EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO  ANA KARARLARI

Toplantı Tarihi :09.03.2004                                                    Toplantı Sayısı:4

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı  09.03.2004 Salı günü saat 14:30 da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

   KARAR 1- 

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup, imza edildi.

   KARAR 2      

 

   Fen Bilimleri Enstitüsünce teklif edilen ve Senatoca kabul edilip ilan edilen “2003/2004 Öğretim yılı Bahar yarıyılında” Orta Öğretim Alan Öğretmenliği, bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı için ilan edilen 20 kişilik kontenjandan boş kalan 12 kontenjanın; Kimya 3, Biyoloji 2, Fizik 3 ve Matematik 4 kişi olmak üzere dağıtılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün 09.03.2004 gün ve 1340 sayılı teklifi ve kurul kararı okundu.

   Yapılan görüşmelerden sonra; Boş kalan kontenjanın dağıtımı ile ilgili Fen Bilimleri Enstitüsünün teklifinin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

   KARAR 3      

  

   Ege Üniversitesi Eğitim – Öğretim Yönetmeliğin Fakülte ve Senato üyelerinin görüşleri doğrultusunda; Eğitim Komisyonunca hazırlanan yeni şeklinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)     11.ci maddenin  yeniden redakte  edilmesine,

b)     16. maddenin eski şekline getirilmesine,

c)      20/a maddesinde bulunan “harf sistemine dönüştürülme tablosu”nun eski şekline getirilmesine,

d)     20/c maddesinin sonuna “sınav hakkı” ile ilgili bir cümle eklenmesine,

e)     a-b-c-d fıkralarında düzenlemenin yapılması için eğitim Komisyonuna yetki verilmesine,

f)        Bu düzeltmelerden sonra  okunan Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin tümünün kabulüne,

Oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ  

 

 

AMAÇ ve KAPSAM

 

MADDE 1- 2547 sayılı kanunun 44.maddesi uyarınca hazırlanan bu yönetmeliğin amacı Ege Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve lisans düzeyindeki yüksek okullar ile meslek yüksekokullarında, hazırlık sınıfında; kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları tespit etmektir.

 

EĞİTİM – ÖĞRETİM

MADDE 2- Fakülte ve yüksekokullar ile meslek yüksekokulları, yetkili kurullarının kararı ve Senato’nun onayı ile örgün, ikinci, yaygın, ekstern ve açık öğretim ile yönergeye bağlı çift anadal ve yandal eğitim ve öğretimi yapabilirler.

 

Fakülte ve yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında dersler, yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir.

 

Her eğitim-öğretim yılı Üniversite Senatosunun belirleyeceği tarihte başlar. Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl (yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları ile kayıt yenilemenin yapıldığı eğitim-öğretimin ilk beş iş günü hariç) 14 hafta (en az 70 eğitim-öğretim günü) dır. Cumartesi, Pazar ve tatil günleri eğitim ve öğretim günü sayılmaz.

 

Bir yarıyıl, öğretimin başladığı günden bir sonraki yarıyılın başladığı güne kadar geçen süredir.

Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak staj ve yaz okulu açılabilir. Bunların süresi ve şekli ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Yarıyıl/yıl sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından tespit edilir.

Eğitim Öğretim programlarında yer alacak dersler, uygulamalar ve yapılacak değişiklikler fakültelerin, yüksekokulların ve meslek yüksekokullarının yetkili kurullarınca düzenlenir ve Senato’nun onayına sunulur.

Sınavlar ve ortak zorunlu dersler (Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) bayram günleri hariç, hafta sonunda da yapılabilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI

MADDE 3-  a) Bir eğitim-öğretim programında ders ve uygulamaların toplam saati, haftada 15 krediden az olamaz. Haftalık ders programı, ilgili kurullarca tespit edilir. Ders geçme sistemi uygulayan fakülte ve dört yıllık yüksek okullarda bir programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken derslerin toplam kredisi 160’ı aşamaz. Ancak öğrenci isterse bu sınırın üzerinde ders alabilir. Türk Dili, Yabancı Dil ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri yukarıda belirtilen toplam kredinin dışında tutulur.

 

Proje, atölye, seminer, bitirme tezi ve benzeri çalışmaların kredileri ilgili öğretim programında belirtilir.

 

b) Ders, seminer, ayrı ders niteliğindeki laboratuar/uygulama, proje ve bitirme tezinin bir yarıyıl süre ile haftada her ders saati bir kredidir. Derse bağlı uygulama, laboratuar, proje ve atölye çalışmalarının haftada her ders saati ise yarım kredidir.

 

 

YABANCI DİLDE VERİLECEK DERSLER

 

MADDE 4- Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakülte ve yüksek okullarda, eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde bazı derslerin “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği yabancı dilde okutulması zorunludur. Yabancı dilde okutulacak derslerin seçimi, ilgili kurumların teklifi ve Senato’nun kararı ile kesinleşir. Yabancı dilde okutulacak dersler kapsamında yabancı dil, mesleki veya teknik yabancı dil dersleri de açılabilir.

 

ORTAK ZORUNLU DERSLER

 

MADDE 5-  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili dersleri haftada ikişer saat ; zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan kurumlarda yabancı dil dersleri ise haftada dört saat zorunlu ve kredili olmak üzere yalnız birinci sınıflarda okutulur.

 

BİLGİSAYAR DERSİ

 

MADDE 6- Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Türk Musikisi Konservatuarının birinci sınıflarında Bilgisayar dersinin haftada en az üç kredi olarak okutulması zorunlu olup bu ders ilgili kurulların kararıyla birinci, ikinci veya her iki yarıyılda okutulabilir.

 

Birinci sınıfa kaydolduktan sonra bilgisayar dersi için muafiyet sınavı açılır. Sınavda başarılı olan öğrencilerle yeterliliklerini uluslararası standartlarca kabul edilen sertifikalarla belgeleyen öğrenciler bu dersten muaf tutulurlar.

 

ÖNKOŞULLU DERSLER

 

MADDE 7- Ders geçme sistemi ile mutlak değerlendirme yöntemi uygulayan eğitim-öğretim kurumlarında, önkoşullu dersler ile kredileri ; fakültelerin, yüksekokulların ve meslek yüksekokullarının ilgili kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile tespit edilir.

