EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 22.02.2005                                                                    Toplantı Sayısı: 3

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 22.02.2004 Salı günü saat 14:00’de Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

KARAR 1-

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

KARAR 2-

25.03.2003 gün ve 7/2 Senato kararı ile “2 yıllık Çeşme Meslek Yüksekokulu’nun” kapatılarak, 4 yıllık “Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu”nun  kurulması kararının alındığı, Yükseköğretim Kurulunca da uygun görülerek, Bakanlar Kurulu’nun 2003-5-68 sayılı kararıyla 4 yıllık anılan Okulun kurulduğu Çeşme Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 21.02.2005 gün ve 45 sayılı yazısından anlaşıldı. Görüşlere geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2547 Sayılı Kanunun 7-d/2 maddesine göre,

a)                     a)                  25.03.2003 gün ve 7/2 sayılı Senato kararında da belirtildiği ve 4 yıllık Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nun, 2005/2006 öğretim-eğitim yılında hizmete gireceği gözönüne alınarak, 2 yıllık Çeşme Meslek Yüksekokulu’na 2005/2006 öğretim-eğitim yılında öğrenci alınmamasına ve şu andaki öğrenciler mezun oluncaya kadar eğitim-öğretime devam etmesine ve daha sonra kapatılmasına,

b)                    b)                  Teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına,

oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 3-

Bakanlar Kurulu’nun 2003-5.68 sayılı kararıyla kurulan Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nun;  2005/2006 öğretim-eğitim yılında faaliyete geçmesine dair, 16.02.2005 gün ve 43 sayılı teklif, Yönetim Kurulu kararı, açılacak bölümlerle ilgili gerekçeli teklifler ve kontenjanlar okundu.Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca;

a) a)      Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nda;  2005/2006 öğretim-eğitim yılından itibaren “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim yapılmasında uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde;

-   -         Konaklama İşletmeciliği

-   -         Seyahat İşletmeciliği

-   -         Turizm Rehberliği

Bölümlerinin açılmasına,

b)      b)      2005/2006 öğretim-eğitim yılından itibaren açılacak Konaklama İşletmeciliği bölümüne 40 öğrenci, Seyahat İşletmeciliği Bölümüne 40 öğrenci,  Turizm Rehberliği Bölümüne 45 öğrenci alınmasına,

c) c)      Konuyla ilgili gerekçeli teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına, oybirliğiyle karar verildi. 

KARAR 4-

Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2005/2006 eğitim-öğretim yılından itibaren

-Makine Resim-Konstrüksiyon,

-Çocuk Gelişimi II.öğretim programların açılmasına; anılan programlara 40’ar öğrenci alınmasına dair, 15.02.2005 gün ve 304 sayılı teklif  kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabul edilerek, 2005/2006 öğretim yılında II.öğretim olarak açılacak bu programların onaylanması için Yükseköğretim Kuruluna arzına oybirliğiyle  karar verildi.     

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 22.02.2005                                                               Toplantı Sayısı: 3

KARAR 5-

 Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü eğitim ve öğretim Yönergesi’nin görüşülmesine geçildi.

Eğitim Komisyonunda gerekli değişiklikleri yapılan yönergenin komisyondan geldiği ekteki şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.          

EGE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ

 

BÖLÜM I
AMAÇ VE KAPSAM

Madde l-

Resmi Gazete’nin 25 Haziran 2004 tarih ve 25503 sayılı nüshasında yayınlanan “Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Eğitim Yönetmeliği’nin 31. maddesine dayanarak hazırlanan bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.

Madde 2-

Bu yönerge, “Ege Üniversitesi Lisansüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nde açık bulunmayan hususları ve anılan yönetmeliklerde mevcut bazı hükümlerin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün özelliğine göre uygulama biçimi hakkındaki esasları kapsar.

 

BÖLÜM II
TANIMLAR

Madde 3-
Bu yönergede geçen bazı kavramların ve kısaltmaların anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) Eğitim Yönetmeliği: Resmi Gazete’nin 25 Haziran 2004 tarih ve 25503 sayılı nüshasında yayınlanan “Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”dir.

b) Enstitü Teşkilat Yönetmeliği: Resmi Gazete’nin 3 Mart 1983 tarih ve 17976 sayılı nüshasında yayınlanmış olan “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği”dir.

c) Akademik Teşkilat Yönetmeliği: Resmi Gazete’nin 18 Şubat 1982 tarih ve 17609 sayılı nüshasında yayınlanmış olan “Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği”dir.

d) Enstitü Anabilim Dalları: Enstitü Teşkilat Yönetmeliği’nin 5.madde (b) bendine göre lisansüstü eğitim bakımından Sosyal Bilimler Enstitüsü kapsamına giren fakültelerin bölümleri ile aynı maddenin (d) bendine göre disiplinlerarası anabilim dalı olarak lisansüstü eğitim bakımından Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı diğer enstitüler ve uygulama-araştırma merkezleridir.

e) Anabilim Dalı: Bu maddenin (d) bendinde belirtilen Enstitü Anabilim Dalları, bu yönergede kısaca Anabilim Dalı olarak ifade edilmiştir. Bir anabilim dalı, Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 13.maddesinde belirtilen “Bölüm”ün işlevini lisansüstü eğitim bakımından yerine getirir.

f) Anabilim Dalı Başkanı: Enstitü Teşkilat Yönetmeliği’nin 5. madde (b) bendine göre lisansüstü eğitim bakımından Sosyal Bilimler Enstitüsü kapsanıma giren fakülte bölümlerinin başkanları, aynı adlı Enstitü Anabilim Dalı’nın da başkanlarıdır. Anabilim dalı başkanları, Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 14. maddesinde bölüm başkanına verilen görev ve yükümlülükleri lisansüstü eğitim bakımından yerine getirmek üzere Enstitü Müdürü’ne karşı sorumludurlar.

