EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi :14.06.2005                                                             Toplantı Sayısı: 10

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 14.06.2005 Salı günü saat 13:30’de Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

 

KARAR 1-

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

KARAR 2-

Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında  2005/2006 eğitim-öğretim yılında uygulayacakları eğitim planları ve yapılan değişiklikler okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;  Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokulların 2005/2006 öğretim-eğitim yılında uygulayacakları eğitim planlarının Fakülte ve Yüksekokullardan geldiği şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi. (Hemşirelik Yüksekokulu hariç) 

KARAR 3-

Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına  2005/2006 öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçişle alınacak öğrenciler ile ilgili kontenjanlar okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına  2005/2006 öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçişle alınacak öğrenci kontenjanlarının aynen kabulüne karar verildi.

KARAR 4-

Üniversitemiz Devlet Türk Musikisi Konservatuvarına 2005/2006 eğitim-öğretim yılında ön kayıt yaptıracak öğrencilerde aranacak şartlar, özel yetenek sınav tarihleri ile sınav öncesi uygulanacak eğitime ilişkin, anılan Konservatuvar Müdürlüğünün 16.05.2005 gün ve 565 sayılı yazısı ve kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 5-

Üniversitemiz 1.sınıf öğrencilerine yıllık olarak  okutulmakta olan zorunlu derslerden “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi”  dersinin dönemlik okutulmasına ilişkin, anılan Bölüm Başkanlığının  teklifi okundu. Konu ile ilgili diğer Üniversitelerdeki uygulama dinlendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                 Üniversitemiz 1.sınıf öğrencilerine yıllık olarak  okutulmakta olan “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi”  dersinin dönemlik olarak okutulmasına,

b)                 Uygulamanın 2005/2006 veya 2006/2007 olması konusunda Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Mustafa METİN’in yapacağı görüşme ve çalışma sonunda Rektörlükçe karara bağlanmasına,

karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi :14.06.2005                                                             Toplantı Sayısı: 10

 

KARAR 6-

5 sayılı kararın görüşülmesi sırasında,; söz alan bazı Senato Üyeleri Üniversitemizde “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi”nin programının yeniden düzenlenmesi ve “Atatürk İlkeleri”ne daha çok yer verilmesi gerektiğini belirttiler.

Yapılan görüşmelerden sonra; Konuyu incelemek ve bir rapor hazırlamak üzere Prof.Dr.Mustafa DURMAZ’ın başkanlığında; Prof.Dr.Hikmet SOYA, Prof.Dr.Fethi DOĞAN, Prof.Dr.Gülsün AYDEMİR ve Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ’dan ibaret bir komisyon kurulmasına, komisyonun bir ay içinde gerekli raporun hazırlanmasına, karar verildi.

KARAR 7-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünün 2005/2006 öğretim yılı güz dönemi öğrenci kontenjanlarına ilişkin teklifleri okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünün 2005/2006 öğretim yılı güz dönemi öğrenci kontenjanlarının aynen kabulüne karar verildi.

KARAR 8-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünün 2005/2006 öğretim yılı ders programları ile ilgili 01.06.2005 gün ve 1219 sayılı teklif yazıları, kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünün 2005/2006 öğretim yılı ders programlarının aynen kabulüne, karar verildi.

KARAR 9-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Eğitimi Anabilim Dalında “Tıp Eğitimi” doktora programı açılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün 02.06.2005 gün ve 1225 sayılı yazısı, Yönetim Kurulu kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Eğitimi Anabilim Dalında  2005/2006  öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren “Tıp Eğitimi” doktora programı açılmasına ve teklifin Yükseköğretim Kurulu’na arzına oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 10-

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Psikiyatri Anabilim Dalında “Bağımlılık Danışmanlığı”  Yükseklisans programı açılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün 02.06.2005 gün ve 1224 sayılı teklifi, kurul kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Psikiyatri Anabilim Dalında 2005/2006  öğretim yılı güz yarıyılından itibaren “Bağımlılık Danışmanlığı”  Yükseklisans programının açılmasına ve teklifin Yükseköğretim Kurulu’na arzına oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi :14.06.2005                                                             Toplantı Sayısı: 10

 

KARAR 11-

 

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi’nde 26 Eylül 2005/ 26 Mayıs 2006 tarihleri arasında “İngilizce Öğretmenliği” Sertifika programı açılmasına dair, anılan Fakülte Dekanlığının 02.06.2005 gün ve 1554 sayılı teklifi, kurul kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu’na arzına oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR 12-

 

351 sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunun 4.maddesine göre Kurum Genel Kuruluna Üniversitemizi temsilen bir üye seçilmesine dair, anılan Genel Müdürlüğün 02.05.2005 gün ve 37954 sayılı teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda Üniversitemizi temsilen Prof.Dr.Fikret İKİZ’in görevlendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR 13-

 

 

Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 17.maddesindeki “..............Yönetim Kuruluna....” ifadesinin “...... Fakülte Kurulu.....” olarak değiştirilmesine ilişkin Ziraat Fakültesi Dekanlığının teklifi, Eğitim Komisyonunun olumlu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne ile Yönetmelik değişikliği yapılmasına karar verildi.

 

KARAR 14-

 

 

Üniversitemizin yayın sayısı ve yayın sayısının arttırılması yönünde alınacak önlemler konusunda Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR’ın verdiği izahat dinlendi.

Söz alan bazı Senato Üyeleri, konusunun kapsamlı olarak incelenmesi ve Üniversitemizde yayın sayısının arttırılması yönünde alınacak önlemleri belirlemek üzere bir komisyon çalışması yapılmasının gerektiğini belirttiler.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yayın  sayısının arttırılması yönünde çalışma yapmak ve Senatoya rapor hazırlamak üzere,

Prof.Dr.Emür HENDEN başkanlığında; Prof.Dr.Sıddık İÇLİ, Prof.Dr.Meral ERAL, Prof.Dr.Rengin ELTEM ve Prof.Dr.Taner BAYSAL’dan ibaret bir komisyon kurulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi :14.06.2005                                                             Toplantı Sayısı: 10

KARAR 15-

Üniversitemizin Akademik İlerlemelerle ilgili 27.01.2003 gün ve 3/1 sayılı kararı ekindeki “açıklamalar” kısmının  ( c )   fıkrasının yeniden incelenmesine geçildi.

Anılan fıkranın değişik yorumlanmasını önlemek amacıyla yeni şeklinin aşağıdaki gibi olmasına, oybirliğiyle karar verildi.

c) Hem 2001 yılı öncesinde doçent olan adaylar hem de 2001 yılında Üniversitelerarası Kurulca konulan Doçentlik ölçütlerini sağlayarak Doçent olup ve daha sonra Profesörlüğe başvuran adaylar aynı ölçütleri Doçentlik sonrası dönemde de yerine getirmelidirler.