 

Bir önkoşullu ders başarılmadan bu derse dayanan diğer dersler alınamaz. Ancak bu durumlarda önkoşullu ders ile buna dayanan dersin her yarıyıl açılması veya önkoşullu ders yıllık ise her yıl açılması zorunludur. Lisans veya meslek yüksekokulu programlarına devam eden öğrenciler için yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olmak, bu programlarda yabancı dille alınacak derslerin önkoşuludur.

 

Önkoşullu derslerle ilgili hususlar, bu yönetmeliğe göre çıkarılacak ve Senatoca onaylanacak  Fakülte Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının yönergelerinde belirtilir.

 

ÖĞRENCİ KONTENJANI

 

MADDE 8-  Fakültelere, yüksekokullara ve meslek yüksekokullarına, Devlet Türk Musikisi Konservatuarına alınacak öğrencilerin sayısı ve aranacak özel nitelikleri; ilgili kurumun önerisi ve senatonun kararı üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

 

DANIŞMANLIK

 

MADDE 9-  Dekan,yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürü, her öğrenciye öğrenim süresince eğitim-öğretim ve diğer hususlarda  yardımcı olmak ve durumunu izlemek üzere öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından bir danışman görevlendirir. Danışmanlık esasları Senatoca hazırlanan bir yönerge ile belirlenir.

 

ÖĞRENCİ KATKI PAYLARI

 

MADDE 10- Öğrenciler, her yarıyılda Bakanlar Kurulu’nca tespit edilmiş esaslara göre katkı paylarını ödemek zorundadırlar. Katkı payını yatırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış sayılmaz ve bu öğrencilere yönetmeliğin 13.maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılır. Kayıt silme halinde alınan katkı payları iade edilmez.

 

 

YABANCI DİL YETERLİK SINAVI

 

MADDE 11- Yabancı dil hazırlık sınıfına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterlilikleri, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak “yeterlik sınavı “ ile belirlenir. Yeterlik sınavında başarı notu mutlak değerlendirme yöntemine göre100 tam not üzerinden 70’tir.

 

Yabancı dil yeterlilik sınavına ek olarak, eşdeğerliliği ve başarı notu Yabancı Diller Bölümünce belirlenecek ölçütlere uygun uluslararası yabancı dil sınav sonuç belgesi bulunanlar ile,hazırlık sınıfı ve yaz okulunda başarılı olan öğrenciler kaydoldukları programda eğitim-öğretime başlarlar.

 

Yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek ve başarmak zorundadırlar.

 

DESTEK SINIFI

 

MADDE 12- Yabancı dil destekli Türkçe öğrenim gören fakülte ve yüksekokulların hazırlık sınıfı öğrencilerinden, devam almaları şartı ile, yıl sonunda ya da bunu izleyen yaz okulunda 100 üzerinden alınan not olarak mutlak değerlendirme yöntemine göre 55-69 arasında bir not alarak başarısız olanlar, kayıtlı oldukları öğretim kurumlarından mezun oluncaya kadar başarılı olmak koşuluyla  borçlu olarak ilgili  eğitim-öğretim programının Türkçe  verilen derslerine devam ederler. Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olmadan yabancı dilde verilen dersler alınamaz.

 

Yıl sonunda ya da bunu izleyen yaz okulunda mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden alınan notların ortalaması olarak 55 in altında veya devamsız olan öğrencilerle 55- 69 arasında olan  öğrencilerden isteyenler bir yıl daha hazırlık sınıfında öğrenim görürler, ikinci defa devam eden hazırlık sınıfına “Destek Sınıfı” denir.

 

 

Yabancı dil destek sınıfında da başarısız ve devamsız olan öğrenciler, kayıtlı oldukları öğretim kurumlarında Türkçe verilen derslere devam ederler, mezun oluncaya kadar da açılacak yabancı dil muafiyet sınavına girerler ; başarılı oldukları takdirde yabancı dil ile verilen dersleri almaya hak kazanırlar.

 

 

 

KAYIT YENİLEME

 

MADDE 13- a) Öğrenciler, her yarıyıl başında ilgili kurulca kabul edilmiş mazeretleri yoksa en geç eğitim-öğretimin başladığı ilk beş iş gününün mesai bitimine kadar kayıt yeniletmek ve katkı payını yatırmak zorundadırlar. Kayıt yenileme süresi ilgili kurumun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

 

 Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda veya yılda derslere ve sınavlara giremezler ve bu süre 26.maddenin (b) bendinde belirtilen öğretim süresinden sayılır. Kaydını yenilemeyen öğrencilere o dönem içinde herhangi bir öğrenci belgesi verilemez.

 

b) Bir öğrenci kayıt yenileme sırasında bağlı olduğu öğretim programının derslerine de kaydolmak zorundadır. Kayıt için varsa o dersin önkoşulu durumundaki derslerden başarılı olmak şarttır. Öğrenci, eğitim-öğretimin başlamasından sonraki üçüncü hafta (ekle-sil haftası) içinde danışmanın onayını alarak kaydolduğu derslerin bazılarından kaydını sildirmek ya da yeniden bazı derslere kaydolmak üzere dekanlığa, yüksekokul veya meslek yüksekokul müdürlüğüne başvurabilir.

  

c) Mazeretleri sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, bu kurulca belirlenecek süre içinde kaydını yenileyebilir. Kaydını üst üste iki kez yenilemeyen öğrencinin kaydı silinir.

 

d) Fiili imkansızlıklar nedeni ile takip eden yarıyıl başına kadar, yarıyıl sonu itibariyle başarı durumu belirlenemeyen öğrencilerin kayıtları bir sonraki yarıyıla geçici olarak yapılır. Bu öğrenciler kesin belirlemeler sonucuna göre ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlarının silinmesi halinde kazanılmış hak iddiasında bulunamazlar.

 

DERSLERDEN MUAFİYET

 

MADDE 14- Öğretim programlarına kaydolan öğrenciler daha önce kaydoldukları Yükseköğretim Kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için eğitim-öğretimin başlamasından itibaren on beş gün içinde başvurdukları takdirde, muafiyet istekleri  ilgili birimlerin görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

 

Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayanlar ile hazırlık sınıfından yeterlik hakkı alanlar ve hazırlık sınıfı bulunmayan yüksekokul öğrencileri için yapılacak yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olanlar 2547 sayılı Kanunun 5.maddesi (ı) bendine göre verilen yabancı dil dersinden muaftırlar.