Lisansüstü eğitim bakımından disiplinlerarası anabilim dalı olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı araştırma enstitülerinin müdürleri, aynı adlı Enstitü anabilim dalının başkanıdırlar. Enstitü Teşkilat Yönetmeliği’nin 5.madde (d) bendine göre Sosyal Bilimler Enstitüsü’de disiplinlerarası eğitim programları açmaları Yüksek Öğretim Kurulu’nca onaylanan uygulama-araştırma merkezlerinin müdürleri de aynı adlı anabilim dalının başkanıdırlar. Disiplinlerarası anabilim dalı başkanları, Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 14. maddesinde bölüm başkanlarına verilen görev ve yükümlülükleri lisansüstü eğitim bakımından yerine getirmek üzere Enstitü Müdürü’ne karşı sorumludurlar.

g) Enstitü Bilim Dalı: Bu maddenin (d) bendinde belirtilen bölümlerin ve araştırma enstitülerinin anabilim dalları, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bilim dalları olup bu yönergede kısaca “Bilim Dalı” olarak ifade edileceklerdir. Anılan anabilim dalı başkanları aynı zamanda Enstitü ilgili bilim dalının da başkanıdırlar.

h) Enstitü Anabilim Dalı Kurulu: Enstitü Teşkilat yönetmeliğinin 5. Maddesinin (d) bendinde belirtilen bölümlerin “Bölüm Kurulları”, araştırma enstitülerinin “Enstitü kurulları” ve uygulama-araştırma merkezlerinin “Yönetim Kurulları”, ilgili enstitü anabilim dallarının Anabilim Dalı Kurulu olarak Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 15.maddesindeki “Bölüm Kurulu” görevlerini lisansüstü eğitim bakımından yerine getirirler.

i) Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne lisansüstü eğitim bakımından anabilim dalı olarak bağlı bulunan bölümlerin , araştırma enstitülerinin ve uygulama-araştırma merkezlerinin akademik kurulu olup bu yönergede kısaca “Anabilim Dalı Akademik Kurulu” olarak belirtilecektir. Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu 18 Nisan 1986 tarih ve 19082 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği”nde belirtilen “Bölüm Akademik Kurulu”nun işlevini lisansüstü eğitim bakımından yerine getirir.

j) Diğer Yüksek Öğretim Kurumları: Yönetmelikte ve bu yönergede geçen “Diğer Yüksek Öğretim Kurumları”ifadesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dışındaki diğer enstitüler ile Ege Üniversitesi dışındaki diğer yüksek öğretim kurumlarını belirtir.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM III
GENEL HÜKÜMLER

Enstitü Anabilim Dalı Açılması

Madde 4-

a) Enstitü Teşkilat Yönetmeliği’nin 5.madde (b) bendine göre Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim Bilimleri, Hukuk, İletişim fakülteleri ile Devlet Türk Musikisi Konservetuarı’nın bölümleri Sosyal bilimler Enstitüsü’nün doğal anabilim dallarıdır. Bu fakültelerde ve Konservatuar’da daha sonra açılacak yeni bir bölüm de Enstitü’nün doğal anabilim dalı olmakla beraber lisansüstü eğitime başlaması yönergenin 5. maddesindeki esaslara bağlıdır.

b)  Enstitü Teşkilat Yönetmeliği’nin 5.madde (d) bendine göre bir fakülte bölüm veya anabilim dalından değişik bir ad taşıyan disiplinlerarası bir enstitü anabilim dalı kurulabilir. Böyle bir anabilim dalı, yapılacak gerekçeli bir isteğe bağlı olarak Enstitü Kurulu’nun önerisi, Senato’nun ve Üniversitelerarası Kurul’un uygun görüşü üzerine Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile kurulur. Disiplinlerarası (veya çok disiplinli) anabilim dalının başkanı, Enstitü Müdürü’nün önerisi üzerine Rektör’ün onayı ile atanır.

Lisansüstü Eğitim Programlarının Açılması

Madde 5-

a)   Lisansüstü eğitim programları, yüksek lisans ve doktora eğitim programları olup doğal olarak enstitünün ilgili anabilim dalı ile aynı adı taşırlar. Bir anabilim dalında onu oluşturan bilim dallarına dayanan birden fazla yüksek lisans ve doktora eğitim programı uygulanabilir. Ayrıca Enstitü Teşkilat Yönetmeliği’nin 7. maddesine göre Enstitü Kurulu’nun talebi üzerine Rektör’ün önerisi ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun kararı ile bir enstitü anabilim dalından değişik bir ad taşıyan bir lisansüstü programı da açılabilir.

