşuluyla bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak.

FEN FAKÜLTESİ (Biyoloji, Fizik, Kimya; Astronomi)

SCI-Expanded  kapsamındaki dergilerde, en az biri tek yazarlı veya öğrencisi ile birlikte yazılmış, veya birden fazla araştırmacı tarafından yazılmış ise katkısının ağırlıklı olarak kendisinde olduğu belgelenmiş olmak koşuluyla en az üç özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

            SCI-Expanted veya SSCI kapsamındaki dergilerde toplam en az üç özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak. Bu makalelerden, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş en az birini, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde  adayın ağırlıklı olarak  sorumlu bulunduğu şekilde yayımlamış olmak.

TIP FAKÜLTESİ,   DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ ve HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU 

SCI-Expanded, SSCI, AHCI indeks kapsamındaki dergilerde yayınlanmış ve en az bir  makalede adayın ağırlıklı olarak sorumlu bulunduğu en az 3 makale yayımlamış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ  (Filoloji: Türk, Doğu, Batı Dilleri)

1-     1-     SSCI ile AHCI kapsamındaki dergilerde veya hakemli dergilerde en az iki özgün makale

2-     2-     Özgün bir bilimsel kitap yayımlamış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Coğrafya,Felsefe, Tarih, Prehistorya Arkeolojisi, Psikoloji,Sosyoloji)   İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ , İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Aşağıda belirtilen çalışmalara verilen birim puanlar esas alınarak en az 6 puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmak (Ancak, yayın sayısının en az dört olması gerekmektedir. İki yazarlı çalışmalar için puanların 0,8’i,; üç yazarlı çalışmalar için 0,6’sı ; dört ve daha fazla yazarlı çalışmalar için 0,5’i karşılığı puan verilir ) :

İ-      I-      Uluslar arası yayın ve atıflar :

1)     1)     SSCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, 4 puan

2)     2)     Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, 3 puan

3)     3)     İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, 2 puan

4)     4)     İlgili alanda önde gelen uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap, 5 puan

5)     5)     İlgili alanda önde gelen uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm (ansiklopedi maddesi dahil), 3 puan

6)     6)     İlgili alanda önde gelen uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü, 4 puan

7)     7)     Uluslar arası nitelikli bilimsel/mesleki kuruluşlar tarafından periyodik olarak düzenlenen ve bildiri önerilerinin uluslar arası nitelikte hakemler/seçici kurul tarafından seçildiği bilimsel toplantılarda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri, 1 puan

8)     8)     Yukarıda tanımlanan yayınlara, diğer yazarlar tarafından yapılan bir atıf , 0,5 puan

II- Ulusal yayınlar :

1-      1-      Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale, 1 puan

2-      2-      Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç), 3 puan

3-      3-      Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta (ders kitabı hariç) .bölüm, 1 puan

4-      4-      Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç) editörlüğü, 1 puan

5-      5-      Arkeoloji, sanat tarihi ve antropoloji alanlarında, bilimsel bir kurum tarafından desteklenen arazi projesi yöneticiliği yapmış olmak, 1 puan

6-     6-     Ulusal tebliğler, 0,25 puan (toplamı 1 puanı geçemez)

 

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ , SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

1-     1-     SCI, SCIE veya SSCI kapsamındaki dergilerde tek yazarlı veya yazarlar arasında adayın makaleden ağırlıklı olarak sorumlu bulunduğu en az bir özgün makale yayımlamış olmak.

2-     2-     Editörü ve editörler kurulu belli olan, düzenli olarak yayımlanan, özgün araştırma makaleleri yayımlayan uluslar arası bir dergide veya TÜBİTAK tarafından yayımlanan Tarım ve Ormancılık, Veteriner ve Hayvancılık, Biyoloji, Botanik ve diğer dergilerinde tek yazar veya birinci yazar olarak bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak.

DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI

Kompozisyon

1)     1)     Senfonik müzik, opera, bale müziği, Türk sanat müziği, müzikli oyun, oda müziğe, ses ve enstrüman için çeşitli türlerde (konçerto, sonat, lied, v.b.) solo/eşlikli özgün eser yaratmış olmak ; ayrıca, herhangi bir enstrümanı, icra tekniğini geliştirmek üzere metotlaştırmış, yararlılığı beş uzman ( Prof., devlet sanatçısı, eğitim bilimci, editör vb..) tarafından onanmış etüt, egzersiz v.b. bir eğitim müziğe dizini yaratmış veya derlemiş olmak.

2)     2)     Eserlerini yukarıda belirtilen yaratı formlarından en az üçünde çeşitlendirerek en az 10 (on) ürün vermiş olmak [( Bu eserlere ait yazılı materyal, 3 saatlik canlı veya stüdyo ses kayıtları, varsa opera, bale müzikleri için işitsel, görsel kayıtlar, eserler harhangi bir radyoda, T.V. de yayınlanmış ya da herhangi  bir yayınevi tarafından yayımlanmış ise ilgili kurumdan alınmış örnekler ile birlikte uluslar arası sanatçı, kurum, kuruluş tarafından icra edilmiş eserler ve bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin tümü jüriye sunulacak dosyada verilecektir. Ayrıca, bu eserler hakkında yayımlanmış kritikler, varsa ödüller ile eserlerin her biri hakkında yaratı içerikleri ( tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, v.b.) ve kişisel yorumlar hakkında sunuş raporları da jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır)]

Müzikoloji

       Basılmış kitap, kitap bölümü veya hakemli dergilerde makale yayımlamış olmak.