 

SINAVLAR

 

MADDE 15- Sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl/yıl sonu sınavları, bütünleme ve mazeret sınavlarından oluşur. Söz konusu sınavlar ilgili kurumca belirtilen yerde ve zamanda yapılır. Bir yarıyılı kapsayan dersin sınavı o yarıyılın, iki yarıyılı kapsayan dersin sınavı ikinci yarıyılın sonunda yapılır. Niteliği gereği sınav gerektirmeyen dersler ilgili Fakülte-Yüksekokul Kurullarınca saptanır. Bu durumda dönem sonu ders notu öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.

 

a)Ara Sınavlar :

 

İlgili ders, uygulama ve laboratuar çalışmalarının etkililiğini ve verimliliğini arttırmak amacıyla her yarıyılda en az bir  defa yapılan sınavlardır. Birden fazla yapılacak ara sınav sayısı ilgili kurullarca saptanır. Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı, her yarıyılın başladığı günü izleyen 20 gün içinde o derslerden sorumlu öğretim elemanlarının ve bölüm başkanının görüşü alınarak ilgili dekan veya müdür tarafından tespit ve ilan edilir. İki yarıyıl devam eden derslerin ara sınavlarının yapılacağı tarih ve yerlerin ilanı, her iki yarıyıl için birlikte yapılabilir.

 

Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl veya yıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. Ayrı ders niteliğindeki proje, bitirme ödevi, laboratuar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir.

 

Bir dersin ara sınavına katılmayanlar, girmedikleri sınavdan sıfır not almış sayılırlar.

 

b)     b)     Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavları :

 

Yarıyıl/yıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılan sınavlardır.

 

Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not iptal edilir.

 

c)     c)     Bütünleme Sınavları :

 

Ege Üniversitesinde Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri, Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, Hemşirelik, Ödemiş Sağlık, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulları ile iki yıllık Meslek Yüksekokullarında ve ortak zorunlu derslerde bütünleme sınavı yapılır. Diğer eğitim-öğretim programlarında bütünleme sınavları yapılmaz.

 

d)     d)     Mazeret Sınavları :

 

Yukarıda sayılan sınavlara ilgili  yönetim kurulunca kabul edilebilir mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrencilerin girebileceği sınavlardır. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren on gün içinde ilgili dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

 

Yönetim kurulları; sağlıkla ilgili mazeretlerde, üniversite hastanesi ve diğer resmi hastanelerden, Diş Hekimliği Fakültesinden ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından alınan raporların sonucuna göre işlem yapar. Sağlık Kurulu dışında alınan raporlar, ilgili yönetim kurullarınca değerlendirmeye tabi tutulur. Bu konuda yönetim kurullarının takdir hakkı saklıdır.

        

Mazeretleri yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin sınavları yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Mazeret sınavına belirtilen tarihte herhangi  bir nedenle girmeyen öğrenci için tekrar mazeret sınavı açılmaz.

 

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

 

MADDE 16-  Bir dersin veya ders gruplarının sınavına girebilmek için :

 

a)     a)     Derse kaydolmak,

b)     b)     Teorik derslerin %70’ine katılmak,

c)      c)      Uygulamalı veya uygulamadan oluşan derslerde uygulamaların % 80’ ine katılmak ve başarılı olmak

şarttır.

 

Uygulamaların nitelikleri ile başarı koşulları ilgili kuruluşların yönergelerinde belirtilebilir.

 

Yabancı dil hazırlık ve destek sınıflarının veya yaz okulunun derslerine en az % 80 devam etmek zorunludur. Devam alamayan öğrenciler devamsız (başarısız) sayılırlar.

 

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere rektörlükçe veya fakülte/yüksek okul/meslek yüksekokulu yönetim kurullarınca görevlendirilen  öğrencilerin görev süreleri devamsızlıktan sayılmaz.

 

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

MADDE 17-  Ege Üniversitesinde sınavların değerlendirilmesinde  Fakülte, Yüksekokul, Konservatuar ve Meslek Yüksekokulu ilgili kurullarının kararına göre 100 üzerinden alınan not esasına dayanan “mutlak değerlendirme yöntemi” veya “bağıl değerlendirme yöntemi”nden birisi kullanılır.

 

Mutlak Değerlendirme Yöntemi :

 

a)Mutlak değerlendirme yönteminde bir dersin başarı notu, ara sınav not ortalamasının yarıyıl / yıl sonu sınavı veya varsa bütünleme sınavında alınan notun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Bu belirlemede ara sınav ve yarıyıl / yıl sonu notunun katkıları aşağıdaki şekilde olur .

 

i)Bir dersin başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınavlarından almış olduğu notların ortalamasının % 40’ının yarıyıl/yıl sonu veya varsa bütünleme sınav notunun % 60’ına ilavesi ile elde edilen nottur.

 

Bir yarıyıl süren derslerde tek ara sınav uygulayan fakülte ve yüksekokullarda bir dersin başarı notu, ilgili fakülte ve yüksekokul kurulu kararı ile (% 30 ara sınav notu + % 70 yarıyıl sonu sınav notu = başarı notu) şeklinde hesaplanabilir.

 

Bir yarıyıl devam eden derslerde en az iki, iki yarıyıl devam eden derslerde ise en az dört  ara sınav yapılması ve her ara sınavda 100 üzerinden 60’tan aşağı not almamak şartıyla ara sınav not ortalaması 100 üzerinden 80 veya daha yukarı olan öğrencinin, istediği takdirde o dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girmeme hakkı vardır. Bu durumda öğrencinin o dersteki başarı notu, ara sınav notlarının ortalaması ile elde edilen nottur.

 

Yabancı dil hazırlık veya destek sınıflarında her yarıyılda en az iki ara sınav yapılır. Ara sınavların not ortalaması ileri düzeyde en az 70, orta düzeyde 80 ve ilk düzeyde 85 ve yukarı olan öğrenciler, her ara sınavda en az 60 not alınması koşulu ile isterlerse yıl sonu sınavına girmeden hazırlık sınıfından başarı sağlamış olarak kabul edilirler. Bu takdirde yıl sonu notu ara sınavlar not ortalaması olarak alınır.

 

Yarıyıl/yıl sonu ve varsa bütünleme sınavlarının notları ile yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları sonunda hesaplanan başarı notları, 100 üzerinden 60’dan aşağı olamaz.

