EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 28.09.2004                                                                  Toplantı Sayısı: 16

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 28.09.2004 Salı günü saat 14:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

 

KARAR 1-

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

KARAR 2-

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde 2005/2006 eğitim-öğretim yılından itibaren “Antrenörlük Eğitimi II.Öğretim Lisans Bölümü” açılması, anılan programa 60 öğrenci alınması ve zorunlu hazırlık sınıfı açılmasına dair, anılan Okul Müdürlüğünün 10.09.2004 gün ve 1958 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu kararı okundu Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde 2005/2006 eğitim-öğretim yılından itibaren “Antrenörlük Eğitimi II.Öğretim Lisans Bölümü” açılmasına, anılan programa 60 öğrenci alınması ve zorunlu hazırlık sınıfı açılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 3-

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde 2005/2006 eğitim-öğretim yılından itibaren ”Spor Yöneticiliği II.öğretim Lisans Bölümü” açılması, anılan programa 50 öğrenci alınması ve zorunlu hazırlık sınıfı açılmasına dair, anılan Okul Müdürlüğünün 10.09.2004 gün ve 1958 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu kararı okundu Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde 2005/2006 eğitim-öğretim yılından itibaren ”Spor Yöneticiliği II.öğretim Lisans Bölümü” açılmasına, anılan programa 50 öğrenci alınması ve zorunlu hazırlık sınıfı açılmasına,oybirliğiyle karar verildi.         

KARAR 4-

17.06.2003 gün ve 14/5 sayılı Senato kararı ile kabul edilen “Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi”nin bazı maddelerinin Eğitim –Öğretim  Yönetmeliğine uygun hale getirilmesine dair teklif, Mevzuat Komisyonu Başkanlığının 21.09.2004 gün ve 12/1 sayılı kararı okundu.

 Yapılan görüşmelerden sonra; Yapılan değişikliklerle “Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi”nin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 5-

Senatomuz 16.12.2004 tarihli oturumunda kabul edilen “Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi”ne geçici bir madde eklenmesine dair teklif, Mevzuat Komisyon Başkanlığının 21.09.2004 gün ve 12/1 sayılı kararı okundu.

 Yapılan görüşmelerden sonra; Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’ne ekte metni olan geçici madde 1’in  eklenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Geçici Madde 1 :

Eski ve yeni eğitim programlarının ikinci sınıf kapsamları tümüyle örtüşmediği için 2003/2004 yılında başarısız olan öğrenciler, yalnızca bu yıla özgü olmak üzere, yıl tekrarında yeni eğitim programını izler ve ayrıca yeni programın birinci yılına alınan bölümleri (Evre 2 Blok 1 ve 2) tamamlarlar. Tamamlama amacıyla 2. ve 3. evre arasında ayrılan iki haftalık sürede, ilgili anabilim dallarında bilgi desteği alabilirler, pratik demonstrasyonlarına katılabilirler ve sonunda sınavlarına girebilirler. Bu dönemde başarısız olan öğrenciler, yıl sonunda yapılan bütünleme sınavlarına girerler.

 

KARAR 6-

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesine dair, Eğitim Komisyonu Başkanlığının 27.09.2004 günlü kararı okundu. Konu ile ilgili bilgi verildi.

 Yapılan görüşmelerden sonra; Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin bazı maddelerinin Senato görüşmelerinin ışığı altında Rektörlükçe yeniden düzenlenmesine; düzenlenen bu şekli ile Resmi Gazeteye gönderilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 7-

 

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalına bağlı “Onkoloji Hemşireliği” Yükseklisans programı açılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün 01.07.2004 gün ve 966 sayılı teklifi, kurul kararı ve dosya incelendi. Konunun uygun olduğuna dair Eğitim Komisyonu Başkanlığının 17.09.2004 gün ve 5/2 sayılı kararı okundu. Dosya incelendi

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalına bağlı “Onkoloji Hemşireliği Yükseklisans programı”nın açılmasına, oybirliğiyle  karar verildi.

KARAR 8-

 

İletişim Fakültesi’nde “Görsel İletişim Tasarımı Bölümü”nün kurulmasına dair, 27.08.2004 gün ve 1520 sayılı teklif, kurul kararı ve ekli dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)                           a)                  15.06.2004 tarihinde alınan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilen “Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı”nın kurulması teklifinin iptaline,

b)                          b)                 İletişim Fakültesi bünyesinde “Görsel İletişim Tasarımı Bölümü”nün kurulmasına ve teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına

oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 9-

 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 4.maddesi uyarınca 07.05.2002 tarihli Senato oturumunda kurulan komisyonun üyesi Prof.Dr.Altan ÇİLİNGİROĞLU’nun 13.09.2004 tarihli istifa dilekçesi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; İstifasının kabulü ile anılan komisyona Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.DrKasım EĞİT’in seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 10-

2547 Sayılı Kanunun 15/a maddesi uyarınca, Sağlık alanından seçilen Prof.Dr.Nurcan ÖZDAMAR’ın 30.09.2004 tarihinde görev süresinin sona ermesi nedeniyle, Sağlık alanından yeni bir üye seçimine dair Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR’ın teklifi dinlendi.

Yapılan görüşmeler sırasında,  Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  Prof.Dr.Ahmet ÇOKER’in tek aday olduğu anlaşıldı

Neticede; 2547 Sayılı Kanunun 15/a maddesi uyarınca, Sağlık alanından Üniversite Yönetim Kuruluna Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ahmet ÇOKER’in seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.