Çerez Örnek

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuruları Hakkında Önemli Duyuru

 

Üniversitemizin Değerli Öğretim Elemanları,

Üniversitemiz öğretim elemanlarının 2019 yılı Akademik Teşvik Ödeneğine ilişkin yapacakları başvuru, söz konusu başvuruların değerlendirme ve ilan süreçleri, https://kimlik.ege.edu.tr adresindeki "Akademik Teşvik Yönetim Sistemi(ATYS)" kısmından yürütülecektir. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin yürürlük maddesinin iptaline ilişkin olarak görülen davada, Danıştay 8. Dairesi 14/9/2022 tarihli ve E:2020/915, K:2022/4725 sayılı kararında "17/1/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan "Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer." düzenlemesi ile dava konusu edilen Yönetmelik hükmüyle getirilen kriterlerin geçmişe etkili olarak uygulanacağı ve bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış çalışmaların da bu kapsamda değerlendirileceği; bu durumda geçmişe etkili olacak şekilde hukuka aykırı düzenleme yapıldığı ve ilgililerin haklı beklentileri doğrultusunda, bu konuda bir geçiş hükmünün öngörülmesi gerekirken herhangi bir geçiş hükmüne de yer verilmediği anlaşıldığından bahse konu Yönetmelik maddesinin gerekçesiyle iptal kararı verilmesi sonucunda konu Yönetmelik maddesinin hukuka uygun olmadığı" ve 2019 yılı içerisinde yapılan akademik çalışmalara ilişkin olarak ilgililere yeniden başvuru imkanı verilmesi uygun görülmüştür (Ek-1).

1. 27 Haziran 2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olan "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği"ne göre akademik teşvik ödeneğinden yararlanmak isteyen tüm akademisyenlerimiz tarafından, anılan yönetmeliğin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir (Ek-2).

2. Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan " Danıştay 8. Dairesinin 2022/4725 Sayılı Kararı Kapsamında Akademik Teşvik Ödeneği 2019 Faaliyet Yılı Uygulama Usul ve İlkeleri" ekte sunulmaktadır(Ek-3).

3. Öğretim elemanları başvurularını, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca anılan Yönetmeliğin 6. maddesi; "Akademik teşvik başvuru ve değerlendirme süreci" ve 7. maddesi; "Akademik teşvik faaliyet alanlarının değerlendirilmesi" hükümleri uyarınca yapmalı ve başvuruları esnasında aşağıdaki belgeleri Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

a) 2019 yılı akademik faaliyetlerine ilişkin YÖKSİS'ten alınan çıktı (YÖKSİS Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Formu; (son sayfa imzalı ve diğer sayfalar paraflı)

(2019 Faaliyet Yılı için Akademik Teşvik Ödeneğine ilk kez başvuracaklar için zorunlu değildir (Ek-4).

b) Her bir faaliyet türü için öngörülen bilgi ve belgeleri gösteren, ATYS üzerinden alınan çıktı (Akademik Teşvik Ödeneği Araştırmacı Başvuru ve Beyan Formu; her sayfa paraflı),

c) Her bir faaliyet türü için öngörülen bilgi ve belgeleri gösteren, "Başvuru Beyan Formu" (her sayfa paraflı). (Ek-5a) (Ek-5b);

4. Başvuruda sunulması zorunlu olan Faaliyet Kanıtlayıcı Belgelerin, ATYS'ye yüklenmesi (çıktıları alınmayacaktır) zorunludur. Araştırmacıların, sunulan belge ve bilgilerin ilgili faaliyetin Yönetmelikte tanımlanan koşullara uygunluğunu sağlıklı bir şekilde değerlendirmeye yeterli düzeyde bilgi ihtiva etmesi gereklidir.

5. Bu formlar dışında; görev yaptıkları birimin/bölümün dışında başka bir birime/bölüme başvuru yapacak araştırmacılar tarafından sunulması gereken Araştırma Alanı Beyanı ve Uygunluk Formunun (Ek-6) doldurulup Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanlığına onaylatılması ve imzalı olarak başvuruda ATYS'ye yüklenmesi zorunludur.

6. Anılan Yönetmeliğin 10. maddesinin 5. fıkrası hükmü uyarınca ödemenin yapılmasından sonra başvurularında gerçeğe aykırılık tespit edilen öğretim elemanlarına yapılan ödemeler, kanuni faiziyle birlikte geri alınır.

7. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları, başvuruları inceleyerek (2022 Faaliyet Yılı için belirlenen komisyon), ATYS üzerinden hazırladıkları karar tutanağını çıktı alarak, başvurularla ilgili değerlendirme raporunu ve ekinde öğretim elemanları puan tablosunu imzalı bir şekilde Rektörlüğe bağlı Bölümlerde Bölüm Başkanı, Fakültelerde Dekan, diğer birimlerde ise Müdür tarafından onaylanmış olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna, "Akademik Teşvik Ödeneği 2019 Faaliyet Yılı Uygulama Usul ve İlkeleri'nde yer alan takvime uygun olarak göndermelidir.

8. Başvuru inceleme ve değerlendirme süreçlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi, özellikle kanıtlayıcı belgelerin tüm komisyonlar tarafından nesnel ve objektif olarak değerlendirilmesi amacıyla; ihtiyaç duyulması halinde, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarında görevli öğretim elemanlarımızın, Akademik Teşvik, Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu üyelerimizden destek almaları ya da bilgilendirme toplantıları talep etmeleri önerilir.

9. Sistemi tanıtıcı sunum başvuru yapacak olan öğretim elemanlarımız ile Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarında görevli öğretim elemanlarımıza yardımcı olması amacıyla gönderilmektedir (Ek-7) (Ek-8).

10. Akademik Teşvik Başvurusunda akademisyenlerimize yardımcı olması için Web of Science üzerinden atıfların taranmasına ilişkin bilgilendirme videosu eklenmiştir (Bağlantı için tıklayınız).

Puanların hesaplanmasında ve ödeme yapılmasında, öğretim elemanının başvuru yaptığı tarihteki (07 Şubat 2020) kadro unvanı ve 2020 yılı Ocak maaş katsayısı esas alınacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