 

ii)Hazırlık veya destek sınavlarında başarı notu, öğretim yılı içinde yapılan ara sınavların not ortalamasının % 60’ı ile yıl sonu sınav notunun % 40’ının toplamından oluşur. Başarı notu  100 üzerinden en az 70’dir. Yıl sonu sınav notu 100 üzerinden 60’ın altında olamaz.

 

 iii)Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinde, her yarıyıl yapılacak en az bir ara sınav veya ara sınav yerine geçecek yarıyıl içi çalışmasının % 40’ ı ile yıl sonu sınavının % 60’ı başarı notunu oluşturur. Yıl  sonu veya bütünleme notu ile başarı notu, 100 üzerinden 60’ın altında olamaz.

 

iv)26.maddenin (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen sınavlardaki başarı notu, ara sınav not ortalaması dikkate alınmaksızın sadece yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavlarında alınan not olup 100 üzerinden en az 60 alan öğrenci ilgili dersten başarılı sayılır.

 

v)Yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları ilan edilmeden önce fakülte ve yüksekokul yönetim kurulları, her dersteki başarı durumunu gözden geçirir, gerektiğinde incelenmesine karar verir ve sonucu ilan eder. Bütünleme sınavı yapılan kurumlarda ise bu inceleme, bütünleme sınavı sonuçlarından sonra yapılır.

 

Bu incelemede sınıf geçme sistemine göre eğitim-öğretim yapan kurumlarda; tek dersten başarısızlık görüldüğü takdirde, o yarıyıl/yılda başarılı olunan derslerin haftalık kredi toplamı, başarısız olunan tek dersin haftalık kredi miktarının en az üç katı olması ve öğrencinin öncelikle bu derse devam etmesi koşuluyla bir üst sınıfa devam etmesi sağlanır.

 

Ders geçme sistemine göre eğitim-öğretim yapan kurumlarda ise; tek dersten yeterli not alamayan öğrenciler, o yarıyıl/yıl sonu sınavına katılarak başarılı oldukları diğer derslerin haftalık kredi toplamı, yetersiz not alınan tek dersin haftalık kredi miktarının en az üç katı ve o yarıyılda/yılda almış olduğu diğer ders notlarının ortalaması 100 üzerinden 70 ve daha yüksek olmak koşuluyla, yetersiz not aldıkları tek dersten ilgili yönetim kurulu kararı ile ve 100 üzerinden 60 not değeri ile başarmış sayılabilirler. Bu hak öğretim süresince bir defa verilebilir. Ancak, bu tek ders Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi olamaz.

 

Entegre öğretim sistemi uygulayan eğitim-öğretim kurumlarında toplam kredi, sınava katılma şartları, sınavların değerlendirilmesi, başarısız olunan derslerin tekrarı ilgili kurumca çıkarılacak ve Senatoca onaylanacak yönerge ile düzenlenir.

 

Bağıl Değerlendirme Yöntemi :

 

b) Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle, mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. Bu not bağıl değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham başarı notu olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham başarı notları, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından hazırlanan “Bağıl Değerlendirme İlkeleri Yönergesi” çerçevesinde 100 üzerinden standart (işlenmiş) notlar haline dönüştürülür.

              

Bu şekilde bulunan 100 üzerinden standart başarı notu “Bağıl Değerlendirme İlkeleri Yönergesi”ne göre aşağıdaki şekilde BAŞARI notlarından birisine dönüştürülebilir. Ancak başarı notu ortalaması hesaplamaları 4’lük sistem üzerinden Madde 20’de belirtildiği şekli ile yapılır.

 

100 Üzerinden Standart

Başarı Notu

Harf Sisteminde

Başarı Notu

4 lük Sistem

Başarı Notu

 

90-100

AA

4

 

85-89

BA

3.5

 

80-84

BB

3.0

 

75-79

CB

2.5

 

70-74

CC

2.0

 

65-69

DC

1.5

 

60-64

DD

1.0

 

50-59

FD

0.5

 

0-49

FF

0.0

 

 

 

 

 

Sınavlarla ilgili olarak diğer değerlendirmeler için aşağıdaki sistem kullanılır :

 

DVZ        : Devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Harf sisteminde FF, 4’lük sistemde  0.0 gibi işlem görür. Öğrenci dersi tekrarlar.

 

İZL         : Madde 24 koşulları ile “Öğrenime ara verme” izni alan ve bu nedenle ders ve/veya uygulamalara ait koşulları yerine getiremeyen öğrenciye verilir. Başarı notu ortalaması hesaplamasına katılmaz. Öğrenci bu dersi tekrar eder.

 

YTL       : Başarı notu ortalaması hesaplamasına katılmayan derslerde yeterli olan öğrenciye verilir.

 

YTZ       : Başarı notu ortalaması hesaplamasına katılmayan derslerde yetersiz olan öğrenciye verilir.

 

MUA      : Daha önce alınıp başarılan ve eşdeğerliği ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca onaylanan dersler için muafiyet verilir.  Bu not  harf sistemi değerlendirmesinde CC, 4’lü sistemde 2.00 olarak kabul edilir.

 

EKS :  Proje, bitirme ödevi, tez ve benzeri çalışmalarını, öğretim elemanının kabul edeceği mazeretlerden dolayı zamanında bitiremeyen öğrencilere verilir. Bu işareti alan öğrenci, sınav döneminin bitiminden sonra en geç iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde EKS işareti FF’ye çevrilir. Ancak süre bitmeden  öğretim elemanının ilgili Yönetim Kuruluna başvurması durumunda süre, en çok iki hafta daha uzatılabilir.

 

GRM     : Sınava girmeyen öğrenci için kullanılır. Öğrencinin Madde 15/d de belirtilen mazereti nedeniyle sınava girmemesi halinde mazeret sınavından 100 üzerinden alınan ham not, öğrencinin girmediği sınavdaki sınıfa ilişkin bağıl değerlendirme sistemine göre işlem görür.

 

Bu yönetmelikte 19. ve 26.ncı maddelerde belirtilen ek sınavlara giren öğrencilerin  100 üzerinden almış oldukları notlar, o ders için en son yapılan sınavdaki sınıfa ilişkin bağıl değerlendirme sistemine göre standart (işlenmiş) nota dönüştürülerek işlem görür.

