Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Personelin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonuçları

HİZMET ALIMI YOLUYLA ÇALIŞAN PERSONELİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI
24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK’nın 127. Maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 23.maddesi ile 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” çerçevesinde; 15.03.2018-19.03.2018 tarihlerinde yapılan sözlü sınav sonuçları ilanen duyurulur. 26.03.2018
ÖNEMLİ NOT:
* “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”ın 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi ile 7. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarına göre, tespit komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, işçi kadrosuna geçirileceklerin kesin listesi 30.03.2018 tarihinde ilanen duyurulacaktır.

** İlgili tebliğin “işçi kadrosuna geçirilme” başlıklı 16. maddesinde; “(1) Sınavlarda başarılı olanlar;
a) 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmalarına ilişkin olarak idarelere karşı açtıkları davalardan feragat ettiklerine dair örnek-2’de yer alan dilekçenin ilgili Mahkemesine sunulması üzerine, mahkemece kimlik tespiti yapıldığını ve bu feragat dilekçesinin davacı tarafından mahkemeleri dosyasına sunulduğunu gösterir ilgili mahkeme şerhini taşıyan belge veya feragat beyanını içerir mahkemece onaylanmış duruşma tutanağı veya feragat nedeniyle davanın reddine dair kararın onaylı örneğini, ve/veya icra takiplerinden feragat ettiklerine dair örnek-3’te yer alan dilekçenin ilgili İcra Müdürlüğüne sunulması üzerine, İcra Müdürlüğünce kimlik tespiti yapılarak, feragat dilekçesinin takip dosyasına sunulduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti veya feragat nedeniyle icra takip dosyasının işlemden kaldırıldığına dair İcra Müdürlüğü kararının aslı veya onaylı suretini idareye ibraz etmek,
b) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde ile tanınan haklar karşılığında idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair örnek-4’te yer alan sulh sözleşmesini idareye ibraz etmek” denilmektedir.
İşçi kadrolarına geçirilmeye esas olmak üzere; 30.03.2018 tarihine kadar idaremiz ile mahkemesi devam eden personelin ilgili tebliğin 16. maddesinin (a) bendi uyarınca gereken işlemleri tamamlamaları, (b) bendi uyarınca sözlü sınavda başarılı olan adayların örnek-4’te yer alan sulh sözleşmesini başvuru yaptıkları birimlere ibraz etmeleri gerekmektedir.
*** Sınav sonuçlarına itirazlar, ilgili tebliğin 15. maddesi uyarınca 27.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Genel Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırmak suretiyle yazılı olarak yapılabilir.

- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan hizmet alımı yoluyla çalışan personelin sözlü sınav sonuçları
- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılan hizmet alımı yoluyla çalışan personelin sözlü sınav sonuçları
- Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan hizmet alımı yoluyla çalışan personelin sözlü sınav sonuçları

Örnek2 Dilekçe

Örnek3 Dilekçe

Örnek4 Dilekçe