b)  Bir yüksek lisans eğitim programı, toplam kredisi en az 21 (yirmibir), en fazla 30 (otuz) olan zorunlu ve seçmeli dersler ile seminer, yüksek lisans tezi ve tez savunma sınavından oluşur. Program içinde zorunlu derslerin toplam kredisi en az yüzde 33, en fazla yüzde 66 oranında olmak zorundadır. Bir yüksek lisans programının açılmasının istenilebilmesi için ilgili anabilim dalında dört öğretim üyesi ile programa ilişkin bilim kolunda temel kaynakları içeren kütüphane ve bilgisayar alt yapısının bulunması zorunludur. Yukardaki niteliklere sahip bir yüksek lisans eğitim programı, ilgili anabilim dalının talebi, ilgili fakülte, merkez, konservatuar veya araştırma enstitüsünün yetkili kurulunun uygun görüşü üzerine Sosyal Bilimler Enstitü Kurulu’nun önerisi, Senato onayı ve Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile eğitime açılır.

c)  Bir tezsiz yüksek lisans eğitim programı toplam kredisi en az 30 (otuz), en fazla 45 (kırkbeş) olan zorunlu ve seçmeli dersler ile dönem projesinden oluşur. Program içinde zorunlu derslerin toplam kredisi yüzde 80 oranında olmak zorundadır. Böyle bir programın açılmasının istenebilmesi için ilgili anabilim dalında en az dört öğretim üyesi ile programa ilişkin bilim kolunda temel kaynakları içeren kütüphane ve bilgisayar olanaklarının olması zorunludur. Yukarıdaki niteliklere sahip bir yüksek lisans eğitim programı, ilgili anabilim dalının talebi, ilgili fakülte, merkez, konservatuar veya araştırma enstitüsünün yetkili kurulunun uygun görüşü üzerine Sosyal Bilimler Enstitü Kurulu’nun önerisi, Senato onayı ve Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile eğitime açılır.

d) İkinci eğitim tezsiz yüksek lisans programı, toplam kredisi en az en az 30 (otuz), en fazla 45 (kırkbeş) olan zorunlu ve seçmeli dersler ile dönem projesinden oluşur. Program içinde zorunlu derslerin toplam kredisi yüzde 80 oranında olmak zorundadır. Böyle bir programın açılmasının istenebilmesi için ilgili anabilim dalında en az dört öğretim üyesi ile programa ilişkin bilim kolunda temel kaynakları içeren kütüphane ve bilgisayar olanaklarının olması zorunludur. Yukarıdaki niteliklere sahip bir yüksek lisans eğitim programı, ilgili anabilim dalının talebi, ilgili fakülte, merkez, konservatuar veya araştırma enstitüsünün yetkili kurulunun uygun görüşü üzerine Sosyal Bilimler Enstitü Kurulu’nun önerisi, Senato onayı ve Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile eğitime açılır.

e)  Bir doktora eğitim programı toplam kredisi en az 42, en fazla 60 olan zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora tezi ve tez savunma sınavından oluşur. 4 yarıyıldan oluşan doktora programının I. ve II. yarıyıl ders programları, yüksek lisans programı ile aynı olmalıdır. Bir doktora programında zorunlu derslerin toplam kredisi en az yüzde 33, en fazla yüzde 66 oranında olmak zorundadır. Böyle bir programın açılmasının istenilebilmesi için ilgili anabilim dalında biri profesör veya doçent olmak üzere en az beş öğretim üyesi ile temel kitapları ve uluslararası düzeyde periyodik bilimsel dergileri içeren kütüphane ve bilgisayar altyapısının bulunması zorunludur. Yukarıdaki niteliklere sahip bir Doktora eğitim programı, ilgili anabilim dalının talebi, ilgili fakülte, merkez, konservatuar veya araştırma enstitüsünün yetkili kurulunun uygun görüşü üzerine Sosyal Bilimler Enstitü Kurulu’nun önerisi, Senato onayı ve Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile eğitime açılır.

 

Ders Programları

Madde 6-

a) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerinin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve senatonun onayı ile belirlenir.

b)  Lisansüstü eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında bir lisansüstü programının zorunlu dersi ilgili anabilim dalının onayı alınmak koşuluyla bir başka eğitim programının seçmeli dersi olabileceği gibi bunun tersi de mümkündür.

c) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan haftalık ders programında yer alan derslerin içinden hangilerinin bir öğrencinin ders programında yer alacağı, ilgili danışmanın önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile belirlenir. Danışmanın gerekçeli başvurusu, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir öğrencinin özel ders programında daha sonra değişiklik yapılabilir. Söz konusu ders değişikliği, ders bırakma veya eklemeler yarıyılın ilk iki haftası içinde gerçekleştirilir.

d) Danışmanın önerisi, anabilim dalı kurulunun uygun görüşü üzerine ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir öğrencinin programındaki bazı dersler, diğer yüksek öğretim kurumlarının eğitim programlarından seçilebilir. Ancak diğer yüksek öğretim kurumlarından alınan derslerin Yüksek Lisans programı ile ilgili olarak en çok 7, Doktora programı ile ilgili olarak en çok 14 kredisi öğrencinin tamamlaması gereken toplam krediden sayılabilir.

e) Sosyal Bilimler Enstitüsü dışındaki diğer öğretim kurumlarının lisansüstü öğrencileri, bağlı oldukları kurumun talebi, ilgili anabilim dalının olumlu görüşü üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bazı lisansüstü derslere yazılabilirler. Bu öğrencilerin ilgili derslerdeki başarı durumu, ilgili anabilim dalı başkanı tarafından Enstitü kanalı ile öğrencinin bağlı olduğu kuruma bildirilir.

f) Programlarına özel öğrenci kabul etmek isteyen anabilim dalları alacakları özel öğrenci sayısını her yarıyıl başında belirleyerek Enstitü Müdürlüğü’ne bildirirler. Bu öğrencilerin sayısı Lisansüstü programlara alınacak olan öğrenci kontenjanları ve aranacak şartlarla ilgili yayınlanan ilan metninde zikredilir. Başvuruda bulunan özel öğrencilerle ilgili kararı ilgili anabilim dalı kurulu verir. Özel öğrenciler bir yarıyılda en çok 6 kredilik ders alabilirler. Bu öğrencilerden ders başına alınacak olan ücretler her yarıyıl başında Enstitü Yönetim Kurulu’nca tesbit edilir.