 

BARAJ

Madde 18. Ege Üniversitesinin ders geçme sistemi ile mutlak ve bağıl değerlendirme yöntemi uygulayan kurumlarında birinci sınıfın dersleri başarı ile  tamamlanmadan ( Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi dersleri hariç) üçüncü sınıfından ders alınamaz.

 

BİRİNCİ SINIF DERSLERİNE İLİŞKİN EK SINAV

 

 

Madde 19. Mutlak değerlendirme yöntemi uygulayan kurumlarda;

a) İki yıl içerisinde Türk Dili, Yabancı Dil ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri dışındaki birinci sınıf derslerinden biri hariç diğerlerinden başarılı olan öğrencilere, başaramadıkları o tek ders için en geç yeni eğitim-öğretim yılının ilk on beş gününe kadar yapılmak üzere ek bir sınav hakkı tanınır. Bu sınavda başarı notunun hesaplanmasında öğrencinin en son girdiği ara sınav not ortalaması dikkate alınır.

 

b) İki yıl sonunda Türk Dili, Yabancı Dil ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin birinden başarısız olduğu anlaşılan öğrenciye, birinci sınıfta başarısız bölüm dersleri olmadığı ve bölüm derslerinden herhangi birisi için ek sınav hakkı kullanmadığı takdirde, o tek ders için de en geç yeni eğitim-öğretim yılının ilk on beş gününe kadar yapılmak üzere ek bir sınav hakkı verilir.

 

c) Ek sınav sonunda başarılı olan öğrenciler üçüncü sınıf derslerine kaydedilirler. Başarısız oldukları takdirde anılan dersi yönetmeliğin 21.maddesine göre tekrar alırlar.

 

 

BAŞARI NOTU DÖNÜŞÜMLERİ, BAŞARI NOTU ORTALAMASI, BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Madde 20. a ) Ege Üniversitesinde gerektiği hallerde harf ve 4’lük sistemdeki 17.maddenin B bendinde belirtilen sistemdeki bağıl değerlendirmeye ilişkin başarı notları, mutlak değerlendirme sistemine bu bentte yer alan tablodaki 100 üzerinden standart başarı notu esas alınarak dönüştürülür. Başka bir Üniversiteden veya Ege Üniversitesinin başka bir kurumundan alınan ve eşdeğerliği ilgili kurumlarca kabul edilen derslere ilişkin başarı notlarının dönüşümleri aşağıdaki ilkelere göre yapılır :

 

Daha önce alınan not “Mutlak Sistem” de ise bu not aşağıdaki tabloya göre harf sistemine dönüştürülür:

 

 

Mutlak Sistem Notu

Harf Sistemi Değerlendirmesi

85-100

AA

70-84

BB

60-69

CC

 

Daha önce alınan not 5’lik sistemde ise 2.49 ve altı FF olarak,  2.50 ve üstü ise 0.8 ile çarpılarak 4’lük sistem başarı notuna dönüştürülür.

 

Daha önce alınan not harf sistemi notu ise yine aynı tablodaki en yakın 4’lük sistem başarı notuna dönüştürülür.

 

b) Hangi değerlendirme yöntemine göre olursa olsun başarı notu ortalaması, öğrencinin kaydını yaptırdığı ve başarı notu ortalaması hesaplamasına giren derslerden aldığı notların, bu derslerin kredilerinin ağırlık olarak kullanılması suretiyle elde edilen ağırlıklı ortalamadır. Bu işlem bir yarı yılda alınan dersler için yapıldığında “yarıyıl başarı notu ortalaması”, Üniversiteye girişten itibaren yapıldığında “genel başarı notu ortalaması” elde edilmiş olur. Hangi ortalama olursa olsun mutlak değerlendirme yöntemi uygulayan kurumlarda ilgili derslerden alınan notlar, 100 üzerinden verilen ham notlar, bağıl değerlendirme yöntemi uygulayan kurumlarda ise derslerden 4’lük sisteme göre alınan notlar dikkate alınır. 100 üzerinden ham notlar en yakın tam sayıya dönüştürülerek, 4’lük sistem notları iki basamak hassasiyetle hesaplanır.

 

c)Bağıl not yöntemine göre başarının değerlendirilmesinde, öncelikli olarak ilk eğitim-öğretim yılı sonunda genel başarı notu ortalamasının en az 1.80, izleyen yıllar sonunda ise en az 2.00 olma zorunluluğu aranır. Bu koşulları sağlayamayan öğrenciler “sınamalı öğrenci” sayılırlar. Herhangi bir öğretim yılında öğrenime ara verme izni alan öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi, onların öğrenim gördükleri dönemin veya yaz okulu sonundaki genel başarı notu ortalamasına göre yapılır.

 

Sınamalı öğrenciler FF, FD notu aldıkları derslerle birlikte, danışmanın onayı ile DD ve DC notu aldığı dersleri izleyen ilk öğretim yılında (2 dönem) tekrar ederler. Bu öğrenciler yaz okulu sonunda da gerekli başarı notu ortalamasını sağlayamazlarsa, daha önce almadıkları üst sınıf derslerine kayıtlanamazlar ve akademik yetersizlik nedeniyle ilişki kesilme durumuna gelirler.

 

d) İlişki kesilme durumuna gelen öğrenciler ;

 

i)Birinci sınıfta ilişkisi kesilen ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması koşulu ile en fazla bir dersten FF veya FD notu alanlara bu dersten üç yıl içinde kullanılmak üzere en fazla üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı elde eden öğrenciler, FF veya FD notu bulunmaması halinde, bu haklarını DD veya DC notu aldıkları bir ders için kullanabilir.

 

ii)İkinci ve daha yukarı sınıflarda ilişkisi kesilen ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması koşulu ile en fazla 3 dersten FF veya FD notu alanlara bu derslerden üç yıl içinde kullanılmak üzere en fazla üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı elde eden öğrenciler, FF veya FD notu bulunmaması ya da FF veya FD notu bulunan derslerin sayısının üçten az olması halinde, bu haklarını en çok üç derse tamamlamak üzere aynı koşullarda son iki dönemlerinde DD veya DC notu aldıkları dersler için kullanabilir.

 

Bu sınavlarda alınan not tek başına değerlendirilir ve öğretim elemanı tarafından harf notu takdir olunur. Harf notunun belirlenmesinde yönetmelikteki not sistemi esas alınır. Girdikleri sınavlar sonucunda yönetmelik hükümlerine göre ilişik kesilme durumundan kurtulanlar öğrenimlerine, yürürlükteki esaslara göre öğrenci katkı payını ödeyerek bıraktıkları yerden devam ederler.

