EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO  KARARLARI

 

 

Toplantı Tarihi :30.03.2004                                               Toplantı Sayısı: 5

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı , 30.03.2004 Salı günü saat 13:30 da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

   KARAR 1- 

 

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup, imza edildi.

 

   KARAR 2      

  

                

   Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 2003/2004 eğitim-öğretim planı güz döneminde yer alan “KME 415 Instrumention and Flowsheeting” dersinin Avrupa Birliği Eğitim Programları’ndan SOCRATES/ERASMUS Programı kapsamında Porto Üniversitesinden gelen iki öğrencinin anılan dersi almalarının gerekli olması nedeniyle dersin bahar yarıyılında açılmasına ilişkin anılan Fakülte Dekanlığından alınan 16.03.2004 gün ve 883 sayılı yazısı ve kurulu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne, karar verildi.

 

   KARAR 3      

  

 

   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü dersi olan “ Matematik II “ dersinin önkoşulunun örgün ve ikinci öğretim programlarından kaldırılmasına ilişkin anılan Fakülte Dekanlığından alınan 04.03.2004 gün ve 481 sayılı yazısı ve kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne, karar verildi.

  

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO  KARARLARI

 

 

Toplantı Tarihi :30.03.2004                                                    Toplantı Sayısı: 5

 

   KARAR 4.

 

 

   Üniversitemizin çeşitli birimlerinde bulunan Elektron Mikroskopları ve yan cihazların daha iyi ve koordineli biçimde çalışmaları , işler halde tutulmaları ve tüm araştırıcıların hizmetine sunulabilmesi için Rektörlüğe bağlı olarak “ Ege Üniversitesi Elektron Mikroskobi Görüntüleme, Araştırma ve Uygulama Merkezi” (EÜEMGAM) kurulmasına dair; Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR’ın izahatı dinlendi. Dosya incelendi.

   Yapılan görüşmelerden sonra; 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca , Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak “ Ege Üniversitesi Elektron Mikroskobi. Görüntüleme , Araştırma ve Uygulama Merkezi” (EÜEMGAM) kurulmasının uygunluğuna, teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

   KARAR 5.

  

 

   Lisansüsütü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12 ve 24. maddeleri uyarınca hazırlanan Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Tez Yazım Kılavuzu”nun okunmasına geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12 ve 24. maddeleri uyarınca “Tez Yazım Kılavuzu”nun aynen kabulüne, karar verildi.

   KARAR 6

  

 

   Eğitim Komisyonunca kabul edilen “ Ege Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi”nin görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi”nin

-                           -          Dayanak maddesi

-  Harf sistemindeki not karşılığı  eklenerek, yapılan düzeltmelerle kabulüne, karar verildi.

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO  KARARLARI

 

Toplantı Tarihi :30.03.2004                                                     Toplantı Sayısı:5

 

   KARAR 7

  

   Ege Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesinin görüşmelerine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Eğitim Komisyonunca kabül edilen “ Ege Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesine;

-                           -          Dayanak Maddesi,

-  Harf sistemi not karşılığı eklenerek, yapılan düzeltmelerle kabulüne, karar verildi.

   KARAR 8

  

   Yükseköğretim Kurulu karariyla kabul edilip uygulamaya konulan ve 2002/2003 öğretim yılı güz yarıyılında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans programına kayıtlanan öğrencilere uygulanacak Tezsiz Yüksek Lisans uyum programlarının  açılmasına dair; Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 23.03.2004 gün ve 1802 sayılı yazısı, “Uyum Komisyonu”nun 19.03.2004 tarihli kararları  okundu.