 

Yatay Geçiş

Madde 7-

a)  Birden fazla yüksek lisans ve doktora eğitim programı uygulayan bir anabilim dalının belirli bir eğitim programına yazılmış bulunan bir öğrenci, ikinci yarıyılın sonuna kadar kendi talebi, ilgili anabilim dalı kurulunun gerekçeli kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile aynı anabilim dalının aynı düzeydeki diğer bir eğitim programına yatay geçiş yapabilir.

b) 2. öğretim tezsiz yüksek lisans programlarından tezli veya tezsiz bir yüksek lisans programına yatay geçiş yapılamaz.

c) Bir başka yüksek öğretim kurumundaki lisansüstü programdan Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü’sündeki bir lisansüsü programa ancak ders aşamasında yatay geçiş yapılabilir. Bir başka yüksek öğretim kurumunun lisansüstü progamında tez aşamasında olan bir öğrenci ders aşamasındaki bir öğrenci olarak kabul edilip işlemleri buna göre yapılır.

d) Tezsiz Yüksek Lisans programında öğrenim gören en az bir eğitim öğrenim yılını ve 21 kredilik dersi tamamlamış olan başarılı öğrenci, tezli Yüksek Lisans programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıtlanmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 ve giriş koşulları bakımından durumunun geçmek istediği programın şartlarına uygun olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve laboratuvar olanaklarının bulunması gerekir.

e) Öğrencilerin yatay geçiş talepleri Yönetmeliğin 5 b ve c maddelerindeki esaslara göre sonuçlandırılır ve bu geçişleri nedeniyle kendilerine ek öğrenim süresi verilmez.

f) Programlarına yatay geçişle öğrenci kabul etmek isteyen anabilim dalları, kabul edecekleri yatay geçiş öğrenci sayısını, lisans üstü program teklifleri ile birlikte enstitü müdürlüğüne bildirirler. Yatay geçiş kontenjanları, enstitü kurulu ve senatonun onayından geçerek, Lisans üstü programlara alınacak öğrenci sayısı ve öğrencilerde aranacak nitelikleri belirten ilanda zikredilir.

 

Öğrenim Programlarına Uyum

Madde 8-

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki bir eğitim programından herhangi bir nedenle kaydı silindiği halde çıkarılan veya çıkarılacak olan kanun hükümlerinden yararlanarak yeniden öğrenime hak kazanan öğrenciler, kayıtlarının yenilendiği tarihte yürürlükte olan yönetmelik ve yönerge hükümleri ile lisansüstü eğitim programının o tarihteki son şekline göre öğrenimlerini tamamlamak zorundadırlar.

 

Öğrenci Kabulü

Madde 9-

a) Sosyal Bilimler Enstitüsü eğitim programlarına lisansüstü öğrencilerin kabulü, Eğitim Yönetmeliği’nin 2.maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına da aynı maddenin (A) bendinde belirtilen esaslara göre öğrenci alınır.

b) Yönetmeliğin 2.madde (F) bendinde adı geçen lisansüstü öğrenci adaylarının Türk Dili Seviye Tesbit Sınavı’nı yapmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından seçilecek üç kişilik jürinin bir asil ve yedek üyesinin adayın başvurduğu anabilim dalı öğretim üyeleri arasından, diğer iki asil ve bir yedek üyenin ise Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ile Rektörlüğe bağlı Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü bölümü öğretim üyeleri arasından seçilmesi esastır.

c) Yönetmeliğin 2.madde A-(e) bendinde belirtilen sıralamada eşitlik halinde lisans kademesi not ortalaması daha yüksek olan adaya öncelik verilir.

Madde 10-

Yönetmeliğin 2.madde F-(a) ve (b) bendleri uyarınca yabancı dil veya Türkçe öğrenmeleri için bir yıl izinli sayılan öğrenci adayları, dil öğrenimlerini tamamlayıp ders aşamasına kayıtlandıkları tarihteki eğitim programının son şekline ve mevcut yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre öğrenimlerini tamamlamak zorundadırlar.

Bilimsel Hazırlık Programı

Madde 11-

a) Yüksek lisans veya doktora programlarından birini kazanan bir öğrencinin EğitimYönetmeliği’nin 3. maddesine göre “Bilimsel Hazırlık Programı”na devam etmesi gerekiyorsa, danışmanının önereceği ve anabilim dalı kurulunun onaylayacağı bilimsel hazırlık programının kayıt tarihini izleyen 15 gün içinde Enstitü Müdürlüğü’ne gönderilmesi zorunludur.

b) Bilimsel Hazırlık Programı I. yarıyıl 3, II. yarıyıl 3 ders olmak üzere en çok 6 dersten oluşur.

c) Bilimsel Hazırlık Programı dersleri, yüksek lisans öğrencileri için lisans dersleri arasından, doktora öğrencileri için yüksek lisans ve lisans dersleri arasından seçilir. Lisans programı olmayan Anabilim Dallarında, danışmanın uygun göreceği ilgili lisans programlarından Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ders seçilebilir.

d) Bilimsel Hazırlık Programı’nda alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programı’ndaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

e) Devam etmesi öngörülen bilimsel hazırlık programı derslerinin tamamını bir yıl içinde başaramayan öğrencinin kaydı silinir.