 

iii)Sınavlar her eğitim-öğretim yılı başında, dersler başlamadan önce yapılır. Sınava giremeyenler için mazeret sınavı açılmaz. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencilerin hangi derslerden sınav hakkı kullanacaklarını Üniversite Senatosunca belirlenen Akademik Takvimde yer alan tarihler arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına verecekleri ilk başvuru dilekçesinde belirtmeleri zorunludur.

 

iv)Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavı olmayan,başarı değerlendirmesi dönem boyunca süren çalışmalara göre yapılan dersler ile ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirilmemiş olan dersler için hak tanınmaz.

 

 

e) Yarıyıl takvimi ile eğitim yapılan birimlerde, genel başarı notu ortalaması ilk yıl 1.80, izleyen yıllar 2.00’ın üzerinde olmak kaydı ile, yarıyıl başarı notu ortalaması

 

i. 2.00 ile 2.99 arasında olan öğrenciler o dönem için “yeterli öğrenci”

 

ii. 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrenciler o dönem için “onur listesi öğrencisi”

 

iii.3.50 ile 4.00 arasında olan öğrenciler o dönem için “yüksek onur listesi öğrencisi “

 

sayılırlar.

 

Yıl takvimi ile eğitim yapan birimlerde öğrencinin o yılki durumu (sınamalı öğrenci, yeterli öğrenci, onur listesi öğrencisi, yüksek onur listesi öğrencisi) o yıl için hesaplanan başarı notu ortalamasına göre yukarıda i, ii, ve iii de tanımlanan şekilde belirlenir.

 

 

 

Yarıyıl onur listesi veya yüksek onur listesinde yer alabilmesi için öğrencinin

 

i.  Disiplin cezası almamış olması

ii. O dönem veya yıl içerisinde en az alması gereken ders kredisi tamamlamış olması gerekir.

 

Hiçbir dersi ikinci kez tamamlamamış olan, tüm derslerini akademik birimin öngörülen eğitim süresi içerisinde süre uzatmadan tamamlayan, disiplin cezası almamış olan, tüm dönemlerde en az alması gereken ders kredisini almış olan ve Genel başarı not ortalaması

 

i.  3.00 ile 3.49 arasında olan öğrencilere mezuniyet sırasında “Onur Belgesi”

ii. 3.50 ile 4.00 arasında olan öğrencilere mezuniyet sırasında “Yüksek Onur Belgesi”

 

verilir.

 

Aynı şartlarla, mutlak değerlendirme yönteminde, genel başarı not ortalaması

 

i.  80 ile 89 arasında olan öğrencilere mezuniyet sırasında “Onur Belgesi”

ii. 90 ile  100 arasında olan öğrencilere mezuniyet sırasında “Yüksek Onur Belgesi”

 

verilir.

 

DERS TEKRARI

 

MADDE 21-  Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavında veya varsa bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciler, devam eden ilk yarıyıl/yıl içinde öncelikle başarısız oldukları derslere tekrar kayıtlanmak zorundadırlar. Bu derslere devam zorunlu değildir. Ancak bu derslerden uygulaması olanlarda, uygulama ile ilgili devam zorunluluğu, ilgili kurumun kurullarınca belirlenir.

 

Devamsızlık, veya yarıyıl/yıl içi uygulamalarda başarısızlık nedeniyle tekrarlanan derslerde veya uygulamalarda devam zorunludur.

 

Yukarıda belirtilen ve devam şartı aranmayan derslerin kredileri ders yükünden sayılır. Öğrencinin haftalık ders yükü “Meslek Yüksekokulları hariç” 26 krediden fazla olamaz. Öğrenci 26 kredi içindeki devam şartı aranmayan derslerin ara sınavına ve yarıyıl/yıl sonu ile varsa bütünleme sınavlarına girmek zorundadır.

 

Mezuniyet durumuna gelen öğrencilerin özel durumları ilgili Yönetim Kurullarınca değerlendirilir.

 

 

SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZ

 

MADDE 22- a) Yarıyıl/yıl sonu ve varsa bütünleme sınav sonuçları sınavların yapılış tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde ilgili kurumun öğrenci işleri bürosuna teslim edilir ve öğrenci işleri bürosu dekan /müdürün iznini aldıktan sonra sınav sonuçlarını ilan eder.

 

Ara sınav sonuçları, en geç bir sonraki sınav tarihinden iki hafta önce ilgili birimde ilan edilir.

 

b) Sınav sonuçlarına itiraz, notların ilanını izleyen 7 iş günü içinde dekanlık, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne yapılır. İtiraz; sınavı yapan öğretim elemanı ile anabilim dalı başkanına inceletilir; dekan, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürü gerektiğinde üç kişilik komisyon kurarak itirazı inceletebilir. İnceleme sonucu kesindir.

 

c) Sınav kağıtlarının saklanma süresi iki yıldır.

 

 

 

 

 

 

STAJLAR

 

MADDE 23- Öğrencilerin yapacağı stajlarla ilgili yöntem ve değerlendirme esasları kurumun teklifi üzerine Üniversite Senatosunca kararlaştırılır ve uygulamaya konulur.

 

ÖĞRENİME ARA VERME İÇİN GEÇERLİ SAYILAN MAZERETLER

 

MADDE 24- a) Öğrencinin üniversite hastaneleri veya diğer resmi hastanelerin sağlık kurulu raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri.

 

b) Yargılama sonunda mahkum olmamak şartı ile, devama ve sınavlara girilmesine kesin surette engel teşkil edici nitelikteki tutukluluk halinin ilgili yönetim kurullarınca kabul edilmesi.

 

c) Hüküm içeriği ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibarıyla  öğrencilik sıfatını kaldırmayan ve üniversiteden ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali.

