EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 27.07.2004                                                 Toplantı Sayısı: 15

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 27.07.2004 Salı günü saat 14:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

 

KARAR 1-

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

KARAR 2-

 

Üniversitemizin Üniversitelerarası Kurul Üyeliği 25.07.2004 tarihinde sona erdiğinden üye seçimi hakkında Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR’ın verdiği izahat dinlendi.

Yapılan görüşmelerde; Üniversitelerarası Kurul Üyeliğine Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Haluk BAYLAS’ın tek aday olduğu anlaşıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitelerarası Kurul Üyeliğine Üniversitemiz temsilcisi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Haluk BAYLAS’ın yeniden seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR 3-

 

Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde 6.yarıyılda okutulan “Sınıf Yönetimi” dersinin, 8.yarıyıla alınmasına dair; teklif, kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2004/2005 öğretim yılından itibaren, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde 6.yarıyılda okutulan “Sınıf Yönetimi” dersinin, 8.yarıyıla alınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 27.07.2004                                                 Toplantı Sayısı: 15

KARAR 4-

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “İlaç Araştırmaları Uygulamaları Anabilim Dalı” ve bu anabilim dalına bağlı aynı adla yükseklisans programı açılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğü’nün 18.06.2004 günlü teklifi, Enstitü Kurulunun 17.06.2004 tarihli kararı; konuyu incelemek üzere 02.07.2004 günü Senatoda kurulan komisyonun 14.07.2004 günlü raporu okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; İstenen dalda yetişmiş ve nitelikli elemanlara olan ihtiyacın; Tıp ve Eczacılık  anabilim dallarında açılacak yükseklisans programları ile karşılanması gerektiğine; ayrıca teklifin  merkezlerin  kuruluş amaçlarına da uygun olmadığı gözönüne alınarak, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde; “İlaç Araştırmaları Uygulamaları anabilim dalı kurulması ve yükseklisans programı açılması” teklifinin reddine, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 5-

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde “Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı” ve bu anabilim dalına bağlı aynı adla yükseklisans programı açılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğü’nün 04.07.2004 gün ve 3242 sayılı teklifi, Enstitü Kurulunun 26.05.2004 günlü kararı; konuyu incelemek üzere 02.07.2004 günü Senatoda kurulan komisyonun 26.07.2004 tarihli raporu okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; İstenen dalda yetişmiş ve nitelikli elemanlara olan ihtiyacın, Ziraat Fakültesi’nin ilgili bölümlerinde açılacak yükseklisans programları ile karşılanması gerektiğine;  ayrıca teklifin  merkezlerin kuruluş amaçlarına da uygun olmadığı gözönüne alınarak, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde; “Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi” anabilim dalı kurulması ve yükseklisans programı açılması” teklifinin reddine, oybirliğiyle karar verildi

KARAR 6-

Senatomuzun 4.ve 5.maddelerinin görüşülmesi sırasında, yapılan bir teklif üzerine; 22.02.2000 gün ve 2000.11.500/11 sayılı Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu kararı uyarınca; Araştırma Uygulama Merkezlerinin kuruluş amaçları, faaliyetleri, Merkez yönetmelikleri, Üniversiteye özelde vereceği akademik destekler ve genelde topluma yapacağı katkı gözönüne alınarak, “yükseklisans” açma teklifinde bulunamayacaklarına, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 27.07.2004                                                 Toplantı Sayısı: 15

 

 

 

KARAR 7-

 

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün “Ege Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü” kurulmasına dair, 28.04.2004 günlü teklif; konuyu incelemek üzere 02.07.2004 günlü Senato oturumunda kurulan komisyonun 22.07.2004 tarihli raporu okundu.

 Yapılan görüşmelerden sonra; Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile anabilim dalının başarılı çalışmalar yaptığı; ancak çevre bilimleri konusunun, temel bilimler ve teknoloji ağırlıklı olması gerektiği, Merkez araştırmalarının, akademik ve fiziki alt yapısının yeterli düzeyde olmadığı görülerek; Enstitü teklifinin şu anda uygun olmadığına, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 8-

 

Ege Üniversitesi Sosyal ve Destek Amaçlı Tesisler Kurma ve İşletme Yönergesi’nin 4/b maddesinin değiştirilmesine ilişkin, Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR’ın izahatı dinlendi.

 Yapılan görüşmelerden sonra; anılan Yönerge’nin 4/b maddesinin aşağıdaki şekli ile kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Madde 4-

b)Yönetim Kurulu: Rektör veya Rektörün görevlendireceği Rektör Yardımcısı başkanlığında; Rektörce atanan 5 üniversite mensubundan oluşur. Kurul üyeleri iki yıl süre ile atanır..

KARAR 9-

 

 

Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversitelerce kabullerinin yapılacağı gözönüne alınarak, yabancı uyruklu kabul komisyonunun kurulmasına; Komisyonun Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Mustafa METİN’in Başkanlığında;

Fen,  Edebiyat. Mühendislik, Tıp, Ziraat Fakültelerinin eğitimden sorumlu Dekan Yardımcılarının iştirakiyle bir komisyon kurulmasına, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 27.07.2004                                                 Toplantı Sayısı: 15

 

KARAR 10-

 

 

Senatomuz kararı ile kurulan Eğitim Komisyonu Başkanlığına; Rektörlük Öğrenci İşlerinden sorumlu, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Mustafa METİN’in getirilmesine, oybirliğiyle karar verildi