EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 28.01.2003                                                                Toplantı Sayısı: 3

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 28.01.2003 Salı günü saat 14:30'da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

KARAR 1-

Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 30.04.2002 gün 2002/18 sayılı kararı uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentlerin yükseltmelerinde 2001 yılında Üniversitelerarası Kurulca belirlenen Doçentliğe atama koşullarının baz alınması ve bu kadrolara atamalarında buna göre ağırlandırılmasına karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİNDE AKADEMİK YÜKSELMELERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

I- PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU 

 

a)      Ege Üniversitesinin hazırladığı ölçütlerden (EK-1) toplanması gereken taban puan 300'dür. Bunun  % 75'inin puan listesindeki A,B,C,D ve E bölümlerinden elde edilmesi taban puanın en az % 50'sinin Doçentlik sonrası akademik etkinliklerden alınması gerekir.

b)     Ayrıca bu puanlar kapsamında; Profesörlüğe Yükseltme ve Atama için bilim alanları bazında aşağıdaki koşulların da Doçentlikten sonra yerine getirilmiş olması aranacaktır.

EĞİTİM FAKÜLTESİ ve  BEDEN EĞİTİM ve SPOR YÜKSEKOKULU

1)     SSCI, SCI-Expanded, AHCI veya eğitimle ilgili uluslar arası alan indeksleri kapsamındaki hakemli dergilerde tek yazarlı bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak ;

2)     Aşağıdaki yayınlara verilen birim puanlar esas alınarak en az 4 puan karşılığı yayın yapmış olmak:

a)      Yurtdışı hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) 2 puan

b)     Tanınmış uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yer alan bir bölüm, 2 puan

c)     Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç), 1 puan.

FEN FAKÜLTESİ  (Matematik-İstatistik)

SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde, tek yazarlı veya öğrencisi ile birlikte yazılmış, veya birden fazla araştırmacı tarafından yazılmış ise katkısının ağırlıklı olarak kendisinde olduğu belgelenmiş olmak koşuluyla bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak.

FEN FAKÜLTESİ (Biyoloji, Fizik, Kimya; Astronomi)

SCI-Expanded  kapsamındaki dergilerde, en az biri tek yazarlı veya öğrencisi ile birlikte yazılmış, veya birden fazla araştırmacı tarafından yazılmış ise katkısının ağırlıklı olarak kendisinde olduğu belgelenmiş olmak koşuluyla en az üç özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 28.01.2003                                                                Toplantı Sayısı: 3

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

            SCI-Expanted veya SSCI kapsamındaki dergilerde toplam en az üç özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak. Bu makalelerden, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş en az birini, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde  adayın ağırlıklı olarak  sorumlu bulunduğu şekilde yayımlamış olmak.

TIP FAKÜLTESİ,   DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ ve HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU 

SCI-Expanded, SSCI, AHCI indeks kapsamındaki dergilerde yayınlanmış ve en az bir  makalede adayın ağırlıklı olarak sorumlu bulunduğu en az 3 makale yayımlamış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ  (Filoloji: Türk, Doğu, Batı Dilleri)

1-     SSCI ile AHCI kapsamındaki dergilerde veya hakemli dergilerde en az iki özgün makale

2-     Özgün bir bilimsel kitap yayımlamış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Coğrafya,Felsefe, Tarih, Prehistorya Arkeolojisi, Psikoloji,Sosyoloji)   İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ , İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Aşağıda belirtilen çalışmalara verilen birim puanlar esas alınarak en az 6 puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmak (Ancak, yayın sayısının en az dört olması gerekmektedir. İki yazarlı çalışmalar için puanların 0,8'i,; üç yazarlı çalışmalar için 0,6'sı ; dört ve daha fazla yazarlı çalışmalar için 0,5'i karşılığı puan verilir ) :

I-      Uluslar arası yayın ve atıflar :

1)     SSCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, 4 puan

2)     Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, 3 puan

3)     İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, 2 puan

4)     İlgili alanda önde gelen uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap, 5 puan

5)     İlgili alanda önde gelen uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm (ansiklopedi maddesi dahil), 3 puan

6)     İlgili alanda önde gelen uluslar arası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü, 4 puan

7)     Uluslar arası nitelikli bilimsel/mesleki kuruluşlar tarafından periyodik olarak düzenlenen ve bildiri önerilerinin uluslar arası nitelikte hakemler/seçici kurul tarafından seçildiği bilimsel toplantılarda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri, 1 puan

8)     Yukarıda tanımlanan yayınlara, diğer yazarlar tarafından yapılan bir atıf , 0,5 puan

II- Ulusal yayınlar :

1-      Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale, 1 puan

2-      Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç), 3 puan

3-      Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta (ders kitabı hariç) .bölüm, 1 puan

4-      Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç) editörlüğü, 1 puan

5-      Arkeoloji, sanat tarihi ve antropoloji alanlarında, bilimsel bir kurum tarafından desteklenen arazi projesi yöneticiliği yapmış olmak, 1 puan

6-     Ulusal tebliğler, 0,25 puan (toplamı 1 puanı geçemez)

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 28.01.2003                                                                Toplantı Sayısı: 3

ZİRAAT FAKÜLTESİ , SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

1-     SCI, SCIE veya SSCI kapsamındaki dergilerde tek yazarlı veya yazarlar arasında adayın makaleden ağırlıklı olarak sorumlu bulunduğu en az bir özgün makale yayımlamış olmak.

2-     Editörü ve editörler kurulu belli olan, düzenli olarak yayımlanan, özgün araştırma makaleleri yayımlayan uluslar arası bir dergide veya TÜBİTAK tarafından yayımlanan Tarım ve Ormancılık, Veteriner ve Hayvancılık, Biyoloji, Botanik ve diğer dergilerinde tek yazar veya birinci yazar olarak bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak.

DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI

Kompozisyon

1)     Senfonik müzik, opera, bale müziği, Türk sanat müziği, müzikli oyun, oda müziğe, ses ve enstrüman için çeşitli türlerde (konçerto, sonat, lied, v.b.) solo/eşlikli özgün eser yaratmış olmak ; ayrıca, herhangi bir enstrümanı, icra tekniğini geliştirmek üzere metotlaştırmış, yararlılığı beş uzman ( Prof., devlet sanatçısı, eğitim bilimci, editör vb..) tarafından onanmış etüt, egzersiz v.b. bir eğitim müziğe dizini yaratmış veya derlemiş olmak.

2)     Eserlerini yukarıda belirtilen yaratı formlarından en az üçünde çeşitlendirerek en az 10 (on) ürün vermiş olmak [( Bu eserlere ait yazılı materyal, 3 saatlik canlı veya stüdyo ses kayıtları, varsa opera, bale müzikleri için işitsel, görsel kayıtlar, eserler harhangi bir radyoda, T.V. de yayınlanmış ya da herhangi  bir yayınevi tarafından yayımlanmış ise ilgili kurumdan alınmış örnekler ile birlikte uluslar arası sanatçı, kurum, kuruluş tarafından icra edilmiş eserler ve bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin tümü jüriye sunulacak dosyada verilecektir. Ayrıca, bu eserler hakkında yayımlanmış kritikler, varsa ödüller ile eserlerin her biri hakkında yaratı içerikleri ( tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, v.b.) ve kişisel yorumlar hakkında sunuş raporları da jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır)]

Müzikoloji

       Basılmış kitap, kitap bölümü veya hakemli dergilerde makale yayımlamış olmak.

Müzik Teorileri

           

Müzik teorisi ve analizi ile ilgili  (solfej, armoni, form bilgisi, kontrpuan, v.b.gibi) alanlarda yayınevlerince basılmış bir kitap veya iki makale yazmış olmak, ayrıca uzmanlarca onanmış, basılmış  ya da basıma hazır eğitim içerikli en az üç çalışma sunmak.

Müzik Teknolojileri

Alanındaki özgün yapımlarından bir örnek sunmak ve bu yapımların tarihi gelişimi, özellikleri, getirilen yenilikler hakkında ( yapımsal, teknolojik, düşünsel, estetik, v.b) sunuşta bulunmak, geleneksel veya yenilikçi katkılar yönünde bilgi sunmak.

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 28.01.2003                                                                Toplantı Sayısı: 3

 

Yorumculuk

Başvurduğu sanat dalının (ses, şeflik) değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan solo ve/veya orkestra  eşlikli en az iki saatlik müzik kaydını Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği alanlarında değişik dönemlere ait klasik üslup ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları kabul edilebilir düzeyde olan en az iki saatlik canlı müzik kaydını, şeflik sanat dalında ise en az dört saatlik senfonik müzik kaydını sunmak ( Dalında bulunabildiği takdirde an az 60 dakikası Türk bestecilere ayrılacaktır) (Herhangi bir radyo veya T.V.de yayınlanmış resital ve/veya konserler ile yurtiçinde ve yurt dışında seçkin kurumlarda vermiş olduğu resital ve/veya  konserler ile ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleri ile ilgili kurumlardan alınmış, görsel, işitsel veya yazılı belgeler jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır. Ayrıca, seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik vb.) hakkındaki sunuş raporu da jüri üyelerine sunulacaktır)

Türk Sanat Müziği / Türk Halk Müziği

1-     Geleneksel müzik teorisi ve analizi ile ilgili basılmış kitap ve yayımlanmış makalesi olmak.

2-     Yorumculuk alanında geleneksel müzik dalının değişik dönemlerine/ yörelerine ait eserlerden oluşan geleneksel icra ve yorum tekniklerini ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları, en az iki saatlik canlı veya stüdyo solo kayıtlarıyla belgelemek (seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik vb.) hakkında sunuş raporları jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır).

3-     Her iki alanda herhangi bir enstrümanın icra tekniğini geliştirmek üzere metotlaştırılmış, yararlılığı beş uzman (Prof., devlet sanatçısı, eğitim bilimci, editör vb.) tarafından onanmış eğitim müziği dizini yaratmış veya derlemiş olmak.

II- DOÇENTLİK BAŞVURUSU :

 

2001 yılından önce doçent ünvanı alınmış olsa dahi 2001 yılında Üniversitelerarası kurulca belirlenen Doçentliğe Atama Koşullarının yerine getirilmiş olması gerekir.

III-YARDIMCI DOÇENTLİK BAŞVURUSU

 

1-     Ege Üniversitesinin hazırladığı ölçütlerden (EK-1) toplanması gereken taban puan 75 dir. Yardımcı Doçentlik için yeniden yapılacak başvurularda, dolan atama dönemi içinde en az ek 45 puan kazanılması gerekir.

 

2-     Ayrıca bu puanlar kapsamında ; Yardımcı Doçentlik başvurularında, ilk atama için adayın uluslar arası veya ulusal hakemli dergilerde tek yazarlı veya birinci isim olarak yer aldığı en az 2 özgün makale yayımlaması gerekir. Yeniden yapılacak atamalarda yine aynı tip dergilerde tek yazarlı veya birinci isim olmak kaydı ile en az bir özgün makalesinin olması gerekir.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİNDE

AKADEMİK YÜKSELMELERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

  ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ(Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17588) kapsamındaki koşullara ek olarak Ege Üniversitesi'nde ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına müracaat eden akademisyenlerin sağlaması gereken asgari beklentiler  ve  puanlama sistemi  aşağıda belirtilmiştir

 

 

1-         a) Profesörlük başvurusu için ilgili ölçütlerden toplanması gereken taban puan 300'dür. Bunun%75'inin puan listesindeki A,B,C,D ve E bölümlerinden elde edilmesi taban puanın en az % 50'sinin doçentlik sonrası akademik etkinliklerden alınması gerekir.

