EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

 

Toplantı Tarihi : 12.12.2007                                             Toplantı Sayısı: 15

 

 

  Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 12.12.2007 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

 

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

KARAR 2-

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalları Lisansüstü Öğretim programlarına 2007/2008 öğretim yılı bahar yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanları konusundaki teklifleri belirten 10.12.2007 gün ve 8268 sayılı yazısı, Enstitü Kurulu’nun 06.12.2007 günlü kararı ve ekli liste okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalları Lisansüstü Öğretim programlarına 2007/2008 öğretim yılı bahar yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanlarının teklifte belirtildiği şekliyle kabulüne, karar verildi.

KARAR 3-

 

02.06.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca yeniden düzenlenen “Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin Mevzuat ve Eğitim Komisyonlarınca 15.11.2007 tarihli oturumunda kabul edilen şekliyle görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Hazırlanan son metnin aynen kabulü ile Resmi Gazetede yayınlanmak üzere gönderilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 12.12.2007                                             Toplantı Sayısı: 15

 

KARAR 4-

Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin “muaf olunan derslerin değerlendirilmesi” ile ilgili 17/b maddesinin açıklamalar kısmındaki metnin aşağıdaki belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmesine dair, Mevzuat ve Eğitim Komisyonun kararının aynen kabulüne karar verildi.

Eski Şekli

MUA:Daha önce alınıp başarılan ve eşdeğerliliği ilgili bölümün/anabilim dalının önerisi üzerine Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca onaylanan dersler için muafiyet verilir. Bu not harf sistemi değerlendirmesinde CC, 4’lü sistemde 2.00 olarak kabul edilir.

Yeni Şekli

MUA:Daha önce alınıp başarılan ve eşdeğerliliği ilgili bölümün/anabilim dalının önerisi üzerine Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca onaylanan dersler için muafiyet verilir.

 

KARAR 5-

 

 

Kaynak Teknolojisinde son 50 yılda oluşan gelişmeler karşısında basit bir üretim yöntemi olmaktan çıkıp, tüm dünyada ayrı ve bağımsız Enstitülerce yürütülen bir bilim ve teknoloji dalı haline gelmiş olması, Ülkemizde de bu tip kuruluşlara büyük gereksinim duyulması, özellikle ilimiz ve bölgemizde kaynak teknolojisini yoğun olarak kullanan firmaların çokluğu nedeniyle yetişmiş elemanlara ihtiyaçlarının olduğu, bunun dışında kaynaklı imalatla uğraşan endüstriyel kuruluşların her türlü problemlerinin çözümü için başvurabilecekleri bir merkezin olması, bu konuda Makine Mühendisliğinde laboratuvar tesisleri, kütüphane gibi olanakların bulunduğu, yer ve öğretim elemanı sıkıntısının bulunmadığı ve uluslararası Kaynak Enstitüsünün her konuda yardımda bulunabileceği açıklanarak; Üniversitemizde “Ege Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Eğitim, Araştırma, Muayene ve Uygulama Merkezi”nin kurulmasına dair, teklif okundu. Dosya ve Taslak Yönetmelik incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin Ek-madde 1’e göre; “Ege Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Eğitim, Araştırma, Muayene ve Uygulama Merkezi”nin kurulmasına, hazırlanan Yönetmeliğin  de kabulüne, teklif ve yönetmeliğin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliğiyle karar verildi.