EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 16.01.2007                                                      Toplantı Sayısı: 1

          Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 16.01.2007 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

-Ege Meslek Yüksekokulu’na Prof.Dr.Semih GÜNEŞ’n atandığı,

-Fen Fakültesi Senato Üyeliğine yeniden Prof.Dr.Sanver EKMEKÇİ’nin seçildiği,

-Eğitim Komisyonu Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na Prof.Dr.Haluk BAYLAS’ın görevlendirildiği,

-Yayın Komisyonu Başkanlığına Prof.Dr.Fikret İKİZ’in görevlendirildiği,

-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR tarafından yürütüleceği,

konularında bilgi edinildi.

Yine Prof.Dr.Nuri Bilgin tarafından “Ege Üniversitesi Akademisyen ve Öğrenci Anketi Sonuçlar”ı hakkında sunum yapıldı.Bilgi edinildi.

Karar 3-

Üniversitemiz Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde 2006/2007 eğitim-öğretim yılında açılan ve öğrenime başlayan “Turizm Animasyonu Bölümü”ne, 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren alınacak öğrencilerin Öğrenci Seçme Sınavı’nda en az 160 ve üzeri puan alması koşuluyla ve Özel Yetenek Sınavıyla alınması, anılan bölümde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde yeni geliştirilen esaslara göre, bir yıl Zorunlu Yabancı Dil İngilizce Hazırlık eğitimi konulmasına ilişkin, anılan Yüksekokul Müdürlüğünden alınan 13.12.2006 tarih ve 1132 sayılı yazı ve ekleri okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na iletilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 16.01.2007                                                      Toplantı Sayısı: 1

 

Karar 4-

Yükseköğretim Kurumları arasında önlisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğin, 3. ve 10.maddeleri gereğince; 2006/2007 öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokul programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrenci kontenjanları ile ilgili teklif okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2006/2007 bahar yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili tekliflerin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 5-

- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün; 2006/2007 öğretim yılı bahar dönemi sınav takviminin (Ortaöğretim Anabilim Dalı) 19.12.2006 gün ve 14/2-b sayılı fıkrasının değiştirilmesine dair, 28.12.2006 gün ve 7657 sayılı yazısı ve Yönetim Kurulu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; konu ile ilgili 19.12.2006 gün ve 14/2-b sayılı kararının iptali ile; Akademik Takvimin’in

-Başvurular    :29 Ocak 2007-5 Şubat 2007

-Mülakat         :8 Şubat 2007

-Kesin Kayıt   :14-15 Şubat 2007

olarak yeniden düzenlenmesine karar verildi.

Karar 6-

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı “Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi” ile “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri” Anabilim Dallarının Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans programlarına 2006/2007 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanlarına ilişkin 11.01.2007 gün ve 581 sayılı teklif yazısı ve Enstitü  Kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu’nun 21.12.2006 gün ve 2006/2-4 sayılı kararının aynen kabulü ile;

Fen ve Matematik Alanlar Eğitim Anabilim Dalı

Kimya            50

Fizik              50

Biyoloji           50

Matematik      60

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı

Bilgisayar       20 öğrenci alınmasına karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 16.01.2007                                                      Toplantı Sayısı: 1

 

 

Karar 7-

Mevzuat Komisyonunca incelenen “Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi”nin son şekli okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yönergenin düzeltilmiş şekliyle kabulüne, karar verildi.

Karar 8-

2547 Sayılı Kanunun 15/a maddesine göre oluşturulan Üniversite Yönetim Kurulu’nda süresi biten bir üye yerine yeniden seçim yapılmasına dair, Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR’ın teklifi gündeme alındı. Halen  Üniversite Yönetim Kurulu üyesi bulunan Prof.Dr.Nuri BİLGİN’in bu göreve devam etmesine dair Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR’ın teklifi dinlendi. Başka aday olmadığı belirlendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2547 Sayılı Kanunun 15/a maddesine göre Üniversite Yönetim Kurulu’na 4 yıl süreyle Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Nuri BİLGİN’in yeniden seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 9-

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dallarının lisansüstü programlarının yükseklisans ve doktora programlarına, 2006/2007 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında alınacak öğrenci kontenjan önerilerini belirtilen, anılan Enstitü Müdürlüğü’nün 11.01.2007 gün ve 578 sayılı yazısı, Enstitü Kurulu’nun 21.12.2006 gün ve 2006/2-3 sayılı kararı okundu. Liste incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu’nun 21.12.2006 gün ve 2006/2-3 sayılı kararı ve ekindeki kontenjan tekliflerinin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.