EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :16.12.2008                                                Toplantı Sayısı: 17

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 16.12.2008 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

KARAR 1-

 

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

KARAR 2-

 

Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 31.maddesi uyarınca Fakülte, Yüksekokullarımız ve diğer üniversite öğrencilerinin (özel statülü) ders almaları, koşulları ve katkı payı ücretleri ile ilgili Mevzuat Komisyonunun 01.12.2008 gün ve 2008/2 sayılı kararı okundu.

Ege Üniversitesi Lisans ve Lisansüstü eğitim-öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine bağlı kalmak koşuluyla,

a)Lisans statüsündeki son sınıf öğrencilerinin lisansüstü (yükseklisans veya doktora) derslerini almak istemeleri halinde, en fazla 6 krediye kadar normal lisans eğitim-öğretim için katkı payı yatırmak suretiyle, başkaca bir ödeme yapmadan talep ettikleri dersleri alabileceklerine,

b)a şıkkında belirtilen öğrencilerin 6 krediden fazla ders almak istemeleri durumunda, Bütçe Uygulama Talimatı uyarınca her yıl lisansüstü eğitim-öğretimi için belirlenen sömestre (yarıyıl) katkı payı ücretini ödemelerine,

c)Özel statülü öğrenci olmak isteyen diğer Üniversite öğrencileri ve mezunların mevcut Yönetmelik uyarınca ilgili Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullara başvurmaları ve Bütçe Uygulama Talimatına göre hareket edilmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :16.12.2008                                                Toplantı Sayısı: 17

 

KARAR 3-

Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Kurulunun yenilenmesi hususunda görüşme açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Kurulu’nun

-Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında;

-Rektör Yard.(Üye)   Prof. Dr. Azmi TELEFONCU

-Dekan(Üye):           Prof. Dr .Serhat BOR Tıp Fakültesi Dekanı

-Enstitü Müdürü (Üye)        Prof. Dr. Perihan ÜNAK Nük.Bil.Enst.Md.

-Yüksekokul Md. (Üye) Prof. Dr. Birol DOĞAN Bed.Eğit. ve Spor Yük.Okulu Md.

-Mes.Yük.Ok.Md.(Üye)      Prof. Dr. Semih GÜNEŞ Ege Mes.Yük.Ok.Md.

-Arş.-Uyg.Mrk.Md.(Üye)Prof.  Dr. Fazilet V.SÜKAN EBİLTEM Müdürü

-Üye:                      Prof. Dr. M.Bülent ÖZKAN Genel Sekreter Vekili

-Öğrenci Konseyi Temsilcisi

-Üye:                      Prof. Dr. Saim SELVİ               (Fen Fakültesi)

-Üye:                      Prof. Dr. Özden OLGUN            (Mühendislik Fakültesi)

-Üye:                      Prof. Dr. Nuri BİLGİN                (Edebiyat Fakültesi)

-Üye:                      Prof. Dr. Cemal ERONAT (Dişhekimliği Fakültesi)

-Üye:                      Prof. Dr. Zeki TOPÇU               (Eczacılık Fakültesi)

-Üye:                      Prof. Dr. Yüksel TÜZEL             (Ziraat Fakültesi)

-Üye:                      Prof. Dr. Semra CİRİK              (Su Ürünleri Fakültesi)

-Üye:                      Doç. Dr. A.Özlem ÖNDER         (İk.ve İda.Bil.Fak.)

-Üye:                      Doç. Dr. Mustafa M.İNCEOĞLU (Eğitim Fakültesi) 

İbaret olmasına, oybirliğiyle karar verildi.                         

 

 

 

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :16.12.2008                                                Toplantı Sayısı: 17

 

 

KARAR 4-

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonunun yenilenmesi hususunda görüşme açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonunun

-Rektör Yardımcısı   Prof. Dr. M.Süer ANAǒın başkanlığında;

-Üye:                      Prof. Dr. M.Ali UL Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

-Üye:                      Prof. Dr. Sevgi MİR Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

-Üye:                      Prof. Dr. İlhan KAYAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Md.