 

 

b) 1.1.2003 tarihinden itibaren yapılacak Profesörlük başvurularında, Üniversitelerarası Kurulca 2001 yılında ilgili alanın Doçentliği için konulan ölçütler asgari başvuru koşulları olacaktır. Aday, yeterli puanı tamamladığını da beyan ederek hazırladığı bilimsel dosyasına bu asgari başvuru koşullarını yerine getirdiğini gösteren belgeleri koymak zorundadır.

 

c) 2001 yılında Üniversitelerarası Kurulca konulan Doçentlik ölçütlerini sağlayarak Doçent olup ve daha sonra Profesörlüğe başvuran adaylar aynı ölçütleri Doçentlik sonrası dönemde de yerine getirmelidirler.

 

2 -       a) Yardımcı Doçentlik başvurusu için ilgili ölçütlerden toplanması gereken taban puan 75 dir. Yardımcı Doçentlik için yeniden yapılacak başvurularda, dolan atama dönemi içinde en az ek 45 puan kazanılması gerekir.

 

b)1.1.2003 tarihinden sonra yapılacak Yardımcı Doçentlik  başvurularında, ilk atama için tercihen adayın Doktora veya Tıpta Uzmanlık tezinden veya Sanatta Yeterlilik etkinliklerinden gerçekleştirilmiş veyahut da bunların dışında hazırlanmış bir ve 2001 yılında Üniversitelerarası Kurulca konulan Doçentlik ölçütlerinde belirtilen kurallara uygun en az bir çalışma yapılması gerekir.

Her Yardımcı Doçentlik atamasında yukarıdaki koşulun tekrarı aranır.

 

 

3-           Adayların kabul yazısı gelmiş makaleleri ve bildirileri ile başvurdukları bilim alanı ile

           İlgili bilimsel nitelik taşıyan ve yayınlanmış olan kitaplar değerlendirmeye alınır.

 

 

4-           Çok yazarlı yayınlarda, patentlerde ve ödüllerde adayın puanı

 

İki kişi herbiri 0,8 birim,

Üç kişi herbiri 0,5 birim,

Dört kişi herbiri 0,4 birim,

Beş kişi herbiri 0,3 birim,

Altı kişi ve üstü herbiri 1/( n -1) birim olacak şekilde hesaplanır.

 

5-   Bir çalışma birden fazla yerde yayınlanır/sergilenir/uygulanır/sunulur ise aday, en yüksek puanı bir defaya mahsus olmak üzere alır, diğer yayın/sergi/uygulama/sunumlardan puan almaz.

 

 

 

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİNDE SOSYAL BİLİMLER VE GÜZEL SANATLAR (MÜZİK, SİNEMA, TELEVİZYON, VİDEO, FOTOĞFAF SANATLARI) ALANINDA PROFESÖR VE YARDIMCI DOÇENTLİK KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

 

 

A. MAKALELER

 

1. SSCI (Social Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde

    yayınlanan makaleler................................................................................................................

 

50

2. SSCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde

    yayınlanan makaleler................................................................................................................

 

30

3. 1. ve 2.maddede belirtilen dergiler dışındaki uluslararası hakemli

    dergilerde yayınlanan makaleler...............................................................................................

 

30

4. 1.,2. ve 3.maddede belirtilen dergiler dışındaki uluslararası dergilerde

    yayınlanan makaleler................................................................................................................

 

25

5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler......................................................................

25

6. 5.madde dışındaki ulusal dergilerde yayınlanan makaleler......................................................

10

7. 5.madde dışındaki ulusal dergilerde yayınlanan çeviri makaleler............................................

2

 

B. KİTAPLAR

 

8.  Yurt dışında yayınlanan kitaplar....................................................................................

60

9.  Yurt dışında yayınlanan kitapta bölüm yazarlığı ..........................................................

    [Kitabın dört bölümden fazla olması durumunda 15 puan takdir edilir.]

60/Böl.sayısı

10.Yurt içinde yayınlanan kitaplar .......................................................................................

40

11. Yurt içinde yayınlanan kitapta bölüm yazarlığı ..............................................................

   [Kitabın dört bölümden fazla olması durumunda 10 puan takdir edilir.]

40/Böl.sayısı

12. Kitap çevirmenliği ..........................................................................................................

15

 

C. BİLDİRİLER

 

13. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiri ........................................................

20

14. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiri ......................................................

10

15. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan çağrılı bildiri ......................................................

15

16. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiri ..................................................................

10

17. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiri ................................................................

5

18. Ulusal bilimsel toplantılarda çağrılı bildiri .............................................................................

10

 

(Bildiriler tam metin halinde yayınlanırsa 5 puan eklenmesi)

 

 

 

   

 

 

 

 

 

D. EDİTÖRLÜK, YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, HAKEMLİK

19. SSCI kapsamındaki dergilerde editörlük yapmak ................................................................

40

20. SSCI kapsamındaki dergilerde hakemlik yapmak ...............................................................

40

21. SSCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde editörlük yapmak ...................

15

22. SSCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde hakemlik yapmak ..................

8

23. Yurt dışında yayınlanan kitaplarda editörlük yapmak .........................................................

30

24. Yurt içinde yayınlanan kitaplarda editörlük yapmak ...........................................................

15

25. Ulusal hakemli dergilerde editörlük yapmak........................................................................

10

 

E. YAPILAN ATIFLAR (YAYIN BAŞINA, KENDİ ATIFLARI HARİÇ)

26. SCI kapsamındaki dergilerde yapılan atıflar .......................................................................

2

27. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yapılan atıflar ...........................