 

Staj

Madde 12-

a) Klinik Psikoloji, Endüstri Psikolojisi gibi uygulamalı psikoloji dallarında yüksek lisans yapan öğrencilere 3. yarıyılda bir yarıyıllık staj yaptırılabilir. Bu stajda başarılı olamayanlara bir yarıyıl daha süre verilir. Dördüncü yarıyıl sonunda dersler ve stajda başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinir. Öğrenci staj döneminde yüksek lisans tezini alabilir. Staja not verilmez. Öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna stajı yaptıran sorumlu öğretim üyesi karar verir.

b) Klinik Psikoloji, Endüstri Psikolojisi gibi uygulamalı psikoloji dallarında doktora yapan öğrencilerden Yüksek Lisans diploması ile programa kabul edilmiş olanlara 3. yarıyılda bir yarıyıllık staj yaptırılabilir. Bu stajda başarılı olamayanlara bir yarıyıl daha süre verilir. Dördüncü yarıyıl sonunda dersler ve stajda başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinir. Lisans diploması ile programa girmiş plan öğrencilere ilki 3. diğeri 5. yarıyılda olmak üzere yarıyıllık 2 staj yaptırılabilir. Stajda başarılı olamayan öğrenciye başarısız olduğu her staj için bir yarıyıl daha süre verilir. Altıncı yarıyıl sonunda dersler ve stajlarda başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinir. Öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna stajı yaptıran sorumlu öğretim üyesi karar verir.

Tez Danışmanı

Madde 13-

a) Bir lisansüstü eğitim programına kesin kaydını yaptıran her öğrenciye Eğitim Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre bir tez danışmanı atanır. Danışman, Eğitim Yönetmeliği’nin ve bu yönergenin diğer maddelerinde belirtilen görevleri ile birlikte;

   I) Öğrencinin alacağı zorunlu ve seçmeli dersleri belirleyerek oluşturduğu öğrenci ders programının, anabilim dalı başkanlığının uygun görüşünü aldıktan sonra Enstitü’ye iletilmesini sağlamakla,

   II) Her yarıyıl başında öğrencinin kaydını onaylamakla,

   III) Her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı düzeyi hakkında bir rapor vermekle,

   III) Tez çalışmasını tamamlayan öğrencinin, tezinin teslim işlemlerininin yerine getirilmesini gözetmekle yükümlüdür.

b) Bir öğrencinin bu maddenin (a) bendi uyarınca atanmış olan tez danışmanı, gerektiği zaman anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi üzerine Enstitütü Yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. Ancak doktora tezleri özgün birer araştırma projesi olduklarından önceki danışmanın yazılı izni alınmaksızın yeni danışman tarafından öğrenciye aynı konuda doktora tez çalışması yaptırılamaz.

c) Bir lisansüstü öğrencinin tez danışmanlığına atanacak öğretim üyesinin mevcut lisans ve lisansüstü öğretim yükü dikkate alınarak toplam öğretim yükünün 25 saat/haftayı aşmamasına dikkat edilir.

 

BÖLÜM IV
YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİMİ

Madde 14-

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimi’nin tezli yapılması esastır. Ancak isteyen anabilim dalında madde 5’deki usule göre “Tezsiz Yüksek Lisans” eğitim programı da açılabilir. İkinci öğretim lisansüstü programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir.

Madde 15-

a) Tezli yüksek lisans derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciye Eğitim Yönetmeliği’nin 11. maddesine göre atanan tez danışmanı tarafından, eğitim programına ilişkin bilim dalı alanında belirlenip anabilim dalı kurulunca uygun görülen en az araştırma ve inceleme niteliğinde bir yüksek lisans tez konusu verilir. Tez konusu bir öneri şeklinde hazırlanarak amacı, konunun önemi, materyal ve metod, yararlanılacak kaynaklar da belirtilerek ilgili dekanlık veya müdürlük kanalı ile Enstitü’ye bildirilir. Tez konusu, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

     Bir öğrenciye verilen yüksek lisans tezinin konusu veya konu aynı kalmak üzere belirtilen tez adı, tez önerisinin onaylanmasını takip eden ilk altı ay içinde, danışmanının önerisi, anabilim dalı kurulu kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile değiştirilebilir. Ancak konu değişimi gerekçesiyle öğrenciye ek süre verilemez.

b) Yüksek lisans tezini tamamlayan öğrenci Türk Dil Kurumu tarafından çıkarılmış en son baskı imla kılavuzundaki esaslara göre bilgisayarda yazılmış, fakat ciltlenmemiş olan tezinin 8 nüshasını danışmanının “olur”u, anabilim dalı başkanının uygun görüşü ile birlikte Enstitü Müdürlüğü’ne teslim eder. Eğitim Yönetmeliği’nin 12. Madde (b) bendine göre oluşturulan yüksek lisans tez jürisi üyeleri tez kendilerine teslim edildikten sonra bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak anabilim dalı başkanının tesbit etmiş olduğu ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı gün, saat ve yerde toplanırlar ve aralarında bir başkan ile raportör seçerler. Kişisel raporlar okunur ve görüşülür.Jüri tarafından savunulabilir nitelikte bulunmayan yüksek lisans tezi doğrudan red edilmiş sayılır. Jüri üyelerinin çoğunluğunun tezi savunulabilir bulması durumunda öğrenci 45 dakika ile 90 dakika arasında bir tez savunması sınavına tabi tutulur. Bu sınav tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”,”red” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanı tarafından tez savunmasını izleyen üç iş günü içerisinde Enstitü Müdürlüğü’ne bildirilir.

