Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

Sürekli İşçi Kadrolarına Atanmaları Uygun Olanların Lİstesi

 

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA ATANMALARI UYGUN OLANLARIN LİSTESİ

24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK’nın 127. Maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 23.maddesi ile 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar’ın 6. maddesi uyarınca sürekli işçi kadrolarına atanmaları uygun olanların listesi ilanen duyurulur.
 Ekteki listelerde Ad Soyad ve T.C. Kimlik Numaraları bulunmayan kişilerin sürekli işçi kadrolarına atanmalarının uygun olmadığı ilanen duyurulur. 31.03.2018

ÖNEMLİ NOT:
* “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”ın,  16. maddesinin 3.fıkrasında “Sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerden şartları taşımadığı tespit edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilir. Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu madde hükümlerinden yararlandığı tespit edilenlere istihdam süresince yapılan ödemeler genel hükümlere göre tahsil edilir.” denilmektedir. Bu nedenle Tebliğin “Hak sahipleri açısından kapsamın belirlenmesi” başlıklı 5. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı tespit edilenlerin yukarıda belirtilen hüküm çerçevesinde istihdamına son verilecektir.
** İlgili tebliğin 7. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde yer alan şartları taşımadığı anlaşılanların sürekli işçi kadrolarına atama işlemleri iptal edilecektir.

 

- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde sürekli işçi kadrolarına atanmaları uygun olanların listesi
- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde sürekli işçi kadrolarına atanmaları uygun olanların listesi
- Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bünyesinde sürekli işçi kadrolarına atanmaları uygun olanların listesi