1

28. Uluslararası kitaplarda yapılan atıflar ..................................................................................

6

29. SCI ve uluslararası indekslerce tarananlar dışında yurt içinde ve dışında

      yayınlanan hakemli ve süreli dergilerde yapılan atıflar .......................................................

 

1

30. Türkçe kitaplarda yapılan atıflar ..........................................................................................

2

 

F. EĞİTİM - ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

31. Son iki yılda verilmiş önlisans,lisans ve lisansüstü dersler (her yarıyılda ders başına) .........

1

32. Tamamlanmış doktora tezi yöneticiliği yapmak .....................................................................

15

33. Tamamlanmış doktora tezi ikinci yöneticiliği yapmak ............................................................

8

34. Tamamlanmış yüksek lisans tezi yöneticiliği yapmak ...........................................................

8

35. Uluslararası kuruluşlarca desteklenip sonuçlandırılan araştırma proje

      yöneticiliği yapmak ................................................................................................................

 

25

36. Uluslararası kuruluşlarca desteklenip sonuçlandırılan araştırma projesinde

      araştırmacı olarak çalışmak ..................................................................................................

 

15

37. Ulusal kuruluşlarca desteklenip sonuçlandırılan araştırma projesi yöneticiliği

      yapmak .................................................................................................................................

 

15

38. Ulusal kuruluşlarca desteklenip sonuçlandırılan araştırma projesinde araştırmacı

      olarak çalışmak ....................................................................................................................

 

8

39. Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül almak .............................................

30

40. Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak ......................................................

15

 

G. BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME

 

41. Uluslararası sempozyum, kongre, kollokyum ve sanatsal etkinlik düzenlemede

     yöneticilik yapmak ..................................................................................................................

25

42. Uluslararası sempozyum, kongre, kollokyum ve sanatsal etkinlik düzenlemede

     üye olarak çalışmak ................................................................................................................

8

43. Ulusal sempozyum, kongre, kollokyum ve sanatsal etkinlik düzenlemede

     yöneticilik yapmak ..................................................................................................................

15

44. Ulusal sempozyum, kongre, kollokyum ve sanatsal etkinlik düzenlemede

     üye olarak çalışmak ................................................................................................................

8

H. TASARIMLAR

 

45. Çalgı Tasarımı, film, video TV senaryosu ve Radyo Programı hazırlamak,

      multivizyon sunumu................................................................................................................

20

46. Giysi, aksesuar, dekor tasarımı .............................................................................................

10

 

I- MÜZİK VE GÖRSEL-İŞİTSEL (AUDIO-VISUAL) KOMPOZİSYONLAR

 

47. Sahne yapıtları (Halk oyunları), Senfonik, Oda ve Koro Müziği, Slayt gösterimi, film,

     video, radyo-TV, vb. yapıtlarının yapım-yönetimi ...................................................................

30

48. Film, video, radyo-televizyon, vb. yapıtlarının yapım-yönetimi yardımcılığı, görüntü

     yönetmenliği ...........................................................................................................................

15

 

İ- SANATSAL ÖDÜLLER

 

49. Özgün Müzik yapıtları, folklor ve halk oyunları, fotoğraf, film, video, radyo-TV gibi

      sanatsal çalışmalarıyla uluslararası yarışmaya katılmak .......................................................

22

50. Özgün Müzik yapıtları, folklor ve halk oyunları, fotoğraf, film, video, radyo-TV gibi

     sanatsal çalışmalarıyla ulusal yarışmaya katılmak  .................................................................

15

51. Özgün Müzik yapıtları, folklor ve halk oyunları, fotoğraf, film, video, radyo-TV gibi

      sanatsal çalışmalarına uluslararası ödül .................................................................................

30

52. Özgün Müzik yapıtları, folklor ve halk oyunları, fotoğraf, film, video, radyo-TV gibi

      sanatsal çalışmalarına ulusal ödül ..........................................................................................

22

53. Özgün Müzik yapıtları, folklor ve halk oyunları, fotoğraf, film, video, radyo-TV gibi

     sanatsal çalışmalarına ulusal jüri ödülü ....................................................................................

15

 

J. YURTİÇİ SANATSAL ETKİNLİKLER

 

54. Üniversiteler, konservatuvarlar, müzik okulları ve festivallerde bireysel olarak icra

     edilen sanatsal etkinlikler ..........................................................................................................

20

55. Üniversiteler, konservatuvarlar, müzik okulları ve festivallerde gurup olarak icra

     edilen sanatsal etkinlikler ..........................................................................................................

10

56. CD ve ses kaseti, CD Rom vb. sanatsal ürün yapımcılığı........................................................

 15

57. CD ve ses kaseti, CD Rom vb. sanatsal ürün yapım-yardımcılığı........................... ................

10

 

(Yukarıdaki etkinlikler yurtdışında yapılırsa verilecek ek puan .........................................               8)

 

58. Uluslararası festival ve yarışma düzenleme ........................................................................

22

59. Ulusal festival ve yarışma düzenleme .................................................................................

15

60. Bireysel dinleti hazırlığı, fotoğraf sergisi, halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları

     hazırlama / sunum ................................................................................................................

22

61. Karma dinleti, fotoğraf sergisi, halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları

     hazırlama / sunum ................................................................................................................

