EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 24.01.2006                                                                Toplantı Sayısı: 1

            Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 24.01.2006 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

KARAR 1-

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

KARAR 2-

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bilim insanlarımızın bilimsel ve teknolojik alanlardaki seçkin araştırma, çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, üstün niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak ve bir teşvik unsuru olmak üzere, TÜBİTAK’ın verdiği Bilim,  Hizmet ve Teşvik ödülleri ile ilgili 18.10.2005 gün ve 82 sayılı yazısı ve ekleri okundu.

Konu ile ilgili Fakülte Dekanlıklarından alınan yazıları ve ekleri incelendi.

Senatomuzun 22.11.2005 gün ve 16/7 sayılı kararı ile Hizmet Ödülü için Ord.Prof.Dr.Muhiddin EREL’in aday gösterildiği ve TÜBİTAK’a gönderildiği anlaşıldı.

Bilim ve Teşvik ödülü için yapılan görüşmelerden sonra;

TÜBİTAK’ın 2006 yılı Bilim ödülüne  Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr.Arif HEPBAŞLI’nın;

TÜBİTAK’ın 2006 yılı Teşvik ödülüne Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr.Erdal BEDİR ile Doç.Dr.Bahattin TANYOLAǒın aday gösterilmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 3-

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2005/2006 öğretim yılı bahar yarıyılında yükseklisans ve doktora programlarına alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili, anılan Enstitü Müdürlüğünün 20.12.2005 gün ve 58 sayılı teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2005/2006 öğretim yılı bahar yarıyılında yükseklisans ve doktora programlarına alınacak öğrenci sayılarının aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 24.01.2006                                                                Toplantı Sayısı: 1

 

KARAR 4-

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım teknikerliği programına 2006 yılında ÖSS ile alınacak öğrenciler için koşul konulmasına dair, anılan Okul Müdürlüğü’nün 15.12.2005 gün ve 880 sayılı teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

İstenen koşulun;

-“Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; program gereği ikinci sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması nedeniyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; kurtarma, taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliğine sahip olmak, özürlü olmamak”

KARAR 5-

Ege Üniversitesi Konutları Yönergesi’nin 14.maddesinin günün koşullarına uygun hale getirilmesiyle ilgili, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Haluk BAYLAS’ın teklifi dinlendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Konutları Yönergesinin 14.maddelerinin aşağıdaki şekli ile kabulüne ve 31.12.2005  tarihinden itibaren uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.

“Madde 14-Öğretim Üyeleri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanlarına A, D ve B Tipi konutlar; Uzman, Okutman, Araştırma Görevlisi ve Memurlara B, C/Üst ve C/alt tipi konutlar tahsis edilir. Sıra tahsisine esas olacak sıralama çizelgelerindeki sıra ve tercih edilen konut tipi esas olarak konutlar boşaldıkça tahsis işlemleri yapılır. Boşalan konutlar bir ay içerisinde tahsis edilir. Aralık ayı içinde konut tahsisi yapılmaz.”

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 24.01.2006                                                                Toplantı Sayısı: 1

KARAR 6-

Üniversitemizde bilimsel yayınların sayı ve niteliğini arttırmak amacıyla yapılacak çalışmalara esas olmak üzere 30.06.2005 tarihinde kurulan komisyonun hazırladığı rapor okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Raporun “alınabilecek önlemler” maddesindeki ilk üç teklifin ve diğerlerinin Senato görüşmelerinin ışığı altında Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin yetkili kurullarında görüşülmesine ve öneri hazırlanmasına, Senatoya arzına karar verildi.