Müzik Teorileri

           

Müzik teorisi ve analizi ile ilgili  (solfej, armoni, form bilgisi, kontrpuan, v.b.gibi) alanlarda yayınevlerince basılmış bir kitap veya iki makale yazmış olmak, ayrıca uzmanlarca onanmış, basılmış  ya da basıma hazır eğitim içerikli en az üç çalışma sunmak.

Müzik Teknolojileri

Alanındaki özgün yapımlarından bir örnek sunmak ve bu yapımların tarihi gelişimi, özellikleri, getirilen yenilikler hakkında ( yapımsal, teknolojik, düşünsel, estetik, v.b) sunuşta bulunmak, geleneksel veya yenilikçi katkılar yönünde bilgi sunmak.

 Yorumculuk

Başvurduğu sanat dalının (ses, şeflik) değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan solo ve/veya orkestra  eşlikli en az iki saatlik müzik kaydını Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği alanlarında değişik dönemlere ait klasik üslup ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları kabul edilebilir düzeyde olan en az iki saatlik canlı müzik kaydını, şeflik sanat dalında ise en az dört saatlik senfonik müzik kaydını sunmak ( Dalında bulunabildiği takdirde an az 60 dakikası Türk bestecilere ayrılacaktır) (Herhangi bir radyo veya T.V.de yayınlanmış resital ve/veya konserler ile yurtiçinde ve yurt dışında seçkin kurumlarda vermiş olduğu resital ve/veya  konserler ile ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleri ile ilgili kurumlardan alınmış, görsel, işitsel veya yazılı belgeler jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır. Ayrıca, seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik vb.) hakkındaki sunuş raporu da jüri üyelerine sunulacaktır)

Türk Sanat Müziği / Türk Halk Müziği

1-     1-     Geleneksel müzik teorisi ve analizi ile ilgili basılmış kitap ve yayımlanmış makalesi olmak.

2-     2-     Yorumculuk alanında geleneksel müzik dalının değişik dönemlerine/ yörelerine ait eserlerden oluşan geleneksel icra ve yorum tekniklerini ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları, en az iki saatlik canlı veya stüdyo solo kayıtlarıyla belgelemek (seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik vb.) hakkında sunuş raporları jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır).

3-     3-     Her iki alanda herhangi bir enstrümanın icra tekniğini geliştirmek üzere metotlaştırılmış, yararlılığı beş uzman (Prof., devlet sanatçısı, eğitim bilimci, editör vb.) tarafından onanmış eğitim müziği dizini yaratmış veya derlemiş olmak.

II- DOÇENTLİK BAŞVURUSU :

 

2001 yılından önce doçent ünvanı alınmış olsa dahi 2001 yılında Üniversitelerarası kurulca belirlenen Doçentliğe Atama Koşullarının yerine getirilmiş olması gerekir.

III-YARDIMCI DOÇENTLİK BAŞVURUSU

 

1-     1-     Ege Üniversitesinin hazırladığı ölçütlerden (EK-1) toplanması gereken taban puan 75 dir. Yardımcı Doçentlik için yeniden yapılacak başvurularda, dolan atama dönemi içinde en az ek 45 puan kazanılması gerekir.

 

2-     2-     Ayrıca bu puanlar kapsamında ; Yardımcı Doçentlik başvurularında, ilk atama için adayın uluslar arası veya ulusal hakemli dergilerde tek yazarlı veya birinci isim olarak yer aldığı en az 2 özgün makale yayımlaması gerekir. Yeniden yapılacak atamalarda yine aynı tip dergilerde tek yazarlı veya birinci isim olmak kaydı ile en az bir özgün makalesinin olması gerekir.

 Karar 3-

Üniversitemiz kurucusu ve ilk Rektörü Ord.Prof.Dr.Muhittin EREL’in adının yaşatılması ve Üniversitemize üstün hizmet veren kişilerin ödüllendirilerek onurlandırılması konusunda, emekli Öğretim Üyelerimizden Prof.Dr.Hakkı BİLGEHAN, Prof.Dr.Fikret CÜREKLİBATIR ve Prof.Dr.İsmet ERTAŞ’ın hazırladıkları teklif metni okundu.

Konu üzerinde çalışmalar yapmak ve bir yönerge hazırlamak üzere; Prof.Dr.Nuri BİLGİN’in başkanlığı’nda; Prof.Dr.Aylin GÖZTAŞ, Prof.Dr.Rengin ELTEM, Prof.Dr.Sanver EKMEKÇİ ve Yard.Doç.Dr.Eren AKÇİÇEK’in iştirakiyle bir komisyon kurulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde kurulan Akredite Yakıt Laboratuarının teşkilat, yönetim, araştırma ve geliştirme usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanan “Ege Üniversitesi Akredite Akaryakıt Laboratuarı Yönergesi”nin yapılan düzeltmelerle kabulüne karar verildi.