 

d) Öğrencinin askerlik görevini yerine getirme sebebi ile derslere devam etme ve sınavlara girme imkanlarından yoksun kalması

 

e) 2547 sayılı kanunun 7.maddesinin d/2 fıkrasının 3.bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu kararıyla öğretime ara verilmesi

 

f) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması

 

g) Birinci derece yakınlarının ağır hastalığı halinde bakacak kimsenin bulunmaması durumunda, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunun belgelenmesi ve ilgili yönetim kurulunca bu belgenin kabul edilmesi

 

h) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edemeyeceğini yarıyıl başında ve bir ay içinde belgeleyerek bildirmesi üzerine mazeretin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi

 

ı) Öğrencilerin kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya öğrenimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj, araştırma vb. imkanlarının ortaya çıkması nedeniyle bir süre derslerine devam edememe durumunda kalmaları

 

i) Yukarıda sayılan haller dışında, ilgili yönetim kurulunun kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanacak diğer mazeretler

 

Yukarıdaki mazeretlere bağlı olarak öğrenimi aksayan veya aksayacak olan bir öğrenciye, ilgili yönetim kurulu öğrenime ara verme izni verebilir. Bu izin bir seferde bir yılı aşamaz.

 

Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı normal öğretim süresinin yarısın aşamaz.

 

Öğrenci mazereti nedeniyle ayrıldığı noktada öğrenciliğe devam eder. İlgili kurulca mazeretleri kabul edilmiş yarıyıllık  programlarda 30 veya yıllık programlarda 60 günü aşan devamsızlık durumunda, öğrenciye en az bir yarıyıl öğrenime ara verme izni verilir. Yıllık öğretim veren kuruluşlarda 60 günden, yarıyıllık öğretim kuruluşlarda ise 30 günden daha kısa süreli mazerete dayalı öğrenime ara verilmesi durumunda öğrencilerin giremediği dersler devamsızlıktan sayılır. Ancak bu süre içerisinde giremediği sınavlar için mazeret sınavları açılır.

  

 

 

YAZ OKULU

 

MADDE 25- a) Yaz okulu “Ege Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği “ hükümlerine göre düzenlenir.

 

Fakülte ve dört yıllık yüksekokul öğrencileri, sorumlu oldukları eğitim öğretim programlarında başarısız kaldıkları veya not yükseltmek amacıyla ya da ilk defa alacakları bazı dersleri yaz okulunda alıp başardıkları takdirde, o derslerden aldıkları başarı notları, ilgili derslerin ait oldukları yarıyıl/yılda alınmış gibi işleme tabii tutulur.

 

b) Hazırlık veya destek sınıflarında devam alarak başarısız kalmış öğrenciler, yaz okuluna kayıtlanıp devam edebilirler. Bu öğrenciler için yaz okulunda başarı notu 100 üzerinden 70’dir.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİ

 

MADDE 26- a) Eğitim-Öğretim süresi, 2547 sayılı kanunun 4111 sayılı kanunla değişik 44.maddesinde belirtilen süreyi aşamaz. Ancak, öğrenciler-meslek yüksekokul öğrencileri hariç- sorumlu oldukları eğitim-öğretim programlarındaki tüm dersleri normal öğrenim süresinden önce başardıkları takdirde, öğrenim süresinin dolmasını beklemeden mezun olabilirler.

 

b) Ege Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler yabancı dil hazırlık ve destek sınıfları hariç iki yıllık programlarda dört, dört yıllık lisans programlarında yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar.

 

Yabancı Dil hazırlık ve destek sınıflarında eğitim öğretim süresi birer eğitim öğretim yılıdır.

 

c) Yasal azami öğrenim süresi sonunda, son sınıfın bütün derslerini almış olup, mutlak değerlendirme sisteminde 100 üzerinden 60 notun altında, bağıl değerlendirme sisteminde ise FD, FF ve YTZ alarak başarısız durumda kalmaları nedeniyle öğrenimini tamamlamayacak durumda olan öğrencilere, 2547 Sayılı Kanunun 4111 sayılı kanunla değişik 44.maddesi gereğince başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beşe indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl ek süre verilir. Staj başarısız ders olarak değerlendirilmez.

 

Ek sınavlara girmeden önce dört veya beş dersten yukarıda belirtilen değerlendirme sistemlerine göre başarısız olan öğrencilere, ek sınavlara girerlerse üç yarıyıl, girmezlerse dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapan kurumlarda iki öğretim yılı) ek süre tanınır.

 

Üç veya daha az dersten  aynı şekilde başarısız olanlara, başarısız oldukları bu derslerden eğitim-öğretim programı gereğince açılacak yarıyıl/yıl sonu ve varsa bütünleme sınavlarına sınırsız olarak girme hakkı verilir.

 

Bu bent uyarınca açılacak sınavlarda, uygulamalı  ve uygulamadan oluşan dersler ile daha önce alınmamış veya devamsız kalınmış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

 

Başarısız ve devamsız ders sayısı belirlenirken bu yönetmeliğin 5. maddesinin birinci paragrafında belirtilen ortak zorunlu dersler hesaba katılmaz.

 

d) Azami süreyi doldurmadığı halde, devamını tamamlamak şartı ile mezun olabilmek için başarısız en çok üç dersi kalan öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararı ile azami süreyi doldurmadan sınırsız sınav hakkını kullanabilirler.

 

Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

Açılacak sınırsız hak sınavlarına, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılı hiç girmeyen, öğrenci hakkından vazgeçmiş sayılır ve kaydı silinir.

 

e) Mezun olabilmek için yukarıda belirtilen sınav haklarına sahip öğrenciler, bu haklarını sınav dönemlerinde kullanırlar. Ancak tek dersten sınırsız sınav hakkına sahip öğrenciler, bu haklarını öğretim kurumlarının ilgili kurullarınca karar verildiği takdirde daha önce de kullanabilirler. Sınırsız sınav haklarının kullanımı konusunda, ilgili yönetim kurulu kararı ile düzenleme yapılabilir.

 

f) Azami öğrenim süresini  doldurmaları veya bu süre içinde mezun olamayacaklarının anlaşılması üzerine kaydı silinen öğrencilerin durumlarına bakılarak, bu maddenin (c) bendindeki kapsam içine girmeyen ve derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten veya lisans programlarının ara sınıflarında (2. ve 3.sınıf) en fazla 3 dersten mutlak değerlendirme sisteminde 100 üzerinden 60’ın altında not alarak veya bağıl değerlendirme sisteminde FD, FF veya YTZ notu alarak başarısız kalmış öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvuruları halinde her eğitim-öğretim yılı başında ilgili yüksek öğretim kurumunun açacağı sınavlara alınırlar. İsteyenlere dilekçe ile başvurmaları ve ilgili kurumun yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla üç sınav hakkı bir yıl için de kullandırılabilir.