-Üue:                      Prof. Dr. Necil KÜTÜKÇÜLER (Hastane Başhekimi)

-Üye:                      Prof. Dr. Pelin GÜNERİ   (Dişhekimliği Fakültesi)

-Üye:                      Prof. Dr. Bekir ÇETİNKAYA      (Fen Fakültesi)

-Üye:                      Prof. Dr. Nalan KABAY    (Mühendislik Fakültesi)

-Üye:                      Prof. Dr .Sibel GÖKSEL (Tıp Fakültesi)

-Üye:                      Prof. Dr. Uygun AKSOY  (Ziraat Fakültesi)

-Üye:                      Prof. Dr. Nuran ŞAHİN    (Edebiyat Fakültesi)

 

İbaret olmasına, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 5-

 

04.11.1981 tarihli 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 5806 Sayılı Kanunun Üniversitemizde uygulama esaslarını inceleyen Eğitim Komisyonunun raporu ve ekleri okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; “Ege Üniversitesi’nde 5806 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esasları”nın yapılan değişikliklerle kabulüne karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

EGE  ÜNİVERSİTESİ

5806  SAYILI  KANUNUN  UYGULANMASINA  İLİŞKİN  ESASLAR

TASLAĞI

 

GİRİŞ :

 

            04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 5806 sayılı kanun 22.10.2008 tarihinde kabul edilerek, resmi gazetenin 28.10.2008 tarih ve 27038 Mükerrer sayı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu kanuna ilişkin olarak Üniversitemizde uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 

Madde 1 – BAŞVURU

 

a. Başvuru Şekli :

 

            5806 sayılı Kanundan yararlanmak isteyen adaylar, EK-1’de örneği verilen başvuru dilekçesini doldurarak ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü’ye süresi içinde başvuru yaparlar.

           

b. Başvuruların Değerlendirilmesi :

 

Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulları tarafından, iki aylık başvuru süresinin tamamlanmasından sonra başvurular değerlendirilecektir, ancak başvuruda bulunanlar, ilgili Yüksek öğretim kurumları tarafından, iki aylık başvuru süresinin dolması beklenmeden de, bu haklardan yararlandırılabilir.

 

 c.       5806 Sayılı Yasadan Yararlanacaklar :

           

c.1. 07 Haziran 1995 tarihinden itibaren 5806 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28 Ekim 2008 tarihine kadar kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler,

 

c.2. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki aylık başvuru süresi içerisinde ilişiği kesilenler,

 

c.3.  01.01.1980 ile 07.06.1995 tarihleri arasında çıkarılan bu içerikteki kanunlardan yararlanmayanlar ile başvurdukları halde yararlanamamış olanlar,

 

c.4. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35. maddesi uyarınca bir yükseköğretim kurumu adına yurt içinde başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenim yapanlardan başarısız olmaları nedeniyle ilişiği kesilenler,

 

c.5. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini, gözaltında, tutuklu veya hükümlü olup da ceza infaz kurumunda bulunanlar ise bu hallerinin sona ermesini takip eden iki ay içinde, durumlarını belirten bir belge ile, ilgili yükseköğretim kurumuna başvuranlar, 

 

              c.6. 07/06/1995 tarihinden 29.12.2008 tarihine kadar hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, Pedagojik formasyon, lisansüstü, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrenimi gören öğrencilerden, ilişik kesme işlemine karşı idarî yargı mercilerine başvuranlar,(Davanın, davacının aleyhine sonuçlanması öğrencinin bu maddede belirtilen haklardan yararlanmasına engel teşkil etmez)

 

29 Aralık 2008 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yaparlar.

 

 

 

 

d.   5806 Sayılı Yasadan Yararlanamayacaklar :

 

d.1.  Yasada belirtilen tarihler dışında başvuru yapanlar,

 

d.2.  Yatay geçiş veya Program değişikliği yapması nedeniyle, ayrıldığı kurumdan kaydı silinenler ( TCS sınavı ile yerleşen yabancı uyruklu Öğrenciler de dahil olmak üzere)

 

d.3.  Yüksek lisans programına kesin kayıt hakkı için yabancı dil ve mülakat koşulunu yerine getiremeyenler :

 

 bu kanundan faydalanamazlar.

 

Madde 2 – SINAVA ALINMADAN İNTİBAKI YAPILACAK OLANLAR

 

a.    Kendi isteği ile kaydı silinenler,

 

b.  Normal öğrenim süresi dört yıl olan öğretim kurumlarının iki yıllık eğitimlerinden sonra kayıtlarını sildirerek ön lisans diploması alanlar,

 

c.   Kayıtları silinmiş olanlar içinde iki yıl/ yarıyıl üst üste kayıt yenilemedikleri anlaşıldığından kaydı silinenler,

 

d.   İkinci öğretim ücretini ödemediği için kayıtları silinenler,

 

e.    Disiplin kurulu kararıyla “Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası” alarak kaydı silinenler ,

 

için başarısız ve devamsız derslerinin bulunmaması halinde, herhangi bir sınav açılmayacak, bu durumda olanların başarılı oldukları dersler ile halen uygulanmakta olan eğitim-öğretim programları göz önüne alınmak suretiyle ilgili Yüksek öğretim kurumu, Yönetim Kurulları tarafından intibakları yapılacaktır.