c)                       c) Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Programı ve İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam kredisi en az 30 (otuz), en fazla 45 (kırkbeş) olan olan zorunlu ve seçmeli dersler ile dönem projesinden oluşur. Program içinde zorunlu derslerin toplam kredisi yüzde 80 oranında olmak zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

 

Madde 16-

a) Tezsiz yüksek lisans eğitim programına devam eden bir öğrencinin, eğitim yönetmeliğinin 14(a) maddesinde tanımlanan “dönem projesi”nin konusu, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar danışmanı tarafından belirlenir ve anabilim dalı başkanının onayına sunulur. Dönem projesi yazılı bilimsel kaynaklara dayalı olarak verilen konuda kendisi de bir kaynak oluşturacak nitelikte hazırlanmış bir rapor olmalıdır. Öğrenci “dönem projesi raporu”nu Türk Dil Kurumu tarafından çıkarılmış en son baskı yeni imlâ klavuzundaki esaslara göre hazırlamak ve danışmanı aracılığıyla anabilim dalı başkanına dört nüsha olarak sunmak zorundadır.

b) Anabilim dalı kurulu, öğrencinin Dönem Projesi Savunma Sınavı’nı yapmak üzere, bir öğretim üyesinin başkanlığında içinde danışmanın da bulunduğu üç öğretim üyesinden oluşan bir sınav komisyonu kurar ve ayrıca bir yedek üye belirler.

c) Komisyon bir ay içinde başkanın belirttiği gün ve saatte toplanarak öğrenciyi en az 45 dakika en çok 90 dakika süreli “Dönem Projesi Savunma Sınavı”na alınır. Sınav projenin “başarılı” veya “başarısız” olduğuna çoğunlukla karar verir. Başarısızlık halinde komisyon, mevcut projede “düzeltme” mi yapılması veya öğrencinin yeni bir dönem projesi mi hazırlaması gerektiğini kararında belirtir. “Düzeltme” kararı halinde öğrenci üç ay içinde aynı komisyon tarafından tekrar Dönem Projesi Savunma Sınavı’na alınır. Tekrar başarısızlık halinde öğrencinin eğitim programından kaydı silinir. Komisyon öğrencinin yepyeni bir dönem projesi hazırlamasına karar vermişse bu projenin, öğrencinin kalan öğrenim süresi içinde tamamlaması ve savunma sınavının bu madde uyarınca yapılması zorunludur. Tekrar başarısızlık halinde öğrencinin eğitim programından kaydı silinir.

d) Dönem projesi savunma sınavı komisyonu kararları anabilim dalı kurulunca onaylandıktan sonra üç gün içinde Enstitüye bildirilir.

 

Yüksek Lisans Diploması

Madde 17-
a)
Tezli yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan bir öğrenci diploma veya mezuniyet belgesi alabilmek için

1) Tezinin veya dönem projesinin iç kapağını izleyen sayfasını jüri üyelerinin ad ve imzalarını içerecek şekilde düzenlemek, jüri üyelerinin metinde işaret ettikleri düzeltme ve değişiklikleri yapmak suretiyle hazırlayacağı ciltli 9 nüshasını,

2) Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Özetleri dergisinde yayınlanmak üzere tezine veya dönem projesine ilişkin olarak hazırlayıp danışmanına onaylattığı en çok iki sayfalık bir özet makaleyi (bilgisayar disketiyle birlikte),

3) Yükseköğretim Kurulu’na sunulmak üzere hazırlayacağı “Tez Veri Giriş Formu”nu savunma sınavını izleyen 30 gün içinde Enstitü Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadır.

b) Yukardaki işlemleri tamamladığı saptanan öğrenciye mezun olduğu anabilim dalı ve bilim dalında “Bilim Uzmanı” derecesini kazandığını belirten yüksek lisans diploması Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile verilir. Bu diploma Ege Üniversitesi Rektörü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanır.

Madde 18-

a) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan tezsiz yüksek lisans ve 2. öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir.

 

b) Öğrenciye mezun olduğu anabilim dalı ve bilim dalında “Bilim Uzmanı” derecesini kazandığını belirten yüksek lisans diploması Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile verilir. Bu diploma Ege Üniversitesi Rektörü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanır.

