EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 22.06.2004                                                                Toplantı Sayısı: 13

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 22.06.2004 Salı günü saat 14:30’da Rektör       Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

KARAR 1-

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

KARAR 2-

Söz alan Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR; geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet PİRİŞTİNA adının ölümsüzleştirmeyi hedeflediklerini belirterek; 06.01.2004 tarihinde gençliğimizin hizmetine açılan “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Üniversitesi Gençlik Merkezi” adının; “Ahmet Piriştina-İzmir Büyükşehir Belediyesi-Ege Üniversitesi Gençlik Merkezi” olarak değiştirilmesi önerisinde bulundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklif aynen kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 3-

            Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönerge’nin bazı maddelerinin değiştirilmesine dair, Komisyon görüşü okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 10.04.2002 gün ve 24772 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik uyarınca; hazırlanan Yönerge’nin

a)7.maddesinin;

“Proje teklifleri en az yılda 2 defa Komisyonun uygun göreceği tarihlerde yapılabilir” şeklinde,

b)19.maddesinin komisyon raporuna göre değiştirilmesine,

c)14.maddesinin komisyon raporuna göre değiştirilmesine,

karar verildi.

KARAR 4-

            Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesinin “Mevzuat Komisyonu”nda kabul edildiği şekliyle görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; “Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi”nin ekte sunulan şekliyle kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 22.06.2004                                                                Toplantı Sayısı: 13

 

 

 

KARAR 5-

 

            Eğitim Fakültesi Eğitim Bölümünde yeralan “Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı” adının, “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı “Rehberlik  ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı” adının, “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Programı” ve Doçentlik alanı olan “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alanının “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” olarak değiştirilmesine dair, 11.06.2004 gün ve 5682 sayılı teklif yazısı, kurul kararı; konu ile ilgili olarak Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünün gerekçeli kararı okundu.Konu ile ilgili olarak, benzer bir teklifin 12.04.2003 tarihinde Mevzuat Komisyonuna geldiği ve red edildiği; 28.01.2003 tarihinde de Senato gündeminden geri çekildiği anlaşıldı.

Lehte ve aleyhte yapılan görüşmelerden sonra;

Eğitim Fakültesinin Anabilim ve Lisans programı adları ile doçentlik alanın adının değiştirilmesi tekliflerinin reddine, oyçokluğuyla karar verildi. (43 iştirak: 39red-4 kabul)

 

KARAR 6-

 

            Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokulların 2004/2005 öğretim-eğitim yılında uygulayacakları eğitim planları ve değişikliklere ilişkin önerileri okundu. Planlar incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fakülte ve Yüksekokullarımızın 2004/2005 öğretim-eğitim yılında uygulayacakları eğitim planları ile değişikliklerin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 7-

 

            Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 2004/2005 öğretim yılı güz döneminde alınacak öğrenci kontenjanlarına ilişkin 10.06.2004 günlü yazısına ekli teklifler okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; kontenjan tekliflerinin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 22.06.2004                                                                Toplantı Sayısı: 13

 

 

 

KARAR 8-

 

            Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 2004/2005 öğretim yılı ders programları, dersleri verecek öğretim üyelerinin isimleri, kredileri  ile ilgili teklifler; konu ile ilgili Enstitü Müdürlüğünün 10.06.2004 günlü teklifleri ve dosya incelendi.

 

Yapılan görüşmelerden sonra; Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 2004/2005 öğretim yılı ders programları ve dersi verecek öğretim elemanları ve kredi tekliflerinin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR 9-

 

            Sağlık Bilimleri Enstitünün 2004/2005 öğretim yılı güz dönemi öğrenci kontenjanları ile ilgili, 07.06.2004 günlü yazısına ekli teklifler okundu.

 

Yapılan görüşmelerden sonra; Sağlık Bilimleri Enstitüsüne 2004/2005 öğretim yılı güz döneminde alınacak öğrencilerle ilgili teklifinin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR 10-

 

            Sağlık Bilimleri Enstitünde 2004/2005 öğretim yılı güz dönemindeki ders programları, dersi verecek öğretim elemanları ve kredileri konusundaki 07.06.2004 günlü yazısına ekli teklifleri okundu. Dosya incelendi.

 

Yapılan görüşmelerden sonra; Sağlık Bilimleri Enstitünde 2004/2005 öğretim yılı güz dönemindeki ders programları, dersi verecek öğretim elemanları ve krediler ile ilgili tekliflerinin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 22.06.2004                                                                Toplantı Sayısı: 13

KARAR 11-

            Avrupa Birliği Genel Eğitim Program kapsamında yurtdışındaki bir üniversitede eğitiminin bir bölümünü aldıktan sonra, Üniversitemize dönen öğrencilerimizin yurtdışında Avrupa Kredi aktarım notlandırma sistemine göre almış olduğu notların karşılıkları ile ilgili 31.05.2004 tarihli teklifin 21.06.2004 günü yapılan “Eğitim Komisyonu”nda görüşülmesinden sonra alınan karar okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin.

Yurt dışındaki Üni. ECTS Notu               Ege Üni.karşılık gelen notu.  

A Mükemmel                                                    98

B çok iyi                                                                   92

C iyi                                                                            80

D Orta                                                                        70

E Geçer                                                             62

Fx Başarısız                               

F Başarısız

            olarak kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.