Ayrıca bu öğrencilerin sorumlu olacakları dersler, öğrenimlerine başlayacakları öğretim yılı veya yarıyılı içinde, öğrenimlerini tamamlamak üzere kendilerine tanınan süreler belirlenerek yazılı olarak tebliğ edilecektir.

           

Madde 3 - SINAVA GİRECEKLER

 

a. Öğrenim süresini doldurduğu veya öğrenim süresini dolduranlara verilen hakla ek sınavlara girdiği halde altı ve daha fazla dersten başarısız olması nedeniyle kaydı silinenler,

 

b. Tanınan ek süreler sonunda da dört veya beş dersten başarısız olmaları nedeniyle mezun olamayıp kaydı silinenler,

 

c. Sınırsız sınav hakkı kullananların bu haklarını üst üste veya aralıklı olarak üç defa kullanmamaları nedeniyle kaydı silinenler,

 

d. Meslek Yüksekokulu mezunlarının lisans öğrenimine devamları hakkındaki yönetmelik uyarınca Dikey Geçiş yoluyla kayıt olup, intibak programından başarısızlık nedeniyle kaydı silinenler,

 

e. Öğrenim süresi içinde öğrenimini bitiremedikleri veya bitiremeyeceklerinin anlaşılması nedeniyle ara sınıflardan başarısızlık nedeniyle kayıtları silinenler

 

 

 

f. Eğitim dili İngilizce olan Kimya Mühendisliği Bölümünün hazırlık sınıfında iki yıl başarısız olması nedeniyle kaydı silinenler

 

için 4 sınav hakkı (devam zorunluluğu bulunmayan dersler) verilecektir.

 

g.  Not ortalaması nedeniyle sınıfta kalmış olanlara;

 

 

       h.   Not ortalaması nedeniyle mezun olamayanlara, istedikleri üç dersten not yükseltmek için iki sınav hakkı verilir.

 

Madde 4 -  DERSE DEVAM EDECEKLER

 

a.   Dersi almış olduğu halde devam şartını yerine getirmemiş olanlar,

 

b.  Dersin devamını aldıkları halde başarısız olanlar(devamını yeniden almak istedikleri takdirde),

 

c.  Eğitim dili İngilizce olan Kimya Mühendisliği Bölümünün hazırlık sınıfında iki yıl devamsız olması nedeniyle kaydı silinenler

 

için bir eğitim-öğretim yılı, dönemlik dersler için bir dönem devam etme hakkı ve dört sınav hakkı verilir.

Dersin devamının sağlanmasından sonraki iki aylık süre içerisinde ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile sınavların yapılması sağlanır.

 

Madde 5 –  SINAVLAR ve SINAVLARDA BAŞARILI OLANLARIN İNTİBAKLARI

 

a. 3. madde kapsamında yer alan 5806 sayılı yasadan yararlanan öğrenci adayları için, başarısız oldukları tüm dersleri ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulları tarafından tespit edilir ve ilgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlüklerince ilan edilir. Hazırlanacak sınav programları, 02 Mart ile 30 Haziran 2009 tarihleri arasında olmak üzere, aşağıdaki şekilde düzenleme yapılarak uygulanır.

 

1. Sınav hakkı ,      Mart ayı içinde,

2. Sınav hakkı ,      Nisan ayı içinde,

3. Sınav hakkı ,      Mayıs ayı içinde,

4. Sınav hakkı ,      Haziran ayı içinde.

 

b. 4.madde kapsamında yıllık derslerde bir eğitim-öğretim yılı, dönemlik derslerde, bir dönem devam etme hakkını kullananlara, dersin devamını sağladıktan sonra dört sınav hakkı, iki ay içinde kullandırılacaktır.

 

c.  5806 sayılı yasadan yararlanarak girmiş olduğu sınavlar sonucunda mezun olamayanlara; 2547 sayılı kanunun 4111 sayılı kanunla değişik 44.maddesinde belirtilen hususlar dahilinde,

 

            -     Dört veya beş dersten başarısız olanlara, iki eğitim-öğretim yılı ( dört yarıyıl ) ek süre verilir ve kayıtları yapılır.

 

-          Üç ve daha az başarısız dersi kalanlara sınırsız sınav hakkı verilir.

 

-          Altı ve daha fazla dersi kalanlar intibak ve kayıtlanma hakkını kaybederler. 