10

62. Radyo-TV etkinliği, fotoğraf, workshop, eğitim seminerleri, söyleşi, vb................................

10

(EK: A,B,C,D maddelerinin Internet ortamında yayınlanan aynı koşullara sahip eserlere de uyarlanması)

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİNDE FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE PROFESÖR VE YARDIMCI DOÇENT

KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

                                                                                                                       

                                                                                                                       

A- MAKALELER                                                                                                                    

                                                                                                                       

1. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler :........................................       50

                                                                                                                                                               

2. SCI tarafından taranan dergilerde yayınlanan çağrılı derlemeler :...................................................................            40

                                                                                                                                                               

3. SCI tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup ve  tartışma  türünden                                                                                                                                                              

 yayınlar :.............................................................................................................................................................                25

                                                                                                                                                               

4. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan makaleler :..........................................     30

                                                                                                                                                               

5. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan çağrılı derlemeler :..............................                15

                                                                                                                                                               

6. SCI  dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup ve tartışma                                                                                                                                                

türünden yayınlar :.............................................................................................................................................. 15

                                                                                                                                                               

7.SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergiler dışında hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan                                                                                                                                                           

makaleler :...............................................................................................................................................                15

                                                                                                                                                               

8. SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergiler dışında hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan                                                                                                                                                           

çağrılı derlemeler :...................................................................................................................................            8

                                                                                                                                                               

9. SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergiler dışında hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan                                                                                                                                                           

teknik not, editöre mektup, tartışma ve özet türünden yayınlar :....................................................................           8

                                                                                                                                                               

10. 1., 4. ve 7. Maddelerde belirtilen dergiler dışındaki dergilerde yayınlanan makaleler:....................................                7

                                                                                                                                                               

11. 3., 6. ve 9.maddelerde belirtilen dergiler dışındaki dergilerde yayınlanan derleme ,teknik not,                                                                                                                                                        

editöre mektup, tartışma ve özet türünden yayınlar:.........................................................................................        3

                                                                                                                                                               

B- KİTAPLAR                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                               

12. Yurt dışında yayınlanan kitaplar : ..............................................................................................................  40

                                                                                                                                                               

13. Yurt dışında yayınlanan kitaplarda bölüm yazarlığı : .............................................................        40/Bölüm sayısı

                                                                                                                                                               

14.Yurt içinde yayınlanan kitaplar: .........................................................................................................       30

                                                                                                                                                               

15. Yurt içinde yayınlanan kitaplarda bölüm yazarlığı : ................................................................                     30/Bölümsayısı

                                                                                                                                                               

16. Yurt içinde ders materyali olarak hazırlanan ancak kitap formunu almayan ders notları : .......................           5

                                                                                                                                                               

17. Kitap çevirmenliği :.......................................................................................................................................        10

                                                                                                                                                               

C- BİLDİRİLER                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               

18. Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel  toplantılarda sunulup, tam metin                                                                                                                                                    

olarak yayınlanan bildiri :....................................................................................................................................           20

                                                                                                                                                               

19. Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulup özet metin                                                                                                                                                    

olarak yayınlanan bildiri :....................................................................................................................................           10

                                                                                                                                                               

20. Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulup tam metin                                                                                                                                                    

yayınlanan poster bildiri :....................................................................................................................................             10

                                                                                                                                                               

21. Uluslararası kongre, sempozyum,panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiri:........                5

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               

22. Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulan çağrılı bildiri:.........                20

                                                                                                                                                               

23. Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulup tam metin olarak                                                                                                                                                        

yayınlanan bildiri :...............................................................................................................................................                7

                                                                                                                                                               

24. Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulup özet metin olarak                                                                                                                                                        

yayınlanan bildiri :...............................................................................................................................................                5

                                                                                                                                                               

25. Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulup tam metin halinde                                                                                                                                                      

yayınlanan poster bildiri :....................................................................................................................................           3                                                                                                                                                            

26. Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiri :................                2

                                                                                                                                                               

27. Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulan çağrılı bildiri:..................                10                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                               

D- EDİTÖRLÜK, YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, HAKEMLİK                                                                                                                                           

                                                                                                                                                              

28. SCI tarafından taranan dergilerde editörlük veya yayın kurulu üyeliği yapmak :..........................................     50

                                                                                                                                                               

29. SCI tarafından taranan dergilerde hakemlik :.................................................................................                              40

                                                                                                                                                               

30. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde editörlük veya yayın kurulu üyeliği :............                30

                                                                                                                                                               

31. SCI dışındaki uluslar arası indekslerce taranan dergilerde hakemlik:.........................................................     10

                                                                                                                                                               

32. 28. ve 30.maddelerde belirtilen dergiler dışındaki hakemli ve süreli dergilerde editörlük veya yayın                                                                                                                                                      

kurulu üyeliği :.......................................................................................................................................................                20

                                                                                                                                                               

33. Diğer dergilerde editörlük :............................................................................................................................                10

                                                                                                                                                               

34. Yurt dışında yayınlanan kitaplarda editörlük :...............................................................................................                30

                                                                                                                                                               

35. Yurt içinde yayınlanan kitaplarda editörlük :.................................................................................................              15

                                                                                                                                                               

36. Yardımcı veya konuk editörlük, ilgili maddelerde belirtilen puanların yarısı                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

E- YAPILAN ATIFLAR (YAYIN BAŞINA, KENDİ ATIFLARI HARİÇ)                                                                                               

                                                                                                                                                               

37. SCI kapsamındaki dergilerde yapılan atıflar :.............................................................................................                2

                                                                                                                                                               

38. SCI  dışındaki uluslar arası indekslerce taranan dergilerde yapılan atıflar :................................................                1

                                                                                                                                                               

39. Uluslar arası kitaplarda yapılan atıflar :........................................................................................................       6

                                                                                                                                                               

40. SCI ve uluslar arası indekslerce tarananlar dışında yurt içinde ve dışında yayınlanan hakemli ve                                                                                                                                                           

süreli dergilerde yapılan atıflar :.........................................................................................................................                1

                                                                                                                                                               

41. Türkçe kitaplarda yapılan atıflar :.................................................................................................................                2

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

F- EĞİTİM- ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               

42. Son beş yılda verilmiş lisans ve lisansüstü dersler (her  yarıyılda ençok üç ders için ders başına) :...........                1