 

 

BÖLÜM V
DOKTORA ÖĞRETİMİ

 

Yeterlik Sınavı

Madde 19-
a)
Eğitim yönetmeliğinin 21 (b) maddesine göre izin verilen öğrencinin, izinli olduğu 1 yıl süre içersinde de kayıt yenilemesi yapılır.

b)  Doktora yeterlik komitesi, doktora yeterlik sınavına girecek en az bir öğrencisi olan bir anabilim dalı için bir komite şeklinde kurulabileceği gibi bir anabilim dalının her bilim dalı veya birkaç bilim dalını kapsayan ayrı ayrı doktora yeterlik komiteleri de kurulabilir. Yeterlilik komiteleri sürekli görev yapar.

c)  Kurulan doktora yeterlik komitesi üyeleri kendi aralarında komite başkanını seçerek anabilim dalı başkanlığı kanalı ile Enstitü’ye bildirirler. Komitenin sekreterlik işlerini anabilim dalı sekreteri veya anabilim dalını başkanının görevlendireceği kişi yapar.

d)  Kurulan bir komitenin bazı üyeleri veya tamamı anabilim dalı kurulu kararı ile ve Enstitü yönetim kurulu onayı ile değiştirilebilir.

e)  Bir doktora yeterlik komitesi kendi görev alanına giren bilim dalı veya bilim dallarındaki doktora öğrencilerinin yeterlik sınavlarını yapmak üzere doktora öğrencisinin danışmanının da dahil olduğu üç asil ve iki yedek üyeden oluşan sınav jürileri tesbit eder ve Enstitü’ye bildirir. Gerektiğinde jüri üyelerinden biri diğer üniversitelerden görevlendirilebilir. Bu jüriler kendi başkan ve raportörünü seçtikten sonra öğrencilerin doktora yeterlik sınavını Eğitim Yönetmeliği’nin 21.madde (e) bendine göre yapar.

f)  Yeterlik sınavları aynı gün içinde yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Her iki sınavın da yapılması zorunludur. Sınavlarda öğrenciye kendi bilim alanındaki konulara hakimiyetini ve araştırmaya eğilimini belirleyecek tarzda genel sorular sorulur. Jüri üyeleri müşterek sorular sorabilecekleri gibi her jüri üyesi birer soru da sorabilir. Yazılı sınavın bitiminden sonra öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınav süresi en çok 90 dakikadır. Sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü durumunu salt çoğunlukla değerlendirerek önerisini komiteye iletir. Komite sınav jürisinin önerisini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavdaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç işgünü içerisinde Enstitü Müdürlüğü’ne bir tutanakla bildirilir. Öğencinin başarısızlığı halinde Eğitim Yönetmeliği’nin 21. Madde (f) bendine göre işlem yapılır.

g) Doktora programı öğrencilerinin doktora programından mezun olabilmeleri için tez savunma sınavına girmeden önce “Gelişim ve Öğrenme” ile “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” derslerini almış ve başarmış olmaları gerekir. Bu dersler kredisiz olup, başarı ortalamasına dahil edilmezler.

Doktora Tezi

Madde 20-

a) Doktora yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin Eğitim Yönetmeliği’nin 23. Maddesi uyarınca en geç altı ay içinde sunacağı tez önerisinin konusunun, izlediği eğitim programını içeren bilim dalı kapsamı içinde olması esastır.

b) Tez önerisi kabul edilen ancak tez konusunu sonradan değiştirmek isteyen bir öğrenci, 1 yıl içinde danışmanın da gerekçeli raporu ile birlikte bu değişiklik isteğini enstitü yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu kararıyla tez konusunu değiştirmesi uygun görülen öğrenci, en geç üç ay içinde yapacağı araştırmanın amacını yöntemini ve çalışma planını kapsayan yeni tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci yeni tez önerisi ile ilgili raporu sözlü savunmadan en az 15 gün içinde komite üyelerine dağıtır. Tez İzleme Komitesi öğrencinin sunduğu yeni tez önerisini kabul veya red edeceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar Enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeni tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirir.

c) Tez önerisi kabul edilen bir öğrencinin,  tez önerisinin kabul edilmesini izleyen iki yıl içinde, tezin konusu aynı kalmak şartıyla adında değişiklik yapılmasını istemesi halinde, bu değişiklik danışmanın gerekçeli raporu, tez izleme komitesinin uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşebilir. 

 

Madde 21-

a) Doktora tezini tamamlayan öğrenci Türk Dil Kurumu tarafından çıkarılmış en son baskı imla kılavuzundaki esaslara göre bilgisayarda yazılmış fakat ciltlenmemiş olan tezinin 8 nüshasını danışmanının “olur”u ,anabilim dalı başkanının uygun görüşü ile birlikte Enstitü müdürlüğü’ne teslim eder. Doktora tez jürisi ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Bu atamaya esas olmak üzere anabilim dalı başkanı üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yüksek öğretim kurumunun ilgili bilim dalındaki öğretim üyesinden oluşacak beş asil ve iki yedek üyeden meydana gelen jüri önerisini Enstitü Yönetim kurulu’nun onayına sunar. Yedek üyelerden en az birinin başka bir yüksek öğretim kurumunun ilgili bilim dalındaki öğretim üyeleri arasından seçilmesi esastır.

b) Jüri üyeleri tez kendilerine teslim edildikten sonra en geç bir ay içerisinde kişisel raporlarını hazırlar ve anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenen yer, gün ve saatte toplanırlar. Jüri üyeleri kendi aralarında bir başkan ve raportör seçtikten sonra kişisel raporlar okunur ve tartışılır. Jüri tarafından savunulabilir nitelikte bulunmayan doktora tezi doğrudan red edilmiş sayılır. Jüri üyelerinin çoğunluğunun tezi savunulabilir bulması durumunda öğrenci tez savunma sınavına alınır. Jüri üyelerinin bu sınavda akademik kıyafet giymeleri zorunludur.

