EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 19.02.2008                                                      Toplantı Sayısı: 5

 

 

         Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 19.02.2008 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR;

 Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair, Yönetmelik’in Danıştayca 12.09.2007 tarihinde durdurulması nedeniyle, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, ilanı verilen ancak henüz atamaları yapılmamış olanlar dahil, verilen izinlerin iptal edildiğine dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.02.2008 gün ve 3376; 18.02.2008 gün ve 3475 sayılı yazıları okundu. Bilgi edinildi.

Karar 2-

Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında 2007/2008 eğitim-öğretim bahar yarıyılı kayıt yenileme sürelerinin 22.02.2008 tarihinde sona ereceği; ancak kayıt yenileme işlemlerini bu tarihe kadar yapamayan öğrencilere,   27-28-29/02./2008 ve 1-2/3/2008 tarihlerinde kayıt yenileme hakkının verilmesine dair, 13.02.2008 günlü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi eğitim-öğretim yönetmeliğinin 13.maddesi uyarınca kayıt yenileme ile ilgili                         27-28-29/02/2008, 1-2/03/2008 tarihlerinde kaydının yenilemeyen öğrencilere, kayıt yenileme hakkının verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 19.02.2008                                                      Toplantı Sayısı: 5

Karar 3-

23.06.2006 gün ve 26211 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 13/a maddesindeki son bendinin, çerçeve yönetmeliği ile uyuşmadığı, konu ile ilgili Mahkeme kararlarının olduğu göz önüne alınarak yönetmelikten çıkarılmasına dair,  Eğitim ve Mevzuat Komisyonunun müştereken yaptığı toplantıda alınan 15.02.2008 gün ve 2/1 sayılı karar, yönetmelik maddesi ve Mahkemem kararları okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 13/a maddesinin son bendi olan;

-“Kaydını üst üste iki kez yenilemeyen öğrencinin kaydı silinir”

cümlesinin yönetmelikten çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde faaliyet gösteren “Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı”nın kapatılmasına, yerine “Reklamcılık Bölümü”nün ve anılan bölüm çatısı altında “Genel Reklamcılık Anabilim Dalı”nın kurulmasına dair, anılan Fakülte Dekanlığı’nın 04.02.2008 gün ve 147 sayılı teklifi, 30.01.2008 gün ve 1/1 sayılı Fakülte kurulu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifle ilgili; Senato görüşmeleri, Fakültece gönderilen  anılan Bölümün  kurulma gerekçelerini inceleyip, bir rapor hazırlamak üzere Prof.Dr.Semih GÜNEŞ’in başkanlığında, Prof.Dr.Osman AYDOĞUŞ ve Prof.Dr.Aylin GÖZTAŞ’tan ibaret komisyon kurulmasına, komisyonun hazırladığı raporun Senatoya arzına, karar verildi.

Karar 5-

Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında 2547 Sayılı Kanunun 5/i maddesine göre zorunlu olarak okutulan yabancı dil derslerinin yıllık yerine, yarıyıllık olarak (I-II) okutulmasına dair, teklif, Eğitim ve Mevzuat Komisyonunun 15.02.2008 gün ve 2/1 sayılı kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                  2547 Sayılı Kanunun 5/i maddesine göre zorunlu ders olan yabancı dil derslerinin yıllık yerine yarıyı (I-II) olarak okutulmasına,

b)                  Bu teklifin 2008/2009 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girecek şekilde Meslek Yüksekokullarının eğitim planlarına konmasına,

         oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 19.02.2008                                                      Toplantı Sayısı: 5

            KARAR 6-

 

Eczacılık Fakültesi’nin 5 yıla çıkarılması nedeniyle, 5 yıllık eğitim-öğretim planına ait staj yönergesi’nin, Mevzuat Komisyonu’nun 15.02.2008 tarihli oturumunda kabul edilen metni görüşmeye açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra; Eczacılık Fakültesi staj yönergesi’nin Mevzuat Komisyonunda uygun görülen şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 7-

 

Üniversitemiz Bayındır Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 2008/2009 öğretim yılından itibaren faaliyete geçecek “Çim ve Erozyon Kontrol Bitkileri Programı” açılması ve bu programa 30 öğrenci alınmasına dair; anılan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 28.01.2008 gün ve 36 sayılı teklifi okundu. Konu ile ilgili hazırlanan dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Bayındır Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 2008/2009 öğretim yılından itibaren faaliyete geçmek üzere “Çim ve Erozyon Kontrol Bitkileri Programı” açılmasına ve bu programa 30 öğrenci alınmasının kabulüne, teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 8-

 

Üniversitemiz Fen Fakültesi’nde yapılmakta olan “Biyokimya Bölümü İkinci Öğretiminin, 2008/2009 eğitim-öğretim yılından itibaren kaldırılmasına dair, anılan Fakülte Dekanlığı’nın 30.01.2008 gün ve 187 sayılı teklifi, Fakülte Kurulu kararı, gerekçe okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                           Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü İkinci Öğretimin 2008/2009 eğitim-öğretim yılından itibaren kaldırılmasına, teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına,

b)                           Bu bölümde ikinci öğretim gören kayıtlı öğrencilerinin eğitiminin bitimine kadar anılan ikinci öğretimine devamına,

oybirliğiyle karar verildi.