                                                                                                                                                               

43. Tamamlanmış doktora tezi yöneticiliği :.......................................................................................................        12

                                                                                                                                                               

44. Tamamlanmış doktora tezi ikinci yöneticiliği :..............................................................................................                6

                                                                                                                                                               

45. Tamamlanmış yüksek lisans tezi yöneticiliği :.............................................................................................                6

                                                                                                                                                               

46. Uluslararası kuruluşlarca desteklenip sonuçlandırılan araştırma projesi yöneticili :...................................            40

                                                                                                                                                               

47. Uluslararası kuruluşlarca desteklenip sonuçlandırılan araştırma projesinde araştırmacı olarak                                                                                                                                                   

çalışmak :............................................................................................................................................................                20                                                                                                                                                          

                                               

                                                                                                                                                               

48.* Ulusal kuruluşlarca desteklenip sonuçlandırılan araştırma projesi yöneticiliği :.......................................................                20

                                                                                                                                                               

49.* Ulusal kuruluşlarca desteklenip sonuçlandırılan araştırma projesinde araştırmacı olarak çalışmak:........                10

                                                                                                                                                              

50. Ulusal veya uluslararası patent almak :........................................................................................................       35

                                                                                                                                                               

51. Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül almak:........................................................................................           50

                                                                                                                                                               

52. Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak :................................................................................................               35

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

G- BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                               

53. Uluslararası sempozyum, kongre,workshop ve yaz okulu düzenlemede yöneticilik yapmak:....................            20

                                                                                                                                                               

54. Uluslararası sempozyum, kongre, workshop ve yaz okulu düzenlemede üye olarak çalışmak :...............                10

                                                                                                                                                               

55. Ulusal sempozyum, kongre, workshop ve yaz okulu düzenlemede yöneticilik yapmak :...........................                10

                                                                                                                                                               

56. Ulusal sempozyum, kongre, workshop ve yaz okulu düzenlemede üye olarak çalışmak :.........................                5

                                                                                                                                                               

57.** Alanı ile ilgili panel, seminer, açık oturum ve söyleşide konuşmacı olarak görev almak :..........................                3

(*)   Araştırma Fonu Saymanlığınca desteklenen yüksek lisans ve doktora tezleri hariç

(**) Her yıl için en çok üç etkinlik dikkate alınır.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA PROFESÖR VE

YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

 

A.      MAKALELER

 

1. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler .........

50

2. SCI tarafından taranan dergilerde yayınlanan çağrılı derlemeler.....................................

40

3. SCI tarafından taranan dergilerde yayınlanan olgu sunumları ........................................

20

4. SCI tarafından taranan dergilerde teknik not ve editöre mektup

    türünden yayınlar .............................................................................................................

 

17

5. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan makaleler ............

25

6. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan

    çağrılı derlemeler .............................................................................................................

 

17

7. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan

    olgu sunumları ..................................................................................................................

 

12

8. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan teknik not ve

    editöre mektup türünden yayınlar ........................................................................

 

8

9. SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergiler dışındaki hakemli ve süreli

    dergilerde yayınlanan makaleler ......................................................................................

 

17

10. SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergiler dışındaki hakemli ve süreli

     dergilerde yayınlanan derlemeler ....................................................................................

 

7

11. SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergiler dışındaki hakemli ve süreli

     dergilerde yayınlanan olgu sunumları .............................................................................

 

7

12. SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergiler dışındaki hakemli ve süreli

     dergilerde yayınlanan teknik not ve editöre mektup türünden yayınlar ..................

 

3

 

B. KİTAPLAR

13. Yurt dışında yayınlanan kitaplar .....................................................................................

60

14. Yurt dışında yayınlanan kitaplarda bölüm yazarlığı .......................................................

60/böl.sayısı

15. Yurt içinde yayınlanan kitaplar .......................................................................................

35

16. Yurt içinde yayınlanan kitaplarda bölüm yazarlığı ..........................................................

35/böl.sayısı

17. Kitap çevirmenliği ...........................................................................................................

17/böl.sayısı

 

 

 

 

C. BİLDİRİLER

18. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiri ..................................................

17

19. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiri ................................................

8

20. Uluslararası konferans veya çağrılı bildiri ......................................................................

20

21. Ulusal ve uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiri .....................

5

22. Ulusal ve uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiri ....................

3

23. Ulusal ve uluslararası katılımlı konferans........................................................................

5

D.EDİTÖRLÜK, YAYIN KURULU ÜYELİĞİ, HAKEMLİK

 

24. SCI kapsamındaki dergilerde yayın kurulu üyeliği veya editörlük ..................................

60

25. SCI kapsamındaki dergilerde hakemlik ..........................................................................

35

26. SCI dışındaki uluslararası indekslerin taradığı dergilerde yayın kurulu

      üyeliği veya editörlük ......................................................................................................

 

25

27. SCI dışındaki uluslararası indekslerin taradığı dergilerde hakemlik ...............................

12

28. Yurt dışında yayınlanan kitaplarda editörlük ..................................................................

40

29. SCI ve uluslararası indeksler tarafından taranan dergiler dışında yurt dışında

      veya yurt içinde yayınlanan hakemli ve süreli dergilerde editörlük ................................

 

10

30. Yurt içinde yayınlanan kitaplarda editörlük .....................................................................

17

 

E.     YAPILAN ATIFLAR (YAYIN BAŞINA, KENDİ ATIFLARI HARİÇ)

 

31. SCI kapsamındaki dergilerde yapılan atıflar ..................................................................

1

32. SCI dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yapılan atıflar ......................

0.5

33. Uluslararası kitaplarda yapılan atıflar .............................................................................

8

34. SCI ve uluslararası indekslerce tarananlar dışında yurt içinde ve dışında

      yayınlanan hakemli ve süreli dergilerde yapılan atıflar...................................................