Doktora tezi savunma sınavı, dinleyicilere açık olup sınavın yeri, günü ve saati anabilim dalında ve varsa konuya yakın olan diğer anabilim dallarında yazılı olarak duyurulur.

c) Jüri öğrenciyi 60-120 dakika arası tez savunma sınavına tabi tutar. Sınav, tez calışmasının sunulması ve soru-cevap bölümünden oluşur. Öğrenci tezini açıklar, savunur ve üyelerin sorularını cevaplandırır. Sınavın bitiminde jüri üyelerinin inceledikleri tez metnini, adayın savunmasını ve sorulara verdiği cevapları değerlendirerek tez hakkında “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir.

Tezi reddedilen öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişkisi kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişkisi kesilir.

Doktora Diploması

Madde 22-
a)
Doktora öğrenimini başarıyla tamamlayan bir öğrenci doktora diploması veya mezuniyet belgesini alabilmek için

1) Tezinin iç kapağını izleyen sayfasını, jüri üyelerinin adları ve imzalarını içerecek şekilde düzenlemek, jüri üyelerinin işaret ettikleri düzeltme ve değişiklikleri yapmak ve bu değişiklikleri yaptığını danışmanına onaylatmak suretiyle hazırlayacağı ciltli 9 nüshasını,

2) Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Özetleri dergisinde yayınlanmak üzere tezine ilişkin olarak hazırlayıp danışmanına onaylattığı en çok iki sayfalık bir özet makaleyi (bilgisayar disketiyle birlikte),

3) Yükseköğretim Kurulu’na sunulmak üzere hazırlayacağı “Tez Veri Giriş Formu”nu tez savunma sınavını izleyen 30 gün içinde Enstitü Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadır.

b) Yukardaki işlemleri tamamladığı tesbit edilen öğrenciye mezun olduğu anabilim dalı ve bilim dalında “Bilim Doktoru” (Doctor of Philosophy=Ph.D) unvanını kazandığını belirten doktora diploması Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile verilir.

Bu diploma Ege Üniversitesi rektörü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü tarafından imzalanır.

 

 

BÖLÜM VI
DİĞER HÜKÜMLER

Kayıt Yenileme

Madde 23-

Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler güz ve bahar yarıyılları başında, duyurulan tarihlerde, Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen katkı payı veya İkinci öğretim ücretini ödemek ve ilgili Enstitü Müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Katkı payı veya İkinci öğretim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez; katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine not çizelgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belge verilmez.

Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl sorumlu oldukları derslerden başarısız sayılırlar. Tez aşamasında ise, danışman/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu hallerde geçen süreler azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır. İki defa kayıt yenilemeyen öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

Kayıt Silme

Madde 24-

a) Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenen en az ders yükünü tezli yüksek lisans programında 4 (dört), tezsiz yüksek lisans programında ve İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programında 6 (altı), doktora programında, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerden 4 (dört), lisans derecesi ile kabul edilenlerden 6 (altı) yarıyılda tamamlayamayan öğrencilerin,

b) KPDS, ÜDS veya ilgili yabancı dil yeterlik sınavında Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde başarılı olamayan doktora öğrencilerinin,

c) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin,

d) Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerinin,

e) Yüksek lisans tez çalışması sırasında danışmanı tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız  notu ile değerlendirilen öğrencilerin,

f) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilerin,

g) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin,

h) Programını süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin,

ı) Tez İzleme Komitesinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız  notu alan öğrencilerin,

i) Kayıt yenileme işlemini iki defa yerine getirmeyen öğrencilerin,

j) Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesinde iki kez başarısız olan öğrencilerin,

k) Tezini/dönem projesini belirlenmiş sürelerde bitiremeyen öğrencilerin,

l) Yüksek lisans diploması ile doktoraya başvuran ve koşullarını yerine getirdiği halde 5. yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen ya da lisans derecesi ile doktoraya başvuran ve koşullarını yerine getirdiği halde yedinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen doktora öğrencilerinin kaydı silinir.

Program Dışında Alınan Derslerin Kabulü

Madde 25-

Öğrencilerin Yaz dönemi, özel öğrencilik ve daha önceki lisansüstü programlarda aldıkları derslerin kabul edilme ve öğrencinin alması gereken toplam krediden düşülmesi Anabilim Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile mümkündür.

Ege Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin Lisansüstü öğrencilere uygulanması

Madde 26-
Aşağıdaki konularda “Ege Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin bu yönergeye aykırı düşmeyen ilgili hükümleri uygulanır:

a)      a)      Kayıt yenileme,

b)      b)      Mazeret sınavları, makbul sayılan mazeretler, öğrenime ara verme izinleri,

c) c)      Sınav sonuçlarına itiraz,

d)      d)      Diploma derecesine esas olan ağırlıklı not ortalaması,

e)      e)      Verilen diplomanın kayıp ve tahrip olması halinde yapılacak işlemler

f) f)       Disiplin suçları ve cezaları

Yürürlük

Madde 27-

Bu yönergenin yayımı tarihinden itibaren Üniversitelerarası Kurul ve Ege Üniversitesi Senatosu tarafından değiştirilen E.Ü. Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri veya Yükseköğretim Kurulu ve Ege Üniversitesi Senatosu tarafından alınan ilke kararları aynen uygulanır.

Madde 28-

Bu yönerge hükümleri, Ege Üniversitesi Senatosu’nun 22.02.2005 gün ve 3/5 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Madde 29-

Bu yönerge hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.