EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 10.07.2007                                                    Toplantı Sayısı: 10

          Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 10.07.2007 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

KARAR 3-

 

Ege Üniversitesi 2006 yılı özdeğerlendirme raporu hakkında, Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Haluk BAYLAS’ın izahatları dinlendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi 2006 yılı özdeğerlendirme raporunun Senato görüşmeleri ışığı altında düzeltilerek aynen kabulüne karar verildi.

KARAR 4-

Ege Üniversitesi eğitim-öğretim yönetmeliğinin 6.maddesinde yeralan, Üniversitemizde öğrenim gören tüm 1.sınıf öğrencilerinin alması zorunlu “Bilgisayar dersini” 4 yıl boyunca bilgisayar eğitimi alan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1.sınıf öğrencilerine zorunlu olarak aldırılmaması ile ilgili, anılan Fakülte Dekanlığının 20.04.2007 gün ve 1370 sayılı teklifi, kurul kararı okundu.

 Yapılan görüşmelerden sonra; teklif uygun görülerek; Ege Üniversitesi eğitim-öğretim yönetmeliğinin 6.maddesinin aşağıdaki şekli ile kabul edilmesine; 2007/2008 öğretim yılında yürürlüğe girmesine, oybirliğiyle karar verildi.

MADDE 6- Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Türk Musikisi Konservatuarının birinci sınıflarında Bilgisayar dersinin (Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri hariç) haftada en az üç kredi olarak okutulması zorunlu olup bu ders ilgili kurulların kararıyla birinci, ikinci veya her iki yarıyılda okutulabilir.

 Birinci sınıfa kaydolduktan sonra bilgisayar dersi için muafiyet sınavı açılır. Sınavda başarılı olan öğrencilerle yeterliliklerini uluslararası standartlarca kabul edilen sertifikalarla belgeleyen öğrenciler bu dersten muaf tutulurlar.

 

 EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 10.07.2007                                                    Toplantı Sayısı: 10

KARAR 5-

Ege Üniversitesi öğretim elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik’in 5-1/c maddesinin son paragrafının yürürlükten kaldırılmasına dair, teklif okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; anılan yönetmeliğin 5-1/c maddesinin yürürlükten kaldırılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

“Yürürlükten kaldırılan madde,

-Bu maddeye göre görevlendirilen Öğretim Elemanları Döner Sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek alamazlar”

KARAR 6-

2007/2008 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerine özel yetenek sınavı ile alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru ve sınav ile ilgili koşulların; Yüksekokul Müdürlüğünün 26.06.2007 gün ve 1698 sayılı yazısı ve 25.06.2007 günlü yönetim kurulu kararında belirtildiği şekliyle aynen kabulüne, karar verildi.

KARAR 7-

2007/2008 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı bölümlerine özel yetenek sınavı ile alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru ve sınav ile ilgili koşulların; Yüksekokul Müdürlüğünün 29.06.2007 gün ve 247 sayılı yazısı ve 20.06.2007 gün ve 15/3 sayılı yönetim kurulu kararında belirtildiği şekliyle aynen kabulüne, karar verildi.

KARAR 8-

Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nun Animasyon Bölümüne, 2007/2008 öğretim yılında özel yetenek sınavıyla alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru ve sınav ile ilgili koşulların; anılan Okul Müdürlüğü’nün 06.07.2007 gün ve 526 sayılı yazısı, 06.07.2007 gün ve 12/1 sayılı Yönetim Kurulu kararında belirtildiği şekliyle, aynen kabulüne, karar verildi.

KARAR 9-

LLP-Erasmus programı çerçevesinde “Kültür ve Eğitimi Buluşturan Köprü (Bridging Culture and Education)” adlı Uluslararası Sınıfın 2007/2008 öğretim yılı bahar yarıyılında açılmasına dair, Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 28.06.2007 gün ve 2027 sayılı yazısı ile 21.06.2007 gün ve 4/2 sayılı Fakülte Kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Eğitim Fakültesi’nde, LLP-Erasmus programı çerçevesinde “Kültür ve Eğitimi Buluşturan Köprü (Bridging Culture and Education)” adlı Uluslararası Sınıfın 2007/2008 öğretim yılı bahar yarıyılında açılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 10.07.2007                                                    Toplantı Sayısı: 10

 

KARAR 10-

Ege Üniversitesi Çift Anadal program yönergesi gereğince; 2007/2008 öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz, Mühendislik Fen, Ziraat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerince ayrılan Çift Anadal kontenjanları ile başvuru koşullarının aynen kabulüne,  karar verildi.

 

KARAR 11-

Ege Üniversitesi Yandal program yönergesi gereğince; 2007/2008 öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz, Mühendislik Fen, Ziraat Edebiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerince ayrılan Yandal kontenjanları ile başvuru koşullarının aynen kabulüne,  karar verildi.

KARAR 12-

Ege Üniversitesi’nde Yardımcı Doçentliğe Başvuru ve Atanma Koşulları ile Adaylarda Aranacak Nitelikler ile ilgili hazırlanan Taslak Metin; bu hazırlığın yapılmasına neden olan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.05.2007 gün ve 13558 sayılı yazısı okundu.

Konu görüşmeye açılarak, Senato üyelerin bilgisine sunuldu ve Senato Üyelerince incelendikten sonra yapılacak Senato oturumunda karara bağlanması uygun görüldü.