   Yapılan görüşmelerden sonra;  Fen Bilimleri Enstitüsünden gelen Bilgisayar ve öğretim Teknolojileri öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans programına 2002-2003 yılı kayıtlı öğrencileri için uyum programı açılarak; %100 uyum sağlanması amacı ile, 19.03.2004 tarihli ekteki komisyon kararı uyarınca belirtilen dersleri almalarına, bu amaçla bir dönem programlarına eklenmesine, bu öğrenciler için Senatonun daha önce aldığı 28.01.2002 tarih ve 3/3 nolu kararın uygulamadan kaldırılmasına,oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO  KARARLARI

Toplantı Tarihi :30.03.2004                                                     Toplantı Sayısı:5

 

   KARAR 9

  

   Eserleriyle  Ulusal Birlik ve beraberliğimize Türk düşün hayatına büyük katkıları bulunan  şairliği ve yazarlığı yanında  gazetecilik kimliğiyle toplumun nabzını tutan, güzel Türkçe’mize sahip çıkan, tüm İzmirlilerin hemşehrisi olmaktan gurur duyduğu  Sayın Atilla İLHAN’a 2547 Sayılı Kanunun 13/b-5 maddesi uyarınca, Fahri Doktora unvanı verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

 Ege Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi

 

   Amaç

 

   Madde 1.

   Yandal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır.

 

   Dayanak

 

   Madde 2.

   Bu Yönerge Ege Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

 

   Yandal Programı Açılması

 

   Madde 3.

   Yandal programı ilgili bölümün ve Fakülte Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Yandal programı en az 18 krediden oluşur.

 

   Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

 

   Madde 4.

                       a.      ilgili bölüm, her yarıyıl başında kontenjanları belirterek yandal programını duyurur.

                       b.      Öğrenci duyurulmuş olan yandal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılının başında başvurabilir.

                       c.      Yandal programına başvurular Üniversite Senatosunca belirlenen tarihte başvuru formu ve transkript ile Öğrenci İşleri Daire başkanlığına yapılır.

                       d.      Öğrencilerin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 veya mutlak değerlendirme sisteminde bunun karşılığı olması ve başvurunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir. Kabul işlemi başvurulan bölümün bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla tamamlanır.

 

Yandal Programı

 

Madde 5.

                       a.      Yandal programı nedeniyle öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için ayrı transkript düzenlenir. Anadal ve yandal programında ortak olan dersler her iki transkriptte de gösterilir. Öğrencinin iki programa ortak sayılan dersten ayrılması durumunda kayıt silme işlemi her iki program için yapılır.

                       b.      Yandal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı yarıyılları planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanınca bir Yandal Programı Koordinatörü atanır. Yandal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

                       c.      İki programa eşdeğer kabul edilebilecek dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve daha önce alınanlar öğrencinin programa kanbulü sırasında, daha sonra alınanlar ise alındıkları dönem içinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

                       d.      Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yandal programına kayıt yaptırabilir. Yandal programına kayıt yaptıran öğrenci çift Anadal programına kayıt yaptıramaz.

 

Başarı ve Yandal Sertifikası

 

   Madde 6.       

.                       a.      Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. Yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

                       b.      Anadal programından izinli sayılan öğrenci, yandal programından da izinli sayılır. Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere yandal programı veren bölümün ve yandal programının bağlı olduğu Dekanlık onayı ile yarıyıl izni verilebilir.

                       c.      Yandal programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

                       d.      Anadal programında genel not ortalaması 2.00’nin mutlak değerlendirme sisteminde bunun karşılığı olan notun altına düşen öğrenci izleyen dönemde yandal programından ders alamaz.

                       e.      Yandal programı genel not ortalaması, yandal programında ders aldığı iki yarıyıl üst üste 2.00’nin, mutlak değerlendirme sisteminde bunun karşılığı olan notun altında kalan öğrencinin yandal programıyla ilişiği kesilir.

                         f.        Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalamayla veya mutlak değerlendirme sisteminde bunun karşılığı olan notla tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.

                       g.      Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için en fazla bir yarıyıl süre tanınır. Bu süre, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir. Bu öğrencilere anadal programlarından mezun oldukları dönem sonunda bu bölüme ait öğrenci katkı payını lisans programında geçirdikleri toplam dönem sayısı gözönüne alınarak ödemeye devam ederler. Yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde de ayrıca yüksek lisans katkı payını öderler.

                       h.      Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

                         i.        Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, bir yandal programının, tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır.

 

Madde 7.