 

0.2

35. Türkçe kitaplarda yapılan atıflar .....................................................................................

0.5

F.     EĞİTİM - ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

 

36. Hemşirelik ve Beden Eğitimi Yüksekokulları için:

      Son beş yılda verilmiş lisans ve lisansüstü dersler (Her yarıyılda en çok üç ders için  

      ders başına)

37.*Tamamlanmış doktora tezi ................. .........................................................................

     [Doktora tezinin iki yöneticisi olması durumunda 1. yönetici ...........................................

     Doktora tezinin iki yöneticisi olması durumunda 2. yönetici ............................................

 

 

1

25

(18)

(7)]

38. *Tamamlanmış uzmanlık tezi .........................................................................................

17

39. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde tamamlanmış Yüksek Lisans tezi ....................................

12

40. Uluslararası örgütlerce (NATO, AT, UN, WHO ve benzeri) desteklenen

      tamamlanmış araştırma projesinde yöneticilik ...............................................................

*) Yalnızca bir tez dikkate alınır.

 

 

 

35

41. Uluslararası örgütlerce (NATO, AT, UN, WHO ve benzeri) desteklenen

      tamamlanmış araştırma projesinde araştırıcı olarak çalışmak .......................................

 

17

42. Ulusal örgütlerce (DPT, TUBİTAK, TUBA ve benzeri) desteklenen tamamlanmış

      araştırma projesinde yöneticilik ......................................................................................

 

17

43. Ulusal örgütlerce (DPT, TUBİTAK, TUBA ve benzeri) desteklenen tamamlanmış

      araştırma projesinde araştırıcı olarak çalışmak .............................................................

 

8

44. Bilimsel araştırma için 1-3 ay süreli burs almak .............................................................

5

45. Bilimsel araştırma için 3 aydan fazla süreli burs almak ..................................................

17

46. Ulusal veya uluslararası patent almak ..........................................................................

35

47.*Sürekli ve periyodik olarak verilen bilimsel nitelikli uluslararası ödül almak ..................

35

48.*Sürekli ve periyodik olarak verilen bilimsel nitelikli ulusal ödül almak ............................

17

 

G.    BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME

 

49. Uluslararası kuruluşlarca düzenlenen kongre düzenleme kurulu / bilim kurulu üyeliği ....

17

50. Uluslararası kuruluşlarca düzenlenen sempozyum, panel, workshop

      ve seminerlerde düzenleme kurulu / bilim kurulu  üyeliği ................................................

 

8

51. Ulusal ve uluslararası katılımlı kongre düzenleme kurulu / bilim kurulu üyeliği ................

3

52. Ulusal ve uluslararası katılımlı sempozyum, panel, workshop

      ve seminerlerde düzenleme kurulu / bilim kurulu  üyeliği .................................................

 

2

 

 

 

 

 

 

 

* Jüri üyeleri ödüllerin niteliğine bakarak ödül puanı vermekte serbesttir. Parasal destekler  ödül sayılmaz.

 

 

     

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 28.01.2003                                                                  Toplantı Sayısı: 3

KARAR 2-

            Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Mezunlarına verilen "Rehber Öğretmen" ünvanı yerine, "Psikolojik Danışman" ünvanı verilmesi teklifinin, Mevzuat Komisyonunda değerlendirildiği; ancak görüşmelere geçildiği sırada söz alan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.İbrahim DÖNMEZER Fakültesinin bu teklifini gündemden çekmek istediklerini belirterek yazılı başvurularının olduğunu söyledi.

Yapılan görüşmelerden sonra, Senato gündeminde bulunan konu ile ilgili maddenin gündemden çıkarılmasına, oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3

            Lisansüstü öğrenci kontenjanlarının tesbitinde dikkate alınacak kriterler konusunda, senatomuzca alınan 03.06.1997 gün ve 13/5 sayılı kararın yeniden görüşülmesine dair, Senatomuzun 07.01.2003 gün ve 1/8 sayılı kararı ile kurulan komisyonun raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra,

a)      03.06.1997 gün ve 13/5 sayılı senato kararıyla uygulanan Lisansüstü Öğrenci kontenjanlarının tesbitinde dikkate alınacak kriterlerin iptaline,

b)      Yeni kriterlerin aşağıdaki gibi kabulüne, karar verildi.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARININ TESPİTİNDE DİKKATE

ALINACAK KRİTERLER

Bir lisansüstü öğretim programına alınacak öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinde o enstitünün ilgili anabilim dalındaki,

-         Öğretim üye sayısı

-         Lisansüstü programlarındaki toplam öğretim yükü,

-         Bir öğretim üyesi lisans ve lisansüstü öğretim kademelerinde taşıyabileceği en çok öğretim yükü,

-         Bir öğretim üyesinin tez danışmanlığı aynı zamanda sağlıklı olarak yapabileceği en çok lisansüstü öğrenci sayısı,

Başlıca kriterler dikkate alınır.

a)      Bu çerçevede bir öğretim üyesinin tez danışmanlığını üstlenebileceği en çok lisansüstü öğrenci sayısı ise Profesörlerde 7, Doçentlerde 5 ve Yardımcı Doçentlerde 2'i aşmamalıdır.

b)      Kontenjanların tesbitine ilişkin olarak mevcut devamlı öğrenci sayısının belirlenmesinde en az bir yıl öğrenimine ara vermiş öğrenciler ile tezini teslim etmek üzere olan lisansüstü öğrenciler dikkate alınmaz.

c)      Kontenjan önerilen her lisansüstü öğretim programı için en az 3 kontenjan ilan edilmesi esastır.