 

 

Madde 6- YENİDEN KAYDI ve İNTİBAKI YAPILANLARA TANINACAK ÖĞRENİM SÜRELERİ

 

Sınava girmeden intibakı yapılacak olanların ve sınava girerek sorumlu olduğu tüm derslerinden başarılı olanların öğrenciliğe intibakları yapılır ve yıl kaybetmemiş öğrenciler gibi yürürlükte olan eğitim-öğretim yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

 

Madde 7 – BAŞARI NOTU

 

Başvuru yapanların geçici 56. maddeden yararlanmak suretiyle gireceği sınavlarda başarılı sayılmaları için ara sınav notlarına bakılmaksızın tam not 100 ( yüz ) üzerinden en az (eski yönetmeliğe tabi olanlar) 50 (elli), yeni yönetmeliğe tabi olanların 60 (altmış), Bağıl Not sistemine tabi olanların CC ( 2,00) not almaları yeterli olacaktır.

 

Madde 8 – DİĞER HÜKÜMLER

 

a.  Başvuru sahipleri, Eğitim-Öğretim programından tamamen kaldırılmış derslerin yerine eşdeğerliği kabul edilmiş derslerden sınava tabi tutulacaklardır. Kaydının silinmesine esas olan bir dersin yerine farklı kod veya isimde eşdeğer bir dersin konulmuş olması halinde, bu dersin sınavına, aksi halde,  ilgili Akademik Kurulun uygun göreceği bir dersin sınavına alınır.

 

b.    Kaydı silinen Tıp Fakültesi öğrencileri, kayıtlarının silinmesine esas teşkil eden ders/dersler Eğitim-Öğretim programından tamamen kaldırılmış ise, ilgili Akademik Kurulun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun uygun göreceği sınav/sınavlara alınır.

 

c.   5806 sayılı yasadan yararlanarak sınava girecek öğrenciler sınava girecekleri derslerin mevcut eğitim-öğretim yılında okutulan müfredatından sorumlu olacaklardır.

 

d.   5806 sayılı yasadan yararlanarak intibakları yapılan ve öğrencilik hakkı verilenler, intibaklarının yapıldığı döneme ait öğrenci katkı paylarını ödeyerek kayıtlarını yaptırmakla yükümlüdürler.

 

e. 5806 sayılı yasa kapsamında derse devam ederek sınava girecek olanlar, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitünün  o döneme ait öğrenim ücretine karşılık gelecek miktarı yatırmakla yükümlüdürler.

 

f.  5806 sayılı yasadan yararlanmak üzere başvuran öğrencilerin, önceden eğitimine devam etmekte olduğu Not Değerlendirme Sistemine göre ( Mutlak ve Bağıl Not Sistemi) intibakları yapılarak eğitimlerine devamları sağlanır.

 

             g.  5806 sayılı yasanın Uygulama Esaslarının 2. ve 3. maddelerindeki işlemler sonucunda, yeniden kayıt hakkı kazanan ancak kabul edilebilir mazeretleri olmaksızın kayıt işlemlerini, Eğitim Öğretim yönetmeliği uyarınca, belirlenen süreler içinde tamamlamayanlar  kayıtlanma hakkını kaybederler.

 

ı. Yıllık eğitim veren Fakülte/Yüksekokullar/Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarından ilişikleri kesilen öğrencilere devamsız ve/veya başarısız (devamını almak isterse) olduğu dersler için verilecek devam etme hakkı bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında uygulanacaktır.

             j. Bu yasa kapsamında Üniversitemize başvuran öğrenci adaylarına, intibakları yapılıncaya kadar herhangi bir kimlik veya öğrenci belgesi verilmez ancak sınavlara giriş için EK-2’deki Fotoğraflı “5806 Sayılı Kanundan Yararlananlar için Öğrenci Belgesi” hazırlanarak verilir.

 

 

 

k. 5806 sayılı kanundan faydalanmak isteyenlerden başvuru süresi içerisinde askere alınması gerekenler, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitülere başvuru yaptıktan sonra bu kanundan yararlanmak üzere başvuru yaptıklarını gösterir “5806 Sayılı Kanundan Yararlananlar için Öğrenci Belgesi”ni alarak Askerlik Şubelerine bu belgeyi teslim ederler ve bu hakları kullandıkları sürece tecilli sayılırlar.

            5806 sayılı yasadan faydalanmak için başvuru yapmış olanlardan yaş sınırı nedeniyle tecil işlemi yapılamayan ve askere alınması gerekenlerin ise, terhis tarihinden sonraki 15 günlük süre içinde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitüye başvurmaları halinde bu haklarını kullanmak üzere hakları saklı tutulur.