Bu yönerge Ege Üniversitesi Senatosu’nca 30.03.2004 tarihinde kabul edilmiştir.

 

Madde 8.

Bu yönergeyi Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.   

 

EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

 

Amaç

Madde 1.

 

Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

 

Dayanak

Madde 2.

 

Bu yönerge Ege Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin  2. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

 

Çift Anadal Programı Açılması

Madde 3.

 

Çift anadal programı aynı Yükseköğretim Kurumunda yürütülen programlar arasında açılabilir. İkinci lisans programının açılabilmesi; o programın yürütüldüğü ilgili bölüm ve  Fakülte  Kurulunun önerisi üzerine Senatonun onayı ile kesinleşir. Çift anadal programı en az 36 krediden oluşur.

 

Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 4.

 

      a)      İlgili bölüm her akademik yılın başında kontenjanları belirterek çift anadal programını duyurur. Çift anadal programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı ilgili programın o yıla ait birinci sınıf birinci yarıyıl anadal öğrenci sayısının % 20’sini geçemez.

 

      b)      Öğrenci, duyurulmuş olan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyılının  başında başvurabilir.

 

      c)      Çift anadal programına başvurular Üniversite Senatosu’nca belirlenen tarihte başvuru formu ve transkript ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na  yapılır.

 

      d)      Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 veya mutlak değerlendirme sisteminde bunun karşılığı olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20’de bulunması ve başvurusunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir. Kabul işlemi başvurulan bölümün bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

 

Çift Anadal Programı

Madde 5.

 

      a)      Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı transkript düzenlenir.

 

      b)      Çift anadal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı yarıyılları planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanınca bir Çift Anadal Programı Koordinatörü atanır. Çift Anadal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

 

      c)      İki programa eşdeğer kabul edilebilecek dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve daha önce alınanlar öğrencinin programa kabulu sırasında, daha sonra alınanlar ise alındıkları dönem içinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Her iki anadal programında ortak olan dersler öğrencinin dönem kaydında yer alır ve her iki transkriptte de gösterilir. Öğrencinin her iki programa ortak sayılan bir dersten ayrılmak istemesi durumunda dersten  kayıt silme işlemi her iki program için yapılır.

 

      d)      Aynı anda birden fazla çift anadal programına ya da hem bir çift anadal, hem de bir yandal programına kayıt yapılamaz.

 

Başarı ve Mezuniyet

Madde 6.

 

      a)      Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir. Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

 

      b)      Çift anadal programındaki öğrenci, anadal programında “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun koşulları sağlamadan çift anadal programına yatay geçiş yapamaz.

 

      c)      Anadal programından izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak çift anadal programından da izinli sayılır. Çift anadal programında dersin açılmaması veya derslerin çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere çift  anadal programı veren bölümün ve çift anadal programının bağlı olduğu Dekanlığın onayı ile dönem izni verilebilir.

 

      d)      Çift anadal programında, izin almadan iki dönem üstüste ders almayan öğrencinin çift anadal  programından kaydı silinir.

 

      e)      Anadal programında genel not ortalaması 2.00’nin mutlak değerlendirme sisteminde bunun karşılığı olan notun altına düşen öğrencinin çift anadal  programından kaydı silinir.

 

f)        Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 2.00 veya mutlak değerlendirme sisteminde bunun karşılığı olan not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye ikinci anadal lisans diploması verilir. Çift anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programının lisans diploması verilmez.

 

      g)      Anadal  programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz çift anadal programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için en fazla iki dönem süre tanınır. Bu süre, Fakülte Yönetim Kurulu kararı uzatılabilir. Bu öğrencilere anadal programlarından mezun oldukları dönem sonunda bu bölüme ait diplomaları verilir. Ek süre boyunca çift anadal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını lisans programında  geçirdikleri toplan dönem sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam  ederler. Yüksek  Lisans programına kayıt oldukları takdirde de ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını öderler.

 

Madde 7.

Bu yönerge Üniversite Senatosu’nca 30.03.2004 tarihinde kabul edilmiştir.

 

Madde 8.

 Bu yönergeyi Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.