            KARAR 4

            Yükseköğretim kurulu kararı ile kabul edilip uygulamaya konulan ve 2002/2003 öğretim yılı güz yarıyılından kayıtlanan öğrencilere uygulanacak Tezsiz Yüksek Lisans uyum programları ile ilgili bir çalışma yapmak üzere Senatomuzun 24.12.2002 gün ve 27/6 sayılı  oturumunda kurulan komisyon 23.01.2003 tarihli raporu okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra,

                   1- Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.08.2002 tarih ve 295 sayılı kararı ile değiştirilen "Öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve Aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar"ın 8. maddesi gereğince kişilerin öğretmen olarak atanabilmeleri için atanacakları alanla ilgili yükseköğretimde aldıkları özel alan  kredisi , eğitim fakültelerinin ayni alanda alınan özel alan kredisinden az olamadığından; Bu nedenle getireceği güçlükler gözönünde bulundurularak 2003-2004 öğretim yılından itibaren Ege Üniversitesinde uygulanacak tezsiz yüksek lisans programlarında Uyum programlarının açılmamasına,

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 28.01.2003                                                                Toplantı Sayısı: 3

derslere ilişkin esaslar"ın 8. maddesi gereğince kişilerin öğretmen olarak atanabilmeleri için atanacakları alanla ilgili yükseköğretimde aldıkları özel alan  kredisi , eğitim fakültelerinin ayni alanda alınan özel alan kredisinden az olamadığından; Bu nedenle getireceği güçlükler gözönünde bulundurularak 2003-2004 öğretim yılından itibaren Ege Üniversitesinde uygulanacak tezsiz yüksek lisans programlarında Uyum programlarının açılmamasına,

2-2002-2003 Öğretim yılında E.Ü. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıtlanan öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 14.08.2002  tarih ve 295 sayılı kararı nedeniyle mağdur olmamaları açısından, şartlar mümkün kılıyorsa, program değiştirmelerine bağlı bulundukları Enstitülerin ilgili kurullarının yetkili olmasına,

3-2002/2003 Öğretim yılında Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programına kaydolan öğrencilere %30 tamamlama programı uygulaması durumunda; Yükseköğretim Kurulunun 11.12.2002 gün ve 28168 sayılı yazısında sözü edilen, Özel Alan Kredileri yerine getirme şartını karşılayacak durumda olan öğrencilere uyum programının açılabilmesi için Enstitü Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine,karar verildi. 

Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR

                                                                Rektör

Rektör Yrd.Prof.Dr.Fikret İKİZ                       ..................              Rektör Yrd.Prof.Dr.Haluk BAYLAS                ....................

Rektör Yrd.Prof.Dr.Mustafa METİN                ..................              Tıp Fak.Dek.Prof.Dr.Ata ERDENER      ...........................

Fen Fak.Dek.Prof.Dr.Bekir ÇETİNKAYA                ..................              Ziraat Fak.Dek.nı Prof.Dr.Semih ERKAN                ......................

Müh.Fak.Dek.nı Prof.Dr.Erden ALPAY                ...................             Diş Hek.Fak.Dek.nı Prof.Dr.Selda ERTÜRK.....................

Ed.Fak.Dek. Prof.Dr.Altan ÇİLİNGİROĞLU ...................                Ecz.Fak.Dek.nı Prof.Dr.Erçin ERCİYAS                ......................

Su Ürün.Fak.Dek.nı Prof.Dr.Ahmet KOCATAŞ..............             İkt.ve İd.Bil.Fak.Dek.nı Prof.Dr.Erhan ADA......................

İletişim Fak.Dekanı Prof.Dr.Seyide PARSA     ...............                Eğ.Fak.Dek.Prof.Dr.İbrahim DÖNMEZER    ....................

Senato Ü.Prof.Dr.Ali ÜNAL                    .....................           Senato Ü.Prof.Dr.Murat GOMEL                 ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Halil ŞENGONCA                .....................           Senato Ü.Prof.Dr.İlhan KAYAN                                ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Tayfun BERKAN                .....................           Senato Ü.Prof.Dr.Zeki ERGEN                   ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Demet GÜRÜZ                  ......................          Senato Ü.Prof.Dr.Suat ÖKSÜZ                  .....................

Senato Ü.Prof.Dr.Azmi TELEFONCU                ......................          Senato Ü.Prof.Dr.Kadir ASLAN                 ......................      Senato Ü.Prof.Dr.Ağah ÇERTUĞ                               ......................      Sos.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Ahmet ASLAN      .......................     Gün.E.Ens.Md.Prof.Dr.Sıddık İÇLİ                ...................                 Sağ.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Cemal ERONAT.  .......................   

Fen Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Emür HENDEN                ....................                T.Dün.A.Ens.Md.Prof.Dr.Fikret TÜRKMEN.....................  

Nük.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Meral ERAL                ......................                Ulus.Bil.Ens.Md..Prof.Dr.Turhan TUNALI                ......................   

B.Eğ.ve S.Y.O.Md.Prof.Dr.Mustafa F.ACAR  ....................                Öd.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Fethi DOĞAN       ...................... 

İz.At.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Gülsün AYDEMİR ...................                Dev.T.M.K.Md.Prof.Dr.Suat ÇAĞLAYAN                ....................   

Ege Ms.Y.O.M.V.Prof.Dr.Mustafa METİN         ...................                Bay.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Rıza AVCIOĞLU......................   

Hem.Y.O.Md.Prof.Dr.Gülümser ARGON.........................                Sağ.H.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Tomris ÖZGÜR.................    

Çeş.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Rauf UÇUCU                ......................                Em.A.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Kerim DURAN                ....................    

Tire M.Y.O.Md.Prof.Dr.Osman ÖZDEN      . ..................                Öd.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Hikmet SOYA                ......................   

Ber.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Erhan KIRTAY                ......................          Raportör Genel Sekreter: Cihangir SOYGÜL.....................