Öğrenciliğe intibakları yapılmış olan ve yaş sınırı nedeniyle askere alınması gerekenlerin, askere alındığını gösterir bir belgeyi Askerlik Şubesi aracılığıyla ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitüye göndererek kayıt dondurma talebinde bulunmaları halinde askerlik sürecince kayıtları dondurulur.

 

Madde 9 – PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMINI TAMAMLAYAMAYANLAR

 

a. Pedagojik Formasyon Programını tamamlayamayarak ilişiği kesilenler için ilgili Fakültenin Yönetim Kurulunca belirlenen sınav tarihlerinde yapılmak üzere üç sınav hakkı verilir.

 

b. Pedagojik Formasyon Programı kapsamındaki uygulama derslerinden devamını alamayarak ilişiği kesilenlere,  devam imkanı sağlanır.

 

Madde 10 - YÜKSEK LİSANS, DOKTORA ve SANATTA YETERLİLİK ÖĞRENCİLERİNE İLİŞKİN   İŞLEMLER

 

a. Devam şartını yerine getirmedikleri dersler için bir eğitim-öğretim yılı, dönemlik dersler için bir dönem devam etme hakkı ve iki ay içinde kullandırılmak üzere üç sınav hakkı verilir.

 

b. Devam şartını yerine getirip başarısız olanlara; istemeleri halinde bu dersleri değiştirerek bir eğitim-öğretim yılı, dönemlik dersler için bir dönem devam etme hakkı ile iki ay içinde kullandırılmak üzere üç sınav hakkı verilir.

 

c. Devam şartını yerine getirip başarısız olanlara, başarısız oldukları dersler için üç sınav hakkı verilir. Bu kapsamda yapılacağı ifade edilen sınavların tarihleri ilgili Enstitülerce, 02 Mart ile 30 Mayıs 2009 tarihleri arasında olmak üzere, aşağıdaki şekilde düzenleme yapılarak uygulanır.

 

1. Sınav hakkı ,      Mart ayı içinde,

2. Sınav hakkı ,      Nisan ayı içinde,

3. Sınav hakkı ,      Mayıs ayı içinde,

 

d. Yüksek lisans öğrencileri için bir yıl, doktora öğrencileri için üç yıl tez hazırlama süresi verilir. Tez hazırlama sürelerinin başlama tarihleri, ilgili Enstitü Yönetim kurullarınca belirlenir.

 

e. Doktora yeterlik sınavına girebilmek için yabancı dil sınavından başarısız olanlara üç sınav hakkı verilir. Sınav tarihleri, ilgili Enstitü Yönetim kurullarınca belirlenir.

 

f. Doktora yeterlik için üç sınav hakkı verilir. Sınav tarihleri, ilgili Enstitü Yönetim kurullarınca belirlenir.

g. Sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık alanlarında başarısız olanlara, başarısız oldukları derslerden laboratuar ve uygulamalı derslere devam ve eksik rotasyonlarını tamamlamaları şartıyla üç sınav hakkı verilir. Sınav tarihleri, ilgili Yönetim kurullarınca belirlenir.

 

 

 

 

 

Madde 11 – DURUMLARI  HİÇBİR  HÜKME  UYMAYANLAR

 

a.       Durumları bu esaslardaki hükümlere uymayan kişiler hakkında, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulları tarafından alınacak kararlar Rektörlük makamına sunularak,   değerlendirilir.

 

b.      Kapatılmış Fakülte/Y.Okul/M.Y.Okulu veya programlarından ilişiği kesilenlerden, kurumlarına dönmeleri mümkün olmayanların dilekçeleri belirtilen başvuru süresi içinde(28.10.2008 - 29.12.2008) alınır. Alınan başvurular ilgili kurullarca incelenerek, başvuru sahiplerine, bu kanunla verilen hakların kullandırılabilmesi için, Yükseköğretim Kurulunca denklik yönünden uygun bir başka Yükseköğretim kurumunun belirlenebilmesi amacıyla, Yüksek Öğretim Kuruluna gönderilir.

 

Madde 12 - İntibaklarının yapılmasına hak kazanan adaylara öncelikle, ilgili döneme ait öğrenim katkı paylarını yatırıp kayıtlarını yaptırdıktan sonra öğrenime devam etme hakkı verilecektir.

 

Madde 13 - Bu yasadan yararlanarak intibakı yapılan öğrenciler yürürlükte olan Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine, lisansüstü öğrenciler ise Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili Enstitü/Fakülte/Y.Okul/M.Y.Okullarınca çıkarılan yönergelerine  tabi olacaklardır.