 

Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, azami öğrenim süresi ile sınırlı kalmak koşulu ile öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

 

g) Bu madde belirtilen sürelerin hesaplanmasında, öğrencilerin haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bu yönetmeliğin 23 ncü maddesine göre ilgili yönetim kurulunca izinli sayılarak geçen süreler ile yabancı dil hazırlık ve destek sınıflarında geçen süreler dikkate alınmaz.

 

h) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

 

 

KAYIT SİLME

 

MADDE 27- Eğitim-Öğretim programlarında okuyan öğrencilerden ;

 

a)     a)     2547 Sayılı Kanunun 44.maddesinde öngörülen süreler ve şartlara bağlı olarak öğrenimini tamamlayamayanların veya tamamlayamayacağı anlaşılanların,

 

b)  İlgili mevzuat hükümlerine göre üniversiteden çıkarma cezası alanların,

 

İlgili yönetim kurulu kararı ile kayıtları silinerek üniversite ile ilişkileri kesilir.

 

 

 

 

BİTİRME TEZİ

 

MADDE 28- Fakülte ve 4 yıllık Yüksekokullardan mezun olacak bir öğrenciye bitirme tezi yaptırılabilir. Bitirme tezi esasları ilgili kurumun Öğretim ve Sınav yönergesinde belirtilir.

 

DİPLOMA

 

MADDE 29- İki yıllık Meslek Yüksekokulunu başarı ile tamamlayan öğrencilere Meslek Yüksek Okulu diploması,

 

Dört  yıllık eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayanlara lisans diploması verilir.

 

Diş Hekimliği Fakültesinin beş yıllık programını başarı ile tamamlayanlara Diş Hekimliği yüksek lisans diploması,

 

Tıp Fakültesinin altı yıllık programını başarı ile tamamlayanlara ise Tıp Doktoru diploması verilir.

 

Gördüğü eğitim öğretim programında yer alan teorik ve uygulamalı derslerin tümü ile bitirme tezini tamamlayan ve stajlarda başarılı olan öğrencilere yönetim kurulu kararı ile ilgili eğitim-öğretim programlarında belirtilen diploma verilir.

 

Diplomada öğrencinin tamamladığı öğretim programının adı ve kazandığı unvan belirtilir. Nüfus bilgileri diplomanın arkasına işlenir.

 

Eğitim-öğretim programını tamamlayanlara verilecek diplomada derece belirtilmez. Sadece öğrencinin başarılı olduğu yazılır. Ancak transkriptte derece belirtilebilir.

 

Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim öğretim programını tamamladığı tarihtir.

 

Mezun olan öğrenciye verilecek diploma rektör ve dekan veya rektör ve yüksek okul/meslek yüksekokul müdürü tarafından imzalanır.

 

Diplomanın kaybı halinde, gerekli işlemleri tamamlayarak başvurduğu takdirde öğrenciye mezun olduğunu belirten bir belge verilebilir.

 

 

 

ÖN LİSANS DİPLOMASI

 

MADDE 30- Lisans öğrenimini tamamlamayanların ve tamamlayamayanların önlisans diploması almaları Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.

 

YATAY GEÇİŞLER

 

MADDE 31- Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki diğer Yükseköğretim Kurumlarından Ege Üniversitesine naklen geçmek isteyen öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan yönetmelik ve belirlenen ilkeler doğrultusunda işlem yapılır.

 

 

 

 

 

DİKEY GEÇİŞLER

 

MADDE 32- Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim  Önlisans mezunlarının lisans programlarına kayıt ve intibakları, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik “ esaslarına göre yapılır.

 

ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ

 

MADDE 33- a) Ege Üniversitesinin Fakülte ve Yüksekokullarında belirli dersleri izlemeye yeterli görülenlerle, istekli diğer Üniversite öğrencilerine ilgili birimin yönetim kurulunun onayı ile açılan dersleri izleme izni verilebilir. Bu öğrenciler kaydoldukları bu ders için Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen tüm koşullara uymak zorundadırlar. Bu öğrenciler normal statüdeki öğrencilerin “Öğrencilik” haklarından yararlanamazlar.

 

b) İkili anlaşmalar ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki ilkeler dahilinde belli bir süre için yurt dışındaki eğitime giden öğrencilerin, başarılı oldukları derslerden aldıkları notlar, bu anlaşmalar ve ilkeler çerçevesinde ilgili kurulların kararı ile değerlendirilir. Öğrencinin harç, kayıt vs. gibi tüm işlemlerinde söz konusu anlaşma ve ilke  hükümleri uygulanır.

  

Benzer şekilde yurt dışından ikili anlaşma veya uluslar arası ilişkilerle Üniversitemize gelen öğrencilerin işlemleri de  bu anlaşma hükümleri ve uluslar arası ilişki ilkeleri ve ilgili kurulların kararları ile yürütülür.

 

 

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA İNTİBAK

 

MADDE 34- Lisans öğrenimine devam ederken kaydı silinen öğrencilerden meslek yüksekokullarının ilgili programlarına kaydolmak isteyenlerin başvuruları “Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik” esas alınarak senatoca kabul edilecek yönergeye veya esaslara göre ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunca değerlendirilir.

 

YÖNERGE HAZIRLANMASI

 

MADDE 35- Fakülte ve Yüksekokullar, bu yönetmelikte çıkarılması öngörülen yönergeler ile eğitim-öğretim ile ilgili diğer konularda hazırlamak istedikleri yönergelerini yetkili kurullarında karara bağlayarak üniversite senatosunun onayına sunar. Anılan yönergeler Senatonun onayından sonra yürürlüğe girer.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 36- Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

MADDE 37- Bu yönetmelik 2004-2005 Eğitim öğretim yılından itibaren Ege Üniversitesi 1.sınıfına kaydolacak öğrencilere uygulanır.

 

YÜRÜTME

 

MADDE 38-  02.06.1997 gün ve 23007 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ana yönetmelik ile 06.01.1999- 23575;  25.06.1999-23736, 06.01.2000-23928, 24.02.2000-23974, 19.09.2001- 24528 gün ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişen ve ilave edilen maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 39 – Bu yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

..................................................................................................................................................

 

Yönetmeliğin yayınlandığı Resmi Gazetelerin tarih ve sayısı

 

(1) 22.08.2002- 24854 ; Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılarak yeniden   düzenlendi.